• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tarım terimleri - agricultural glossary


abdomen  Omurgalı hayvanlarda vücudun sindirim organını içine alan bölgesi. Eklembacaklılarda vücudun üç esas bölümünün (baş, toraks, abdomen) sonuncusu. | tarım > ne, nedir, ne demek


adsorpsiyon  Moleküllerin katı bir yüzeye yapışması, tek molekül tabakasından oluşan bir yüzey tabakasının oluşması. | tarım > ne, nedir, ne demek


aerob  Gelişimi için serbest oksijene gereksinme duyan organizma. | tarım > ne, nedir, ne demek


afisit  Yaprakbitlerini öldüren bitki koruma ürünü. | tarım > ne, nedir, ne demek


agar  Kırmızı alglerden elde edilen jelatinimsi bir madde olan agaragar’dan hazırlanarak bakteri kültürleri için ve elektroforez jelleri için kullanılan jelatinimsi bir madde. | tarım > ne, nedir, ne demek


ağız parçaları  Eklem bacaklı hayvanlarda ağız bölgesinde yer alan mandibula, birinci ve ikincil maksilla olmak üzere üç çift olan, bazen ayrıca hipofarinks, alt dudak ve üst dudak gibi yapıların da eklendiği, delmeye, çiğnemeye ya da emmeye göre farklılaşmış parçalar | tarım > ne, nedir, ne demek


akarisit  Akarları öldüren bitki koruma ürünü | tarım > ne, nedir, ne demek


aktif madde  Zirai mücadele ilacında bulunan ve mücadele edilen etmen üzerinde etkili olan esas madde. | tarım > ne, nedir, ne demek


alarm feromonu  Bir hayvan tarafından çok az miktarda salgılanan ve o hayvan türünün diğer bireyleri arasında tehlike ve korku cevabı uyandıran kimyasal madde. | tarım > ne, nedir, ne demek


allopatrik tür  Türler ve popülasyonların ayrı coğrafik alanlarda bulunmaları. Ortak bir ataya sahip olup, birbirinden ayrı iki coğrafi alanda evrimini sürdürmüş olan iki tür | tarım > ne, nedir, ne demek


ana zararlı  Bir kültür bitkisinde sık sık görülen ve mücadele edilmediğinde ekonomik seviyede kayıplara yol açan zararlı. Anahtar zararlı. | tarım > ne, nedir, ne demek


anaerob  Oksijensiz ortamda yaşayabilen organizma. | tarım > ne, nedir, ne demek


anal  Son abdomen segmenti veya anüs ile ilgili. Arka taraf. | tarım > ne, nedir, ne demek


anamorf  Bir fungusun eşeysiz devresi. | tarım > ne, nedir, ne demek


antagonist  Karşıt olarak hareket eden | tarım > ne, nedir, ne demek


antagonist mikroorganizma  Diğer bir organizmayı fizyolojik olarak etkisiz duruma getiren bir mikroorganizma. | tarım > ne, nedir, ne demek


anten  Eklembacaklıların baş bölgesinde, ağzın üstünde ve iki yanda, birden çok segmentli ve genellikle duyu alma vazifesini gören organ, duyarga. | tarım > ne, nedir, ne demek


anter  Polen (çiçek tozu) keseleri. Polenlerin oluştuğu torba. | tarım > ne, nedir, ne demek


anterior  Bir hayvanın ya da bir parçasının, bir eksene göre ilerde olan bölgesi; Ön, önünde | tarım > ne, nedir, ne demek


antikoagulant  Rodentisit olarak da kullanılan, kanın pıhtılaşmasını önleyen madde. | tarım > ne, nedir, ne demek


anüs  Sindirim sisteminin sonundaki açıklık | tarım > ne, nedir, ne demek


apeks  Uç, tepe, herhangi bir şeyin ucu, en uç noktası. | tarım > ne, nedir, ne demek


apetal  Taç yapraksız. Taç yaprakları veya korollası bulunmayan çiçek. | tarım > ne, nedir, ne demek


apikal  Uca ait, sonunda, en dış kısım | tarım > ne, nedir, ne demek


apotesyum  Discomycetes sınıfındaki fungusların fincan veya kadeh şeklindeki askus içeren üreme yapısı. | tarım > ne, nedir, ne demek


aseksüel  Eşeysiz. Eşeysiz olarak üreyen. | tarım > ne, nedir, ne demek


aservulus  Melanconiales takımında görülen, kısa konidiyoforlar ve konidiyumlar ile bazen de setae (diken) içeren tabak şeklindeki eşeysiz üreme organı. | tarım > ne, nedir, ne demek


asimetrik  Bir organ veya yapı bir eksen çizgisi ile ortadan ikiye bölündüğünde iki yanda kalan parçaların birbirinden farklı olması. | tarım > ne, nedir, ne demek


askokarp  Askus içeren veya taşıyan üreme organı. | tarım > ne, nedir, ne demek


askomisetes  Askus diye adlandırılan oval veya boru şeklindeki zarımsı bir kese içerisindeki sporların oluşumu ile karakterize edilen büyük bir fungus sınıfı. Askus’un hücreleri spor oluşturmak üzere (çoğunlukla 8 kez) bölünerek askosporları meydana getirirler. | tarım > ne, nedir, ne demek


askospor  Askusta oluşan eşeyli spor. | tarım > ne, nedir, ne demek


askus  İçinde askosporların meydana geldiği, çoğunlukla kese benzeri mikroskobik yapı. | tarım > ne, nedir, ne demek


atraktant  Cezbedici | tarım > ne, nedir, ne demek


avirulent  Bir konukçuyu hastalandırma yeteneğini kaybetmiş olan bakteri veya virüs; hastalık oluşturma yeteneği olmayan. | tarım > ne, nedir, ne demek


bakteri  Küresel, çubuk ve spiral gibi farklı şekillere sahip, birkaç mikrometre uzunluğunda tek hücreli mikroorganizma | tarım > ne, nedir, ne demek


bakterisit  Bakterileri öldüren Bitki Koruma Ürünü | tarım > ne, nedir, ne demek


başçık  Polen (çiçek tozu) keseleri. Polenlerin oluştuğu torba. | tarım > ne, nedir, ne demek


bazal  Bağlanma noktasının yakını, dibinde, kaidesinde, | tarım > ne, nedir, ne demek


bazidiomisetes  Bazidium olarak adlandırılan çomak şekilli bir sap üzerinde eşeyli sporların üretimi ile karakterize edilen yüksek fungus sınıflarından biri. | tarım > ne, nedir, ne demek


bazidiospor  Topuzlu veya çomaklı funguslarda bazidiumlar üzerinde oluşan eşeyli spor. | tarım > ne, nedir, ne demek


bilateral  İki yanlı. Bir organ veya yapının, ortadan eksen çizgisi geçtiğinde iki eşit parçaya ayrılması. | tarım > ne, nedir, ne demek


bilateral simetri  Vücudun tam ortasından geçen bir düzlemin, vücudu iki eş yarıya (sağ ve sol) ayırdığı simetri tipi. | tarım > ne, nedir, ne demek


bileşik göz  Birçok basit gözün oluşturduğu göz, Böceklerde ve kabuklularda bulunan ommatidyum denen birbirine benzer birçok hücreden yapılmış bir göz tipi. Eşanlamlısı : mürekkep göz, petek göz. | tarım > ne, nedir, ne demek


bileşik yaprak  Birçok yaprakçıktan meydana gelmiş yaprak. Yaprak ayası parçalara ayrılmıştır ve yaprak sapı üzerindeki her aya parçası yaprakçık olarak adlandırılır. | tarım > ne, nedir, ne demek


biseksüel  Erdişi. İki eşeyli. Erkek ve dişi organların aynı çiçekte bulunması. | tarım > ne, nedir, ne demek


bitki karantinası  Bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmaların ülke içinde ve ülkeler arasında yayılmasını önlemek için yapılan tüm resmi faaliyetler. | tarım > ne, nedir, ne demek


biyolojik mücadele  Zararlı etmenlerle mücadele amacı ile doğal düşmanların (parazitoit, predatör ve patojen) kullanılması. | tarım > ne, nedir, ne demek


brakte  Çiçek sapı yaprakçığı Çiçek sapının kaidesinde, sapın gövdeye bağlandığı yerde bulunan yaprakçık. | tarım > ne, nedir, ne demek


brakteol  İkinci derecedeki brakte. Çiçek sapının üzerinde bulunan küçük yaprakçık | tarım > ne, nedir, ne demek


bum  Pülverizatör üzerinde yer alan memelerin takılı olduğu püskürtme borusu | tarım > ne, nedir, ne demek


cins  Yakın akraba türlerin bir araya gelerek oluşturduğu taksonomik kategori; ikili veya üçlü bilimsel isimlendirme sistemindeki birinci isim. | tarım > ne, nedir, ne demek


çeşit  Bir tür içinde, tarımsal açıdan herhangi bir karakter bakımından diğer gruptan ayırt edilebilen ve yeniden üretildiği zaman bu ayırt edici özelliğini koruyan, kültürü yapılan bir bitki grubu. | tarım > ne, nedir, ne demek


çilkim  Üzüm salkımını meydana getiren küçük salkımlar. | tarım > ne, nedir, ne demek


çok yıllık bitki  Yaşamlarını iki yıldan fazla sürdüren bitkiler. | tarım > ne, nedir, ne demek


çotanak  Fındıkta, zurufun meyveli şekli olan çotanak küçük bir sap ile yıllık sürgünlere bağlı bulunmaktadır. Bir karanfildeki döllenen çiçek sayısı kadar, çotanaklarda meyve oluşmakta ve çeşitlere göre sayısı değişmektedir. | tarım > ne, nedir, ne demek


damarlarda renk açılması  Damarların normalden daha parlak ve belirgin olarak görülmesi | tarım > ne, nedir, ne demek


dezenfeksiyon  Hastalık yapan mikroorganizmaların öldürülmesi veya inaktif hale getirilmesi. | tarım > ne, nedir, ne demek


dezenfektan  Bir bitki, organ veya dokuyu enfeksiyondan arındıran fiziksel veya kimyasal madde. | tarım > ne, nedir, ne demek


dikey dirençlilik  Özel patojenik ırklara veya patotiplere karşı özel işlev gören dirençlilik, ırka özgü dayanıklılık. | tarım > ne, nedir, ne demek


diklin  Bir eşeyli çiçek. Erkek üreme organlarının (andrekeum) ve dişi üreme organlarının (ginekeum) ayrı çiçekler üzerinde bulunması. | tarım > ne, nedir, ne demek


dikotiledon  İki çenekli bitki. Embriyosunda iki çenek yaprağı bulunan bitki. | tarım > ne, nedir, ne demek


dikotom  Çatalsı, çatallı. | tarım > ne, nedir, ne demek


dioik  Vücudunda dişi veya erkek üreme organlarından sadece birini bulunduran canlı. Ayrı eşeyli. İki evcikli. | tarım > ne, nedir, ne demek


direnç  Bir organizmanın, bir patojenin veya diğer zarar verici faktörün etkisini bütünüyle veya bir dereceye kadar alt etme gücü. Dayanıklılık. | tarım > ne, nedir, ne demek


diyapoz  Gelişmenin durduğu ve metabolizmanın yavaşladığı dönem, çevre şartlarının olumsuzluğu nedeniyle meydana gelen uyku dönemi | tarım > ne, nedir, ne demek


dormansi  (1) Faal olmama veya istirahat durumu. (2) Tohumların (ya da tomurcuğun) çimlenip yeni bir bitki oluşturmadan önce, olgunlaşması için ve olgunlaştıktan sonra da çimlenme için uygun koşulları bekledikleri durum. | tarım > ne, nedir, ne demek


dormant  İstirahat durumunda olan | tarım > ne, nedir, ne demek


dorsal  Bir hayvanın ya da hayvanın bir parçasının üst yüzeyi, yerde yatay duran bir canlının üst yüzeyi, üst tarafta ilgili. | tarım > ne, nedir, ne demek


dorsum  Sırt veya üst kısım | tarım > ne, nedir, ne demek


doz  Birim başına (da, 100 lt vb.) uygulanan etkili madde veya preparat miktarı | tarım > ne, nedir, ne demek


ekoloji  Organizmalarla çevrelerini ve bu iki varlık arasındaki karşılıklı ilişkileri araştıran bilim dalı. | tarım > ne, nedir, ne demek


ektoparazit  Konukçusunun dışında yaşayan parazit. Dış parazit. Asalak. | tarım > ne, nedir, ne demek


ektoparazitoit  Diğer bir organizmanın vücudunun dış tarafında yaşayan ve onun ölümüne yol açan parazit. | tarım > ne, nedir, ne demek


ekzokarp  Meyve kabuğu. Meyvenin en dış tabakası. | tarım > ne, nedir, ne demek


elitron  Kitinleşmiş, damarsız ön kanat | tarım > ne, nedir, ne demek


elle çalıştırılan sırt pülverizatörü  Üzerinde yer alan pompaya hareketin bir kol yardımıyla mekanik olarak iletildiği, sırtta taşınabilir tarımsal savaşım makinaları | tarım > ne, nedir, ne demek


embriyo  Zigotun gelişmesiyle oluşan genç organizma. | tarım > ne, nedir, ne demek


emeç  Konukçu bitkininin hücresine giren ve besin alımına yarayan özel fungus hifi. | tarım > ne, nedir, ne demek


enasyon  Bitki organının (yaprak, gövde) yüzeyinden dışarı doğru gelişme veya büyüme. | tarım > ne, nedir, ne demek


endemik  Bitki ve hayvan türlerine, yalnızca belirli ekolojik koşullara sahip ortamlarda rastlanabilme özelliği. Bir ülke veya bölgeye ait, yerel ve ender bulunan. Dışardan gelmemiş, özgün. | tarım > ne, nedir, ne demek


endofitik  Bir bitkinin dokuları içerisinde yaşayan. | tarım > ne, nedir, ne demek


endokarp  Meyvenin iç tabakası olup tohumun bulunduğu sert kısım. | tarım > ne, nedir, ne demek


endoparazit  Konukçusunun dokuları içine giren, beslenen ve yerleşen parazit. İç parazit | tarım > ne, nedir, ne demek


endosperm  Besi doku. Bazı bitki tohumlarında besin maddelerinin depo edildiği ve tohumun ağırlıkça ve hacimce en büyük bölümü. | tarım > ne, nedir, ne demek


enfeksiyon  Bir parazitin belirtilerini ortaya koyarak veya hiç belirti göstermeden konukçu içinde yerleşmesi. Hastalık oluşturma. | tarım > ne, nedir, ne demek


entegre mücadele  Zararlı türlerin (böcek, akar, nematod, fungus, virüs, bakteri vs.) Popülasyon değişimleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntemlerini ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlıların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemi. | tarım > ne, nedir, ne demek


entegre zararlı yönetimi  Zararlı türlerin (böcek, akar, nematod, fungus, virüs, bakteri vs.) Popülasyon değişimleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntemlerini ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlıların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemi. | tarım > ne, nedir, ne demek


entomofag  Böcekle beslenen | tarım > ne, nedir, ne demek


epidemi  Bir hastalığın veya zararlının ani ve hızlı bir şekilde yayılması | tarım > ne, nedir, ne demek


epidemik  Aynı zamanda çok büyük çapta bireyi etkileyen hastalık veya zararlı. Bir hastalığın ani,hızlı yayılımı. | tarım > ne, nedir, ne demek


epidermis  Yaprakta ve bitkinin genç kısımlarını kaplayan en dıştaki hücre tabakası. Epitel dokunun, en üst tabakası (genellikle vücudun en dış yüzeyini örten doku tabakası), üst deri. | tarım > ne, nedir, ne demek


epifit  Başka bitkiler üzerinde yaşayan bitki. | tarım > ne, nedir, ne demek


eradikasyon  Hastalık, zararlı veya yabancı otun bir daha görülmemek üzere tamamen yok edilmesi | tarım > ne, nedir, ne demek


erdişi  Çift cinsiyetli, hermafrodit. | tarım > ne, nedir, ne demek


ergot  Çavdardaki gibi, tohumun yerine geçen, Claviceps cinsinin koyu mor sklerotiyumu ve buna neden olan hastalık. Çavdarmahmuzu. | tarım > ne, nedir, ne demek


esiyospor  Bir esiyum içinde oluşan iki çekirdekli bir tür pas fungusu sporu. | tarım > ne, nedir, ne demek


esiyum  Pas funguslarında içinde esiyospor’ların meydana geldiği çan veya torba şeklindeki yapı. | tarım > ne, nedir, ne demek


estivasyon  Bazı hayvanların çok sıcak yaz günlerini uyku ya da uyuşukluk arasında bir dinlenme halinde geçirmesi. Çok sıcak ve kuru mevsimde ortaya çıkan uyuşukluk veya uyku dönemi. | tarım > ne, nedir, ne demek


fakültatif anaerob  Metabolizmasını aerobik veya anaerop olarak sürdürebilen organizma. | tarım > ne, nedir, ne demek


familya  Takım alt takım veya üst familyanın bir alt taksonomik kademesi. Familya, ortak özellikleri olan yakın akraba cinsleri veya alt familyaları kapsar. | tarım > ne, nedir, ne demek


fassiasyon  Sürgünlerin yassılaşması | tarım > ne, nedir, ne demek


fauna  Belirli bir ortamdaki hayvan türlerinin tümü. | tarım > ne, nedir, ne demek


fenoloji  Bitkilerde gelişme dönemlerinin, tarihe bağlı olarak yapılan gözlemlerini konu alan bilim dalı. | tarım > ne, nedir, ne demek


fenotip  Bitkinin genotipe bağlı olarak ve ortam koşullarının etkisiyle oluşan dış görünümü. Genlerin dış görünüşteki ifadesi. | tarım > ne, nedir, ne demek


feromon  Birey tarafından vücudun dış kısmına salgılanan ve bunu algılayan aynı türün diğer bireylerinde özel bir reaksiyona neden olan madde. Feromonlar böceklerin beslenme, çiftleşme, savunma, gizlenme, kaçma vb. gibi davranışlarını belirlemede etkilidir. | tarım > ne, nedir, ne demek


filament  İplikçik. Erkek organın başçığını (anter) taşıyan sap. | tarım > ne, nedir, ne demek


filiform  İpliksi; iplik şeklinde ince ve uzun olan. | tarım > ne, nedir, ne demek


fitofag  Bitki ile beslenen | tarım > ne, nedir, ne demek


fitopatojenik  Bitkilerde hastalık oluşturabilen | tarım > ne, nedir, ne demek


fitoplazma  Bir ünite zara sahip olan, bakterilere benzemeyen şekilde sert bir hücre çeperinden yoksun olan ve bu nedenle son derece pleomorfik karakterli, bakterilerden küçük organizmalar. | tarım > ne, nedir, ne demek


fitosanitasyon  Bir patojen tarafından yeniden enfeksiyon kaynağı oluşturması ihtimali olan bulaşık bir bitki materyalinin yok edilmesini gerekli kılan önlemler. | tarım > ne, nedir, ne demek


fitotoksik  Bitki yaşamına ya da yaşam işlevlerine zararlı, zehirli. | tarım > ne, nedir, ne demek


fitotoksin  Bir mikroorganizma tarafından oluşturulan ve bitkilere zarar veren toksin. | tarım > ne, nedir, ne demek


fitotoksisite  Bitki koruma ürünlerinin bitkilerde meydana getirdiği zararlanmalar. | tarım > ne, nedir, ne demek


fiyalit  Konidiyum yapıcı hücre | tarım > ne, nedir, ne demek


floem  Bitkilerde organik besin taşıyan borular. Soymuk boru. | tarım > ne, nedir, ne demek


flora  Belirli bir alanda bulunan bitkilerin tümü. Bakteriler için de flora kelimesi kullanılır. | tarım > ne, nedir, ne demek


flüoresan bakteri  King B besi yeri üzerinde sarı, yeşil veya mavi flüoresan pigment üreten ve Pseudomonas cinsi içinde yer alan bazı bakteri türleri | tarım > ne, nedir, ne demek


fotosentez  Klorofil taşıyan hücrelerde görülen, ışık enerjisinin kullanılmasıyla su ve karbondioksitten organik madde sentezlenmesiyle sonuçlanan tepkimeler zinciri. | tarım > ne, nedir, ne demek


frons  Alın | tarım > ne, nedir, ne demek


frutifikasyon  Funguslar tarafından sporların üretimi. İçinde veya üzerinde sporların meydana getirildiği yapı. | tarım > ne, nedir, ne demek


fumajin  Yaprakbitleri, koşnil ve kabuklubitler gibi bazı böceklerin beslenmesi sonucunda salgıladıkları tatlımsı maddede gelişen mantar. Bu mantarın bitki organları üzerinde oluşturduğu isli yapı. Karaballık. | tarım > ne, nedir, ne demek


fundatriks  Yaprakbitlerinde kışı geçiren yumurtalardan çıkan bireyler. Döllerin anası. | tarım > ne, nedir, ne demek


fungi imperfecti  Hiçbir eşeyli spor üretiminin bilinmediği veya bulunmadığı fungus grubu. | tarım > ne, nedir, ne demek


fungisit  Fungusların kimyasal mücadelesinde kullanılan bitki koruma ürünleri | tarım > ne, nedir, ne demek


fungus  Klorofili ve iletim dokusu ile yaprak, gövde, kök ve çiçek gibi organları olmayan, eşeyli veya eşeysiz sporlar yada miselyum ile üreyen mikroskobik bitki. Mantar. | tarım > ne, nedir, ne demek


fusiform  İğimsi, iğ biçiminde olan. Uca doğru daralan, ince ve uzun, mekik şeklide olan. | tarım > ne, nedir, ne demek


fusoit  İğ biçiminde. | tarım > ne, nedir, ne demek


fümigant  Hastalık, zararlı ve yabancı otları yok etmek amacı ile kullanılan ve uygulandıktan sonra gaz formuna geçen veya buharlaşan sıvı veya katı haldeki bitki koruma ürünü. | tarım > ne, nedir, ne demek


fümigasyon  Tarımsal ürünlerde zararlı olan organizmaların mücadelesinde fümigant kullanılması. | tarım > ne, nedir, ne demek


fümigatuvar  gazlama odası | tarım > ne, nedir, ne demek


gal  Böcek, nematod veya hastalık etmenlerinin bitkilerde oluşturdukları, şişkinlik veya aşırı büyümüş bitki dokusu. Ur. | tarım > ne, nedir, ne demek


gamet  Üreme hücresi, eşey hücresi. Eşeysel üreme işleminde, birbirleri ile kaynaşarak döllenmiş yumurtayı meydana getiren hücrelerden biri. | tarım > ne, nedir, ne demek


garsiyat alan  Genellikle çekirgeler için kullanılan yumurtlama alanı. | tarım > ne, nedir, ne demek


gelişme eşiği  Zararlıların gelişmelerinin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük sıcaklık. | tarım > ne, nedir, ne demek


genital  Üreme ile ilgili. | tarım > ne, nedir, ne demek


genital organ  Cinsel organ ve bununla ilgili yapılar. | tarım > ne, nedir, ne demek


genotip  Bir bireyin kalıtsal yapısı. | tarım > ne, nedir, ne demek


gerçek tırtıl  3 çift thorax bacağının yanında abdomende 5 çift yalancı bacak vardır. Bunlar abdomenin 36 ve son segmentinde yer alır. Lepidoptera takımı tırtılların çoğu bu tiptedir. | tarım > ne, nedir, ne demek


gizli enfeksiyon  Bir konukçunun patojen ile enfekte olduğu, ancak herhangi bir belirti göstermediği durum. | tarım > ne, nedir, ne demek


gland  Salgı bezi. | tarım > ne, nedir, ne demek


gram (-) bakteriler  Gram boyama yöntemi ile boyandıklarında kristal viyole boyasını tutmayan bakteriler. | tarım > ne, nedir, ne demek


gram (+) bakeriler  Gram boyama yöntemi ile boyandıklarında kristal viyole boyasını tutan bakteriler. | tarım > ne, nedir, ne demek


gregar faz  Çekirgelerde sürülerin oluştuğu ve birlikte hareket ettikleri dönem. | tarım > ne, nedir, ne demek


habitat  Yetişme ortamı, bir canlının, bir türün içinde yaşadığı ortam. | tarım > ne, nedir, ne demek


haustoriyum  Fungusun beslenmesi için konukçu bitkinin hücrelerine salmış olduğu ve besin alımına yarayan fungus hifi. Emeç. | tarım > ne, nedir, ne demek


hava kökleri  Toprak üzerinde gelişen kökler. | tarım > ne, nedir, ne demek


hemelitron  Hemiptera’da görülen ve sadece kaide kısmı kitinleşmiş ön kanat | tarım > ne, nedir, ne demek


herbaryum  Bitkilerin vejetatif ve generatif organlarının belli bir amaç için kurallara uygun olarak toplanıp, saklanmasına denmektedir. | tarım > ne, nedir, ne demek


herbisit  Yabancı otları veya onların tohumlarını yok eden ya da gelişmelerini engelleyen bitki koruma ürünü. | tarım > ne, nedir, ne demek


herbivor  Bitkisel besinler ile beslenen canlılar. | tarım > ne, nedir, ne demek


herboloji  Yabancı ot bilimi. | tarım > ne, nedir, ne demek


hermafrodit  Her iki eşeyin organlarını birlikte taşıyan; erkek ve dişi organları aynı bir çiçekte bulunması. Eşanlamlısı : Erdişi, iki eşeyli, çift eşeyli, monoik | tarım > ne, nedir, ne demek


hermafrodizm  Yumurta hücrelerinin ve spermlerin dişi tarafından meydana getirilmesidir. | tarım > ne, nedir, ne demek


hidatot  Bazı bitkilerin yaprak kenarlarında, epidermis dokusundaki bitki suyunun fazlasının dışarı çıkmasını sağlayan stoma benzeri yarıklar. | tarım > ne, nedir, ne demek


hidrolik bahçe pülverizatörü  Ağaç ilaçlamalarında, hareketini genellikle traktör kuyruk milinden alan bir pompa yardımıyla, ilaçlı sıvıya kazandırılan basınç enerjisinin, meme çıkış ağzında kinetik enerjiye dönüşerek damla oluşumunun sağlandığı ve bir tabanca yardımıyla pülverizasyonun sağlandığı zirai mücadele makineleridir. | tarım > ne, nedir, ne demek


hidrolik tarla pülverizatörü  Tarla ilaçlamalarında, genellikle traktör kuyruk milinden hareketli bir pompa yardımıyla ilaçlı sıvının meme çıkış ağzına gönderildiği ve pülverizasyonun sağlandığı tarımsal savaş makinalarıdır. | tarım > ne, nedir, ne demek


hif  İnce, şeffaf duvarlı bir veya daha fazla sayıdaki boru veya silindir şeklindeki hücrelerden oluşmuş bir fungus gövdesinin tek bir ipliği veya lifi. | tarım > ne, nedir, ne demek


hiperparazit  Diğer bir parazitin konukçusu olan parazit | tarım > ne, nedir, ne demek


hipertropi  Hücrelerin genişlemesi veya hücre bölünmesindeki artış nedeni ile, bir organ veya dokunun hacimce anormal büyümesi. | tarım > ne, nedir, ne demek


hipokotil  Fidenin kotiledon yapraklarının birleşme noktası altında kalan kısmı | tarım > ne, nedir, ne demek


hiyalin  Renksiz, şeffaf. | tarım > ne, nedir, ne demek


ikincil enfeksiyon  Araya inaktif bir dönem girmeksizin, ilk enfeksiyon veya sonraki enfeksiyonun bir sonucu olarak üretilen inokulumun neden olduğu hastalik. | tarım > ne, nedir, ne demek


ikincil inokulum  Aynı yetiştirme mevsimi esnasında oluşan enfeksiyonlar tarafından ortaya konan inokulum. | tarım > ne, nedir, ne demek


ilaç normu  Birim alana atılacak taşıyıcı çözelti ile karışık toz veya sıvı ilaç miktarı | tarım > ne, nedir, ne demek


imperfekt fungus  Eşeyli üreme devresi olmayan veya bilinmeyen fungus; sadece eşeyli olmayan sporlar üreten mantar | tarım > ne, nedir, ne demek


in vitro  Yapay ve kontrollü koşullar altında. | tarım > ne, nedir, ne demek


in vivo  Canlı organizma içinde veya üzerinde. | tarım > ne, nedir, ne demek


inkübasyon  Bir bitkinin hastalık oluşturan etmen tarafından enfeksiyonu ile ilk belirtilerin görünmesi arasındaki süreç. Patojenleri veya enfekte olmuş bitkileri, hastalığın gelişimi için uygun bir çevrede muhafaza etme. | tarım > ne, nedir, ne demek


inokulum  Bir bitkide enfeksiyon oluşturmak veya kültür ortamlarında mikroorganizmaları üretmek için kullanılan bulaşıcı patojen kısımları. İnokulasyonda yararlanılan materyal. | tarım > ne, nedir, ne demek


inokulum potansiyeli  Belirli bir inokulum miktarının hastalık yapma gücü. | tarım > ne, nedir, ne demek


inokulum yoğunluğu  Belli bir alan veya aralık başına düşen inokulum birimlerinin miktar. | tarım > ne, nedir, ne demek


insektisit  Böceklerin kimyasal mücadelesinde kullanılan bitki koruma ürünleri | tarım > ne, nedir, ne demek


internodyum  Düğüm arası, boğum arası. Gövde üzerinde yaprakların ve dalların çıktığı iki nodyum arasında kalan yapraksız parça. | tarım > ne, nedir, ne demek


intersellüler  Hücreler arası | tarım > ne, nedir, ne demek


izolasyon  Bir patojeni konukçusundan ayırma ve bir ortamda kültüre yerleştirme işlemi. | tarım > ne, nedir, ne demek


izolat  Tek bir spor veya saf kültür ve bundan türevlenen alt kültürler (bu terim virüslere de uygulanabilir), farklı tarihlerde yapılan patojen koleksiyonları. | tarım > ne, nedir, ne demek


kalibrasyon  Tarla veya bahçeye uygulanacak belirli hacimdeki ilaç için pülverizatör üzerinde yapılması gereken ayarların tümü | tarım > ne, nedir, ne demek


kaliks  Bir çiçekte korolla'nın (taç) dışında bulunan yeşil renkteki örtü yaprakları. Çanak yapraklar. | tarım > ne, nedir, ne demek


kallus  Yara dokusu. | tarım > ne, nedir, ne demek


kambiyum  Bitkilerin iletim demetlerinde, bir ya da birkaç sıra meristematik hücre tabakasından oluşan, ikincil kalınlaşmayı ve enine büyümeyi sağlayan doku. | tarım > ne, nedir, ne demek


kamçı  Bir bakteri veya zoospordan çıkan ve bir hareket organı olarak görev yapan iplik, saç veya kıl benzeri yapı. | tarım > ne, nedir, ne demek


kapsül  Bakterilerde hücre duvarını dışardan çevreleyen kalın ve yoğun tabaka. | tarım > ne, nedir, ne demek


karanfil  Fındık gibi bazı ağaçlarda dişi çiçekler adı verilen dişi çiçek kümeleri. | tarım > ne, nedir, ne demek


kauda  Yaprakbitlerinde kuyruk, Vücudun arka ucu | tarım > ne, nedir, ne demek


kedicik  Fındıkdaki erkek çiçekler. Püs. Şeton. | tarım > ne, nedir, ne demek


kist  Heteroderidae familyasına ait olgun dişilerinin vücut duvarının kalınlaşarak, Globodera cinsi dişilerinin top gibi yuvarlak, Heterodera cinsi dişilerinin armut veya limon şeklini almaları sonucu oluşan, dişinin ölmesi sonucu kahverengileşerek toprağa dökülen, içinde 200300 adet yumurta bulunan dış koşullara dayanıklı yapılar. | tarım > ne, nedir, ne demek


kitin  Eklembacaklı hayvanlarına kütikulasında bulunan özel bir azotlu karbonhidrat. | tarım > ne, nedir, ne demek


klamidospor  Sürme funguslarında bir fungus hifi hücresinin değişimi ile oluşan kalın çeperli eşeysiz dinlenme sporu. | tarım > ne, nedir, ne demek


kleistotesyum  Külleme etmeni funguslarda içinde askus ve askosporların oluştuğu kapalı ve yuvarlak askokarp. | tarım > ne, nedir, ne demek


klitellum  Toprak solucanlarının epidermisinde, kabarık, semer şeklindeki yapışkan bir sıvı salgılayan salgı bezi. | tarım > ne, nedir, ne demek


klorofil  Fotosentez tepkimelerinde güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren, yapısında Magnezyum (Mg) içeren, yeşil pigment maddesi. | tarım > ne, nedir, ne demek


klosterovirüs  İpliksi yapıda, aşı ile taşınan; bitkilerin birbiri ile temasıyla, tohum yoluyla ve polenle taşınmayan; Closteroviridae familyasına bağlı virüs. | tarım > ne, nedir, ne demek


koful  Bitki hücrelerinin sitoplazması içerisinde bulunan; sıvı, hava ya da kısmen sindirilmiş besinleri kapsayan tek zarla çevrili, genellikle küresel şekildeki yapılar. | tarım > ne, nedir, ne demek


kokon  İçinde pupa bulunan, ipekten veya benzeri salgıdan örülmüş muhafaza. | tarım > ne, nedir, ne demek


koleoptil  Tek çenekli (monokotledon) bir bitki sürgününün açılmamış olan yaprağını saran silindir biçimindeki kılıf. | tarım > ne, nedir, ne demek


konidiofor  Üzerinde konidiyumların üretildiği özelleşmiş bir hif. | tarım > ne, nedir, ne demek


konidiospor  Konidiyofor’un ucunda veya kenarında meydana gelen eşeysiz spor. | tarım > ne, nedir, ne demek


konidiyum  Bkz. Konidiospor | tarım > ne, nedir, ne demek


konsantrik  İç içe geçmiş eş merkezli halkalar | tarım > ne, nedir, ne demek


kornikıl  Yaprakbitlerinde abdomenin arkasında ve her iki yanında, bir çift, tüp biçiminde alarm feromonları salgılayan organ | tarım > ne, nedir, ne demek


kosta  Kanadın ön kısmında yer alan boyuna damar,Böceklerin kanatlarının ön kenarına paralel uzanan büyük boyuna damar | tarım > ne, nedir, ne demek


kotiledon  Tohumlu bitkilerin tohumlarının çimlenmesiyle embriyolarından oluşan ilk yaprak ya da yaprakları. Çenek. Çim yaprakları. Tohumun çimlenmesi için gerekli olan besin maddesi kotiledonlarda depo edilir. | tarım > ne, nedir, ne demek


ksilem  Bitkilerde su ve mineral taşınmasından sorumlu olan borular, odun boruları. | tarım > ne, nedir, ne demek


kütikula  Su geçirmeyen, koruyucu, mumsu yapıdaki tabaka. | tarım > ne, nedir, ne demek


larva  Tam başkalaşım gösteren böceklerde yumurtadan çıkan henüz pupa evresine geçmemiş, kanatsız, hareketli, genel olarak kurt biçimindeki dönem. | tarım > ne, nedir, ne demek


latent  Belirti göstermemek | tarım > ne, nedir, ne demek


latent periyot  Enfeksiyon ile hastalık semptomlarının görünüşü arasındaki zaman. Virüsün bulaşıcı olmasından önce, vektörler tarafından alınmasından sonraki süre. | tarım > ne, nedir, ne demek


lateral  Yan taraf | tarım > ne, nedir, ne demek


LC50  Test hayvanlarının teneffüs yolu ile belirli bir süre sonunda %50’sinin öldürülmesi için gerekli konsantrasyon dozu olup, mg/m3 veya mg/litre olarak hesaplanır. | tarım > ne, nedir, ne demek


LD50  Test hayvanlarının %50’sini öldürmek için gerekli olan zehirli madde miktarı (doz) olup, ppm veya mg/kg olarak hesaplanır. | tarım > ne, nedir, ne demek


lentisel  Kovucuk. Mantar özüne dönüşmüş gövde kısımlarında havanın girip çıkmasını sağlayan aralıklar. | tarım > ne, nedir, ne demek


letal doz  Öldürücü doz. Zehirli maddelerin, belirlenmiş bir zaman içinde bir deney grubu içindeki hayvanların %100’ünü öldüren miktarı. | tarım > ne, nedir, ne demek


lezyon  Hastalıklı veya zarar görmüş bir dokuda belirli bir yerle sınırlı olan alan. Leke | tarım > ne, nedir, ne demek


lokal enfeksiyon  Sadece sınırlı bir bitki kısmını kapsayan konukçusunun diğer organlarına geçmeyen enfeksiyon. Sistemik olmayan enfeksiyon | tarım > ne, nedir, ne demek


lokal lezyon  Patojenin mekanik inokulasyonu sonucu yaprakta oluşan lekeli alanları. | tarım > ne, nedir, ne demek


makrokonidiyum  Aynı tür içerisindeki daha küçük bir konidiyum tipinden ayırt edilebilen daha büyük konidiyum tipi. | tarım > ne, nedir, ne demek


mandibula  Üstçene; besinlerin ısırılması ve çiğnenmesinde rol oynayan segmentsiz ağız parçası | tarım > ne, nedir, ne demek


mantar  Klorofilden ve yapıcı dokulardan yoksun olan, eşeyli veya eşeysiz sporlar ya da miselyum yolu ile üreyen mikroskobik bitki grubu. | tarım > ne, nedir, ne demek


mekanik sırt pülverizatörü  Üzerinde yer alan pompaya hareketin bir kol yardımıyla mekanik olarak iletildiği, sırtta taşınabilir tarımsal savaşım makinaları | tarım > ne, nedir, ne demek


mesofil  Yaprakta alt ve üst epidermisler arasında görülen parankimatik doku. | tarım > ne, nedir, ne demek


mesonotum  Mesotoraksın üst kısmı | tarım > ne, nedir, ne demek


mesotoraks  Toraksın orta (II.) Segmenti | tarım > ne, nedir, ne demek


metanotum  Metatoraksın üst kısmı | tarım > ne, nedir, ne demek


metatoraks  Toraksın orta son (III) segmenti | tarım > ne, nedir, ne demek


mezokarp  Orta kabuk. Meyvenin etli ve sulu özellikte olan orta tabaka. | tarım > ne, nedir, ne demek


mikoloji  Fungusları (mantarları) inceleyen bilim dalı. | tarım > ne, nedir, ne demek


mikoplazma  Bir ünite zara sahip olan, fakat bakterilere benzemeyen şekilde sert bir hücre çeperinden yoksun olan ve bu nedenle son derece pleomorfik karakterli, bakterilerden küçük organizmalar cinsi. | tarım > ne, nedir, ne demek


mikoplazma benzeri organizma  Hastalıklı bitkilerin floem parankimasında bulunan ve hastalık etmenleri olarak dikkate alınan mikroorganizmalar. | tarım > ne, nedir, ne demek


mikoriza  Bitkilerle ortak yaşayan “hymenomycetes” grubundan mantarlar ile bitki köklerinin meydana getirdiği yapılar; mantarlı kökler. Mikorrizayı meydana getiren mantarlar miselleriyle sardıkları organik maddelerden azotlu kısımları alarak, birlikte yaşadığı bitkiye aktarmakta; böylece bitkilerin, toprağı azotlu gübreyle gübrelemişcesine beslenmesine katkıda bulunmaktadır. | tarım > ne, nedir, ne demek


mikotoksin  Mantarlar tarafından meydana getirilen herhangi bir zehirli madde | tarım > ne, nedir, ne demek


mikroflora  Bakteriler, bir hücreli mantarlar ve alglerden oluşan, başka organizmaların içinde, üzerinde ya da belli bir ekosistem ya da habitatta yaşayan mikroorganizmalar | tarım > ne, nedir, ne demek


mikrokonidiyum  Aynı tür içerisindeki daha büyük bir konidiyum tipinden ayırt edilebilen daha küçük konidiyum tipi. | tarım > ne, nedir, ne demek


miselyum  Bir fungusun tallus (vücut) unu oluşturan hif kitlesi. | tarım > ne, nedir, ne demek


monoklin  Erdişi. İki eşeyli. Erkek ve dişi organların aynı çiçekte bulunması. | tarım > ne, nedir, ne demek


motorlu sırt pülverizatörü  Pompanın çalıştırılmasında kol gücü yerine genellikle iki zamanlı benzinli bir motorun kullanıldığı sırtta taşınabilir zirai mücadele makineleri ile ilaç deposunun sedye veya araba üzerine yerleştirildiği ve tabanca ile pülverizasyonun sağlandığı çekilir veya taşınır tip tarımsal savaş makineleridir. | tarım > ne, nedir, ne demek


mozaik  Genelde virüslerin yapraklarda neden olduğu bir belirti tipi olup, yapraklarda yeşilin farklı tonlarının ya da sarı renkli alanların bir arada bulunması. | tarım > ne, nedir, ne demek


mumyalaşma  Bir patojenin enfeksiyonu sonucu kurumuş ve büzüşmüş meyve. | tarım > ne, nedir, ne demek


mühendis tırtılı  3 çift thorax bacağından başka abdomenin 6. ve 9. segmentinde yalancı bacak vardır. Bu tip Geometridae (Lep.) familyasında görülür. | tarım > ne, nedir, ne demek


neferiye  Koltuk sürgünü üzerindeki salkım. | tarım > ne, nedir, ne demek


neferne  Koltuk sürgünü üzerindeki salkım. | tarım > ne, nedir, ne demek


nekrotik  Nekroz zararına uğramış. | tarım > ne, nedir, ne demek


nekroz  Canlı hücrelerin ölümü, canlı dokunun ölü parçası. | tarım > ne, nedir, ne demek


nematisid  Nematodları öldüren Bitki Koruma Ürünü | tarım > ne, nedir, ne demek


nematod  Genellikle ince, uzun, uçlarda daralan silindir şeklinde, segmentsiz, düz bir deri ile kaplı, bilateral simetrik bir vücuda sahip parazit canlılardır. | tarım > ne, nedir, ne demek


nepo virüsler  Virüs vektörü nematodlarla taşınan ve polihedric (çok yüzlü) partiküllere sahip olan virüsler. | tarım > ne, nedir, ne demek


netu virüsler  Virüs vektörü nematodlarla taşınan ve çubuk şeklinde partiküllere sahip olan virüsler. | tarım > ne, nedir, ne demek


nimf  Pupa dönemi olmayan böceklerde(yarı başkalaşım gösteren) ergine benzeyen ve kanatsız olan ergin öncesi dönem | tarım > ne, nedir, ne demek


nonpersistent virüs  Vektör (böcek) içerisinde sadece kısa bir süre bulaşıcı kalabilen virüs | tarım > ne, nedir, ne demek


notum  Genellikle toraks için kullanılan vücut segmentlerinin dorsal yönü | tarım > ne, nedir, ne demek


obligat parazit  Yalnızca canlı dokularda yaşamını sürdürebilen parazit. | tarım > ne, nedir, ne demek


ocak  Fındık bahçelerinde, fındık dallarının bir arada oluşturduğu dal kümesi. | tarım > ne, nedir, ne demek


ommatidya  Bileşik gözü meydana getiren ve görmeyi algılayan ünite | tarım > ne, nedir, ne demek


omnivorus  Hem hayvan hem de bitkilerle beslenen | tarım > ne, nedir, ne demek


oogonyum  İçerisinde oosfer adı verilen dişi gamet veya gametleri içeren dişi gametangiyum. | tarım > ne, nedir, ne demek


oospor  Oomycetes sınıfında olduğu gibi, eşeyli üretim veya partenogenezis yoluyla meydana gelen kalın çeperli eşeyli kış sporu. | tarım > ne, nedir, ne demek


osellus  Böceğin basit gözü | tarım > ne, nedir, ne demek


ostiol  Gerçek peritesyum veya piknidyumun sahip olduğu açıklık. | tarım > ne, nedir, ne demek


otomatik sırt pülverizatörü  Üzerinde yer alan hava pompası yardımıyla ilaç üzerinde basınç oluşturularak, ilacın pülverizasyonunun sağlandığı sırtta taşınabilir tarımsal savaş makinaları | tarım > ne, nedir, ne demek


ovaryum  Yumurtalık. Dişi organda stilusun alt tarafında bulunan ve bir veya daha çok sayıda tohum taslağı taşıyan şişkin parça. | tarım > ne, nedir, ne demek


ovipar  Yumurtasını vücut dışına bırakarak çoğalan. | tarım > ne, nedir, ne demek


ovipozitor  Yumurta bırakma organı | tarım > ne, nedir, ne demek


ovovivipar  Yumurtası vücut içinde gelişen ve yumurta vücut içinde açıldıktan sonra, çıkan larvayı (yavruyu)vücut dışına bırakan. | tarım > ne, nedir, ne demek


ödeagus  Erkek cinsel organı | tarım > ne, nedir, ne demek


parafiz  Bir hymeniyum veya karışık spor yığınında bulunan, genellikle kalın, şeffaf veya renkli çeperli, baş kısmı çomak şeklinde düz veya topuz olan steril hifler. | tarım > ne, nedir, ne demek


parazit  Bir hayvanın diğer bir hayvanın içinde veya üzerinde yaşayan, konukçusunun dokusunda beslenen ve konukçusunu öldürmeyen organizma | tarım > ne, nedir, ne demek


parazit yabancı ot  Üzerinde bulundukları bitkiden yalnızca ham besin maddesini alarak ihtiyaçları olan karbonhidratları kendileri özümleyen (yarı parazit, ökse otu gibi) veya direkt özümlenmiş maddeleri alan (tam parazit canavar otu, küsküt gibi) yabancı otlardır. | tarım > ne, nedir, ne demek


parazitik fungus  Konukçusunun üzerinde veya içinde yaşayarak besinini ondan temin eden fungus | tarım > ne, nedir, ne demek


parazitoit  Diğer bir canlı hayvanın içinde veya üzerinde, onun dokusu ile beslenen ve onun dokusunun çoğunu veya tamamını tüketen ve sonucunda onu öldüren bir organizma | tarım > ne, nedir, ne demek


partenogenetik  Döllenmeksizin üreme; yumurtanın döllenmeden gelişmesi. | tarım > ne, nedir, ne demek


patojen  Bir hastalığa neden olan mikroorganizma. | tarım > ne, nedir, ne demek


patojenisite  Bir patojenin hastalığa neden olabilme yeteneği. | tarım > ne, nedir, ne demek


patoloji  Hastalık bilimi. | tarım > ne, nedir, ne demek


patotip  Özellikle konukçu dizisine bağlı olarak, olağan patojenisite özellikleri ile ayırt edilebilen bir türün alt bölümü. Pathovar teriminin tercih edildiği bakteriyolojide pathotype, bir pathovar’ın kültür tipini tanımlamak için kullanılır. | tarım > ne, nedir, ne demek


pektolitik aktivite  Erwinia ve Pseudomonas gibi bakteri türlerinin, ürettikleri pektolitik enzimlerle bitki orta lamelini ve hücre duvarını çözmesi ve bitki dokularının yumuşayarak çürümesine neden olması | tarım > ne, nedir, ne demek


penetrasyon  Parazitin konukçu içine girişi. | tarım > ne, nedir, ne demek


perikarp  Meyve kabuğu | tarım > ne, nedir, ne demek


peritesyum  Pyrenomycetes sınıfındaki fungusların yarı küresel veya yassı şişe biçimli, üst kısmında ostiyole sahip olan askokarpı. | tarım > ne, nedir, ne demek


peritrik  Bütün yüzeyi püskül şeklinde kamçı ile kaplı bakteriler. | tarım > ne, nedir, ne demek


persistent virüs  Vektörü (böcek) içerinde uzun bir süre bulaşıcı olarak kalabilen virus. | tarım > ne, nedir, ne demek


pestisit  Hastalık, zararlı ve yabancı otları öldüren bitki koruma ürünleri. | tarım > ne, nedir, ne demek


pestisit kalıntısı  İlaçlama sonrası bitki organları veya çevrede bulunan bitki koruma ürününün etkili madde miktarı. | tarım > ne, nedir, ne demek


petal  Taç yaprak. Çiçeğin tacını oluşturan ve çoğunlukla göze çarpacak biçimde renkli olan parça. | tarım > ne, nedir, ne demek


petiyol  Yaprak sapı. Yaprak ayasını dala veya gövdeye bağlayan parça. | tarım > ne, nedir, ne demek


pigidyum  Bazı eklembacaklılarda abdomenin son segmentini veya segmentlerini örten dış iskelet kalkanı. | tarım > ne, nedir, ne demek


piknidyum  Sphaeropsidales takımında konidiyofor ve konidiyumların üretildiği eşeysiz, yassı şişe şeklindeki yapı. | tarım > ne, nedir, ne demek


pikniyospor  Bir piknidyumda üretilen haploid eşeyli spor. Çoğunlukla, bir pas fungusunun yaşam çemberindeki bir devrede üretilen spor. | tarım > ne, nedir, ne demek


pikniyum  Uredinales takımında, içinde pikniyosporların oluştuğu yassı şişe şeklindeki yapı. Spermagonium olarak da adlandırılmaktadır. | tarım > ne, nedir, ne demek


plazmodiyum  Myxomycota üyelerinin somatik yapısını, yani aktif fazını (besinsel fazını) oluşturan; serbest yaşayan, çepersiz, akışkan ve çok çekirdekli protoplazma kitlesi. | tarım > ne, nedir, ne demek


polen  Çiçek tozu. Tohumlu bitkilerde anterlerin içinde bulunan çimlenebilen erkek sporu. | tarım > ne, nedir, ne demek


polifag  Birçok besinle beslenen organizma | tarım > ne, nedir, ne demek


poligonal  Çok kenarlı | tarım > ne, nedir, ne demek


polimorfizm  Bir tür veya popülasyon içinde farklı şekilli bireylerin oluşu. Kendiliğinde alelik varyasyonlar gösterme ya da DNA restriksiyon modelinde değişiklik gösterme | tarım > ne, nedir, ne demek


popülasyon  . Aynı türün bireylerinden oluşan yaşama birliği ve toplumu. | tarım > ne, nedir, ne demek


postemergence  Çıkış sonrası | tarım > ne, nedir, ne demek


postovipozisyon  Yumurtlama sonrası. Böcek veya akarların son yumurtayı bırakmasından sonra, ölümüne kadar geçen süre. | tarım > ne, nedir, ne demek


ppb  Milyarda bir kısım | tarım > ne, nedir, ne demek


ppm  Milyonda bir kısım | tarım > ne, nedir, ne demek


pre plant  Dikim öncesi | tarım > ne, nedir, ne demek


predatör  Gelişme süresi boyunca birden fazla konukçu ile beslenen ve ölümüne neden olan organizma. Avcı. | tarım > ne, nedir, ne demek


preemergence  Çıkış öncesi | tarım > ne, nedir, ne demek


preovipozisyon  Yumurtlama öncesi. Böcek veya akarların ergin olduktan sonra, ilk yumurtayı bırakıncaya kadar geçen süre. | tarım > ne, nedir, ne demek


prepupa  Kanat Belirtilerinin görüldüğü, bacakların kısalıp ve kalınlaştığı pupa öncesi dönem | tarım > ne, nedir, ne demek


presoving  Ekim öncesi | tarım > ne, nedir, ne demek


prokaryot  Zar ile çevrili olan gerçek organelleri bulunmayan organizmalar, bakteri ve maviyeşil algler. | tarım > ne, nedir, ne demek


pronotum  Protoraksın dorsal skleriti | tarım > ne, nedir, ne demek


protonimf  Akarlara ergin öncesindeki ikinci dönem (Ergin öncesi dönemler: larva, protonimf, deutonimf) | tarım > ne, nedir, ne demek


protoraks  Birinci toraks segmenti | tarım > ne, nedir, ne demek


psöydotesyum  Loculoascomycetes sınıfı üyeleinde olduğu gibi, çepersiz hücreler içinde aski üreten bir askokarp. | tarım > ne, nedir, ne demek


pupa  Larva ve ergin dönemleri arasında, genellikle aktif olmayan, beslenmeyen ve başkalaşımın tamamlandığı dönem. Krizalit. | tarım > ne, nedir, ne demek


pülverizasyon  Etkili maddenin taşıyıcı bir çözelti ile karıştırılarak yüzeylere damlalar halinde iletilmesi. | tarım > ne, nedir, ne demek


pülverizatör  Pülverizasyon işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılan makineler | tarım > ne, nedir, ne demek


püstül  Bir yaprak vb. Üzerinde fungusun spor taşıyan yapısının patlayıp çıktığı kabarcık gibi görünen furütifikasyon organı. Daha çok pas funguslarında görülür. | tarım > ne, nedir, ne demek


radyal  Bir merkezden çıkan ve yayılan. Işınsal. | tarım > ne, nedir, ne demek


repellent  Böcek, fare, kuş vb. ile mücadelede kullanılan kaçırıcı madde. | tarım > ne, nedir, ne demek


resistant  Belirli bir patojenin gelişimini engelleyen özelliklere sahip olan. Dayanıklı | tarım > ne, nedir, ne demek


rezidü  İlaçlama sonrası bitki organları veya çevrede bulunan bitki koruma ürününün etkili madde miktarı. Eşanlamlısı : Pestisit kalıntısı | tarım > ne, nedir, ne demek


rizobiyum  Baklagil bitkilerinin nodozite, düğüm bakterileri. | tarım > ne, nedir, ne demek


rizodermis  Bitki köklerinin en dış tabakası | tarım > ne, nedir, ne demek


rizom  Genellikle toprak altında bulunan ve yukarı doğru filizler, aşağı doğru kökler veren kalın yatay gövde | tarım > ne, nedir, ne demek


rizomorf  Kümelenmiş hiflerden yapılı ip benzeri yapı. | tarım > ne, nedir, ne demek


rizosfer  Canlı bir kök yakınındaki toprak veya ortam. | tarım > ne, nedir, ne demek


rodentisit  Kemirgenleri (Fare, sıçan, gelengi vs.) öldüren bitki koruma ürünü | tarım > ne, nedir, ne demek


rostrum  Hortum şeklinde, başın öne uzayan ve ucunda ağız yapısının bulunduğu yapı. | tarım > ne, nedir, ne demek


rozet  Yaprakların bir demet küme halinde gelişme ortaya koyacak şekilde yaprak sapı aralarının kısaldığı belirti tipi. | tarım > ne, nedir, ne demek


rugos  Buruşuk. Yüzeyde düzgün olmayan belirgin hatların bulunması. | tarım > ne, nedir, ne demek


sanitasyon  Bir hastalığın veya zararlının bulaşmasına ve zararının başlamasına engel olmak için alınan tedbirlerin tümü. | tarım > ne, nedir, ne demek


saprofit  Ölü veya çürümekte olan bitki veya hayvansal maddeler gibi canlı olmayan organik materyalden besinlerini sağlayan organizma. Çürükçül. | tarım > ne, nedir, ne demek


saprofitik  Ölü organik madde üzerinde beslenen | tarım > ne, nedir, ne demek


sefalotoraks  Kabuklu hayvanlarda, örümceklerde ve akreplerde baş ile göğüs bölgesinin birleşmesinden oluşan bölge; Prosoma. | tarım > ne, nedir, ne demek


sekonder enfeksiyon  Bkz. İkincil enfeksiyon | tarım > ne, nedir, ne demek


sekonder inokulum  Bkz. İkincil inokulum | tarım > ne, nedir, ne demek


sekonder kök  Primer kökten belli bir açı oluşturacak şekilde gelişen yan köklerdir | tarım > ne, nedir, ne demek


semptom  Bir hastalık sonucu, konukçuda görülebilen iç ve dış reaksiyonlar veya değişiklikler. Belirti. | tarım > ne, nedir, ne demek


sendrom  Bir hastalık tarafından bir bitkide meydana getirilen belirtilerin toplamı. | tarım > ne, nedir, ne demek


sepal  Çanak yaprak. Bir çiçekte en dış halkayı oluşturan ve çiçek tomurcuk halinde iken de tüm diğer çiçek organlarını saran yeşil renkteki parçaların her biri. | tarım > ne, nedir, ne demek


septa  Bölüm, bölme ile bölünmüş. | tarım > ne, nedir, ne demek


seroloji  Bağışıklık serumlarının incelenmesi ve patojenleri, antijenleri vb. tanımak üzere antiserumların kullanılmasını inceleyen immünolojinin bir alt dalı | tarım > ne, nedir, ne demek


seta  Spor taşıyan fungusun karmaşık yapısında bulunan saç benzeri oluşumlar. Kalın sert yapıdaki kıl. | tarım > ne, nedir, ne demek


sırt atomizörü  Üzerinde damla oluşumunu sağlayan bir fanın bulunduğu sırtta taşınabilir tarımsal savaş makineleri | tarım > ne, nedir, ne demek


simbiyozis  Organizmaların birbirlerinden karşılıklı faydalanma biçimi | tarım > ne, nedir, ne demek


sinonim  Aynı kategoride kullanılan aynı taksonu ifade eden iki ya da daha fazla sayıdaki bilimsel isim,Moleküler biyolojide aynı aminoasidi kotlayan iki ya da daha fazla kodon | tarım > ne, nedir, ne demek


sistemik  Tek bir enfeksiyonun, patojenin bitkinin tüm organlarına yayılmasına yol açtığı hastalık. Bir kimyasal maddenin yapraklar ve kökler yoluyla bitkinin içine alınması ve bitkinin diğer yerlerine taşınması. | tarım > ne, nedir, ne demek


sklerit  Vücut segmentlerinin dış yüzeyinde sertleşmiş veya zarımsı alanlar. | tarım > ne, nedir, ne demek


sklerotiyum  Fungusun uygun olmayan koşullarda canlılığını sürdürme yeteneğinde olan sert, koyu renkte kabuğa sahip sıkı miselyum kitlesi. Myxomycetes sınıfının sıkı, istirahat durumlu plazmodyumu. | tarım > ne, nedir, ne demek


skutellum  Heteroptera’da hemielitranın kaidesi arasında kalan mesotoraks kısmı. | tarım > ne, nedir, ne demek


solgunluk  Verticillium, Fusarium gibi funguslar ve Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis ve Ralstonia solanacearum gibi bakteri türlerinin oluşturduğu çeşitli maddeler ile iletim demetlerinin tıkanması sonucu yetersiz su alınımıyla ortaya çıkan hastalık belirtisi veya aşırı terleme nedeniyle bitkilerde diriliğin veya canlılığın kaybolması. | tarım > ne, nedir, ne demek


soliter faz  Çekirgelerin tek tek (müstakil) olarak yaşadığı faz. | tarım > ne, nedir, ne demek


sorus  Çoğunlukla pas veya rastık funguslarında bulunan sıkı spor kitlesi veya bazı funguslarda üreme yapısı | tarım > ne, nedir, ne demek


spermagoniyum  Gametler veya gametangiyumlar üreten, pas funguslarına özgü haploid üreme organı. Piknium (pycnium) olarak da adlandırılır. | tarım > ne, nedir, ne demek


spiroplazma  Hastalıklı bitkilerin soymuk borularında bulunan, hücre duvarı olmayan, çok değişik şekilli ve helezoni yapıda bir çeşit mikoplazma. | tarım > ne, nedir, ne demek


spor  Bitkilerin ya da bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan ve hayatın devamını sağlayan üreme yeteneğindeki hücreleri | tarım > ne, nedir, ne demek


sporangiofor  Sporangiyumu taşıyan bir sporofor. | tarım > ne, nedir, ne demek


sporangiyum  Sporu oluşturan yapı. | tarım > ne, nedir, ne demek


sporodokiyum  Özellikle Fusarium’da olduğu gibi, üzerinde konidiyumların meydana geldiği yastık benzeri miselyal kütleler. | tarım > ne, nedir, ne demek


sporofor  Fungusun spor üreten veya spor taşıyan bir yapısı. | tarım > ne, nedir, ne demek


sporulasyon  Sporlanma, spor üretimi | tarım > ne, nedir, ne demek


sterigma  Bir sporangiyum, bir konidiyum veya bir bazidiyosporun sporofora tutunduğu veya bağlandığı küçük bir hif dalı veya yapısı. | tarım > ne, nedir, ne demek


steril  Döl verme veya tohum oluşturma yeteneği olmayan. Eşanlamlısı : verimsiz, kısır. | tarım > ne, nedir, ne demek


sternum  Vücut segmentinin ventrali. | tarım > ne, nedir, ne demek


stilet  Emici ağız yapısında delmeye yarayan iğne benzeri yapı | tarım > ne, nedir, ne demek


stolon  Sürünücü gövde, sürüngen gövde. Toprak yüzeyinde uzanan ve boğumlardan (nodyum) köklenerek yeni bitkiler veren sürünücü gövde. | tarım > ne, nedir, ne demek


stoma  Gözenek. Bitkide epidermisde bulunan solunumda iş gören yapı. | tarım > ne, nedir, ne demek


stroma  Üzerinde veya içinde genellikle frutifikasyon organlarının meydana geldiği kompakt somatik yapılar. İçinde sporların meydana geldiği vejetatif hif kitlesi. | tarım > ne, nedir, ne demek


tallus  Hakiki kök, gövde ve yaprakları olmayan bitkilerin vejetatif gövdesi. | tarım > ne, nedir, ne demek


tarsus  Tibiada sonra gelen bir veya daha fazla segmentten meydana gelen bacağın son kısmı (Bacak segmentleri: koksa, trohanter, tibia, Tarsus) | tarım > ne, nedir, ne demek


tegmina  Orthoptera ve Heteroptera takımlarında görülen, kalınlaşmış veya kalın deri halini almış ön kanatlar. | tarım > ne, nedir, ne demek


telemorf  Çekirdek birleşmesinin ardından veya partenogenezis yoluyla sporların oluştuğu (askosporlar ve bazidiyosporlar gibi) yaşam dönemi durumu. Bir fungusun eşeyli durumu. | tarım > ne, nedir, ne demek


teliospor  Pas funguslarında meydana gelen iki hücreli, kalın çeperli ve dayanıklı kış sporu. | tarım > ne, nedir, ne demek


teliyum  Pas funguslarında teliosporların oluştuğu yapı. | tarım > ne, nedir, ne demek


tergit  Tergumda bulunan sklerit. | tarım > ne, nedir, ne demek


tergum  Herhangi bir vücut segmentinin dorsal yüzeyi | tarım > ne, nedir, ne demek


tibia  Femur ve tarsus arasında bulunan 4. bacak segmenti | tarım > ne, nedir, ne demek


tohum patolojisi  Tohumla taşınan bitki hastalıkları, tohum hastalıkları, bunların gelişimini etkileyen faktörler, bunların taşınma mekanizmaları, bunların tohumda gözlenebilmeleri için gerekli teknikler, tarlada ve tohum depolama sırasında bu hastalıkların kontrolü ve önlenme yöntemleri, tohum sertifikasyon düzenleri, karantina, dikim değeri ve tüketim ile işleme kalitesi, tohum hastalıkları ve tohumla taşınan inokulumun değerlendirilmesi ilgilenen teknoloji bilim dalı. | tarım > ne, nedir, ne demek


tohum sertifikasyonu  Kalite ve kökeni ile ilgili olarak tohumun resmi kontrolü ve testlenmesine dayalı sertifikasyonu. | tarım > ne, nedir, ne demek


toksik  Zehirli. | tarım > ne, nedir, ne demek


toksin  Canlı hücreler veya organizmalar tarafından üretilen zehirli maddeler | tarım > ne, nedir, ne demek


toksisite  Zehirlilik | tarım > ne, nedir, ne demek


tolerans  (1) Bir patojenin enfeksiyonuna karşı, konukçunun dayanma kapasitesi. Ara dayanıklılık. (2) Tüketilen besin maddesi içinde içerisinde bulunmasına izin verilen azami kalıntı miktarı. | tarım > ne, nedir, ne demek


tolerant  Şiddetli bir hastalık göstermeksizin veya diğer faktörlerin etkisine karşı daha az bir reaksiyonun ortaya çıkması. Özel bir patojen tarafından meydana getirilen enfeksiyona dayanabilme. Herhangi bir etkiye tolerans gösteren birey. | tarım > ne, nedir, ne demek


toraks  Baştan sonra gelen bacak ve kanatların bulunduğu vücut bölgesi | tarım > ne, nedir, ne demek


tozlayıcı  Çapları 260 μm arasında değişen toz halindeki ilaçları hedefe ileten tarımsal savaş makineleri | tarım > ne, nedir, ne demek


trohanter  Koksa ve femur arasında bulunan 2. bacak segmenti | tarım > ne, nedir, ne demek


tuberkül  Yüzeyi, uçları sivri olmayan, küt tepeciklerle kaplı olması. | tarım > ne, nedir, ne demek


tür  Aynı atadan gelen ve birbirleriyle çiftleşerek fertil döller verebilen bireyler topluluğu | tarım > ne, nedir, ne demek


ur  Bakteri, fungus, böcek, akar gibi çeşitli organizmaların bitki hücrelerinde sebep olduğu aşırı çoğalma ve değişiklikler sonucu oluşan yapılar. Eşanlamlısı : Tümör. | tarım > ne, nedir, ne demek


uyuz  Az veya çok kabuk gibi siğil, kabarcık benzeri lekelerle karakterize edilen hastalık belirtisi. | tarım > ne, nedir, ne demek


ürediniyum  Pas fungusunun, ürediniyosporları yada üredosporları üreten yapısı. | tarım > ne, nedir, ne demek


ürediyum  İçinde üredosporların oluştuğu bir pas fungusunun üreme yapısı. | tarım > ne, nedir, ne demek


üredospor  Pas funguslarının iki çekirdekli, portakal sarısı veya pas renginde olan bir hücreli yaz sporu. | tarım > ne, nedir, ne demek


vagrant  Bir yerden başka bir yere giden. Dolaşan. Gezgin. | tarım > ne, nedir, ne demek


vakuol  Bitki hücrelerinin sitoplazması içerisinde bulunan; sıvı, hava ya da kısmen sindirilmiş besinleri kapsayan tek zarla çevrili, genellikle küresel şekildeki yapılar. | tarım > ne, nedir, ne demek


varyete  Bir tür içinde, tarımsal açıdan herhangi bir karakter bakımından diğer gruptan ayırt edilebilen ve yeniden üretildiği zaman bu ayırt edici özelliğini koruyan, kültürü yapılan bir bitki grubu. | tarım > ne, nedir, ne demek


vejetatif  Generatif üreme ile ilgili olmayan. | tarım > ne, nedir, ne demek


vektör  Herhangi bir patojeni taşıyan ve bulaşmasında rol oynayan organizma | tarım > ne, nedir, ne demek


ventral  Vücudun alt tarafı | tarım > ne, nedir, ne demek


verdi  Pülverizatördeki her bir memeden birim zamandaki sıvı akışı | tarım > ne, nedir, ne demek


verteks  Böceklerde bileşik gözlerin arka tarafı ve başın üst kısmı. | tarım > ne, nedir, ne demek


vertisillat  Bir nokta veya merkez etrafında dairevi şekilde dizilme. | tarım > ne, nedir, ne demek


viroid  Bitkileri hastalandırabilen, kendi kendine çoğalabilen ve hastalık yapma yeteneğindeki küçük, düşük molekül ağırlıklı ribo nükleik asit. | tarım > ne, nedir, ne demek


virülens  Patojenisite ölçüsü veya derecesi. | tarım > ne, nedir, ne demek


virülent  Hastalık yapma yeteneğine sahip. Patojenik. | tarım > ne, nedir, ne demek


virüs  İki formdaki asitten yalnızca birini içeren, kendi alt birimlerini, üretmek için hücrenin sentezleme mekanizmalarını kullanarak sadece uygun, canlı hücreler içerisinde çoğalabilen, normal mikroskop ile görülemeyen ve bitkilerde hastalık oluşturan bulaşıcı varlıklar. | tarım > ne, nedir, ne demek


vivipar  Yumurta koyma yerine, canlı doğuran | tarım > ne, nedir, ne demek


yabancı ot  Bir bitkinin kültürünün yapıldığı alanda veya tarım dışı alanlarda (demiryolu, sulama kanalı, ören yerleri vb.) bulunması arzu edilmeyen bitkiler. | tarım > ne, nedir, ne demek


yalancı tırtıl  Abdomende 68 çift yalancı bacak vardır ve bunların ilki abdomenin ikinci segmentinde yer alır. Gerçek tırtılda ise bu üçüncü segmenttedir. Hymenoptera takımının Symphyta alt takımında görülür. | tarım > ne, nedir, ne demek


yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü  Ağaç ilaçlamalarında, damlaların hedefe taşınmasında hava akımının kullanıldığı ve bu amaçla üzerinde bir fanın yer aldığı tarımsal savaş makineleri | tarım > ne, nedir, ne demek


yardımcı hava akımlı hidrolik tarla pülverizatörü  Tarla ilaçlamalarında, damlaların hedefe taşınmasında hava akımının kullanıldığı ve bu amaçla üzerinde bir fanın bulunduğu tarımsal savaş makineleri | tarım > ne, nedir, ne demek


yarı ektoparazit  Stiletin ve başın bir kısmını doku içine sokan ancak hareketli olan ve kök üzerinde hareket eden parazit. | tarım > ne, nedir, ne demek


yarı endoparazit  Stiletinin yanı sıra baş kısmının bir bölümünü de bitki dokusunun içine sokan ve vücudunun geri kalan kısmı bitki dokusunun dışında olan, hareketli olmayan parazit. | tarım > ne, nedir, ne demek


yaşam çemberi  Bir organizmanın yaşamında eşeyli ve eşeysiz dönemlerdi de içine alan, birbirini izleyen olayların tümü. Normal olarak iki devre vardır Imperfect, bir veya birden fazla spor oluşur; perfect, bir spor meydana gelir veya diğeri bilinmeyebilir. Yaşam devresi. | tarım > ne, nedir, ne demek


yoğunluk faktörü  Epifitotiklerde, primer enfeksiyonunun oluşması ile ilgili olan faktör. | tarım > ne, nedir, ne demek


yöresel enfeksiyon  Sadece sınırlı bir bitki kısmını kapsayan enfeksiyon. | tarım > ne, nedir, ne demek


yumru kökler  Şişkinleşerek besin maddeleri depo eden kökler. | tarım > ne, nedir, ne demek


zararlı  Bitki veya bitki ürünlerine zarar veren böcek, nematod, patojen (fungus, virüs, bakteri) veya diğer organizmalardan herhangi biri. Bitki veya bitki ürünlerine zarar veren hayvansal organizmalar. | tarım > ne, nedir, ne demek


zigospor  Zygomycetes sınıfında morfolojik olarak benzer iki gametangium’ un birleşmesinden doğan eşeyli spor veya kış sporu. | tarım > ne, nedir, ne demek


zigot  Erkek ve dişi gametlerin birleşmesiyle oluşan ve yeni bir bireyi verecek olan diploid hücre. | tarım > ne, nedir, ne demek


zoospor  Bir hücreliler, algler ve mantarlarda kamçılı, hareketli eşeysiz üreme hücresi. Bir veya iki kamçılı, eşeyli olmayan ve kendiliğinden hareket edebilen bir spor. | tarım > ne, nedir, ne demek


zoosporangiyum  Fungusların hareket etme yeteneğinde olan sporlarını (zoospor) üreten üreme organı. | tarım > ne, nedir, ne demek


zuruf  Fındık meyvesini dıştan saran kısım. | tarım > ne, nedir, ne demek