• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

composed of - consist of

Yanlış : The jury was composed from five men and five women.

Doğru : The jury was composed of five men and five women.

Jüri beş kadın ve beş erkekten oluşuyordu.


Şu iki kalıp, -den oluşmak anlamında yaygın olarak kullanılır: be composed of sb/sth, consist of sth.


All matter is composed of atoms.

Bütün maddeler atomlardan oluşur.


The university is composed of a number of colleges.

Üniversite birçok fakülteden oluşmaktadır.


This course consists of twelve lectures.

Bu kurs on iki dersten oluşmaktadır.


Cement commonly consists of clay and limestone.

Çimento genellikle kil ve kireçten oluşur.