• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gemi terimleri - shipping glossary


aborda  Bir teknenin diğer tekneye, rıhtıma veya bir iskeleye yanını vererek tümüyle yanaşması. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


acente yetkilisi  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde gemi acentesi adına yetkili olan kişi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


aganta  Aşağı yukarı hareket halindeki mekanizmayı durdurma komutu. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


alabanda  Teknenin su kesiminden yukarıda bulunan iç kısmı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


alabora olmak  Bir teknenin deniz veya limanda ters dönmesi. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


alarga  Teknenin açıkta olduğunu ifade eder. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


alesta  Bir işin yapılmasına hazır ol komutu. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ambar kapakları  Ambarlara konulan yük | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ambarlar  Taşınacak kuru yük ve malzemeleri koymak için dizayn edilmiş kapalı bölmelerdir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


anele  Halatları bağlamak veya zincirleri kilitlemek için sabit mapalardan geçirilmiş demir halka. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


apaz  Rüzgârı tekneye yandan alarak yapılan seyir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


apiko  Demirin çekilip tam dipten ayrıldığı an. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


askeri gemi  Silahlı kuvvetlere ait, geminin milliyeti konusunda ayırt edici dış işaretlere sahip, adı uygun bir hizmet listesi veya eşiti bir belgede kayıtlı, ülkenin hükümeti tarafından atanmış bir subay tarafından idare edilen ve düzenli ordu disiplini altında gemi adamı ile donatılmış gemiler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


atık yönetim planı  Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenecek kısa ve uzun vadeli planlar | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


avara  Gemi veya sahile yanaşmış bir teknenin buradan hareket etmesi için verilen komut. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ayrıştırma  Yükün özelliğine göre liman / müşteri bazında ayrıştırmak, güvenlik nedeniyle, yük çiftlerini birbirlerinden belirli bir uzaklıkta veya duvarlar/bölmeler vb. ile ayrı doldurmak/istiflemek; (özellikle) IMDG Yönetmeliği önerilerine uyma | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


baba  İskele ve rıhtımlarda tekneleri bağlamak için kullanılan, ağaç ve deöirden yapılma kısa sütunlar. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


bağ  İki halatı birbirine veya bir halatı bir objeye sabitlemek için yapılan düğüm. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


bağlama (lashing)  İstifteki konteyneri (veya başka yükü) halat, tel, liftin uskuru (çubuk) veya zincirle sabitlemek; sağlamlama (bağlama) işlemi. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


balast  Gemilerin pervanelerinin suya batması ve/veya dengelemek için alınan deniz suyu | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


balık avlama gemisi  Deniz canlılarını ticari amaçla avlamak için donatılmış gemi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


balıkçı gemisi   Tonajı ve tipi ne olursa olsun, denizlerde ve iç sularda su ürünlerinin avlanmasında, üretim, yetiştirme ve istihsalinde, araştırmasında, naklinde ve işlenmesinde kullanılan motorlu ve motorsuz yüzer araç | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


bareboat charter  bir geminin, sahibinden, personelsiz olarak kiralanması. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


barınma merkezi  Gemi ve deniz araçlarının, liman başkanlığınca belirlenen toplu halde bağlandıkları ve barındıkları tesisler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


baş (pruva)  Teknenin en ön kısmı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


baş halatı  Teknenin başından ileri doğru vewrilen, teknenin geri gitmesini önleyen halat. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


baş-kıç bodoslama  Teknenin baş, kıç tarafında omurganın yükseldiği kısımlara denir. Omurgaya yekpare olabileceği gibi, omurgaya ilave edilen parçalardan da oluşabilir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


baştankara  Bir geminin sahile dik konuma getirilip, baş tarafından kara ile temas ettirilmesi. Teknenin başının sahile dik gelecek şekilde bir iskeleye yanaşması. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


bay planı  Konteyner taşıyan gemilerde, konteynerlerin gemi ambarındaki pozisyon ve adreslerini gösteren detaylandırılmış kargo planı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


bayılma  Teknenin bir yana doğru yatması içim kullanılan terim. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


bitişik liman  Geminin bulunduğu yerdeki liman başkanlığına karadan ve denizden komşu olan diğer liman başkanlıklarının idari sınırlarını kapsayan deniz alanı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


biyosit  Organik tutunma önleyici bir sistemde zehirleyici olarak kullanılan madde | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


borda  Gemi omurgası ile ana güvertesi arasında kalan yan dış yüzey. Teknelerin dış tarafta ve su kesiminden yukarıda kalan yan tarafları. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


borda seyir fenerleri  Gece yol alan bir teknenin her iki yanında taşıması gereken yeşil(sancak) ve kırmızı(iskelele) seyir fenerleri. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


boş almak  Laçka durumundaki bir halatı deste haline getirme komutu. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


boş koymak  Deste durumundaki halatı laçka haline getirme komutu. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


boya teknik dosyası  Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan bilgileri içeren teknik dosya | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


boyuna yapı elemanları  Omurgaya paralel gövdeyi kuvvetlendiren elemanlar. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


boyutlandırma  Kaplama ve perde kalınlıkları, posta, kemere, boyuna elemanlar gibi tekne yapısal elemanlarının gerekli mukavemeti sağlayabilmesi için sahip olması gereken ölçülerinin hesaplanması | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


bölge müdürlüğü  Denizcilik Müsteşarlığı bölge müdürlükleri | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


bölme perdeleri  Alabandadan alabandaya, sintineden güverteye uzanan, tekneyi bölmelere ayıran perdelerdir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


bulk carrier  Dökme yük gemileri (Tahıl yükü taşır) | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


camadan bağı  İki halatın giriş ve çıkış uçları aynı tarafta kalacak şekilde bağlanması.Denizde kullanılan en yararlı ve yaygın bağlardan biridir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


c-kanca  Rulo saç ve rulo demir kangalı gibi yüklerin rulolarına takılarak yükün kaldırılmasını sağlayan ataşman | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


çapariz  Yapılmakta olan bir manevra veya işin engellenmesi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


çarmıh  Teknenin direklerini yandan sabitleyen çelik teller. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


çeki listesi  Genel kargoda, yükün içeriği, özelliği, parça adedi, tonajı, ebatları, sahibi ve temsilcisine ilişkin bilgileri içeren listeyi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


çiğlenme noktası  Havanın maksimum nem taşıdığı ve doyma noktasına ulaştığı sıcaklık | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


çok amaçlı konteyner gemileri (multipurpose container vessel)  Konteyner ve genel yük taşıyabilen vinçli gemiler. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


dabıl batım  Gemi dibinde karina kaplamaları ile ambar tabanları arasında kalan bölümlerdir. Yakıt, balast gibi sıvı yükler için tank (depolama) olarak kullanılır. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


dabılbotum tankı  Teknenin dibinde, teknenin iç ve dış sıra saç levhaları arasında kalan boşluk | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


dedveyt ton  Geminin yükleme sınırına kadar alabileceği yolcu, yük, yakıt, su, kumanya gibi ağırlıklarının toplamı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


demir (çapa)  Teknenin dalga ve rüzgârla kaymasını engelleyip, onu sabit bir noktada tutması için dizyn edilmiş büyük ve ağır cisim. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


demir feneri  Geceleri, demirli bir tekne tarafından taşınan navigasyon ışığı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


demir halatı  Bir demirin ucuna zincir yerine takılan halat veya ip. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


demir taraması  Demirin tırnaklarının dibe tam saplanmaması nedeniyle demirin kayması. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


demir yeri  Gemilerin demirleyebilmeleri ve güvenlik içinde durabilmelerine elverişli olan, haritalarda küçük bir çapa ile gösterilen yer. Limanda bir teknenin demirlediği ya da bağlandığı yer, rıhtım. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


demir zinciri  Demiri tekneye bağlayan zincir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


demirin tutması  Demirin kollarının deniz dibine saplanması ve kaymayacak şekilde sabitlenmesi. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


denetim görevlisi  Gemilere liman devleti ve bayrak devleti kontrol denetimi yapmak üzere görevlendirilmiş Bakanlık personelini veya yetkilendirilmiş kuruluşun gemi boya denetimi konusunda görevlendirdiği personel | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


deniz almanağı  Bir navigatörün, gök cisimlerinden yararlanarak yerini bulabilmesi için gerek duyduğu tüm bilginin verildiği, yılda bir yayımlanan kitap. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


deniz aracı  Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç veya yapı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


deniz mili  1852 metre. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


deniz ticaret odası  İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası ile Mersin Deniz Ticaret Odası | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


deniz uçağı  Su üstünde hareket ve manevra yapmak üzere inşa edilmiş her türlü hava aracı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


deplasman  Bir teknenin ihtiyacı olan malzeme ve yakıt ile dolu iken taşırdığı su miktarı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


deplasman ton  Geminin yüzerken yer değiştirdiği suyun ağırlığı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


deretizasyon  Gemilerin farelerden arındırılması işlemi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


deretizasyon istisna belgesi  Gemilerde denetleme sonucu farelerin izlerinin, pisliklerinin ve kokularının olmadığına ve geminin fareden temiz olduğuna dair belge | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


deste  Üzerine çok yük binmiş halat. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


detveyt ton (dwt)  Geminin taşıyabileceği en fazla ağırlık. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


dirise etmek  Denizde, rüzgârın yönünde olan bir değişikliği belirtmek için kullanılan terim. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


dok  Gemilerin inşası, tamiri veya sökümü için yapılan rıhtımlarla çevrili havuz | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


donanım  Bir teknede, direği destekleyen, yelkenleri basmak, indirmek, kontrol etmek için kullanılan halatların tamamı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


döşek  Dabılbatımları bordadan bordaya ayıran yapı elemanlarıdır. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


draft  Geminin çektiği su derinliği, geminin deniz tabanına en yakın yerinden, su sathına olan mesafe | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


dunnage (daneç, sabitleme malzemesi)  Kargonun taşınırken, istiflenirken zarar görmesini önlemek için kullanılan ağaç, ahşap malzeme | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


dümen  Yol alan bir teknenin yönünü değiştirmedeki en etkili parça. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


dümen suyu  Teknenin suda hareketiyle, arkasında bozduğu ve karıştırdığı su. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


dümenci  Teknelerin kaptanı ve kumandanı için kullanılan terim. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


el incesi  Karaya yanaşırken, kalın bağlama halatlarını karaya vermek için kullanılan, ucunda bir ağarlık olan ince ip. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


elleçleme  Yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ve yığma işlemleri | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


epoksi  Suya, asitlere ve alkaliye karşı direnç gösteren, zamanla bu gösterdiği direnci yitirmeyen, yapıştırıcı özlü kimyasal reçine | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


faaliyet  Uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak kara sularında zararsız geçiş hakkına ve münhasır ekonomik bölgede seyir özgürlüğüne halel getirmeksizin, balık veya diğer deniz canlılarını yakalama veya bunları yakalama ve işleme | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


farş  Sintine üzerindeki döşeme tahtaları. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


feeder (besleyici)  Küçük tonajlı besleyici konteyner gemileri, büyük tonajlı ana gemilerin uğramadığı limanlardan, ana gemi uğrak limanlarına yük-konteyner aktaran 300-500 teu kapasitelerde ara gemiler. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


fener  Tekneleri belli bir tehlikeye karşı uyarmak ve navigasyonlarına yardımcı olmak amacıyla belli bir ışık işareti gösteren bina ve benzeri yapı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


foreman  Operasyon yöneticisinin (stevedor) görevlendirmesi ile gemi 1. Zabiti tarafından hazırlanıp onaylanan yükleme/tahliye planının çerçevesinde operasyonu yürüten gemi zabitleri ile irtibat kurarak kreyn operatörü ve gemide görevli liman işçilerini organize eden ustabaşı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


fribord  Gemi veya su aracının tam yüklü su hattı ile ana güvertesi arası düşey uzaklık | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gas-free işlemi  Sökümü yapılacak gemide yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin kullanıldığı veya depolandığı kapalı mahallerin söküm öncesinde ortamda serbest halde bulunan gazlardan arındırılarak, sıcak çalışma uygulanacak ve insan çalışacak vaziyete getirilmesi işlemi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gaz ölçümü  Sökümü yapılacak gemide tehlikeli gaz ve buharların bulunduğu kapalı alanlarda yapılacak çalışmalardan önce bu ortamda yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı gaz ve buharların bulunup bulunmadığının periyodik aralıklarla kontrolü, varsa bunların ortamdaki konsantrasyonun saptanması işlemi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gel-git  Güneş ve ayın dünya üzerindeki çekimlerinin etkisi ile suların alçalıp yükselmesi. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemi  Adı, tonilatosu ve kullanım amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen deniz aracı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemi acenteliği eğitim komisyonu  Gemi acenteliği eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve ücretlendirilmesi hususunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca oluşturulan yetkili komisyon | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemi acentesi  Yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile kaptan, işleten veya gemi kiralayanın nam ve hesabına hareket eden ve üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı bunların haklarını koruyan, bu çerçevede yaptıkları iş ve işlemlerde kendi kusurları dışında sorumlu tutulamayan, anlaşmadaki kişi veya kuruluş | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemi acentesi personeli  Liman, gümrük, sahil sağlık ve emniyet idareleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda, acentelik işlemlerini yürüten ve kendilerine İdarece tanıtım kartı düzenlenen kişiler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemi güvenlik zabiti  Gemide kaptana karşı sorumlu olan; gemi güvenlik planının sürdürülmesi ve uygulanması da dâhil olmak üzere gemi güvenliğinden, şirket güvenlik sorumlusu ve liman tesisi güvenlik sorumlusu ile ilişkilerden sorumlu olmak üzere şirket tarafından atanan gemi zabitlerinden biri | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemi işletmecisi  Geminin maliki olsun veya olmasın, geminin zilyetliğine sahip olan, teknik ve ticari bakımdan gemiyi kendi hesabına işleten, geminin işletimi ve yönetimi sorumluluğunu alan ve bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın yüklediği tüm görev ve sorumlulukları devralmayı kabul eden, deniz emniyeti ve deniz kirlenmesinin önlenmesi konularında sorumluluk ve görevler taşıyan gerçek veya tüzel kişi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemi kargo planı  Geminin ambar ve yükleme sahalarına yüklerin; türü, miktarı, tonajı, varış yeri/limanı, tahliye sırası gibi özelliklere göre, yerleştirme ve istifleme şeklini gösteren plan | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemi rotalama sistemi  Kaza riskini azaltmak ve deniz trafiğini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş bir veya daha fazla rota ile trafik ayırım düzenini, trafik ayırım şemalarını, çift yönlü rotaları, tavsiye edilen rotaları, kaçınılacak, girişe yasak veya demirlemeye yasak alanları, kıyıya yakın trafik bölgelerini, dönüşleri, tedbir alınacak alanları içeren sistem | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemi sahibi veya donatanı  Gemi sicilinde geminin adlarına kayıtlı olduğu gerçek veya tüzel kişileri; gemi, sicilde kayıtlı değilse geminin mülkiyetine sahip olan gerçek veya tüzel kişileri; gemi, bir devletin mülkiyetinde olup da bu devlette donatan veya gemi işletme müteahhidi olarak müseccel bulunan bir şirket tarafından işletilmekte ise bu şirket | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemi söküm bölgesi  İdarece söküm faaliyetinde bulunulmasına izin verilen tesis veya tesisler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemi sökümcüsü  Geminin söküldüğü parselin üst hakkını kullanan gerçek veya tüzel kişiler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemi veya deniz aracı ilgilileri  Donatan, işleten, kiracı, kaptan veya acenteleri ile gemiyi veya deniz aracını temsile yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gemiadamı  Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personeli | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gezinti gemisi  Belirli bir noktadan hareket ederek liman seferi bölgeleri içerisinde önceden belirlenmiş bir rotada ve aynı gün içerisinde yolcusuyla günlük turunu tamamlayan, oturma düzeneği sabit olan veya olmayan eğlence, sosyal veya kültürel aktiviteler için kullanılan gemiler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gırcala  Teknede çeşitli amaçlarla kullanılan ince halat. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gomina  Denizcilikte kullanılan bir deniz milinin onda birine eşit ölçü bürümü. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gövde  Tüm elemanların birleşmesinden oluşan ve bütün bölümlerin bir kabuk gibi sararak, geminin esnekliğini veren ve yüzücülüğünü sağlayan yapı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gros tonilato (grt)  Geminin tüm kapalı yerlerinin hacminin 2.83 m3 bölünmesiyle elde edilen tonaj. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


gros tonilato  Gemi ve su aracının kapalı hacimlerinin resmi yönetmelik veya sözleşme hükümlerine göre tespit edilmiş değeri | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


güverte  Gemilerde ambar, kamara vb. kapalı yerlerin tavanını meydana getiren, yolculara açık olan ve kimi gemi aletlerinin, sandalların bulunduğu kısımların ortak adı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


halat  Denizcilikte çevresi 2, 5 santimden büyük olan doğal veya sentetik liflerden yapılan kablo. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


handymax (handysize sınıfı)  40000 dwt ile 50000 dwt ağırlığındaki dökme yük gemileri. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


handysize  15000 dwt ile 35000 dwt ağırlığındaki dökme yük gemileri. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


haplama (trimming)  Yükleme operasyonunun son aşamasında önceden belirlenen gemi trimini ayarlamak veya ambar içinde yitik hacmin kalmaması için yapılan işlemler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


hedeflenen kullanım ömrü  Tasarlanan boya sisteminin aylar/yıllar ile ifade edilen belli bir zaman diliminde kondisyonunu iyi durumda tutması | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


hurda gemi  Ekonomik ve teknik olarak işlevini kaybederek, sökülmek amacıyla Gemi Söküm Bölgesine gelen ve/veya getirilen gemi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ırgat  Teknenin burun kısmına konulan, demiri çekmek için kullanılan aygıt. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ıskaça  Omurga üzerinde, direğin oturması için yapılmış kare şeklinde oyuk. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ıstralya  Bir teknede sabit donanımın direği baş kıç doğrultusunda destekleyen parçası. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ızbarço  Bir halatın ucunda halka oluşturacak şekilde atılan bağ. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


iç sular  Doğal ve yapay göllerle, baraj gölleri, dalyan ve nehirler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ikmal yapan gemi  Yakıt, yağ veya su alan gemi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


imdg kodu  Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


imo (international maritime organization)  Uluslararası Denizcilik Örgütü | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


imo  Uluslararası Denizcilik Örgütü | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


iskele  Kıçtan bakıldığında teknenin sol tarafı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


iso  Uluslararası Standartlar Örgütü | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


isps kod  Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


işaret fişeği  Teknelerde, genelde gece kullanılan ve sorun olduğunu belirten sinyal. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


işleten  Geminin mülkiyeti kendisine ait olsun ya da olmasın, bir geminin zilyetliğini haiz ve gemiyi ticari olarak çalıştıran gerçek veya tüzel kişi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


işyeri  İdare tarafından gemi acenteliği faaliyetlerinde bulunmak üzere yetki belgesi verilmiş gerçek veya tüzel kişilerin merkez veya şubelerinin fiili çalışma yeri | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


iyi kondisyon  IMO’nun A.744 (18) Kararında tanımlanan azami küçük lekeler şeklinde pas ihtiva eden kondisyon | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kabotaj  Kıta sahanlığı içinde bir Türk limanı ile diğer Türk limanı arasında ve Türk bayraklı gemilerle yapılan deniz yolu taşımasını | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kaçak  Çok kuvvetli ve ani sağnak. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kafa açmak  Tekneyi rüzgâraltına döndürmek. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kafes  Elleçleme işlemleri için liman personelinin emniyetli şekilde gemiye çıkarılmasında kullanılan kafes şeklindeki taşıyıcı düzeneği | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kaloma  Teknede bir halat veya zinciri boşlama. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kana rakamları  Gemilerin çektikleri su deriliğini göstermek için baş ve kıç dikmeler hizasına sancak ve iskele taraflara desimetre veya feet cinsinden çizilmiş rakamlar. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kancalar  Yükün bedenine takılarak veya saplanarak kaldırmak için kullanılan takım. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kaplamalar  Tekne posta ve kemerelerinin üstünü kaplayarak, teknenin esnekliğini veren, ağaç, çelik veya sentetik maddeden oluşan elemanlar. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kaptan yük raporu (mate’s receipt)  Yükün miktarı ve tespit edilen tüm özellikleri ile birlikte gemiye alındığını belirten, 1. zabit tarafından veya onun adına kaptan tarafından imzalanan, konşimentonun temelini oluşturan belgeyi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


karina  Gemi veya su aracının yüksüz durumda su kesiminden aşağıda kalan kısmı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


karina tahliye çıkışı  Gemi veya su aracının tam yüklü su hattı seviyesinin altından denize pis su boşaltımı yapma kabiliyetine sahip her türlü çıkış | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kasara  Geminin baş ve kıçında ana güverteden yukarda kalan yarım güvertelerdir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


katı atık  Üreticisi tarafından atılmak istenen, çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde yönetilmesi gereken evsel katı atıkları, tehlikeli atıkları ve özel atıklar | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kazık bağı  Üst üste geçen iki göz oluşturulması ile atılan bağ. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kemere  Bir gemi güvertesinde, üzerine döşemelerin döşendiği enine konmuş kirişlerden her biri | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kenarların yuvarlatılması  İkinci yüzey hazırlığı öncesinde keskin kenar ve köşelerin taş motoruyla taşlanarak rötuşlanması, işlemden geçmesi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kerye  Çelik halat bedenine kilit olarak bağlanan cıvataları sıkıldığında kilit görevi olan donanımı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kestirme kat  Ulaşımı zor bölgeler, kenarlar ve kaynaklar gibi kritik kısımlarda katlar arası iyi yapışmanın ve yeterli boya filmi kalınlığının sağlanması için yapılan boya uygulaması | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kıç  Teknenin en arka kısmı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kıçtankara  Bir geminin sahile dik konuma getirilip, kıç tarafından kara ile temas ettirilmesi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kırlangıç  Köprü üstünden bordalar istikametine dışarıya uzanan yapılardır. Yanaşma ve ayrılma manevralarında, bordaları rahatça gördüğü için gerekli komutlar buradan verilir. Ayrıca gözcü vardiyaları bu noktalarda tutulur. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kıyı çizgisi  Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kıyı tesisi  4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyılarda doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde yapılabilen liman, kruvaziyer liman, yat limanı, yolcu terminali, rıhtım, iskele, yanaşma yeri, akaryakıt veya sıvılaştırılmış gaz boru hattı şamandırası veya platformu, balıkçı barınakları, gemi geri dönüşüm tesisi, tersane, tekne imal ve çekek yeri gibi tesisler ile bunlara bitişik diğer daimi tesisleri, deniz ulaşımına yönelik diğer alt veya üst yapı tesisleri ile duba, fener, mahmuz, kıyı perdeleri deşarj hattı, deniz altı kabloları ile açık deniz platformları ve benzeri yapılar | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kıyı tesisi ilgilileri  Kıyı tesislerini İdareden izin almak suretiyle işleten gerçek kişiler veya tüzel kişiler ile kıyı tesislerinin yöneticileri ve sorumluları | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kıyı tesisleri hizmetlerinde kullanılan gemi ve deniz araçları  Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatına veya kıyı tesislerine ait gemi ve deniz araçları ile kıyı tesisi inşaatına, batık çıkarma, tarama, denizde ve kıyıda aynı projeye hizmet eden, liman başkanlığınca faaliyetine izin verilmiş gemi ve deniz araçları | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kilit  Yelken, mandar, sabit armanın gerekli kısımları ve bir demirin zincire bağlanması gibi bir şeyin sabitlenmesi gereken yerlerde kullanılan, ucunda bir pim bulunan U şeklindeki çelik parça. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kişisel koruyucu donanım (kkd)  Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzeme. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


klas kuruluşu  Gemi ve su araçlarının asgari güvenlik gereklerinin sağlanması, denizlerde can ve mal güvenliğinin temini ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla; gemi ve su araçlarının yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında, gemi ve su araçlarının test, muayene veya denetim ile onay ve belgelendirme hizmetlerini İdare adına yerine getirmek üzere, İdarenin belirlediği konularda yetki verilmiş ulusal ve yabancı kuruluşlar ile tanınmış kuruluşlar | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


knot  Hızın denizcilikteki birimi. Deniz mili/saat. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


koçboynuzu  Teknenin çeşitli yerlerine konulmuş, iki kolu olan ahşap veya metal parça. Bu parçanın kolları etrafına istenen halat dolanarak sabitlenir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kontrol istasyonları  Acil durum güç ve aydınlatma kaynaklarını içeren mahalleri, kaptan köşkü ve harita odasını, geminin telsiz teçhizatının bulunduğu odaları, yangın söndürme odalarını, yangın kontrol odalarını, makine kontrol odası | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kontrol mühendisi  Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatı hakkında ilgili meslek odasınca mevzuatı gereğince yetkilendirilen mühendis | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


koruyucu acente  Gemi acentesi ile yük acentesinin farklı olduğu durumlarda temsil ettikleri kişilerin hak ve menfaatlerini birbirlerine karşı koruyan acente | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


köprü üstü  Yaşam mahallerinin en üstünde, geminin seyriyle ilgili her türlü cihaz ve aletin bulunduğu ve geminin sevk ve idare edildiği mahallerdir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kropi bağı  Bir makaradan geçen halatın ucuna makaradan çıkmaması için yapılan bağ. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


kulüp  Bir geminin donatanı veya işleteni olarak üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklar ve yapılmak zorunda kalınan masraflara ilişkin muafiyetli veya muafiyetsiz koruma ve tazmin sigortasını veya diğer geçerli sigorta biçimleri ve benzer koruma şartları sunan mali güvenceyi veren kuruluş | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


küçük deniz aracı  Yolcu gemileri hariç, tam boyu 24 metreden küçük olan her türlü ticaret gemisi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


küpeşte  Denizin güverteye geçmemesi ve güvertedeki yük ve insanların muhafazası için güverte üsütne doğru devam eden borda kaplaması. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


laçka  Üzerine yük binmiş bir halatın biraz pay verilerek rahatlatılmasıdır. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


laçka etmek  Bir halatı istenilen miktar kadar rahat gitmesi için serbest bırakma. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


lava etmek  Bir halatın boşunun alınması, çekilmesi. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


liman çıkış belgesi  Liman idari sınırlarını aşarak sefer yapacak gemilere, 4922 sayılı Kanun kapsamında liman başkanlığınca düzenlenen belge | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


liman idari sahası  Liman başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk sahası | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


liman sahası  Her türlü limancılık iş ve işlemleri ile faaliyetlerinin yapıldığı, gümrük ve acentecilik ve benzeri hizmetlerin sunulduğu tüm kıyı tesislerini ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanları | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


liman tesisi  Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz yerleri | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


list  Geminin iskele ve sancak draftları arasındaki fark | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


lok  Gemileri, değişik iki su yüzeyinin birinden diğerine geçilmesi için yapılmış ara havuz | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


lrit  Gemilerin uzak mesafelerden tanımlanması ve izlenmesi sistemi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


lumboz  Dairesel bir metal çerçeve ile bunun üzerine sıkıca kapanacak şekilde yapılmış cam bir pencereden oluşan teknenin yan kısımlarına içeri hava ve ışık girmesi için açılan delik. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


lumbuz  Yaşam mahalinden dışarıya açılan yuvarlak pencereler gemi bölmelerinin havalandırmak ve aydınlatmak için bordalara açılmış pencerelerdir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


makara  Ortasında dönen bir disk bulunan metal veya tahtadan yapılma, teknede donanım halatlarının yönünü değiştirme veya bir palanga içinde kullanıldığında mekanik yükü azaltmak için kullanılan parça. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


makine dairesi  Geminin makinelerinin bulunduğu ana bölmedir. Makine dairesinde ana makineler, yardımcı makineler, kontrol odası, kontrol panelleri ve atölyeler bulunur. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


manika  Çan ağzı şeklinde bir tepesi olan, güverteye monte edilerek bir hava akımını yakalayıp yönlendirmeye yarayan ventilatör. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


mapa  Ucunda bir halka olan vida. Teknenin çeşitli yerlerine konarak, ucundaki halkaya makaralar veya palangalar takılır. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


mayna  denizcilikte bir ipi, zinciri, teli salmak, boş vermek veya aşağıya indirmek amacıyla verilen komut. İş makineleri operatörleri için yük indirme komutu. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


mendirek  Bir limanın denizden korunmasını sağlayan iskele veya dalgakıran. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


menhol  Ambar giriş kapıları, güverteler arası geçişi sağlamak (hetch) veya tanklara girmek için kullanılan kapaklı, sızdırmaz geçişlerdir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


merkez limanı  Denize elverişlilik belgesinde belirtilen liman | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


mevcut gemi ve su aracı  Yeni olmayan gemi ve su aracı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


mola  Bir halatı bağlı bulunduğu yerden çözmek veya tamamen serbest bırakmak için verilen komut. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


navigasyon  Bir tekneyi dünya üzerinde bir noktadan bir diğerine en kısa güvenli ve etkili biçimde ulaştırma sanatı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


net tonilato (nrt)  Gemi makineleri ve geminin yürütülmesine yarayan hacimlerin, gros tondan çıkartılmasıyla elde edilen tonaj. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


net tonilato  Gros tonilatodan yönetmelik hükümlerine göre indirilmiş hacimlerden sonra elde edilen hacim değerini veya sözleşme gereği tespit edilen hacim değeri | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


neta etmek  Dağınık ve düzensiz bir yeri tertip ve düzene sokmak. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


nihai proje  İlk başvuru sırasında hazırlanan projelerde inşa veya tadilat sonunda bir farklılık varsa, söz konusu farklılıkların da işlendiği ve gemi ve su aracının inşa veya tadilat sonundaki son şeklini gösteren proje | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


omurga  Geminin bel kemiği durumunda olan ve baş bodoslamadan kıç bodoslamaya kadar alttan devam eden ağaç veya sactan yapı elemanı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


operasyon sahası  Yayaların erişimine kısmen veya tamamen kapalı olan, yük elleçleme ve teknik işlere ayrılmış liman/terminal bölümü | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


operatör  İş makinelerini kullanan ehliyetli ve vasıflı eleman | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ordino  Gemilerin ve deniz araçlarının, kıyı tesisleri ile demirleme sahalarına kabulü amacıyla liman başkanlığınca düzenlenen yanaşma veya demirleme sahasını belirten izin belgesi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


organik tutunma önleyici sistem (afs)  İstenmeyen organizmaların tutunmasını önlemek veya kontrol etmek için gemide kullanılan cihaz veya yüzey, yüzey işlemi, boya veya herhangi bir kaplama | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


organotin  Kalayın hidrokarbonlarla oluşturduğu kimyasal bileşik | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ots  Otomatik Tanımlama Sistemi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ön imalat astarı  Genellikle bir boya sisteminin ilk katından önce ve otomatik olarak çelik yüzeye uygulanan ve shop primer olarak adlandırılan astar boya | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


pabuç (twistlock)  İntermodal taşıma birimlerinin bu birimleri taşıyacak gemi veya araçlara bağlanmasını sağlayan parçacıklar, konteyner köşe sabitleme kilitleri | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


palamar halatı  Bir tekneyi iskele, rıhtım veya başka bir tekneye bağlamaya yarayan halatların genel adı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


palet  Büyük ve sapanlanması zor parçaların koçaya asılması için kullanılan ve yükü alttan kavrayan takımlardır. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


parakete  Bir teknenin süratini veya belli bir sürede katettiği yolu ölçmek için kullanılan alet. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


pik tankları  Baş kasaranın altında, baş bodoslama ile ilk çatışma perdesinin; kıç kasaranın altında, kıç bodoslama ile son çatışma perdesinin arasında kalan kısımlara pik tankları denir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


pis su ön tankı  Arıtma ve parçalama/dezenfekte sistemlerinin etkin çalışabilmesi amacıyla öncesinde tesis edilen pis su tutma tankı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


pis su tankı  Pis suların toplanması ve depolanmasında kullanılan tank | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


portuç  Çeşitli malzeme, araç ve gereçin konulduğu, güverte üstü bölmelerdir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


posta  Gemide ve liman sahalarında elleçleme işlemlerini yürüten sapancılar, iş makinesi operatörü, ve işaretçiden oluşan çalışma grubu | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


postalar  Teknenin genişliğini oluşturan, üzerlerine kaplamaların tespit edildiği omurgaya dik yapı elemanları. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


prefiks (konteyner kodu)  Konteyneri tanımlayan dört harfli kod | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


proje mühendisi  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


protesto  alıcı, satıcı, kiracı, armatör, gemi kaptanı, gemi acentesi, liman işletmesi (stevedor), nakliyeci arasında gemiye, yüke, rıhtıma, vince, araca, malzemelere, kaplara, ambalajlara vb. gelen zarar, ziyan ve hasarlara dikkat çekerek tazmin hakkını saklı tutan yazılı bildirim. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


pruva  Teknenin baş tarafının ötesinde, ufuk yönündeki alan. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


puntel  Güvertenin kuvvetlendirilmesi için alttan dikine konan destek veya güverte üzerindeki vardevelaların tutmak için güverteye dik olarak konulan demir çubuklar. Tehlike sınırlarını belirtmek üzere küpeşteler hizasına ve diğer yerlere konulan dikmeler. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


pusula  Bir teknede önceden belirlenmiş bir istikamette gitmeye veya teknenin haritadaki yerini bulmak için görünen objelerin kerterizlerinin alınmasına yarayan alet. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


pürmeçe halatı  Teknenin başından geriye veya kıçından ileri doğru çekilip, teknenin oynamasını engelleyen halat. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


rampa  Gemi ile iskele arasına yükün denize dökülmesini önlemek için çekilen örtüyü veya çekici/dorsenin taşıyıcı araç ve konteyner içine giriş-çıkışını sağlayan donanımı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


restowage  Konteyner sifting, gemide bulunan bir konteynerin güverte veya ambardaki yerinin değiştirilmesi, rıhtıma indirilmesi sonra tekrar gemideki yerine (gemi-karagemi) aktarılması. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


risk  Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


risk değerlendirmesi  İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


rota  Teknenin yönü ile kuzeyin yaptığı açı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


rüzgâr altı  Rüzgârın gittiği, tekneyi terk ettiği taraf. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


rüzgâr üstü  Rüzgârın geldiği taraf. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


sağanak  Normal rüzgâr şiddetinin üzerinde esen kısa süreli rüzgâr. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


salma  Bir teknenin bayılma kuvvetini azaltan ve rüzgâra karşı ilerlemesini sağlayan, gövdesinin merkezinden suya doğru inen parça. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


sapan  Yükü kaldırma ve taşımaya yarayan aparat, yüklerin vincin koçasına asılmasını sağlama amacıyla yükü sarmalayan takımlara denir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


sapancı  Genel kargo yükünü iş makinesi kancasına aparat ve düzenekler kullanarak bağlayan saha çalışanı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


sefer bölgesi  Gemi ve su araçlarının teknik durumları ve çeşitli donanımlarına göre çalışabilecekleri deniz alanları | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


sekstant  Denizde yatay ve dikey açıları ölçmede kullanılan geleneksel navigasyon aleti. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


seperasyon  Yükün özelliğine göre liman/müşteri bazında ayrıştırmak, güvenlik nedeniyle, yük çiftlerini birbirlerinden belirli bir uzaklıkta veya duvarlar/bölmeler vb. ile ayrı doldurmak/istiflemek; (özellikle) IMDG Yönetmeliği önerilerine uyma | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


serdümen (işaretçi)  Vinç operatörüyle gemi yükleme işçileri arasında talimatları iletmek ve etkinlikleri koordine etmek üzere seçilip eğitilmiş, bulunduğu yerden hem operatör kabinini, hem de çalışma yerini rahat ve açıkça görebilecek pozisyondaki vasıflı eleman | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


shifting  Görülecek lüzum üzerine geminin/eşyanın/konteynerin yerinin değiştirilmesi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


sıvı atık  Her türlü kimyasal zehirli maddeler ve tuvalet atıkları hariç, makine dairesi sintine sıvı atıkları, kirli balast gibi atık maddeler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


sicil  Gemi acente ve şubeleri ile acente personelinin İdare tarafından tutulan kayıtları | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


sintine 3 a) Bir teknenin su hattı altında kalan iç kısmıdır. b) Tekne dibinin bordaya döndüğü yerde gemi içinde oluşan, bulunan çukurluk, yalak. Geminin makine ve kazanlarının bulunduğu kısmın zemininin ve ambar güvertesinin altında kalan, gemi içinde sızan sularla makine ve kazan dairelerinden akan yağların toplandığı en alt kısım. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


slot  Bir dizi konteyner veya yük sırasının tanımı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


su aracı  Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


survey  Yükü miktar, hasar ve kalite olarak gözlemleyip belgelendiren uzman | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


sürvey  Gemi ve su araçlarına yönelik denizcilikle ilgili mevzuat ve/veya uluslararası sözleşme kuralları dâhilinde yapılan rapor ile sonuçlanan teftiş | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


şamandıra  Kanal, sığlık gibi denizcilerin haberdar edilmesi gereken noktaları belirtmek için kullanılan yüzer işaret. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


şube yetki belgesi  Gemi acenteliği şube yetki belgesi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tadilat  Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan biri veya birkaçı ile gros ve net tonilatosunun en az birinin değişimine veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesine neden olacak yapısal değişiklik | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tahliye  Yükün/malın boşaltılması | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tahmil  Yükün/ malın yüklenmesi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tahmini varış zamanı  Bir geminin liman idari sahasına varacağı tahmini zaman | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


takoz  Konteyner doldurma işleminde silindir yük paketlerinin yuvarlanmasını, konteynerin enini/boyunu tam doldurmayan paletlerin, sandıkların vb. kaymasını önlemek için kullanılan, tahta veya başka bir malzemeden yapılmış kıskı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tali acente  Bir acentenin kendi nam ve hesabına işlem yapmak üzere verdiği yetki dahilinde faaliyette bulunan acente | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tam boy  Teknenin oluşturduğu yapının kıç taraftaki sabit en uç noktasından baş taraftaki en uç noktasına kadar ölçülen mesafe | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tanıtım kartı  Gemi acentesi personeli tanıtım kartı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tanker  Dökme sıvı yük taşımak için özel olarak inşa edilmiş olan ticaret gemisi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tanklar  Tatlı su, balast, yakıt gibi sıvı yüklerin konulduğu bölmelerdir. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tarifeli sefer  Herhangi bir kamu kurum/kuruluşu tarafından onaylanan tarife kapsamında yapılan seferler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tava  Geminin üst güvertesi söküldükten sonra sintine ve kirli suların bulunduğu alt düz kısmı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tayfa  Geminin güverte, makine ve kamara bölümlerinde çalışan ve gemi kaptanı, gemi zabiti, yardımcı zabitleri ve stajyerler dışında kalan gemiadamı | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tehlike  İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tehlikeli atık  Tehlikeli fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik özellikleri nedeni ile canlılarda ve alıcı ortamda olumsuz etkilere yol açan asbest, kullanılmış akü ve benzeri atıklar | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


teknik veri föyü  Boya üreticisi tarafından yayınlanan; ürün bilgileri, uygulama ve kaplama için ayrıntılı teknik talimatları içeren ürün bilgi formu | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


temsilci  Gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibinin inşa, tadil, bakım-onarım faaliyetleri için görevlendirmiş veya tesis sahibinin kendi adına faaliyet göstermesi hususunda sözleşme imzalamış olduğu gerçek veya tüzel kişi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tenezzüh gemisi  Belirli bir noktadan hareket ederek liman seferi bölgeleri içerisinde önceden belirlenmiş bir rotada ve aynı gün içerisinde yolcusuyla günlük turunu tamamlayan, oturma düzeneği sabit olan veya olmayan eğlence, sosyal veya kültürel aktiviteler için kullanılan gemiler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tersane  Her türlü Türk ve yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapılara sahip kıyı ve sahil şeridindeki tesis | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tescil boyu  Baş bodoslamanın en yüksek noktasının ön yüzünden kıç bodoslamanın arka yüzüne, kıç bodoslaması bulunmayan veya balanslı dümen ile donatılmış gemilerde kıç nihayeti dümen boğazının ön yüzüne kadar olan mesafeyi veya Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesinde tarif edilen fribord boyu | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ticaret gemisi  Suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilen veya fiilen böyle bir menfaat için kullanılan her gemi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


ticari yat  Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu ve mutfağı olan, ticari olarak gezi ve spor amacıyla yararlanılan, yük, yolcu veya balıkçı gemisi niteliğinde olmayan gemi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tonilato belgesi  Gemi ve su aracının belirleyici özelliklerini, teknik özelliklerini ve ölçüm sonuçlarını gösteren belge | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tornistan  Geri geri giden bir teknenin hareketi. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


torremolinos protokolü  1977 tarihli Balıkçı Gemilerinin Emniyeti için Torremolinos Uluslararası Sözleşmesine ilişkin protokol | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


tramola  Bir tekneyi önce rüzgâra karşı daha sonra da rüzgârı diğer taraftan almaya başlayacak şekilde döndürmek. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


transit  Limandan geçip bir başka ülkeye (genellikle yakındaki bir ülkeye) giden, yani elleçleyen limanın bulunduğu ülkenin menşei veya hedef ülke olmadığı yükü tanımlayan terimi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


trim  Geminin baş draftıyla-kıç draftı arasındaki fark. (Geminin başa veya kıça eğik olması.) | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


türk bayrağı çekebilecek gemi ve su araçları  İnşasına başlanan ve inşa süresinin sonunda Türk Bayrağı çekecek gemi ve su araçları | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


uluslar arası denizde çatışmayı önleme tüzüğü  Teknelerin denizde karşılaştıklarında birbirlerine çarpmadan seyir etmeleri için uymaları gereken kurallar ve kullanmaları gereken ışık ve ses işaretlerinin tümü. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


usturmaça  Tekneler iskeleye veya birbirine bağlanırken, zarar görmemeleri için aralarına konulan parça. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


uzman  Ölçümü yapacak gemi mühendisi (gemi inşaatı mühendisi, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi, gemi inşaatı ve deniz mühendisi, deniz teknolojisi mühendisi) unvanına sahip olan idarenin denizcilik uzmanı veya yardımcısı, gemi sörvey kurulu uzmanı ve mühendis personel | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


vardavela  Puntellerin üzerine yatay olarak irtibatlandırılmış zincir, tel veya bitişiksel halat. Teknedekilerin denize düşmelerini engellemek için yapılmış olan, belli aralıklarla dikilmiş, punteller arasına gerilmiş, baş ve kıçta ise ana puntellere bağlanan bir telden oluşur. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


varil kancası  Varil ambalajlı yüklerin birden fazla sayıda varili bir defada kaldırmaya yarayan birbirine bağlı özel ataşman | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


vira  Bir teli veya halatı yukarı çekmek için verilen komut. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


vira etmek  Bir demiri tekneye almak üzere dipten kaldırmak, yukarı çekmek. vinçlerde kaldırma komutu. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


viya  İstenen rotaya gelindiğinde dümenin bu rotada tutulması için verilen komut.Viya böyle! | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


Y valf  Siyah su çıkış devresi ile gri su çıkış devresinin tek bir çıkıştan yapılmasını sağlayan valf | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


yalpa omurgası  Teknenin yalpaya düşmesini azaltmak amacıyla karina dönümüne eklenen, omurgaya paralel elemanlar. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


yarı konteyner gemileri  Aynı anda konteyner ve genel kargo taşıyabilen vinçli gemiler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


yaşam mahalleri  Kamaralar, tuvaletler, ofisler, umumi mahaller, oyun ve hobi salonları, içinde pişirme cihazı bulunmayan büfeler | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


yat  Ticaret değil de zevk amacıyla kullanılan yelkenli veya motorlu tekne. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


yetki belgesi  İdare tarafından, yönetmelikle belirlenen koşulları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere gemi acenteliği faaliyetinde bulunabilmek için düzenlenen gemi acenteliği yetki belgesi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


yetkilendirilmiş klas kuruluşu  Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan yetkilendirilmiş kuruluş | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


yetkilendirilmiş kuruluş  İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ve yükümlülükler çerçevesinde, denetim yapma ve belge düzenleme konusunda Yetkilendirilen Kuruluş | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


yolcu  Kaptan, gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer kişiler, gemiyi donatan veya işletenin eş ve çocukları ile hizmetinde olan personeli, işletenin bir görev ile yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları, mücbir sebeplerle veya kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler ile bir yaşından küçük çocukların dışında kalan ve navlunlu veya navlunsuz taşınan herkes | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


yolcu gemisi  On ikiden fazla yolcu taşıyan ticaret gemisi | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


yüksek tehlikeli hizmet mahalleri  Kuzineler, pişirme donanımına sahip büfeler, boyahane ve fenerlikler, LPG tüpü bulunan kapalı mahaller ve saunalar | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


zincir kaloma  Bir tekne demirli iken demirle salınan halat miktarı. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek


zincirlik  Demir çekildiğinde, teknede toplanan halat veya zincirinin konulduğu güverte altındaki bölme. Geminin baş tarafında, gemi zincirlerinin yığıldığı bölme. | gemi terimleri > ne, nedir, ne demek