• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sociological terms / sosyoloji terimleri

acculturation toplumsallaşma, topluma-uyum; kültür alışverişi, kültürel değişme; kültür göçü

altruism diğerkâmlık, özgecilik

anti-clericalism teokrasi karşıtlığı, dinerkisevmezlik

anti-feminism kadın düşmanlığı

anti-Semitism Yahudi aleyhtarlığı

arbiter bir bilen, uzman, bir yargıda bulunan veya tartışmayı çözen ya da ne yapılacağına karar veren kişi

blood feud kan davası, kangütme

brain drain beyin göçü

Caucasian Kafkasyalı; beyaz (ırk)

charisma karizma, büyüleyim

charismatic person karizmatik kimse, büyüleyici kimse

civil rights medeni haklar, vatandaşlık hakları

class struggle sınıf kavgası

code of conduct davranış kuralları

code of ethics ahlak kuralları

cohabitation birlikte yaşama, birlikte oturma

collective responsibility ortak sorumluluk

consanguinity aynı soydan gelme, kan akrabalığı

cult figure tapınılan kimse

cultural lag kültürel gecikme

culture kültür

culture schock kültür şoku

de segregation ırk ayrımının kaldırılması

division of labour işbölümü

endogamy endogami, içten evlenme, içevlilik

esprit de corpse küme ruhu, birlik duygusu

ethnocentrism etnosentirizm, budun bencilliği

excommunication aforoz, toplumdışılama

élite elit, seçkinler

favouritism iltimas, kayırmacılık

gerontocracy jerontokrasi, ihtiyarlar idaresi, yaşlıerki

group solidarity küme dayanışması

incest hısımla sevişme

internal migration içgöç

life style yaşam biçimi

materfamilias kadın aile başkanı

middle class orta sınıf

migrant workers göçmen işçiler

minorities azınlıklar

miscegenation ırk karışımı

nepotism kayırmacılık

non-conformist sosyal çıkıntı, toplum kurallarına uymayan kimse

nuclear family çekirdek aile, karı-koca ailesi

paterfamilias aile başkanı, evin erkeği

population explosion nüfus patlaması

pressure group baskı grubu

privileged class imtiyazlı sınıf, ayrıcalıklı sınıf

public interest kamu yararı

race discrimination ırk ayrımı

rules of conduct davranış kuralları/biçimi

secularization dinden bağımsızlaşma, dinsel etkiden uzaklaştırma, layikleştirme

segregation ayrı tutma, ayırma, ayırım; toplumsal kopma

shanty-town gecekondu bölgesi

sibling rivalry kardeş yarışması

slum area teneke mahallesi, yoksulluk adası

social climber yükselme isteklisi, mevki düşkünü

socio-economic sosyo-ekonomik

standard of living hayat standardı

status symbol statü sembolü

subsistence level asgari geçim düzeyi

urbanization şehirleşme, kentleşme

vendetta kan davası, kangütme

welfare state refah devleti

westernization batılılaşma

zero population growth, ZPG durgun nüfus