• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

döküm terimleri - metal casting glossary


açık besleyici döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın üst kısmına kadar uzanan ve atmosfere açık olan besleyici.


açık halka yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Birçok dik yolluklardan ibaret olup, özellikle çabuk dökülmesi gereken ince hadde dökümlerinde uygulanır.


açık zemin kalıbı döküm terimi olarak nedir, ne demek Yerde kalıplama.


ağır dökmek döküm terimi olarak nedir, ne demek Ağır dökmek suretiyle kalıbın dolması uzatılmış olur. Döküm sırasında sıvı metal soğur. Bu sebeple lunker azaltılmış olur. Ağır dökme yöntemi sadece kalıp parçalarda uygulanır.


ağırlık döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökümde sıvı metalin üst dereceyi basınçtan dolayı kaldırmaması için konan metal bloklar.


ağız gazı döküm terimi olarak nedir, ne demek Yüksek fırın gazı.


akışkanlık döküm terimi olarak nedir, ne demek a) Metalin kalıp içinde uzak mesafelere gidebilme özelliği. b) Kumun, kalıp veya maça sandığı içerisinde uç noktalara dolmasını sağlayan özellik.


alaşım, alaşımlandırma döküm terimi olarak nedir, ne demek Metallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirmek üzere saf metale başka metal veya elementlerin katılması.


alçı model döküm terimi olarak nedir, ne demek Alçıdan yapılan model.


alçı taşı sementesi döküm terimi olarak nedir, ne demek Model ve maça sandığı için yapılan alçı model sistemi.


alev ocakları döküm terimi olarak nedir, ne demek Yakıtın yanmasıyla çıkan alev ve sıcak gazlar metal yüzeyini yalayarak sıcaklığın önemli bir kısmını bırakıp bacaya gider ki, bunlara alev ocakları denir.


alev yalamak döküm terimi olarak nedir, ne demek Alevin potayı yalayarak ergitmeyi sağlaması.


alevle kurutma döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp yüzeylerine alev püskürterek kurutma.


alt derece döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın alt kısmını içine alan derece.


alt kapaklar döküm terimi olarak nedir, ne demek Kupolanın altındaki cüruf ve yanmış kömürü zemine döken kapaklar.


ambar derece döküm terimi olarak nedir, ne demek a) Asıl işin bulunduğu derece (orta derece), b) Derin derece anlamında.


ana derece döküm terimi olarak nedir, ne demek Yatak derece (Kalıpların dövülmesinde, mala yüzeyine göre hazırlanmış bir yarım kaptır).


anten döküm terimi olarak nedir, ne demek Endüksiyon ocaklarında astar içine konulan topraklamayı sağlayan paslanmaz çelikten mamul tel.


arda (traso) takımı döküm terimi olarak nedir, ne demek Silindirik parçaların mastarla (modelsiz) kalıplanmasını sağlayan aygıt.


arda döküm terimi olarak nedir, ne demek Şablon ile kalıplama.


arıtma döküm terimi olarak nedir, ne demek Temizleme veya saflaştırma.


ark ocağı döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metal elde edilen grafit elektrotlardan geçen elektrik akımı vasıtasıyla enerji elde edilen ergitme ocağı.


asıdik tuğla döküm terimi olarak nedir, ne demek Asit özellikli tuğla.


asidik cüruf döküm terimi olarak nedir, ne demek Bileşiminde asit oksitlerinin çoğunlukta olduğu cüruf.


asker döküm terimi olarak nedir, ne demek Montları almak için kalıp veya maça içine yapım esnasında konulan demir veya ahşap destek.


astar döküm terimi olarak nedir, ne demek Pota ve ergitme ocaklarının iç örgüsü.


astar döküm terimi olarak nedir, ne demek Yüzeye kullanılan kum.


astar kumu döküm terimi olarak nedir, ne demek Yüz kumu (Model yüzeyini örten kalıp kumu).


aşılama döküm terimi olarak nedir, ne demek Mikroyapıyı düzenleme, değiştirme ve homojen katılaşmayı sağlamak için sıvı metale döküme geçilmeden yapılan ilaveler.


ates tuğlası döküm terimi olarak nedir, ne demek Isıya dayanıklı gereçlerle hazırlanmış tuğla.


ateşleme delıgi döküm terimi olarak nedir, ne demek Kupola önünde ve kum döşeme tabanının hemen üstündeki (kalıplama sahasına en yakın kesimdeki) delik.


ayna döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıpların derin yerlerinde, kumun kalıp içinde kalıp kalmadığını gösterir.


ayva sarısı döküm terimi olarak nedir, ne demek Pirinç alaşımı.


baca gazı döküm terimi olarak nedir, ne demek Fırın veya ocaklardan baca yoluyla atılan işlem artığı duman.


bakır mala döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıpların onarım ve perdahında kullanılan bir dökümcü takımı, genellikle pirinçten yapılır


balçık kalıp döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm çukuru kalıplamaları gibi büyük parçaların kalıplanmasında kullanılır.


balık sırtı döküm terimi olarak nedir, ne demek Bir yolluk sisteminde meme ağız şekli.


bara döküm terimi olarak nedir, ne demek a) Ocak, pota vs.'ye müdahale edilen kalın demir çubuk. b) Gerek kupol ocaklarında, gerekse endüksiyon ocaklarında kullanılan, demir (çelik) çubuk (sıkışıklıkları açmak için).


basınçlı döküm sistemi döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin kalıp içine basınçla gönderilmesi.


basınçlı hava döküm terimi olarak nedir, ne demek Kupolada, kok kömürünün iyi yanması için gerekli, verilen basınçlı hava.


basınçlı yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Çeşitli kesitleri kalıba doğru daralan yolluk şekli.


basınçsız yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Çeşitli kesitleri kalıba doğru genişleyen yolluk şekli.


basma makinası döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kumunu bir tablayla sıkıştıran kalıplama makinesi.


bayrak döküm terimi olarak nedir, ne demek Arda takımında, mastar bağlama plakası.


bazik cüruf döküm terimi olarak nedir, ne demek Bileşiklerinde bazik oksitlerin çoğunlukta olduğu cüruf.


bentonit döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kumu bağlamada kullanılan montmorolit esaslı kil.


besleyici döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin katılaşmasında oluşan çöküntüleri (lunkerleri) beslemek için konan sıvı metal deposu.


beyaz dökme demir döküm terimi olarak nedir, ne demek Bileşik haldeki karbonun bulunduğu demir alaşımı.


bezir yağı döküm terimi olarak nedir, ne demek Keten bitkisinden elde edilen ve maça kumunda bağlayıcı olarak kullanılan bir yağ.


bıçak ağzı döküm terimi olarak nedir, ne demek Bir yolluk sisteminde meme ağız şekli.


bileşim suyu döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kumunun bileşiminde bulunan sıvı.


birleşme çizgisi döküm terimi olarak nedir, ne demek Sabit ve hareketli kalıpların birleşme yüzeyinin (mala yüzeyinin) dökme parçada bıraktığı iz.


boğazlı derece döküm terimi olarak nedir, ne demek Daha çok alüminyum ve pirinç dökümünde kullanılan dik döküme uygun bir derece şekli (Çeşitleri: Sarıbağ, incebağ, tabla, büyük ve küçük yuvarlak dereceler).


boji vermek döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıcak metali dereceye hızlı vermek.


boru derecesi döküm terimi olarak nedir, ne demek Boruların kalıplanmasına uygun hazırlanmış bir derece.


boru malası döküm terimi olarak nedir, ne demek Boru ve benzeri parçaların perdahında kullanılan bir takım. Genellikle pirinçten yapılır.


boşaltma döküm terimi olarak nedir, ne demek Ergimiş metali ocak veya potadan boşaltma.


boşaltma döküm döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıba doldurulan sıvı metalin boşaltılması ile uygulanan bir döküm yöntemi.


boya grafit döküm terimi olarak nedir, ne demek Grafitle alkol veya su karıştırılarak yapılır ve kalıp boyanmasında kullanılır.


boynuz yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Şekli boynuza benzeyen bir yolluk şekli.


brolör döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı yakıt yakıcısı.


büzülme döküm terimi olarak nedir, ne demek Ergimiş metalin soğuyup katı hale gelirken veya bulunduğu sıcaklıktan daha düşük sıcaklığa indirilince hacimce küçülmesi.


cam sulu maça döküm terimi olarak nedir, ne demek Sodyum silikatll maça.


cam suyu döküm terimi olarak nedir, ne demek Sodyum silikatlı, döküm kumu bağlayıcısı.


ceket döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçaların desteklenmesi amacıyla kullanılan metal çerçeve (Konik çıkma derecelerde döküm sırasında takılan çerçeve).


croning metodu döküm terimi olarak nedir, ne demek Kabuk kalıpçığı.


curüfluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Yolluk sisteminin yatay kanalı.


cüruf döküm terimi olarak nedir, ne demek Ergimiş metal üzerindeki pislik. (Köpüz)


cüruf alma, çekme döküm terimi olarak nedir, ne demek Ocak veya potanın içindeki metalin cürufunun temizlenmesi.


cüruf delığı döküm terimi olarak nedir, ne demek Kupola arkasında ve hemen körük ağızları altında, kupolun dış saçı, ateş tuğlası örgüsü ve rüzgâr kanalından geçip dışarı açılan delik.


cüruf potası döküm terimi olarak nedir, ne demek Metal cüruflarının çekildiği, toplandığı pik dökümden mamul pota.


cüruf tutanlar döküm terimi olarak nedir, ne demek Yolluk haznesinde sıvı metal cüruf tutucu önünde toplanır. Bu suretle cüruf sıvı metalin üzerine çıkar. Cüruf yolluğa giremez. Temiz sıvı metal cüruf tutucunun altından kalıba geçer.


çağlayan yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin doğrudan doğruya kalıp içine dökülmesini sağlayan yolluk sistemi.


çalkalama döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm potasının döküme girmeden önce sıvı metal ile doldurulup, boşaltılarak ısıtılıp, temizlenmesi.


çapak döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalden kopan parçalar (mala yüzeyinde dökümde oluşan ince metal parçalar).


çapak alma döküm terimi olarak nedir, ne demek a) Döküm parçaların çapaklarının temizlenmesi ve taşlama işlemi, b) Maça birleşim yüzeyindeki maça çıkıntı ve izlerinin temizlenmesi.


çapak kesme döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin kalıbın birleştiği yüzeylerinden kalıp dışına sızmasını önlemek için, kalıp yüzeyinden yırtarak kum kaldırmak.


çapak tozu döküm terimi olarak nedir, ne demek iki derecenin yapışmaması için kullanılan kuru kum, yanık kum maddeler (özelliklerini kaybetmiş yanık kum. Mala yüzeyi ayırıcısı olarak kullanılır).


çarpılma döküm terimi olarak nedir, ne demek Metal ve alaşımların farklı kalınlıktaki kesitlerinin çekmelerinden dökümlerdeki oluşan kamburlaşma ve eğrilmeler.


çarpma maça döküm terimi olarak nedir, ne demek Boru maça için kullanılan yöntem.


çatal yolluklar döküm terimi olarak nedir, ne demek İşin üzerinde bulunurlar. Kama ve çatal yolluklu işler düz, dört köşe potalarda dökülür.


çatma döküm terimi olarak nedir, ne demek Ergitme ocaklarında oluşan hata. Büyük parçaların birbirlerine takılması.


çekinti döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökülen parçaların katılaşmasında, hacim küçülmesinden oluşan boşluk (lunker).


çekme döküm terimi olarak nedir, ne demek Katılaşma esnasında oluşan hacimsel daralma, büzülme.


çekme parça döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın veya maçanın ayrı parça olarak yapılan ve çekilerek alınan parça.


çekme parçası döküm terimi olarak nedir, ne demek Modelin ve maça sandığının ek bir kısmı.


çekme payı döküm terimi olarak nedir, ne demek Çekmeyi karşılamak için modele verilen paya (fazlalık) denir.


çelik kanca döküm terimi olarak nedir, ne demek Kum kalıp girintilerinden kum almaya yarayan oldukça ince kanca.


çember döküm terimi olarak nedir, ne demek Düz çıkma derecelerde kalıbı tutmak için mala yüzeyi etrafına takılan ince çerçeve.


çerçeveli havşa döküm terimi olarak nedir, ne demek Büyük döküm parçalarında derecenin yolluk kısmına ufak derecelerle sağlanan havşa sistemi.


çıkıcı döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıptaki gazları dışarı atmak içni açılan kanallar.


çıkma derece döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın yapımı bittikten sonra çıkarılıp alınan derece.


çırpma döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalden kimyasal analiz için numune almak üzere saç bir levhanın akan madene çarpılarak alınan ince levha şeklindeki numuneler. Soğuma için su içine atılabilirler.


çiçek döküm terimi olarak nedir, ne demek Mala yüzeyinde oluşan tokmak hataları, oyuklar. (Para olarak da adlandırılır.)


çift başlı kaşık döküm terimi olarak nedir, ne demek İki ucu kaşık biçiminde olan kalıpçı el takımı.


çimentolu kumlar döküm terimi olarak nedir, ne demek Bağlayıcı olarak çimento kullanılan kalıp kumları.


çivi atma döküm terimi olarak nedir, ne demek El ile kalıplamada özellikle, bazı yüzeylerin dart veya maden yalamasına karşı çivi ile takviyesi. (çivileme)


çivileme döküm terimi olarak nedir, ne demek El ile kalıplamada özellikle, bazı yüzeylerin dart veya maden yalamasına karşı çivi ile takviyesi. (çivi atma)


çizgiler döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp içindeki gaz basıncından dolayı soğuk birleşmelere benzeyen fakat soğuk birleşmelerden daha ince görünüşe sahip bir yüzey hatası.


çukurluklar döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp boşluğundaki gazların düz yüzeylerde sıvı metalin dolmasını önleyerek bıraktığı boşluklar.


dalgıç pistonlu basınçlı döküm makinesi döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalay, kurşun ve çinko gibi düşük sıcaklığı sahip metalleri basınçla döken pres döküm makinaları.


dane döküm terimi olarak nedir, ne demek Gren, tane.


dart döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökümde sıvı metalin kalıp yüzeyindeki kumu kaldırması ile oluşan döküm hatası, kum genleşme hatası.


davlumbaz döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm gazlarını dışarı bırakan yer (havalandırma).


değirmen döküm terimi olarak nedir, ne demek Kum ve maça karıştırıcıları.


dekarburizasyon döküm terimi olarak nedir, ne demek Karbonların dıştan içeri doğru azaltılması işlemi, karbonsuzlaştırma.


dekstrin döküm terimi olarak nedir, ne demek Nişastadan yapılan zamklı bir madde, kumun kuru mukavemetini arttırmak üzere kullanılır.


deoksidasyon döküm terimi olarak nedir, ne demek Oksit (oksijen) giderme.


depo pota döküm terimi olarak nedir, ne demek Ergitme ocakları önünde oluşan sıvı metal biriktirme potaları.


derece (kalıp) bozma döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıpların sarsak elekte dağıtılması, parçaların kumdan ayrılması.


derece döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıplamada kullanılan ağaç, çelik veya benzeri çerçeve (Kalıbı parçalara ayıran ve kumun sıkıştırılmasını sağlayan çerçeve veya kasa).


derece boyama döküm terimi olarak nedir, ne demek Derecelerin kaymaması için tebeşirle boyama yapılır.


derece bölmesi (travers) döküm terimi olarak nedir, ne demek Derece çerçevesini birbirine bağlayan bölme.


derece çeşitleri döküm terimi olarak nedir, ne demek Sarıbağ, incebağ, tabla, büyük ve küçük yuvarlak dereceler, panseli (eğimli) derece. (Tüm bu dereceler sarı veya alüminyumdan yapılırlar).


derece kelepçesi döküm terimi olarak nedir, ne demek Alt ve üst dereceyi birbirine bağlayan konik geçmeli metal parça. Döküm sırasında dereceleri bağlayan aygıtlardan biri).


derece kulağı döküm terimi olarak nedir, ne demek Derecelerin pim takılan ek parçası.


devamlı fırın döküm terimi olarak nedir, ne demek Devamlı çalışan kurutma fırını. Kuruyan kalıp ve maçalar, bant üzerinde fırının içinden geçerler (kontini fırın).


deve boynu döküm terimi olarak nedir, ne demek S şeklindeki kordon takımlarıdır. Kalıptaki iç ve dış kordonların tamir ve perdahında kullanılırlar.


dış çöküntü döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm parçanın dış yüzeyinde oluşan çöküntü.


dış gerilme döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp içindeki sıvı metal katılaşırken yapacağı çekmeye maça, maça iskeleti, derece, derece bölmesi, kanca, firkete ve aşırı kalıp sıkılığı engel olur. Sonuçta döküm parça katılaşacağı zaman esas boyunu alamayınca oluşan gerginliktir.


dış soğutma döküm terimi olarak nedir, ne demek Parçaların dış yüzeylerine konan soğutucu.


dipçik döküm terimi olarak nedir, ne demek Pota-ocak tabanı arasına yerleştirilen refrakter malzeme (potanın oturduğu yuvarlak tuğla).


doku döküm terimi olarak nedir, ne demek İç yapı, mikro-yapı.


doku analizi döküm terimi olarak nedir, ne demek Malzeme yapısı


doku dönüşmeleri döküm terimi olarak nedir, ne demek Mikroyapı değişimleri.


dondurucu döküm terimi olarak nedir, ne demek Dipçik için ve ocak örmek için şamotu suyla karıştırma işi.


donma döküm terimi olarak nedir, ne demek Soğuma, katılaşma.


doz ıspatul döküm terimi olarak nedir, ne demek İki ucu düz, yaprak gibi olan kalıpçı takımı.


doz tokmak döküm terimi olarak nedir, ne demek Muşta.


dozlama döküm terimi olarak nedir, ne demek Katkı maddelerini kalıp kumuna ilave etmek.


dökme yolluğu döküm terimi olarak nedir, ne demek Havşa.


döküm açmak döküm terimi olarak nedir, ne demek Derece içinden döküm parçanın alınma işlemi, dökülen kalıpların belirli soğuma süresinden sonra açılması.


döküm kumu döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp yapımına elverişli ve ısıya dayanıklı bir kum türü.


dökümcü çivisi döküm terimi olarak nedir, ne demek Modelin kopartacak kendinden maçalarına elle basarak yerleştirilir. Geniş yüzeylerde dartı engellemek için bütün yüzeye uygun olarak yerleştirilirler. Paslanmaz çelikten yapılırlar.


dökümhane ekipmanı döküm terimi olarak nedir, ne demek Yer ve meydan takımları.


döner elek döküm terimi olarak nedir, ne demek Maça ve iri tanelerin ayrıldığı, dönerek çalışan ızgaralı poligon şeklindeki elek.


dövme döküm terimi olarak nedir, ne demek Endüksiyon ocaklarında toz astarların sıkıştırılması için yapılan sıkıştırma işlemi.


dövme mastarla kalıplama döküm terimi olarak nedir, ne demek Modelsiz, mastarla yapılan bir kalıplama yöntemi. Kum yüzey mastarla dövülerek sıkıştırılır.


duktil demir, döküm döküm terimi olarak nedir, ne demek Küresel grafitli dökme demir.


duraklama noktası döküm terimi olarak nedir, ne demek Soğutma, bekletme noktası.


düşey salkım yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Düşey döküm için açılan salkım yolluk.


düz tokmak döküm terimi olarak nedir, ne demek El kalıplamasında derece kumun üst yüzeyini sıkıştırmada kullanılan düz yüzeyli tokmak.


eğreti parça döküm terimi olarak nedir, ne demek Model üzerinde çıkabilir şekilde yapılan parça.


eğreti pim döküm terimi olarak nedir, ne demek Yerinden çıkabilen pim.


eksik döküm döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıptaki şeklini metalin yetmemesi veya eksik kalması nedeniyle tamamlayamamış döküm parça.


ekzotermık başlık döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalle temas halinde, alumino-termik bir reaksiyonla ısı vererek metalin sıvı kalma süresini ve besleme özelliğini arttıran, besleyici şeklinde şekillendirilmiş başlık. Kalıp içine konur.


ekzotermık toz döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metal ile temas halinde, alümino-termik bir reaksiyonla ısı vererek, metalin sıvı kalma süresini ve besleme Özelliğini arttıran toz. Açık besleyicilerin üzerine dökülerek kullanılır.


el kalıbı döküm terimi olarak nedir, ne demek Makina yardımı olmaksızın, insan gücü ve el emeği ile yapılan kalıplar.


el sapı döküm terimi olarak nedir, ne demek Dereceleri kaldırmak için, elle tutulacak sap.


el tokmağı döküm terimi olarak nedir, ne demek Kumu elle sıkıştırmak için kullanılan alet.


eldiven döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıcak metalle çalışırken iş güvenliği için takılır.


elek döküm terimi olarak nedir, ne demek ince kum elemede kullanılır.


elek çeşitleri döküm terimi olarak nedir, ne demek Kuş gözü.


emzikli pota döküm terimi olarak nedir, ne demek Cürufun kalıba gitmesini Önlemek için çaydanlık şeklinde yapılan pota.


ergitme döküm terimi olarak nedir, ne demek Maden ve alaşımları, sıcaklıklarını yükselterek katı halden sıvı hale geçirmek.


erime noktası döküm terimi olarak nedir, ne demek Metalin katı durumdan sıvı duruma geçtiği nokta.


eriyik boşaltma deliği (oluğu) döküm terimi olarak nedir, ne demek Kupolun dışında ve hemen boşaltma deliğinin önünde, erimiş metalin potalara akıtıldığı deliktir.


et payı döküm terimi olarak nedir, ne demek Çeşitli parçaların kalınlık ölçüleri, cidar kalınlığı.


eyvan döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın havasını alan çıkıcı veya şiş.


ezme çemberi döküm terimi olarak nedir, ne demek Maça veya kalıp ayırma yüzeylerine konulan ve sıvı metal geçişini önleyen kum baskı halkası.


fan döküm terimi olarak nedir, ne demek Vantilatör


fay kumu döküm terimi olarak nedir, ne demek İnce meydan kumu, İstanbul kumu.


fayrap küreği döküm terimi olarak nedir, ne demek Madenci küreği, dökümcü küreği.


fazla taşlama döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm parçanın çapaklarının temizlenmesi esnasında taşın, parçanın orijinal formunu bozacak şekilde parçaya girmesi.


feder döküm terimi olarak nedir, ne demek a) Derece içinde kumu taşıyıcı kafes veya benzer tutucu. b) Takviye, destek.


fırça döküm terimi olarak nedir, ne demek Temizleme aracı, kumu kalıptan temizler.


filiz döküm terimi olarak nedir, ne demek Madenlerin topraktan çıkma durumu, cevher.


filtre döküm terimi olarak nedir, ne demek Cüruf ve pislikleri süzmek için kalıba konulan seramik geciktirici, süzgeç.


firkete döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kumunu veya kalıp içerisinde maçayı tutmak için kullanılan U biçiminde kıvrılmış tel.


flax (flaks) döküm terimi olarak nedir, ne demek a) Cüruf temizleme tozu (Toz halinde), b) Gaz alıcı (Degazer-tablet)- Metal ve alaşımların ergitilip dökümünde kullanılan temizleme maddesi.


forsa döküm terimi olarak nedir, ne demek Mala yüzeyinden sıvı metalin dışarı sızması (döküm sırasında).


galeta maça döküm terimi olarak nedir, ne demek Düz maça.


gaz boşluğu döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin kalıbı doldurmasından sonra sıvı metali terk etmeyen gazların döküm içinde bıraktığı boşluklar.


gaz geçirgenlisi döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm kumunun gaz geçirme yeteneği.


geçirgenlik döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kumunun veya maçanın birim zamanda geçirdiği gaz, hava miktarı.


gelberi döküm terimi olarak nedir, ne demek Cürufu çekmek için kullanılan çelik veya ahşap el aleti. Genellikle ısıtma amaçlı sobalar ve kazanlarda kullanılır.


gereç parkı döküm terimi olarak nedir, ne demek Ocağa yüklenecek malzemelerin bulunduğu alan.


gerilim giderme döküm terimi olarak nedir, ne demek Parçaların yapılarında bulunan ve döküm veya ısıl işlem sıcaklıklarından soğuma esnasında oluşan içi yükleri (gerilimleri) gidermek için yapılan tavlama işlemi.


gg döküm terimi olarak nedir, ne demek Alman DIN normlarında gri dökme demirin sembolü.


ggg döküm terimi olarak nedir, ne demek Alman DIN normlarında sfero dökme demirin sembolü.


gidici döküm terimi olarak nedir, ne demek Yolluk sisteminin düşey kanalı, dik yolluk.


gömme parça döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm öncesi kalıba yerleştirilip döküm parçada sürekli kalan ve onun bir kısmı olan parça.


gömme pim döküm terimi olarak nedir, ne demek Mala yüzeyinde kalıp kumuna gömülen pim.


gözenek muayenesi döküm terimi olarak nedir, ne demek Mesamat muayenesi.


gözeneklik döküm terimi olarak nedir, ne demek Birleşmemiş kristallerin oluşturdukları ince boşluklu olan bir çeşit döküm hatasıdır.


gözetleme delıgı döküm terimi olarak nedir, ne demek Çalışma sırasında ocak içinin gözetlendiği yer.


gözlük döküm terimi olarak nedir, ne demek İş emniyeti için döküm sırasında gözü koruyan kızılötesi gözlük.


grafit döküm terimi olarak nedir, ne demek Karbonun kristallenmiş hali, toz halinde boya ve katkı maddesi olarak kullanılır.


grafit boyası döküm terimi olarak nedir, ne demek Grafitle yapılır ve kanalların boyanmasında kullanılır.


grafit yüzmesi döküm terimi olarak nedir, ne demek Küresel grafitli dökme demirde katılaşma esnasında, kalın kesitlerin üst tarafında küresel grafitlerin yoğunlaşması.


gs döküm terimi olarak nedir, ne demek Alman DIN normlarında çelik dökümün sembolü.


gts döküm terimi olarak nedir, ne demek Alman DIN normlarında siyah temper dökümün sembolü.


gtw döküm terimi olarak nedir, ne demek Alman DIN normlarında beyaz temper dökümün sembolü.


halita döküm terimi olarak nedir, ne demek Alaşım.


harmanlamak döküm terimi olarak nedir, ne demek Kumu karıştırmak.


has mal döküm terimi olarak nedir, ne demek Saf mal.


hava kanalı döküm terimi olarak nedir, ne demek Gazları dışarı atabilmek için maçaların içine açılan kanal.


havalı tokmak döküm terimi olarak nedir, ne demek Otomatik kompresörlü tokmak.


havaşa kesicisi döküm terimi olarak nedir, ne demek Gidici borusu çıkartıldıktan sonra, ergimiş metalin daha rahat ve kolay dökülmesi için gidici borusunun bıraktığı deliğin etrafına bir huni gibi havşa açmada kullanılır.


havşa döküm terimi olarak nedir, ne demek Yolluğun başlangıcında olan ilk geniş bölüm (Yolluk sisteminin üst kısmı).


hazne döküm terimi olarak nedir, ne demek Havşa yerine hazırlanan havuz.


hidrolik kapama silindiri döküm terimi olarak nedir, ne demek Basınçlı dökümde makinayı basınçla kapatma düzeni.


hidrolik maça çıkarıcı ve iticiler döküm terimi olarak nedir, ne demek Basınçlı dökümde maça ve parçayı dışarı çıkartan ve iten hidrolik sistemli makinalar.


hurda döküm terimi olarak nedir, ne demek Atık metal ve alaşımlar.


ıspatula döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp yüzeylerini (bozuk taraflarını) düzeltmek için kullanılan kaşığı andıran el aleti.


ızgara çatkı döküm terimi olarak nedir, ne demek Izgara veya çerçevelerle yapılan modellerde başvurulan çatkı yöntemi.


iç çöküntü döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin katılaşmasında, döküm parçanın için kısmında oluşan boşluk.


iç gerilme döküm terimi olarak nedir, ne demek İnce kesitler, kalın kesitlerden daha çabuk katılaşıp soğur. Aynı döküm parçada farklı soğuma, farklı zamanlardaki değişik çekmelerin oluşumuna neden olur. Bunun sonucunda parça içlerinde gerginlikler oluşur.


iç kavis döküm terimi olarak nedir, ne demek Üç mm ve daha büyük yarıçaplı iç kavisler (kullanılan dolgu maddesine de bu ad verilir). Boşluk ve çatlakları, kumun bozulmasını önleme ve döküme sağlamlık kazandırmak amacıyla model iç kavislerine uygulanır.


iç soğutucu döküm terimi olarak nedir, ne demek Parçanın iç kısmına konan soğutucu.


iç yapı döküm terimi olarak nedir, ne demek Mikro-yapı, doku.


iki taraflı yolluk ağzı döküm terimi olarak nedir, ne demek Eğer bir yolluk iyi çekmezse, o zaman bir yolluk ağzı ile idare edilen iki yolluk açılır.


ince doku döküm terimi olarak nedir, ne demek İnce perlitli doku.


indüksiyon ocağı döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin manyetik akımlar vasıtasıyla refrakter bir pota içinde eritilmesi ve sıcak olarak tutulmasında kullanılan ocak.


ingiliz maça başı döküm terimi olarak nedir, ne demek Mala yüzeyine kadar uzatılan porte başı (Kalıbın mala yüzeyi, maça ekseni ile aynı düzlem üzerinde bulunmadığı zaman uygulanır. Bunların faydası derece sayısını azaltarak kalıplamayı kolaylaştırmaktır).


iskelet döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçalara dayanım kazandırmak için yapılan ve maça içine konan madeni parçalar.


ispati döküm terimi olarak nedir, ne demek El kalıpçığında kullanılan küçük el aleti.


ispatil döküm terimi olarak nedir, ne demek Ispatül, spatula, ispati.


ispingola döküm terimi olarak nedir, ne demek Yaş maça ve kalıplarda, montların taşınması için yapılan demir iskelet.


İstanbul kumu döküm terimi olarak nedir, ne demek Kilyos kumu, fay kumu.


istavroz döküm terimi olarak nedir, ne demek İki parçanın birbirini kesecek şekilde ve haç şeklinde bağlanması.


işe ayna tutmak döküm terimi olarak nedir, ne demek işin girintilerini görmek için yapılır.


işleme payı döküm terimi olarak nedir, ne demek işin, işlenecek yüzlerine verilen pay (fazlalık)dır.


itici pimler döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm parçayı kalıptan çıkarmak için mekanik olarak iticilik görevi yapan silindirik parçalar.


izabe döküm terimi olarak nedir, ne demek Ergitme işlemi


izoleli başlık döküm terimi olarak nedir, ne demek Besleyici şeklinde şekillendirilmiş, sıvı metalin ısı kaybını azaltmak suretiyle sıvı kalma süresi ile besleme özelliklerini arttıran besleyici başlık. Kalıp içine konulur.


kaburga döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökümü takviye etmek amacıyla modele tespit edilen ince çıtalar.


kaçıklık döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kapatılırken, kapatıldıktan sonra alt ve üst derecenin birbiri üzerinden kayması sonrası veya derecelerin sağa çekilmemesinden oluşan bir döküm hatası.


kalafat tabancası döküm terimi olarak nedir, ne demek Yolluk, besleyicisi, çıkıcı kesen makina.


kalbur döküm terimi olarak nedir, ne demek Eleğin büyüğü, yüzey kumu hazırlamak için yapılmış dikdörtgen kafes, kalın gözlü elek.


kalıntı döküm terimi olarak nedir, ne demek İnklüzyon, metallerin erimesi/ergimesi esnasında iç yapıda kalan safsızlıklar.


kalıp döküm terimi olarak nedir, ne demek Teknik resmi verilen parçanın kumda oluşturduğu sıvı metalin doldurduğu çukur.


kalıp altlığı döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın altına konan plaka.


kalıp ayıracı döküm terimi olarak nedir, ne demek Maça sandığından maçanın veya modelin kumdan kolaylıkla sıyrılmasını sağlayan silis, talk gibi modelin kuma yapışmasını sağlayan özdek.


kalıp gazları döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp boşluğundaki hava, kumdaki yanıcı maddelerin dumanı ve su buharı karışımı.


kalıp kumu döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp yapmaya elverişli döküm kumu.


kalıplama döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp yapma işlemi.


kalıplama plakası döküm terimi olarak nedir, ne demek Üzerinde kalıp yapılan plaka.


kalıpların kurutulması döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kumu neminin sıcaklıkla giderilmesi.


kama yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Et payı ince olan işlerdeki yolluk.


kama yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Kama şeklinde çağlayan yolluk.


kama yolluklar döküm terimi olarak nedir, ne demek Bunlar doğrudan doğruya işin üzerinde bulunur ve sıcak dökülmesi gereken ince şişlere uygulanır.


kamalı pim döküm terimi olarak nedir, ne demek Kama takılarak kilitlenen pim.


kanama döküm terimi olarak nedir, ne demek Bilhassa çelik dökümünde içeride oluşan lunkerlerden katılaşmamış sıvı çeliğin fışkırması.


kanama döküm terimi olarak nedir, ne demek Sakin dökülmüş çeliklerin içerisinde oluşan lunkerlerden içeride kalan sıvı çeliğin fışkırarak çıkması olayı.


kance döküm terimi olarak nedir, ne demek Alt ve üst dereceyi birleştirmek ve döküm esnasında açılmalarını önlemek için derece kenarlarındaki kulaklara takılan aparat.


kapak derece döküm terimi olarak nedir, ne demek Yerde kalıplanan işlerde üst derece olarak kullanılan tek derece.


kapaklama derece vurma döküm terimi olarak nedir, ne demek Modeli çıkartmadan pimsiz derece üzerinden yeni bir derece vurarak modelleri yeni dereceye aktarmak.


kapalı halka yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Yuvarlak yolluk üzerine dört köşe kanallar açılmış olup, bu kanallar bir kapakla kapanır. Kapağın açılmasıyla yolluktaki sıvı metalin tümü birden kalıba akar.


karabek döküm terimi olarak nedir, ne demek Potalı ocaklarda yakıcı maddeyi pompalamayı sağlayan düzenek.


karbon yedirme, verme döküm terimi olarak nedir, ne demek Yüksek karbon içeren karbon vericiler ile sıvı metalin karbon oranının yükseltilmesi.


karbür döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökme demirlerde, hızlı soğuma veya yetersiz aşılama neticesi özellikle ince kesitlerde oluşan özel demir karbon. veya metal karbon bileşikleri (krom karbür gibi) işleme özelliğini olumsuz etkiler.


karfiça döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıplarda montları dereceye bağlamak için yapılan telden bağlantı (kanca ve firkete işine benzer).


karınca döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm parçada döküm sonrası açığa çıkan yüzey altı gaz boşlukları (Pin-hole).


karkas modeller döküm terimi olarak nedir, ne demek İskelet modeller.


kasnak malası döküm terimi olarak nedir, ne demek Kasnak kolları arasında kullanılan yürek şeklindeki mala.


kaşıklı ıspatul döküm terimi olarak nedir, ne demek Bir ucu düz, diğer ucu kaşık biçimindeki ispatul.


katı ötektik döküm terimi olarak nedir, ne demek ötektoid.


katık döküm terimi olarak nedir, ne demek Alaşım elementi.


katılaşma döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı durumdan, katı duruma geçiş.


katım suyu döküm terimi olarak nedir, ne demek Kumun nemini arttırmak için katılan su.


katışkı döküm terimi olarak nedir, ne demek Empürite, eser element.


katkılı çelik döküm terimi olarak nedir, ne demek Alaşımlı çelik.


kavela (pim) döküm terimi olarak nedir, ne demek Model ve maça sandıklarının merkezlenmesinde kullanılan ağaç veya metal kısım.


kaynak yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbı alt kısmından dolduran yolluk sistemi.


kaz ayağı döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıpların derince yerlerindeki düz ve kavisli yerlerin tamir ve perdahlanmasında kullanılıp, çelik ve bronzdan yapılırlar.


kaz boynu döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metali döküm boşluğuna ulaştıran kanal.


kelepçe döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm sırasında dereceleri bağlayan aygıtlardan biri.


kemerleşme döküm terimi olarak nedir, ne demek Körük ağızlarının hemen üstünde, hafif donmuş cürufun tuğla duvara, iç yüzü etrafında yuvarlak bir halka yapışır ki, buna kemerleşme oluşumu denir.


kendi kendine sertleşen maça ve kalıp döküm terimi olarak nedir, ne demek Furanik reçine bazlı ve bir katalizör olan iki veya üç komponentli oda sıcaklığında çalışan kum bağlama sistemi.


kgdd döküm terimi olarak nedir, ne demek Küresel grafitli dökme demir.


kılcal çatlak döküm terimi olarak nedir, ne demek Metal yapıda oluşmuş çok ince, gözle görülmeyen çatlak.


kır dökme demir döküm terimi olarak nedir, ne demek Esmer grafitli dökme demir.


kırma maçası döküm terimi olarak nedir, ne demek Çil testi numune kamasının içine döküldüğü maça.


kırman döküm terimi olarak nedir, ne demek Rumca temiz aleti. Cürufu çekmek için kullanılan demir veya çelik el aleti.


kırmızı kum döküm terimi olarak nedir, ne demek Pikçilikte kullanılır.


kızıl döküm terimi olarak nedir, ne demek Bronz-Tunç alaşımı.


kil döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm kumundaki bağlayıcı.


kilitleme mekanizması döküm terimi olarak nedir, ne demek Enjeksiyon süresince alt ve üst kalıpların birbirlerinden ayrılmasını önleyen mekanik sistem.


klape döküm terimi olarak nedir, ne demek Hava ayarlayıcı (ocaklarda).


kofluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm parçalarda büyük gaz boşluğu.


kokil kalıplar döküm terimi olarak nedir, ne demek Hafif veya ağır metallerle plastik gereçlerin metal kalıplara (kokillere) serbest veya basınçla (enjeksiyonla) yapılan döküm şekli, madensel kalıp.


kokil yagi döküm terimi olarak nedir, ne demek Kokil malın rahat çıkmasını sağlayan yağ.


koller döküm terimi olarak nedir, ne demek Kum karıştırma makinesi, değirmen.


konik döküm terimi olarak nedir, ne demek Boyut arttıkça, çapı düzgün büyüyen ve küçülen parça.


konik çıkma derece döküm terimi olarak nedir, ne demek İç yüzeyleri düz veya 5°(derece)lik bir eğimle yapılmış ve kalıp yapıldıktan sonra mandalları gevşetilerek içindeki kalıp çıkarılabilen derece.


koniklik oranı döküm terimi olarak nedir, ne demek Büyük ve küçük tabanlara ait çaplar farkı yarısının konik uzunluğuna oranı.


konveyör döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp veya kum taşıyıcı düzen.


koparma ve sürüklemeler döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin kalıp ve maça üzerinden akarken kumu aşındırmasıdır.


kordon takımları döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıptaki iç ve dış kordonların onarım ve perdahında kullanılır. S şeklindekilere “deve boynu” denir.


kovalı elevatör döküm terimi olarak nedir, ne demek Kumu dikey eksende yükselten kovalı bant.


kömür kesesi döküm terimi olarak nedir, ne demek çapak tozu.


kömür tozu döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kumuna karıştırılan taşkömürü tozu.


köpük filtre döküm terimi olarak nedir, ne demek Cüruf ve pislikleri süzmek için kalıba konulan seramik, SIC köpükten mamul.


köpük model döküm terimi olarak nedir, ne demek Kül bırakmayan maddelerden yapılan model.


köpük yolluğu döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metal akış yolluğunun yanında, kendinden daha kalınca köpük yolluğu bulunur. Her iki yolluk keskin kenarlı bir kanalla birbirine bağlanmıştır. Birlikte gelen cüruf köpük yolluğundan tekrar yükselir. Hiç emme olmadığından cüruf ve köpük üstte toplanır.


köpüz döküm terimi olarak nedir, ne demek Cüruf.


kör besleyici döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp içinde kalan, derece üstüne çıkmayan besleyici.


kör besleyici maça döküm terimi olarak nedir, ne demek Kör besleyicinin tepesine konan sivri, yuvarlak-konik maça.


kör çıkıcı döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın dışına açılmayan besleyici.


körük (sifon) döküm terimi olarak nedir, ne demek Derecenin kalıplanırken üzerindeki tozları üfleyen üfleç.


köşebent döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıptaki köşeleri perdahlamaya yarayan el takımı. İç ve dış köşebent olarak ikiye ayrılırlar.


kum çeşitleri döküm terimi olarak nedir, ne demek İstanbul kumu, Arnavut kumu, Fransız kumu, Macar kumu, Amerikan kumu. Silis kumu, Kromit kumu. Olivin kumu, Fay kumu. Zirkon kumu vs.


kum değirmeni döküm terimi olarak nedir, ne demek Kollergang.


kum düşmeleri döküm terimi olarak nedir, ne demek Üst dereceden (kalıbın üstüne gelen yerlerden) bir parça kumun düşmesinden oluşan bir hatadır. Düşen kum parçası kalıptaki sıvı metalin kaynamasına ve yolluk, çıkıcı ve besleyicilerden dışarı çıkmamasına neden olur.


kum havalanldırıcı döküm terimi olarak nedir, ne demek Yüksek hızlı bir savurucu vasıtasıyla kalıp kumunun topaklarının kırılarak, havalandırılması, homojenleştirilmesi.


kum kanca döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp içindeki kumları alan kalıpçı takımı.


kum tampon döküm terimi olarak nedir, ne demek çıkma derecelerin çevresine yapılan kum destek.


kum yatak döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp altına konan düzgün kum tabakası.


kum yatakları döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm kumlarının doğadaki yığınları.


kumlama döküm terimi olarak nedir, ne demek Çelik bilya püskürterek parça yüzeyi temizleme.


kumlama döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökümü yapılan parçanın üzerine çelik bilya vurdurularak veya püskürtülerek temizlenmesi.


kumpas döküm terimi olarak nedir, ne demek (İç ve dış çap kumpasları) Kalıplamadaki yuvarlak yerlerin ölçülmesinde, maçalı işlerin, maçabaşı veya maça kalınlıklarının kontrolunda kullanılır. Dış kumpas, silindirik parçaların dışını ölçmede; iç kumpas, boşluk içeren parçaların ölçümünde kullanılır.


kupol ocağı döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökme demir ergitilmesinde kullanılan dik ocak.


kuvars döküm terimi olarak nedir, ne demek Saf silisyum oksit. İndüksiyon ocağı astarlanmasında kullanılır.


kükürt giderme döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metal içerisindeki kükürt miktarının çeşitli yöntemlerle düşürülmesi.


külçe döküm terimi olarak nedir, ne demek Hurdadan, saf metalden ve alaşımdan yapılan özel metal parçalar.


laçka olma döküm terimi olarak nedir, ne demek Gerçek ölçüden daha büyük olma, bollaşma hali. Bir döküm hatasıdır.


laçkalık döküm terimi olarak nedir, ne demek Derece pim kulağındaki yüksükte veya pim deliğinde aşınma sonucunda oluşan boşluk, bollaşma.


lamba döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp veya maçayı hafif ısıtmaya veya kurutmaya yarayan fazlı bek (lamba ile kurutma).


lamel grafit döküm terimi olarak nedir, ne demek Yapraksı grafit yapısı (gri dökme demir).


lapa döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metale gaz tozunun atılmasından sonra sıvı metal üzerindeki ince örtü.


lengo döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıptan artan fazla sıvı metalin döküldüğü kum kalıp (elle yapılır).


lgdd döküm terimi olarak nedir, ne demek Lamel grafitli dökme demir.


lunker döküm terimi olarak nedir, ne demek Boşluk.


maça döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökülen parçanın içinin delik veya boş çıkarılması için, kalıp içine konan kum kütleleri.


maça basma döküm terimi olarak nedir, ne demek Üfleme ile maça yapmak.


maça başı döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçanın kalıptaki yerine oturmasını sağlayan ve kalıba basan bölgeleri.


maça çivileri döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçayı kalıba tutturmaya yarar (support değil) (Güzel sanatlar dökümü için).


maça desteği (support) döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçaların yerlerine tam yerleşmesi ve oynamaması için kalıp ile maça arasına konan özel destekler.


maça destek demiri döküm terimi olarak nedir, ne demek Maça mukavemetini arttırmak için imalat esnasında maça sandığı içine yerleştirilen demir destekler.


maça hava kanalı döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçanın içinde oluşan gazların çıkışını sağlayan kanal.


maça kalıbı döküm terimi olarak nedir, ne demek Maça sandığı.


maça rötuşu döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçaların çapaklarının temizlenmesi.


maça sandığı döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökümle elde edilmesi istenen parçaların iç boşluklarını çıkarmaya yarayan maça denilen kum kütlesini oluşturan kalıplardır (maça kutusu).


maça sehpası döküm terimi olarak nedir, ne demek Maça stok edilen palet, vs.


maça tamir macunu döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçanın aşınan yerlerinin düzeltilmesinde kullanılan özel bir çamur.


maça tavası döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçaların fırına konulmasında üzerine kondukları özel kap.


maça üfleme döküm terimi olarak nedir, ne demek Maça makinalarında üfleme ile maça yapımı işlemi.


maça yağı döküm terimi olarak nedir, ne demek Beziryağı reçine karışımı bir maça kumu bağlayıcısı.


maçabaşı avadanlıkları döküm terimi olarak nedir, ne demek Mala yüzeyine dikey olan maçabaşlarının veya benzer yerlerin tamirinde kullanılırlar.


maçaların kalkması döküm terimi olarak nedir, ne demek Maça, sıvı metalin yüzdürme etkisiyle üst dereceye doğru kalkar. Böylece kesit ölçülerinde farklılıklar ortaya çıkar. Maça kalkması kaçıklığın bir başka şeklidir.


maden döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metal.


maden alma döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıpta maçanın iç boşluğuna sıvı metalin girmesi.


maden yürümesi/yürümemesi döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin döküm esnasında yeterli akışkanlığa sahip olması veya olmaması.


madenci metresi döküm terimi olarak nedir, ne demek Çekme payı ve işleme payına göre modelin ölçülerini verir.


madeni kalıp döküm terimi olarak nedir, ne demek Çok sayıda yapımı istenen özdeş parçaların sürekli (devamlı) yapımını sağlayan aletler olup, genellikle bir erkek ve bir dişi kalıptan oluşur.


magnet döküm terimi olarak nedir, ne demek Şarj hazırlamada kullanılan manyetik özelliğe sahip vinç kaldıraç.


mala döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp yüzeyini düzeltmeye ve perdahlamaya yarayan el kalıpçığında kullanılan el aleti.


mala hizası döküm terimi olarak nedir, ne demek Model üzerinde mala yüzeyini ortaya çıkaran çizgi.


mala seviyesi döküm terimi olarak nedir, ne demek Mala yüzeyi, model ayırma yüzeyi, mala seviyesi.


mala yüzeyi döküm terimi olarak nedir, ne demek Model ayırma yüzeyi, mala seviyesi (iki veya üç derece arasındaki yüzeydir).


mala yüzeyi ayırıcısı döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın hazırlanmasında mala yüzeyinde yapışmayı önleyen cisim. Çapak tozu, silis tozu, kağıt gibi.


maltız döküm terimi olarak nedir, ne demek Büyük işlerde (pikçilikte) işin kurutulması için, işin üzerine saç koyup mangal yapmak.


manki olmak döküm terimi olarak nedir, ne demek Özellikle ince işlerde malın soğukluğundan veya derece sıkılığından dolayı çeşitli ölçülerde işin yürümemiş olması.


manyetik ayırıcılar döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kumundaki demir parçalarını ayıran aygıtlar.


manyetik bant döküm terimi olarak nedir, ne demek Kum sistemlerinde dönüş kumundaki metal, çapak vs'yi almaya, toplamaya yarayan elektromanyetik Özellikli bant.


mapa döküm terimi olarak nedir, ne demek Vinç sapı (Büyük derecelerin kaldırma ağaçları ile kaldırılıp çevrilmelerini sağlayan ek kısımlar).


mastar döküm terimi olarak nedir, ne demek a) Alt ve üst derecelerin bir seviyede olduğu hal. b) Arda kalıpçığında bir kısım.


mastar döküm terimi olarak nedir, ne demek Mala yüzeyi ve derece üzerindeki fazla kumu sıyıran bir takım.


mastar çekmek döküm terimi olarak nedir, ne demek Derece yüzeyinin düzeltilmesi, sıyrılması.


mastarla kalıplama döküm terimi olarak nedir, ne demek Modelsiz, mastarlar yardımıyla yapılan kalıplamalar.


maşa döküm terimi olarak nedir, ne demek İş içine düşen kum parçalarının, bazı yabancı maddelerin kalıptan dışarı alınmasında, bazı küçük maçaların yerlerine konulmasında kullanılır.


mazot atma döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın, modelden kolay sıyrılabilmesini sağlama amacı ile kalıp yüzeyine mazot püskürtülmesi veya model yüzeyinin mazotla temizlenmesi.


melaslı maça döküm terimi olarak nedir, ne demek Maça kumu bağlayıcısı olarak kullanılır. Şekerli bir maddedir.


memba yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Kaynak yolluk, işin altından verilen kalından inceye giden yolluk.


meme döküm terimi olarak nedir, ne demek Parçanın yatay yolluğa bağlantısı.


merdivenli yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Kademeli olarak, merdiven şeklinde verilen yolluk.


mesameli döküm terimi olarak nedir, ne demek Göz göz, gözenekli, geçirici.


meydan kumu döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın modelden uzak kısımlarını oluşturan döküm kumu. (Dolgu kumu)


misketleme döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm yüzeylerine çelik bilya püskürtme işlemi.


model döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökülen parçanın, döküm olanaklarını taşıyan bir benzeridir.


model çıkarma vidası döküm terimi olarak nedir, ne demek Takalanan modelin kumdan çıkarılmasında kullanılan ağaç veya demir vidalı çelik çubuklar.


model konikliği döküm terimi olarak nedir, ne demek Modelin kalıptan çıkabilmesi için yan yüzeylere verilen koniklik.


model koparma döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın modelden orijinal formuna sahip olarak ayrılamaması ve bozulması.


model sıyrılması döküm terimi olarak nedir, ne demek Modelin kalıptan ayrılması.


modelci frezesi döküm terimi olarak nedir, ne demek Model imalatlarında kullanılan dört veya beş düzlemde hareketli kalıpçı frezesi.


modelci kumpası döküm terimi olarak nedir, ne demek Çekme payı ve işleme payına göre modelin ölçülerini verir.


modeli takalamak döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıplanmış modeli kumdan ayırmak için yapılan işlem.


mogul döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp ve maça kumu yapımında kullanılan bir cins jelatinize dekstrin.


mont döküm terimi olarak nedir, ne demek Ayırma yüzeyi farklı düzlemlerde olduğundan kalıplanabiliriği sağlamak için yaş kumdan mamul derece yüzeyini aşan çukurlar.


mont döküm terimi olarak nedir, ne demek Girift konstrüksiyonlara sahip döküm parçasının mala yüzeyinin alınması (Mala yüzeyindeki kum çıkıntı).


mont alma döküm terimi olarak nedir, ne demek Mala yüzeyi belli olmayan parçalara mont alınarak mala yüzeyleri belirlenir.


mum model döküm terimi olarak nedir, ne demek Mumdan yapılıp, kurutulmasında eriyen model.


murçlama ve sıvama döküm terimi olarak nedir, ne demek Kupol ocağında metal ergitilip döküm işlemi bittikten sonra cidarlara yapışan cüruf veya metaller murçlanarak temizlenir. Aşınan astarın sıvanması sağlanır.


müş çekmek döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökülecek işin yapacağı çapağın derece içinde kalıp dışarı çıkmasını engellemek için fırçayla hat çekip, çekilen hat üzerine ispatülün keskin ağzıyla hafif yatırarak derince kabartmak (Mala yüzeyinde sıvı metal kaçmaması için).


nem döküm terimi olarak nedir, ne demek Kumdaki su.


nem tayını döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kumunun rutubetinin ölçülmesi.


nozul döküm terimi olarak nedir, ne demek a) Maça veya kalıp üflenilmesinde kullanılan metal veya plastik tüpler. b) Fırınlardan sıvı metal almak için açılan delikler.


nötr tuğla döküm terimi olarak nedir, ne demek Asidik ve bazik karakter göstermeyen tuğla.


ocak harcı döküm terimi olarak nedir, ne demek Ocak içinin astarlanmasında ve örülmesinde kullanılan karışım.


ocak körük ağızları döküm terimi olarak nedir, ne demek Hava kanalından, kupolanın erime bölgesine, gövdenin dış saçı ile ateş tuğlaları arasından geçerek uzanan açıklıklar, delikler, körük ağızlarıdır.


olivin döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kumunda kullanılan bir silikat.


oluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Ocaklardan maden alma ve akıtma ağzı.


onarma macunu döküm terimi olarak nedir, ne demek Ağaçtan yapılan modellerde küçük delik, çatlak, aralık, köşe kavisleri gibi özürlü yerleri doldurmakta kullanılan gereç.


orta derece döküm terimi olarak nedir, ne demek Alt ve üst derece arasında kalan derece (Ambar derece).


otomatik tokmak döküm terimi olarak nedir, ne demek Basınçlı hava veya elektrikle çalışan tokmak.


panse döküm terimi olarak nedir, ne demek ince işler için dereceye eğim vermek.


panseli derece döküm terimi olarak nedir, ne demek Eğimli derece.


pantolon döküm terimi olarak nedir, ne demek İki kupol ocağının aynı yüklemeye bağlanması.


parçalı model döküm terimi olarak nedir, ne demek Mala yüzeyinden parçalara ayrılan model.


parlak karbon yapıcı döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kumundaki kömür tozu veya maça boyasındaki grafit gibi metal ile reaksiyona girdiğinde gaz çıkışı sağlayarak döküm parça yüzeyinin kozmetik özelliğini olumlu yönde etkileyen malzemeler.


parmak maça döküm terimi olarak nedir, ne demek Yolluğu soğutmak için kullanılır.


perdah kumu döküm terimi olarak nedir, ne demek Malayla iş yüzeyine müdahale yapılırken kum ve İşleme verilen isms perdahlama denir.


perdahlama döküm terimi olarak nedir, ne demek Yüzeyin düzeltilmesi (parlatma).


perlit döküm terimi olarak nedir, ne demek a) Pota veya ocaktan cüruf alma esnasında kullanılan cüruf toplayıcı özelliğe sahip toz malzeme, b) Pik, sfero veya temper döküm malzemelerde demir ve demir karbürün oluşturduğu bir yapı şekli.


peşlenme döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metal hızla katılaşırken hızla çekme yapar. Bu özelliğinden dolayıdır ki, bir düzlem olan yüzeyler dalgalanır (pürüzlenir-peşlenir). Bunun önüne geçmek için alt yüzeylere kaburga ilave edilir.


pik döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökme demir.


pim döküm terimi olarak nedir, ne demek iki veya daha çok dereceyi, model ve maça sandıklarının merkezlenmesinde kullanılan ağaç veya metal kısım.


piromere döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıcaklık ölçen alet.


pişirme döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçaların sıcaklıkta katılaşması.


pitot topu döküm terimi olarak nedir, ne demek Ocağa üflenen havanın basıncını Ölçen alet.


plak model döküm terimi olarak nedir, ne demek Mala yüzeyinden ayrılarak plakaya bağlanan model.


plastik modeller döküm terimi olarak nedir, ne demek Plastikten yapılan model ve maça sandıkları.


platform döküm terimi olarak nedir, ne demek Ocağın yükleme kapısının bulunduğu alan.


podima kumu döküm terimi olarak nedir, ne demek Fay kumu, İstanbul kumu.


pompa demiri ve pompalamak döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıcak işte (sarı ve kızılda) yolluğun işi doyurması ve çekmeyi engellemesi için yolluğa demirle bastırma işi (çöküntüyü önlemek için sıvı metalin bir çubukla besleyiciden itilmesi).


poroz, porozite  döküm terimi olarak nedir, ne demek a) Kalıp veya maçada tam oluşmamış, dolmamış gözenekli yapı, b) Döküm parçada gözenekli yapı.


porta başı döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçanın kalıba oturduğu kısım (Maçabaşı).


porte döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçaların kalıpta sağlam durmaları için, kalıp içindeki maça uzantıları (Maça).


poşemen döküm terimi olarak nedir, ne demek Saplı elle taşınabilen döküm potası.


poşemen emziği döküm terimi olarak nedir, ne demek Poşemenin tabana 10-15 cm kalana kadar inerek malın alttan süzülerek (cüruftan arınarak) dökümünü sağlayan kepçe ağzı.


poşemen kepçesi döküm terimi olarak nedir, ne demek Poşemenin potasız kısmı.


pota döküm terimi olarak nedir, ne demek Metal ergitmede veya sıvı metal taşımada kullanılan refrakter kap.


pota çeliği döküm terimi olarak nedir, ne demek Potada elde edilen asallaştırılmış çelik.


pota harcı döküm terimi olarak nedir, ne demek Potaların astarlandığı karışım.


pota kısmı döküm terimi olarak nedir, ne demek Ergitme ocaklarında sıvı metalin toplandığı yer.


pota ocağı döküm terimi olarak nedir, ne demek Metali grafit pota içinde ergiten ocak.


prova döküm terimi olarak nedir, ne demek Numune alma, numune hazırlama.


pul döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökümlere sağlamlık kazandırmak amacıyla ve makinada işlenecek kısımlar için, modellerin yüksek ve dolgunca bırakılan kısımları.


pullar döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin gaz basıncının bıraktığı çukurlara girmesi.


püskürtme makinaları döküm terimi olarak nedir, ne demek Metali püskürterek kalıba dolduran döküm makinaları.


ramat döküm terimi olarak nedir, ne demek Ocaktan çıkan sıvı metalin pisliği.


refrakter döküm terimi olarak nedir, ne demek Yüksek ısıya dayanıklı seramik malzeme, ısı yalıtıcısı.


reküperatör döküm terimi olarak nedir, ne demek Isı değiştirici.


rüzgar kanalı döküm terimi olarak nedir, ne demek Kupol ocaklarında gövdenin taban kısmında gövdenin çevresindeki yuvarlak kanal.


sabit derece döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp yapıldıktan sonra dökülünceye kadar kalıbı tutan derece.


saçma döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin kalıba ilk dökülüşünde veya kalıp içinde oluşan patlama ve kaynamalardan sonra ortaya çıkan küçük metal küreciklerin döküm parça içinde ergimeden veya kütleye kaynamadan kalmasıdır.


sala döküm terimi olarak nedir, ne demek Kupol yükleme katı.


salaş döküm terimi olarak nedir, ne demek Ocağa atılacak malzemelerin konulduğu yer.


salkım yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Çok sayıda parçanın dökümü için verilen tek yolluk.


sarma maça döküm terimi olarak nedir, ne demek Çamurdan, iç kısmına ot sarılarak mastar yardımıyla yapılan maça.


sarsak döküm terimi olarak nedir, ne demek Titreşimli temizleyici.


sarsak elek döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıpların bozulduğu sarsma ile çalışan elek.


sarsma makinaları döküm terimi olarak nedir, ne demek Titreşimli kalıp yapma makinaları.


savurma döküm döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbı döndürerek yapılan döküm.


seger konisi döküm terimi olarak nedir, ne demek Isıya dayanıklı gereçlerin ergime noktalarının belirlenmesinde kullanılan piramitler.


segregasyon döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm parçası kesiti boyunca veya tane gibi daha küçük boyutlu bölümlerde alaşım konsantrasyonlarının değişiklik göstermesi.


sekizliye döküm terimi olarak nedir, ne demek Pikçilikte kullanılan ve derin montlu işlerde montu almada, özellikle kancaları almak için kullanılan derece.


sele döküm terimi olarak nedir, ne demek tspingolanın başka bir adı.


sentetik kalıp kumu döküm terimi olarak nedir, ne demek Silis kumuna kil gibi maddelerin katılması ile kapılan kalıp kumu.


sentetik kum döküm terimi olarak nedir, ne demek Yıkanmış ve kil gibi yabancı maddelerden arındırılmış, silis kumuna, bentonit, kömür tozu vb. malzemelerin ilave edilmesi ve karıştırılması ile elde edilen kalıp kumu.


sentetik reçine döküm terimi olarak nedir, ne demek Bileşim (sentez) yoluyla yapılan yapay reçine.


seramik süzgeç döküm terimi olarak nedir, ne demek Cüruf tutmak için dikey yolluk diplerine konulan delikli seramik parça.


seri döküm döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin akacak yeri uzun olursa veya parça ince olursa kalıbın çabuk dolması için çabuk dökülür.


sert döküm terimi olarak nedir, ne demek Sert malzeme (Sert Alüminyum, sert sızıl vb.).


sert yerler ve sertleşmiş noktalar döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökme parçaların ince kesitleri ile kalıp yüzeyine temas eden kısımları iç bölgelere göre daha çabuk katılaşır. Kalıba ilk giren sıvı metal ile sonradan gelen arasında katılaşma farkı, farklı katılaşmalar, sert yerler ve sertleşmiş noktalar oluşturur.


sertlik döküm terimi olarak nedir, ne demek Genellikle ince kesitli ve küçük döküm parçalar kırılarak kesitine bakıldığında beyaz bir kesit görünümü verir. Parça sert bir dokuya sahiptir önlem alınmazsa işleme işçiliği zorlaşır.


seyyar lamba döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın içini gösterir.


seyyar maçabaşı döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçabaşı kalınlığı ölçülür.


sfero döküm döküm terimi olarak nedir, ne demek Küresel grafitli dökme demir.


sıcak başlık döküm terimi olarak nedir, ne demek Ekzotermik kab.


sıcak çatlama (yırtılma) döküm terimi olarak nedir, ne demek Parçanın çekmeden dolayı oluşan gerginliklerin etkisiyle sıcak haldeyken çatlaması.


sıcak döküm döküm terimi olarak nedir, ne demek Erime derecesinden çok fazla sıcaklığa sahip olan ve oldukça akışkan olan metaldir.


sıcak kutu maça döküm terimi olarak nedir, ne demek 10-260 °C arasında 1-5 dakikada sertleşen ve bulunduğu metal kabın şeklini alan %1. 75-2. 75 arasında reçine içeren silis veya kromit kumdan mamul maça.


sıvı metalin kuma işlemesi (nüfuzu) döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metal kum taneleri arasındaki boşluklara girerek, kum tanelerini yerinden oynatmadan ve çıkarmadan, bu boşlukları doldurur. Bu durumdaki döküm parça yüzeyleri oldukça pürüzlüdür.


sıyıma yüzeyi döküm terimi olarak nedir, ne demek Derece ayırma yüzeyi, mala yüzeyi.


sızma döküm terimi olarak nedir, ne demek (Birleşme, katmer) Genellikle kalıbın sıvı metal ile dolmasından sonra oluşan sıvı metalin dışarı akması olayı (Döküm hatası)


sifonlu pota döküm terimi olarak nedir, ne demek Cüruf ayırma sistemi için yapılmış pota.


silis döküm terimi olarak nedir, ne demek Silisyum oksit.


silis unu döküm terimi olarak nedir, ne demek Çok ince silis unu.


singerleme döküm terimi olarak nedir, ne demek Modele su çekme işlemi


sivri tokmak döküm terimi olarak nedir, ne demek Yassı tokmak, derece içindeki kumu model etrafında sıkıştırmaya yarayan kalıpçı takımı.


siyah kum, sarı kum döküm terimi olarak nedir, ne demek Sarıcılıkta kullanılır, havanda ezilir.


siyah temper döküm döküm terimi olarak nedir, ne demek Siyah döküm (Amerikan döküm de denir).


sodyum silikat (cam suyu) döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp ve maça kumu bağlayıcısı.


soğuk birleşme ve eksik kalmalar döküm terimi olarak nedir, ne demek İki farklı yönden gelen sıvı metalin soğuyarak birbirlerine kaynamadan birleşmesidir. Eksik kalma ise, sıvı metalin kalıp boşluğunu tamamen doldurmayıp bir kısmının eksik kalmasıdır.


soğuk çatlama döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıptan sağlam çıkan parça yine gerginliklerin etkisiyle az bir darbeyle çatlar veya kırılır. Bazen bu hal çalışmaya başladıktan kısa bir zamanda oluşur.


soğuk döküm döküm terimi olarak nedir, ne demek Soğuk maden demek, sıvı metal henüz akar durumda, fakat oldukça soğumuş durumdadır. Soğuk dökerek lunker olasılığı azaltılır. Soğuk işlerin ince alanlarında katmer, çatlaklıklar ve keskin kenarların keskin olmadığı görülür.


soğuk hazneli pres döküm makinası döküm terimi olarak nedir, ne demek Alüminyum, Magnesyum ve Bakır gibi yüksek sıcaklığı sahip metalleri döken basınçlı döküm makinesi.


soğuk kutu maça döküm terimi olarak nedir, ne demek Oda sıcaklığında otuz saniye ile 1 dakika arasında bir gaz katalizör vasıtasıyla sertleşerek bulunduğu kabın şeklini alan ve iki komponentten oluşan, reçine içeren silis veya kromit kumdan mamul maça.


soğutucu döküm terimi olarak nedir, ne demek Metallerin dengeli soğumasını sağlamak için konan madensel parçalardır.


spatula döküm terimi olarak nedir, ne demek Ispatül.


spingola döküm terimi olarak nedir, ne demek işi boş olması gereken parçalar için kullanılan metal döküm parça (ispingola).


su süzgeci döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökülecek işin yere paralel olmasını sağlayan bir el aleti.


su üfleyıcisi döküm terimi olarak nedir, ne demek Kuruyan kalıbı veya kumu tavlamak ve kalıpların bazı yerlerini nemlendirmek için kullanılır.


sufon tuğla döküm terimi olarak nedir, ne demek Süzgeçli tuğla.


sulfit döküm terimi olarak nedir, ne demek Bir selüloz atığı olup, maça kumu bağlayıcısı olarak kullanılır.


support döküm terimi olarak nedir, ne demek Maça desteği.


sünger çekmek döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp kum kenarlarına fırçayla su sürerek, kalıbın tamirat için mukavemet kazanmasını sağlamak.


sürgü döküm terimi olarak nedir, ne demek Derecelerin bağlanmamda kullanılan konik parça.


süzgeçli yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Çeşitli yerlerine süzgeçler konan yolluk sistemi.


süzme yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Batak, birleşik kaplar esasına göre kendi içinden temizlenerek kendi içinde süzülen yolluk.


şablon döküm terimi olarak nedir, ne demek a) Genellikle metal levhalardan yapılan kılavuz modeller. b) Ocak astarlamada kullanılan astar şekillendirme kabı.


şanfre kırmak döküm terimi olarak nedir, ne demek Yollukta keskin ağızları kırmak.


şarj kapağı döküm terimi olarak nedir, ne demek Kupola yanında kok ve demiri kupola içine atmak için açılan kapak.


şeker sulu maça döküm terimi olarak nedir, ne demek Maçayı mukavim yapar.


şiş döküm terimi olarak nedir, ne demek Hava çıkışını sağlamak için kalıba delik açılmasında kullanılan alet (Kalıp kumuna hava delikleri açan sivri uçlu takım).


şiş çekmek döküm terimi olarak nedir, ne demek Gaz kanalı açmak.


şişkinlik (şişme) döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm parçaların alt derecede kalan, kalın ve özellikle derin kısımlarında metalin kalıp cidarını büyütmesi sonucunda oluşan bir cins döküm hatası, özellikle KGDD'de görülür.


şnayder yolluğu döküm terimi olarak nedir, ne demek Özel bir yolluk haznesi.


takalama döküm terimi olarak nedir, ne demek a) Kalıba kum aldıktan sonra sıkıştırmadan önce kumun yayılması için sarsma işlemi. b) Modelin kalıptan sıyrılması için yapılan darbe (Kum içindeki modeli yerinden oynatmak).


takalama demiri döküm terimi olarak nedir, ne demek Modeli kumdan sıyırmak için kullanılan sivri demir.


takoz döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalın parça.


takviyeler döküm terimi olarak nedir, ne demek Modeli sağlamlaştırmak için konan destekler.


tamburlama döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm parçaların tamburda temizlenmesi işlemi.


tampoma şiş çekme döküm terimi olarak nedir, ne demek İki derece arasında yapılan tamponu şişleme işlemi.


tampon döküm terimi olarak nedir, ne demek Derece aralarının doldurulması. İki derece arasına kumdan destek yapıp dökülen sıvı metalin kaçmamasını sağlamak.


tampon döküm terimi olarak nedir, ne demek Kupol ocağının ağzını tıkamak için kullanılan kum parçası.


tampon demiri döküm terimi olarak nedir, ne demek Kupol ocağının ağzını kapamaya yarayan takım.


taşşak döküm terimi olarak nedir, ne demek Dikey yolluğun altına yerleştirilen topuk.


tava döküm terimi olarak nedir, ne demek Maça kurutmak için kullanılan araç.


tavlama suyu döküm terimi olarak nedir, ne demek Katım (Bileşim) suyu.


tavlama suyu döküm terimi olarak nedir, ne demek Kumun nemini arttırmak için katılan su.


tavlı kum döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıplanabilir kum, içine tav suyu katılmış kum.


tebeşirleme döküm terimi olarak nedir, ne demek İki veya daha çok derecede iş kalıplarken derecelerin kaymaması için tebeşir ile yapılan işaretleme.


teğet meme döküm terimi olarak nedir, ne demek Dairesel parçalar teğet bağlanan meme.


tek başlı kaşık döküm terimi olarak nedir, ne demek Bir ucu kaşık şeklinde bir kalıpçı takımı.


tek parçalı model döküm terimi olarak nedir, ne demek Parçalara ayrılmamış model.


tekne döküm terimi olarak nedir, ne demek Yerde çalışmayı kolaylaştırmak amacıyla, dökümcülerin sağlıkları sebebiyle kendi yaptıkları, etrafı kapalı masa veya kum havuzu.


temiz döküm terimi olarak nedir, ne demek (Rumca Kirman). Cürufu çekmek için kullanılan demir veya çelik el aleti (Gelberi kullanılmaz).


temiz almak döküm terimi olarak nedir, ne demek Cüruf almak için kullanılan terim.


testere cürufluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Testere gibi setli olan cürufluk.


travers döküm terimi olarak nedir, ne demek Derece bölmeleri.


ular döküm terimi olarak nedir, ne demek El kalıplamasında kullanılan kum sıkıştırma demirleri (tokmak).


un döküm terimi olarak nedir, ne demek Buğday unu, kuma özelliklerini değiştirmek (gaz geçirgenlik gibi) için katılır.


uzun çukur döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökülen sıvı metal ile kalıba akan sıvı metal arasında ne kadar çok aralık olursa, cüruf o oranda fazla zaman kazanarak metalin yüzüne kolayca çıkabilir.


üfleme deliği döküm terimi olarak nedir, ne demek Ergitmede kullanılan havanın girdiği yer.


üst besleyici döküm terimi olarak nedir, ne demek Parçanın üst kısmına konan besleyici.


üst derece döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıbın üst parçasını içine alan derece.


üstten döküm döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metalin yukarıdan düşmesi ile kalıp kolayca zedelenebilir. Sıvı metal üzerinde toplanan ince cüruf tabakası sıvı metal tarafından birbirine karışır.


üstübeç döküm terimi olarak nedir, ne demek Beyaz toz. Yağlıboya ve model macunlarda dolgu gereci olarak kullanılır.


ütü kanca döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıp tamirinde el ve spatül girmeyen bölgeleri tamir edebilen L şeklinde el aleti (Kalıbın iç kısmındaki köşeleri ve yüzeyleri perdahlayan kalıpçı takımı).


vezin döküm terimi olarak nedir, ne demek Ocak çaplarına ve çalışma durumuna göre ocağa yüklenen metal miktarı. (Ölçü, şarj)


vinç sapı (mapa) döküm terimi olarak nedir, ne demek Derecelerin vince asılmasına uygun sap.


yağlı grafit döküm terimi olarak nedir, ne demek Grafit tozunun makina yağı ile karıştırılmış şekli.


yağmur yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metali kalıba yağmur şeklinde dolduran çağlayan yolluk.


yan besleyici döküm terimi olarak nedir, ne demek Döküm parçanın yan kısmına konan besleyici.


yanık kum döküm terimi olarak nedir, ne demek Çapak tozu.


yanma odası döküm terimi olarak nedir, ne demek Yanmanın olduğu kısım.


yapay kalıp kumu döküm terimi olarak nedir, ne demek Silis kumuna kil gibi maddelerin katılması ile kapılan kalıp kumu.


yaş maça döküm terimi olarak nedir, ne demek Bentonit, dekstrin, beziryağı, su ve silis kumundan yapılan maça.


yatak döküm terimi olarak nedir, ne demek Dereceyi çevirmek için kullanılan kum birikintisi.


yatay salkım yolluk döküm terimi olarak nedir, ne demek Yatay şeklinde, birçok parçayı tek gidici ile döken yolluk sistemi.


yerde kalıplama döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıpların döküm atelyesi zemininde kalıplanması.


yere vurma döküm terimi olarak nedir, ne demek Modeli dereceye değil de, dökümhane zeminine kalıplama (yerde kalıplama).


yığma çember döküm terimi olarak nedir, ne demek K. parçaların ek yerlerinin kaydırarak üst üste yapıştırılması yoluyla yapılır.


yığma dereceler döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökülen parçanın gereği olarak üst üste yığılmış dereceler.


yılan dili döküm terimi olarak nedir, ne demek Süs eşyaları ile çok küçük ve ince işlerde kullanılan düz ve kaşıklı spatüller, kum kanca ve ütü kancalarının uçları sivri olanlarıyla S'ye benzer takımlar.


yolluk havasını almak döküm terimi olarak nedir, ne demek Yolluktaki gazı çekmek.


yolluk havşası döküm terimi olarak nedir, ne demek Gidici.


yolluk havuzu döküm terimi olarak nedir, ne demek Dökülen sıvı metal ile kalıba akan sıvı metal arasında ne denli fazla aralık olursa, cüruf o oranda fazla zaman kazanarak sıvı metalin yüzeyine kolayca çıkabilmesi.


yolluk ısıtmak döküm terimi olarak nedir, ne demek Büyük parçalarda çekmeyi önlemek için yolluk ısıtılarak parçanın her yanı homojen grenli yapılır.


yolluk kapağı döküm terimi olarak nedir, ne demek Derece döküme hazırlandıktan sonra yolluğun içine kum, pislik, toz vs. kaçmaması için kullanılır.


yolluk sistemi döküm terimi olarak nedir, ne demek Sıvı metali, kalıp boşluğuna götüren kanalların toplamı.


yolluk yükselticisi döküm terimi olarak nedir, ne demek (Çember) Sıvı metalin basınç yapması için kullanılır.


yolluklar döküm terimi olarak nedir, ne demek Potanın ağzından dökülen sıvı metali kalıp boşluğuna götüren kanallar.


yular döküm terimi olarak nedir, ne demek Kupol ocağının akış yolu (Sıvı metal alma oluğu).


yumuşak döküm terimi olarak nedir, ne demek Yumuşak malzeme, yumuşak metal.


yuvarlak kapak döküm terimi olarak nedir, ne demek Yolluk haznesi dolduktan sonra K yuvarlağı kaldırılır. Bu zamana kadar cüruf metalin yüzeyine çıkar ve temi metal kalıba geçer. Büyük cüruflarda dar kanaldan içeri geçemez.


yükleme kapısı döküm terimi olarak nedir, ne demek Malzemenin ocağa konulduğu yer.


yükleme yeri döküm terimi olarak nedir, ne demek Malzemelerin ocağa yüklendiği yer.


yüz kumu döküm terimi olarak nedir, ne demek Model yüzeyine kullanılan yeni kum, vs gibi (Yüzey kumu).


yüzey kurutma döküm terimi olarak nedir, ne demek Kalıpların sadece yüzey kısımlarının kurutulması.


yüzücü siper döküm terimi olarak nedir, ne demek Yüzücü S (masseden yapılmış) başlangıçta sıvı metal dökülürken yolluğu kapar. Bu parça sıvı metalin kaldırma (yüzdürme) kuvveti etki edinceye dek kapalı kalır. G ağırlığı yüzücüyü tutar. Yalnız bir ufak aralık bırakılır.


zemin kalıpçısı döküm terimi olarak nedir, ne demek Yerde yapılan kalıplama.