• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

medical terms / tıbbi terimler

abortion düşük, çocuk düşürme

acupuncture iğneyle sağaltım, iğneleme

adolescence ergenlik

air sickness uçak tutması

amniotic fluid amniyo sıvısı, cenin torbası sıvısı

amputation ampütasyon

artificial insemination yapay dölleme

artificial respiration yapay solunum

auscultation dinleme

baby carriage, perambulator (pram) çocuk arabası

baby-minder çocuk bakıcısı (uzun süreli)

baby-sitter çocuk bakıcısı (kısa bir süre için)

bad breath kötü koku/soluk

bed-wetting yatak ıslatma

bedsore yatak yarası/çıbanı

birth certificate nüfus kâğıdı

birthmark doğum lekesi

bottle feeding biberonla besleme

breast feeding meme verme, emzirme

burping geğirme

Caeserian section birth sezaryenle doğum

castration hadım etme, eneme

change of life aybaşı kesimi

child care çocuk bakımı

childbirth doğum

circumcision sünnet

colicky baby kolik bebek, sancılı bebek

conception gebe kalma, döllenme

constipation peklik

contraceptive gebelik önleyici

crib çocuk karyolası

crybaby sulu göz, ağlamsık çocuk

curettage kürtaj

Doctor of Medicine, M.D. doktor

delivery doğurma, doğum

diagnosis teşhis, tanı

diaper rash bebek bezi kızartısı

disposable diaper kullanıldıktan sonra atılan bebek bezi, hazır bez

etiology nedenbilim

eugenics soyarıtımı

euthanasia acısız ölüm

fever ateş, sıcaklık

first child ilk çocuk

flatulance gazlı olma

fontanel(le), soft spot bıngıldak

formula feeding (bebeği) mamayla besleme

fringe medicine homeopati, akupunktur gibi tıbbiyede öğretilmeyen tedavi biçimleri

halitosis kötü ağız kokusu, kötü soluk

heart transplantation kalp nakli

heartburn mide ekşimesi

high blood pressure yüksek kan basıncı

high chair mama iskemlesi

immunity bağışıklık

incontinence tutamazlık

incubation period kuluçka dönemi

indigestion sindirim güçlüğü

induced labour uyartılmış doğum

infection enfeksiyon; bulaşma

inflammation iltihap; yangı

intensive care unite yoğun bakım ünitesi

labour doğum (sancısı)

labour pains doğum ağrıları

laxative laksatif, müshil; ishal edici

lesion bere

maternity dress hamile elbisesi, gebelik giysisi

maternity ward doğumevi

medicine ilaç; tıp, sağlıkbilim

menopause menopoz, aybaşından kesilme

mensturation aybaşı

mercy killing acısız ölüm, kolay ölüm

midwife ebe

miscarriage çocuk düşürme, düşük

mongolism moğolluk (çocukta bir geri zekâlılık türü)

morning sickness bulantı

mortality (rate) ölüm sıklığı/oranı

nutrition beslenme

obstetrician doğum uzmanı, doğumbilimci, doğumcu

only child tek çocuk

ovulation yumurtlama

pampering bolluk içinde büyütme, şımartma

parademical paramedikal, hemşire ve doktorların verdiği hizmetlerle ilgili

paralysis inme

physician (cerrah olmayan) doktor

placebo hastaya ilaç diye verilen etkisiz madde

placenta plasenta, etene, döleşi

plastic surgery plastik cerrahi

premature baby erken doğan bebek

prenatal care doğumöncesi bakım

preventive medicine koruyucu hekimlik

prognosis prognoz, hastalığın gidişi hakkında önceden yapılan tahmin

puberty erinlik

quack sözde doktor, doktor bozuntusu

quickening kımıltı

safe period güvenlik dönemi, güvenilir günler

sea sickness deniz tutması

sedative yatıştırıcı

sedimentation rate alyuvar çökelmesi (hızı)

sexual intercourse cinsel birleşme

sibling kardeş, çocuk

spanking (çocuğun kıçına) şaplak atma

specialist uzman

spoiling şımartma, yüz verme

sterility kısırlık

stillbirth ölü çocuk doğurma; ölü doğmuş çocuk

symptom belirti

syndrome sendrom, işaret

teething (çocuk) diş çıkarma; diş çıkarma evresi

temper tantrum çocuğun huysuzluk krizi

temperature ısı (derecesi)

test-tube baby tüp bebek

thumb sucking parmak emme

toilet training tuvalet eğitimi, dışkılama eğitimi

trauma vuruk; duygusal sarsıntı, yaralanma

treatment sağaltım

tubal pregnancy tuba içinde oluşan dışgebelik

umblicial cord göbek kordonu

underweight normal ağırlığın altında olan; normalden az olan ağırlık

venereal disease cinsel ilişkiyle bulaşan hastalık

weaning (from breast) memeden kesme

wet nurse sütnine

working mother çalışan kadın/ana