• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

the + adjective

The tanımlığı bazı sıfatların önüne gelerek onları çoğul isim yapar.


blind :  kör                    the blind  : körler

dead : ölü                          the dead  : ölüler

deaf  : sağır                       the deaf   : sağırlar

old     : yaşlı                       the old      yaşlılar

poor   : yoksul                    the poor    : yoksullar

rich  zengin                    the rich     : zenginler

sick   : hasta                      the sick     : hastalar

unemployed : işsiz             the unemployed  : işsizler

young :genç                          the young   :  gençler


Don't oppress the poor and powerless.

Yoksullara ve güçsüzlere zulüm yapmayın.


The new taxes will affect the rich, not the poor.

Yeni vergiler yoksulları değil zenginleri etkileyecek.


During the battle, the dead and wounded were flown out in helicopters.

Savaş sırasında ölüler ve yaralılar helikopterlerle taşındı.