• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

religious terms / dinsel terimler

Anno Domino, A.D. (Rabbin yılında) Miladi yıl, M.S.

Annunciation Kutsal Savaş

Ascension Hz. İsa'nın göğe yükselişi

Assumption Hz. Meryem'in göğe yükselişi

agnosticism bilinemezcilik

apostate diniyle ilişkisini kesen (kimse)

archangel baş melek

archbishop başpiskopos

asceticism çilecilik

atheism tanrıtanımazlık

Bethlehem Beytlehem

Bible, Bib. Kutsal Kitap, K.K.

Calvary Calvary

Christ Mesih, İsa

Christian Science kötülüğün yalnız insan kafasında var olduğuna inanan bir mezhep

Crusades Haçlı Seferleri

caliph halife

caliphate halifelik, hilafet

celibacy (dinsel nedenlerden dolayı) evlenmeme yemini

convert din değiştiren kimse, dönme

crusade haçlı seferi; din uğruna yapılan savaş, cihat; kampanya, hararetli mücadele

Diaspora Yahudi yayılması

dualism ikicilik

Eucharist Hristiyan Kilisesine özgü Aşai Rabbani ayini, Komünyon, şarap ve ekmek yeme ayini

excommunication toplumdışılama

exorcism cin kovma

extreme unction son yağlama

foreknowledge önceden bilme

Golgotha Golgota

Hegira, Hejira (Medine'ye) Göç

Holy Land Filistin

heresy dince kabul olunmuş inançlara aykırı düşünce, dalâlet

Immaculate Conception günahsız dünyaya geliş

iconoclasm ikon düşmanlığı, azizlerin resimlerini parçalama; gelenek düşmanlığı

inquisition engizisyon (yargılığı)

Jesus Hz. İsa

Koran Kuran

kiss of death ölüm öpücüğü

Last Supper Hz. İsa'nın havarileriyle yediği son yemek

Last Supper Son Yemek

Mass Ekmek-Şarap Kuttöreni

Messiah Mesih, İsa

martyr şehit

metempsychosis ruhgöçü

millennium bin yıllık devre; mutluluk çağı

monotheism tektanrıcılık

Nazareth Nasıra

New Testament Yeni Ahit

Old Testament Eski Ahit

Passover Musevilerin Fısıh bayramı

Patriarch patrik

Pope Papa

Promised Land Filistin

pantheism panteizm, tümtanrıcılık

papal infallibility papanın yanılmazlığı

polytheism çoktanrıcılık

predestination takdiri ilahi, öncel belirleme

prophet peygamber

reincarnation ruh sıçraması, ruhun bir bedenden diğerine geçmesi

Second Coming (İsa için) ikinci Geliş, Diriliş

Second Coming İsa'nın dünyaya ikinci kez gelişi, İkinci Geliş, Diriliş

Shite Şii

Sunnite Sünni

Torah Eski Ahit'in ilk beş kitabı, Tevrat

Twelve Apostles, The Twelve Oniki Yardımcı

theology tanrıbilim

transubstantiation İsa'ya dönüşme, İsalaşma

virgin birth bâkire doğum, cinsel birleşme sonucu olmayan doğum

Wailing Wall Ağlama Duvarı