• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mera amenajmanı terimleri - range management glossary


abiyotik olay Nedir, Ne demektir Yangın, fırtına, kar, çığ, sel gibi cansız varlıkların ormanlar üzerinde meydana getirdikleri etkiler.


ağaç Nedir, Ne demektir Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, en az 8 metre boy yapabilen, yaşı ve çapı ne olursa olsun kökü, gövdesi ve tepesi olan yerli veya egzotik orijinli odunsu bitki.


ağaç stebi Nedir, Ne demektir Ormandan steplere geçiş kuşağında, ağaçların seyrek yayıldığı step alanlar.


ağaççık Nedir, Ne demektir Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, boyu 8 metreyi bulmayan, yaşı ve çapı ne olursa olsun yerli veya egzotik orijinli odunsu bitki.


ağaçlandırma Nedir, Ne demektir Saha etüdünden başlayarak proje, tohum temini, fidan üretimi, arazi hazırlığı, dikim, ekim ve bakım faaliyetleri.


ağır otlatma, aşırı otlatma Nedir, Ne demektir Mera vejetasyonunun gelişmesini engelleyecek şekilde fazla yenmesi.


ağırlık Nedir, Ne demektir Bitki örtüsündeki çeşitli bitki türlerinin belli bir alandaki yeşil, hava kurusu veya fırın kurusu değeridir. Ağırlık, gr/m2, kg/da veya ton/ha birimleriyle ifade edilir.


alçak plastik tünel Nedir, Ne demektir Bir üretim dönemi için inşa edilen, altında yapılan bitkisel üretimde erkencilik amaçlanan, dış ortam şartları, içerisinde yetiştirilen bitki için uygun hale geldiğinde kaldırılan, bitkileri düşük sıcaklık, rüzgar, yağmur, dolu, kuş ve haşerelerden korumak amacı ile bitki sıraları üzerine yarım daire kesitli yerleştirilmiş iskeletlerin üzerinin yumuşak plastik örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen örtüaltı üniteleri.


alpin kuşak Nedir, Ne demektir Belirli bir yükseklikten sonra gelen, doğal olarak ağaç bulunmayan ve çoğunlukla otsu bitkilerle kaplı vejetasyon kuşağıdır.


amenajman Nedir, Ne demektir Bir orman işletmesini veya onun ayrıldığı alt işletme ünitelerini tespit edilen amaçlara göre planlayan ve planın uygulanmasını izleyen bir ormancılık bilim dalı.


amenajman planı Nedir, Ne demektir Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlaklardan en elverişli bir şekilde yararlanmanın sağlanması için, bakım, ıslah, otlatma, dinlendirme, tohumlama, ilave yemleme ve yapılması gereken benzeri işleri sıralayan uygulama planı.


anahtar bitkiler Nedir, Ne demektir Mera vejetasyonunun önemli bir kısmını temsil eden ve bunların doğru ortalanması ya da zarar görmesi gibi hallerde mera için gösterge olabilecek bitkilerdir. Bu bitkilerin otlanma ya da her türlü etkilenme dereceleri merada uygulanacak idari ve teknik yöntemleri tayinde yardımcı rol oynar. Bu bitkilere «indikator Bitkiler (Türler)» de denir.


anız Nedir, Ne demektir Bitkinin otlandıktan ya da biçildikten sonra kalan kısmı. Özellikle, hububat tarımında hasattan sonra tarlada kalan bitki kısımları olup, buralarda hayvan otlatılır. Bu gibi otlaklara «Anız Merası» denir.


anız Nedir, Ne demektir Çayır, mera veya tarla alanlarındaki bitkilerin belli düzeylerden biçildikten veya otlandıktan sonra toprak yüzeyinde kalan kısımları.


anız malçı Nedir, Ne demektir Biçilen otsu bitkilerin artıkları.


aşırı faydalanılan, aşırı kullanılan Nedir, Ne demektir Verim gücünü etkileyen ve meranın zararına olacak şekilde aşırı kullanılan, aşırı yararlanılan.


aşırı otlatma Nedir, Ne demektir Bitki örtüsünün yenileme gücünü yitirmesine ve meranın bozulmasına sebep olan otlatma yoğunluğu.


asli orman ürünü Nedir, Ne demektir Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun gibi odun emvali.


azalıcı Nedir, Ne demektir Ağır otlatma koşulları altında çok çabuk etkilenen, miktarı azalan ve sahadan çekilme özelliği olan bitkilerdir. «Azalcı Bitkiler (Türler)» de denen bu bitkiler, çoğunlukla yem değeri yüksek olduğundan, hayvanlar tarafından öncelikle ve kolayca yenmektedir.


azalıcı bitkiler Nedir, Ne demektir Klimaks vejetasyonun aşırı otlatma şartları altında gittikçe azalan, hayvanların severek yedikleri bol miktarda ve kaliteli ot üreten bitki türleri.


b tipi tali orman yolu Nedir, Ne demektir Trafiğe uygun platform genişliği 3-5 metre ve hendek genişliği 0,5-1 metre olup, toplam genişliği 3,5-6 metre olan dere ve yamaç yolları.


baklagiller Nedir, Ne demektir Bitki sistematiğinde «Leguminoseae» Familyasına ait, mera ve toprak koruma bakımından çok değerli türlerin temsilcisi olduğu için, meracılıkta genellikle ayrı bir grup olarak temsil edilen «Baklagil Yem Bitkileri» dir.


baklagiller Nedir, Ne demektir Bitki sistematiğinde baklagiller familyasına ait bitkilerdir. Baklagil yem bitkilerinin otlak ve toprak koruma ve hayvan yemi bakımından çok değerli türleri bulunur.


bataklık Nedir, Ne demektir Çoğunlukla düz, ıslak, ağaçsız ve genellikle su ile örtülü, bataklık otları bitki türlerinin hâkim olduğu alanlar.


bazal alan Nedir, Ne demektir Bir bitkinin toprağa yakın dip kısımları ile kapladığı alandır. Genelde oran olarak ifade edilir.


bdy veya bmak Nedir, Ne demektir Eski ve yeni amenajman planlarında rumuzu ile belirtilen tipik akdeniz florası olup kapalılığı %40 ve aşağısı olan, içerisinde Q.ilex, Q.coccifera, akçakesme, sandal ve tespih ağacı gibi fazla boylanmayan ağaç ve ağaçcıklardan oluşan alanlar.


biçilen mera Nedir, Ne demektir Yem ürünü, otlatma ile değil biçilmek suretiyle yararlanılan meralardır. Biçildikten sonra meraya «Anız Merası» denir.


bir hayvanın aylık yem ihtiyacı Nedir, Ne demektir Olgun bir hayvan veya eşdeğer bir büyükbaş hayvan birimi için gerekli olan bir aylık yem miktarıdır.


bir yıllık Nedir, Ne demektir Bir yıl içinde hayatını tamamlayan sona erdiren bitkilerdir. Bunlara, «Bir Yıllık Vejetasyon» de dendiği gibi, çoğunluğu bu tür vejetasyondan oluşan meralara da «Yıllık Mera» denmektedir.


bitki birliği Nedir, Ne demektir Çevre koşulları bakımından tekdüze olan bir yerde, aralarında karşılıklı ilişkiler oluşturarak bir araya gelmiş bulunan bitki türleri veya bireylerin tümüne bitki birliği denir.


bitki sağlığı Nedir, Ne demektir Bitkinin büyüme ve gelişme durumu, sağlıklı görünüm. «Büyüme Kuvveti» ile, çoğu kez, eş anlamda alınabilmektedir. Bitkilerin bazı özellikleri dikkate alınarak gelişim seyri izlenir; bitkinin bu özelliği ile, yem değeri ve yetişme muhiti koşulları hakkında yargısal sonuçlara varılmaktadır.


bitki süksesyonları Nedir, Ne demektir Çıplak kaya üzerinde ya da su içinde beliren ilk bitkilerden başlayıp toprak oluşumu ile birlikte bitki gelişiminin geçirdiği aşama ve dönemler. Birbirinden farklı olan bü dönemlere «Süksesyon Evreleri» denir.


bitki yoğunluğu Nedir, Ne demektir Belirli alandaki bitki veya birey sayısıdır.


biyokütle Nedir, Ne demektir Belli bir zamanda, belli bir ekosistemde toprak altında ve üstünde yaşayan bitki veya hayvanların yüzey yada hacimlerine göre ifade edilen kütlelerdir.


biyotik olay Nedir, Ne demektir Böcek, mantar, bakteri gibi canlı varlıkların ormanlar üzerinde meydana getirdikleri etkiler.bolluk Nedir, Ne demektir  Türlerin bitki örtüsündeki sayıları o türün sıklığı olarak ifade edilmektedir. Sıklık, bir türün bitki örtüsüne katılma oranınıdır.


bolluk Nedir, Ne demektir Bitkinin bol olarak bulunmasını işaret eden kalitatif bir tespit tanımı için kullanılır. Bolluğun da dereceleri vardır, bunlara «Bolluk derecesi» denir; bol, kıt seyrek v.b. gibi tanımlarla belirlenir.


bölme Nedir, Ne demektir Uygulanacak silvikültürel işlemler, envanter, kayıt, hesap ve kontrol işlerine temel oluşturmak üzere, orman fonksiyonuna, arazinin topoğrafik yapısına, dere, sırt, boyun ve tepe gibi doğal; yol, yangın emniyet şeridi ve benzeri yapay hatlara dayanılarak ayrılan sabit sınırlı alanlar.


bölmecik Nedir, Ne demektir Aynı bölme içerisinde, farklı fonksiyon, yetişme ortamı ya da meşcere tipi alanlarının bulunması halinde, bölmelerin ayrıldığı alt birimler.


bonitet Nedir, Ne demektir Orman ekosisteminde yetişme ortamının verimliliği.


botanik kompozisyon Nedir, Ne demektir Belirli bir alandaki tür veya türlerin toplam bitki içindeki durumunu ifade eden bir terimdir. Tür kompozisyonu yüzde olarak ağırlık, dip örtü yüzeyi veya yoğunluk gibi terimler ile tanımlanmaktadır.


buğdaygil stepleri Nedir, Ne demektir Ağacın bulunmadığı, soğuğa ve kuraklığa belirli derecede dayanıklı buğdaygillerin yayıldığı step alanlarıdır. Örneğin, Kuzey Amerika'daki Prairiler.


buğdaygiller Nedir, Ne demektir Bitki sistematiğinde "Graminea" (Poaceae) familyasındaki yem bitkisi türleridir. Buğdaygil yem bitkisi türleri otlak ve toprak koruması bakımından çok değerli türlerden oluşmaktadır.


buğdaygiller Nedir, Ne demektir Bitki sistematiğinde Gramineae Familyasını kapsayan yem bitki türleri. Buğdaygiller, genellikle mera ve toprak koruması bakımından çok değerli türlerden oluşurlar; bu yüzden, meracılıkta diğer bitkilerden ayrı bir önemi vardır. Ayrıca, Cyperaceae ve Juncaceae Familyasına ait bitkiler, Buğdaygillere benzediği için bunlara «Buğdaygil Benzeri» denmektedir; Kareks ve Sazlar gibi. Buğdaygil benzerlerine «Ekşi Otlar» da dendiği oluyor.


bügem Nedir, Ne demektir Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü.


büyükbaş hayvan birimi Nedir, Ne demektir Hayvan sayısının, bir büyükbaş hayvan birimi olan 500 kg canlı ağırlığa çevrilerek ifade edilen şekli.


büyüme Nedir, Ne demektir Bitkilerin kök, yaprak gibi kısımlarının ağırlık ve hacım olarak artması. Büyümenin en hızlı olduğu dönem, ülkemiz için ilkbahardan yaz ortalarına kadar olan süredir; buna, «Büyüme Mevsimi» denir.


çalı Nedir, Ne demektir Ağaç gibi belirli bir gövdeye sahip olsa da daha çok ayni nitelikte, ayni kök çevresinde birçok gövdeden oluşan odunsu bitkiler.


çalı Nedir, Ne demektir Ağaç gibi belirli gövdeye sahip olan, aynı kök çevresinde benzer nitelikte bir çok gövdeden oluşan odunsu bitki.


çalı stebi Nedir, Ne demektir Ot tabakasının üzerinde seyrek dağılımlı çalı formundaki bir tabakanın bulunduğu step alan.


canlı ağırlık Nedir, Ne demektir Mera hayvanının canlı iken ağırlığıdır. Kesimlik ve olgunluk çağına erişmiş her cins hayvan için belli ağırlıklar saptanır. Örneğin, Türkiyede yerli ırk kara sığırın olgunluk ağırlığı 250 - 300 kg. arası kabul edilir. Hayvanlar beslenmeye alınmadan ya da meraya salınmadan önce ve sonra tartılarak aradaki fark et ve onun parasal karşılığı bir kazancı ifade eder. Bir de, «Karkas Ağırlığı» vardır ki, hayvan kesildikten sonra doğrudan doğruya tüketiciye sunulmak üzere olan şeklidir.


canlı ürün Nedir, Ne demektir Belirli bir arazi parçası üzerinde yaşayan bitkilerin toplam miktarıdır.


çayır Nedir, Ne demektir Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yer.


çayır arazisi Nedir, Ne demektir Taban suyu seviyesi yüksek olan ya da yılın belirli dönemlerinde su basan veya kolaylıkla sulanabilme olanakları bulunan, genellikle düz, kendine özgü bitkilerin oluşturduğu ve biçime elverişli, sürekli ve canlı bitki örtüsünü kapsayan arazidir.


çiftçi Nedir, Ne demektir Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişi.


çiftçi ailesi Nedir, Ne demektir Çiftçilik işlerini sürekli ve doğrudan doğruya yapan aile.


çiftçi kayıt sistemi (çks) Nedir, Ne demektir Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı.


çıplak alan Nedir, Ne demektir Toprak üzerinde hiçbir vejetasyon örtüsü ve yaprak tabakası bulunmayan yerlerdir.


çoban Nedir, Ne demektir Sorumluluğundaki koyun, keçi, sığır ve manda gibi farklı türden hayvanların, barınaklarında veya otlama alanlarındaki bakım ve beslenmesini yapan, genel sağlık durumlarını gözeten, sevk-idaresinden sorumlu olan, gerektiğinde sağım yapabilen kişi.


çoğalıcı Nedir, Ne demektir «Çoğalıcı Bitki Türleri» teriminin kısaltılmış şeklidir. Ağır otlatma yapılan meralarda bazı yem bitkileri, kayvanlar tarafından hemen ve öncelikle yenmediği için otlatmadan az zarar görür. Bu yüzden, bu türlerin önceleri sahada çoğaldığı görülür. Otlatma şiddeti sürdüğü takdirde, bu bitkiler de yenir, zarar görür ve sahadan çekilir.


çoğalıcı bitkiler Nedir, Ne demektir Klimaks vejetasyonun aşırı otlatılma şartları altında belirli bir süre çoğalan ve otlatma yükü kendi üzerlerine bindiği zaman azalmaya başlayan, otlatmaya azalıcı türlerden daha fazla dayanıklı ve onlardan daha az lezzetli olan bitkilerdir.


çok yıllık Nedir, Ne demektir Ömrü bir ve iki yıldan çok daha uzun süren bitkiler.


çok yıllık bitkiler Nedir, Ne demektir Yaşamlarını iki yıldan daha uzun bir süre içinde tamamlayan bitkilerdir.


çorak Nedir, Ne demektir Tuzlu ve verimsiz topraklar için kullanılır. Çorak toprak (arazi), tuzluluk nedeniyle kültür yapılamayan, sadece Halofit’lerin yetişebildiği yerlerdir; bunlara, «Çorakçıl Bitkiler» de denir.


değersiz ot Nedir, Ne demektir İstenmeyen ve merada gereği olmayan her türlü bitki.


değişimli otlatma, alternatif otlatma Nedir, Ne demektir Meranın ikiye bölünerek her bölümün birbirini takiben otlatılması.


depo organları Nedir, Ne demektir Bitkilerin gıda maddeleri depo ettikleri kök, sap, yumru, rizom ve yaprak gibi organları.


devamlı otlatma Nedir, Ne demektir Belirli büyüklükte bir otlak alanında veya otlatmanın yapıldığı diğer vejetasyon alanlarında vejetasyon mevsimi boyunca yapılan sürekli otlatma şeklidir.


dinlendirmeli-münavebeli otlatma Nedir, Ne demektir Bir büyüme mevsimi içerisinde meranın bir kısmında otlatmayı durdurarak dinlendirme ve birkaç yıl sonra meranın diğer kısımlarını dinlendirme şeklinde uygulanan bir otlatma sistemidir. Bu otlatma sistemi, dinlendirerek otlatma ile münavebe ile otlatma sistemlerinin bir kombinasyonudur.


dinlendirmen otlatma Nedir, Ne demektir Mera bitkilerinin çoğunluğu otlatma olgunluğuna eriştikten sonra otlatmanın bir süre daha geciktirilmesi. Çoğu kez, bazı iyi tür bitkilerin daha çok gelişmesi için uygulanan bir otlatma sistemi. «Dinlendirme» ile karıştırılmamalıdır; dinlendirmede, mera belli bir süre hiç otlatılmaz.


dip kaplama alanı Nedir, Ne demektir Bir bitkinin toprağa yakın dip kısımları ile kapladığı alandır. Genelde oran olarak ifade edilir.


dip örtü alanı Nedir, Ne demektir Bitkinin toprağa yakın dip kısmının toprağı kapladığı alan. Toprağın ne miktar bitki örtüsü ile kaplı olduğunun kantitatif olarak saptanmasında baş vurulan bir kriterdir ve bir alan ölçümü söz konusu olunca, terim’in «Dip Örtü Yüzeyi (d.ö.y.)» diye geçmesi daha açıklayıcıdır' Yerine ve yapılan işleme göre «Dip Alan» ya da «Dip Örtü» deyimleri de kullanılabilmektedir. «Dip Sıklığı» de dip örtüyüzeyi gibi aynı yerdeki bitki kısımlarının sayısal olarak ve bireysel sıklığını ifade etmek için kullanılmaktadır.


dönel otlatama, rotasyon otlatması Nedir, Ne demektir Üç ve daba fazla mera bölümünü, otlatma mevsimine göre, bir sıra düzeni içinde otlatma sistemi. Bu sistemin dinlendirerek otlatma şekli, «Dinlendirmeli Dönel Otlatma» dir. Bu otlatma şekli ile gene mera bitkilerinin gelişmesine ve tohum tutmasına olanak sağlama amacı güdülmektedir.


dönümde yem Nedir, Ne demektir Otlatma kapasitesini saptamak için teorik olarak kabul edilen bir dönüm meradaki tüm faydalanılabilir yem.


dönümde yem ihtiyacı Nedir, Ne demektir Belli bir süre için bir hayvan biriminin ihtiyacı olan yemdir. «Dönümde Yem İhtiyacı», «Dönümde Yem» e bölünerek meranın otlatma kapasitesi bulunur.


ekşi çayır otları Nedir, Ne demektir Cyperaceae ve Juncaceae familyasına mensup bitkilerdir.


erken otlatma Nedir, Ne demektir Bitkiler otlatma olgunluğuna erişmeden yapılan otlatma şeklidir.


erken otlatma Nedir, Ne demektir Otlatma olgunluğuna erişmeden yem bitkilerinin otlatılması.


erozyon kontrolü Nedir, Ne demektir Yeryüzünde anakaya üzerindeki toprağın çeşitli etkenlerle aşınıp, taşınmasına karşı alınan tedbirler.


fark ödemesi desteği Nedir, Ne demektir Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre; yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek ve yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak kütlü pamuk üreterek satışını gerçekleştiren çiftçilere 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar uyarınca yapılacak ödeme.


faydalı ot Nedir, Ne demektir Bitki örtüsüne ve doğal kaynaklara zarar vermeden hayvanlar tarafından otlanabilecek ot miktarıdır.


faydalı yem miktarı Nedir, Ne demektir Otlatma amenajmanı ilkelerine göre doğru şekilde otlatmanın yapıldığı otlak alanlarındaki yemin, otlak alanında o mevsimde üretilen toplam yeme yüzde olarak oranıdır.


fidan sertifikası Nedir, Ne demektir Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belge.


fidanlık Nedir, Ne demektir Ağaç, ağaççık ve orman florasına ait tohum ve fidanların üretildiği alan.


flora Nedir, Ne demektir Ağaç ve ağaççıklarla birlikte orman alt tabakasında yetişen, toprak muhafaza fonksiyonunu icra eden, ormanların müşir bitkisi özelliğini taşıyan, gerektiğinde süs bitkileri olarak da kullanılabilen, orman ekosisteminin canlı unsuru, odunsu ve otsu orman bitkileri.


geçici çevirme Nedir, Ne demektir Otlatma planı yapılan alanlarda hayvanlara zarar vermeksizin planlı bir şekilde otlatılmasını sağlayan, gecelemelerini emniyet altına alan, dağılmalarını engelleyen, içerisinde süt sağım alanı ile hayvan sahiplerinin çadırlarının da bulunduğu alanı çevreleme.


geçiş izni Nedir, Ne demektir Otlatma planında belli otlak alanlarına ulaşmak için orman alanlarından geçiş veya otlak alanlarından sulaklara geçiş için orman işletme şefliğinden alınan izin.


gençleştirme alanı Nedir, Ne demektir Ormanlardan sürdürülebilir bir şekilde yararlanmayı emniyet altına almak amacıyla ormanın son hâsılatını oluşturan ve kesimlik çağa ulaşmış ağaç, ağaç toplulukları ve maktalı koru ormanında meşcerelerin devamlılığının sağlanması ile yanan ve yenilenmesi zorunlu hale gelen ormanların yerine yeni genç jenerasyonun getirilmesi çalışmasının uygulandığı alan.


geniş yapraklı mera bitkileri Nedir, Ne demektir Buğdaygil ve Buğdaygil benzeri (Saz ve Kareks) dışındaki bütün otsu bitkiler.


gezginci otlatma Nedir, Ne demektir Belli bir yere bağlı olmadan, bir yerde yem azalmca yemin bol olduğu yerlere gidilerek yapılan otlatmalar.


göçer Nedir, Ne demektir Belirli bir otlatma alanına sahip olmayan, yılın her mevsiminde aile bireyleri ve hayvanları ile birlikte başka yerlere geçici olarak konaklayarak hayvancılık yapan insanlar.


güzle, güzlek, sonbahar merası Nedir, Ne demektir Yem durumu nedeniyle sonbaharda otlatma için seçilen meralar. Bu yerlerde, hem hayvanlar bir süre dinlendirilir, hem otlatma ve besi yapılır.


hâkim türler Nedir, Ne demektir Bir ekosistem içinde sayı, kaplama ve kütle veya ekolojik işlevleri açısından en etkili olan türler, egemen türlerdir.


hangar-depo Nedir, Ne demektir Ağaçlandırma sahalarında elde edilen ürünlerin muhafaza edildiği, her türlü hava hallerinde çalışanların sığınabileceği, malzemelerin saklandığı temelsiz, toprak veya beton zemin üzerine yapılan geçici yapılar.


hava kurusu ot Nedir, Ne demektir Bir yem bitkisinin gölgede ve normal oda sıcaklığında sabit ağırlığa geldiğinde sahip olduğu nem miktarına göre ağırlığıdır.


hayvan ay’ı Nedir, Ne demektir Herhangi bir hayvana merada ayrüan bir aylık otlatma zamanı. Hayvan birim ayı ile eş anlamda değildir. Örneğin, înek, Koyun, Keçi gibi ayrı cins her hayvan için ayrılan ay söz konusudur.


hayvan birimi (h.b.) Nedir, Ne demektir Belli ağırlıktaki bir canlı hayvan bir birim kabul edilir. Batı ülkelerinde Kültür ırkları için birim hayvan 500 kg. bizde 250 kg. dır. Bu canlı ağırlıktaki hayvan bir birim olarak ele alınırsa, birim ağırlığın fazlası ya da noksanı orantılı olarak belirtilir. Örneğin, at 1,25; Koyun ve Keçi 1/5 hayvan birimidir (H.B.). Süt emen yavrular annelerinin birim katagorisine dahildir.


hayvan birimi Nedir, Ne demektir Hayvan birimi, hayvan sayısının belli bir ağırlığa çevrilerek ifade edilen şeklidir. Genellikle yanındaki buzağısı ile beraber bir inek bir hayvan birimi olarak kabul edilir ve büyükbaş hayvan birimi (BBHB) olarak ifade edilir denir. Bir büyükbaş hayvan birimi birçok ileri ziraat ülkelerinde 500 kg ağırlığındaki bir inek olarak kabul edilmektedir.


hayvan birimi ay’ı (h.b.a.) Nedir, Ne demektir Bir birim hayvanın 30 gün için ihtiyacı olan yem, ya da bu yem için gerekli zaman (Ay) dır. Bu, özellikle meranın otlatma kapasitesinin bir ölçüsüdür. Örneğin, bir meranın otlatma kapasitesi 100 H.B.A. ise, o mera 100 birim hayvanın 1 ay süreli otlayacağı, ya da 10 hayvanın 10 ay, yahut 20 hayvanın 5 ay otlayacağı anlaşılır.


hayvan birimi eşdeğeri Nedir, Ne demektir Farklı ağırlıktaki değişik yaş ve cinse ait otlak hayvanlarının 1 büyükbaş hayvan birimine (BBHB) çevrilmesinde kullanılan katsayı.


ikinci büyüme Nedir, Ne demektir Otlatma yapıldıktan ya da biçildikten sonra bitkilerin yeniden büyümesi.


imar-ihya Nedir, Ne demektir Ekonomiye katkı sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin devamı amacıyla; mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılış aranmaksızın bozuk orman alanlarının koruma ile birlikte canlandırma kesimi, aşılama ve boşlukların uygun türlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesi.


indikatör Nedir, Ne demektir Yetişme yöresi koşulları altında bir organizma, tür ya da bitki topluluğunun gösterdiği tutum veya böyle bir yargı durumu. «Mera İndikatörleri» - «Bitki İndikatörleri» ve «İndikatör Bitki» gibi değişik İndikatör deyimler söz konusu olmaktadır. Örneğin, bir merada bir ya da birkaç bitki, meranın otlatma durumu hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olabilir.


indikatör türler Nedir, Ne demektir Belirli çevre koşullarının (iklim, toprak, v.b.) veya belirli bitki toplumlarının göstergesi olarak kullanılan bitki türleri. Otlatma, kullanım düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan bitki türleridir. Örneğin, Köy Göçüren (Cirsium sp.), geven (Astragalus sp.), Sığırkuyruğu (Verbascum sp.), v.b. gibi türler. Kiraz, kavak gibi türler otlatma başlangıcı indikatörü olarak kullanılmaktadır.


ıslah Nedir, Ne demektir Mera, yaylak, kışlak il umuma ait çayır ve otlakların yem verimini ve kalite yönünden yükseltmek için sulama, gübreleme, zararlı ot mücadelesi, tohumlama ve benzeri biyolojik tekniklerle birlikte, otlatmayı ve kolaylaştırıcı tesislerin yapılması, toprak ve su muhafaza gibi çeşitli fiziksel ve teknik tedbirlerin alınarak uygulanması.


işletme sınıfı Nedir, Ne demektir Değişik orman fonksiyonlarının işletme amacı olarak öne çıkması ya da orman formları ve işletme şekilleri yönünden farklı alanların bulunması durumunda ayrılan ve bu alanların, toplu veya parçalar halinde dağınık bulunmalarına bakılmaksızın, taşıdıkları özelliklere göre bir araya getirilmesi ile oluşturulan devamlılık ünitesi.


istila ediciler, istila edici bitkiler, istila edici türler Nedir, Ne demektir Genellikle, hayvanlar tarafından yenmeyen ya da çok az yenen, çoğu kez mera için arzu edilmeyen ve çabuk gelişme ve çoğalma özelliğinde bitkilerdir. Ağır otlatma koşullan altında, etkenliğin süre ve şiddetine göre «Azalıcı» ve «Çoğalıcı» türlerin sırayla meradan çekilmesi sonucunda istila edici türler ortaya çıkar.


istilaci bitki türleri Nedir, Ne demektir Hayvanlar tarafından severek yenmeyen ya da çok az yenen, otlatma alanları için arzu edilmeyen, çabuk gelişme, çoğalma yeteneğine sahip bitki türleridir. Otlatma şiddetinin artması sonucunda önce azalıcılar, sonra çoğalıcıların otlak alanından çekilmesi sonucu bu türler alanı kaplamaktadır.


kaba yem Nedir, Ne demektir Genellikle, düşük gıda değerli yemler. Sellüloz ve lifi maddesi fazla olan yem. Örneğin, saman kaba bir yemdir.


kaba yem Nedir, Ne demektir Lignin ve selüloz oranı yüksek, besin değeri düşük olan yemlerdir.


kalıntı vejetasyon Nedir, Ne demektir Bir yerde dış etkenlerden zarar görmeden ve bozulmadan kalmış olan orijinal vejetasyon.


kardeş, kardeşlenme Nedir, Ne demektir Gövdenin dibinden çıkan sürgün.


karışık otlatma Nedir, Ne demektir Birden çok hayvan cins yada türü ile aynı arazi parçası veya aynı mera üzerinde, aynı otlatma mevsiminde ve aynı zamanda yapılan otlatma şeklidir.


kazık kök Nedir, Ne demektir Bitkilerde düşey yönde yayılış gösteren ve yan köklere nazaran daha iyi gelişim gösteren ana kök sistemidir.


kemirme; kemirme şeklinde yenme Nedir, Ne demektir Odunsu bitkilerin ince dal, gövde, meyve ve yaprakları ve bunların yenmesi. Gene, ayni kavram içine kozalak, palamut, fıstık da girer ki, bunların İngilizce karşılığı «Mast» dır.


kesek Nedir, Ne demektir Rizom veya stolonlu bitkilerin toprak yüzünde meydana getirdiği kalıplaşmış bir form. Çoğunlukla Buğdaygillerin bir özelliği olup, buna «Çim Keseği» denir.


kış meraları Nedir, Ne demektir Kış otlatmasına uygun, daha ziyade ılıman bölgelerde bulunan meralar. Hayvanlara kış buralarda geçirtilir. Bu gibi yerlere «Kışlak» da denir.


kış otlakları Nedir, Ne demektir Daha çok ılıman bölgelerde bulunan ve kış otlatmasına uygun olan otlatma alanlarıdır.


kısa süreli otlatma Nedir, Ne demektir Otlatma alanlarında hayvanların kısa aralıklarla birkaç kez otlatılmasıdır.


kışlak Nedir, Ne demektir Hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yer.


kıyı kenar çizgisi Nedir, Ne demektir Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde, su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların tabii sınırları.


klimaks bitki topluluğu Nedir, Ne demektir  Belirli çevre koşullarına optimum olarak uyum sağlamış olan ve devamlılık arz eden bitki toplumudur. Mevcut çevre koşullarında vejetasyon gelişiminin aldığı son şekil, son aşamadır.


kök Nedir, Ne demektir Bitkiyi toprağa bağlayan ve topraktan su ve suda çözünmüş besin elementlerinin bitkiye alınmasını sağlayan toprak altı gövdesi formudur.


koruma ekibi Nedir, Ne demektir Orman Genel Müdürlüğünde ormanların korunması ile ilgili kolluk görevlilerinden orman muhafaza memurlarının görevli olduğu ekip.


köy ortamalı mera Nedir, Ne demektir Üzerinde herkesin ya da belli bir bölge halkının otlatma hakkı olan meralar.


küçük aile işletmesi Nedir, Ne demektir 2017 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette bulunduğu tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar veya altında olan işletme.


kuru ot Nedir, Ne demektir Kışın olduğu gibi, yemin kıt olduğu zamanlarda, hayvanlara yedirilmek üzere biçilerek kuru halde saklanan yem.


lezzetlilik Nedir, Ne demektir Yem bitkilerinin hayvanlara göre damak tadı. Hayvan lezzetli bulduğu yemi öncelikle yer.


malç Nedir, Ne demektir Genel anlamda, her türlü organik madde artığı, fakat daha ziyade otsu bitki artığı ve kuru maddelerdir. Çoğu kez, toprak ve nem muhafazası için çıplak toprak üzerine serpilir.


malçlama Nedir, Ne demektir Toprakları korumak amacıyla yüzeyinin dal, yaprak ve saman gibi organik artıklarla örtülmesidir.


mera Nedir, Ne demektir Evcil ve yaban hayvanlan için otlak olan ve yem ürünü temin eden, doğal vejetasyonla kaplı, oldukça geniş yerlerdir. Genellikle, buraları kültür bitkilerine ve tarla tarımına uygun değildir.


mera Nedir, Ne demektir Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yer.


mera Nedir, Ne demektir Üstünde hayvan otlayan, otsu bitkilerin tabii olarak yetiştiği açık alanlar olup, bir veya daha fazla köy ve belde halkına ait hayvanların ot ihtiyacını temin etmek maksadı ile tahsis edilmiş veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazi.


mera Nedir, Ne demektir Üzeri otsu veya çalımsı bitki türlerinden oluşan vejetasyon örtüsü ile kaplı olan, evcil veya yabani hayvanların otlayarak faydalandığı doğal otlatma alanı. Kısa boylu seyrek ve karışık bitkilerden oluşur. § İyi otlatma alan. § Yoğun olarak buğdaygil yem bitkileri ile kaplı mera.


mera amenajmanı Nedir, Ne demektir Bitki örtüsü, toprak, su ve diğer doğal kaynaklara zarar vermeden en çok ve en iyi hayvansal ürün almak amacıyle, bilimsel verilere dayanılarak yapılan mera plan ve yönetim düzenidir.


mera bozulması Nedir, Ne demektir Meraların kuraklık, aşırı otlatma gibi sebeplerle orijinal otlatma kapasitelerini kaybetmesi ve iyi cins yem bitkilerinin azalması, bunların yerine arzu edilmeyen, toprak koruma ve mera değeri olmayan bitki türlerinin gelmesidir. Bunun sonucu, merada toprak erozyonu başlar ve mera bozulması «Arazi Bozulması» şekline dönüşebilir.


mera durumu Nedir, Ne demektir Belirli bir mera kesiminde mevcut iklim ve toprak şartlarında yetişmesi mümkün olan klimaks vejetasyon ile, bugün o kesimde bulunan vejetasyonun kıyaslanması olarak tanımlanır.


mera durumu Nedir, Ne demektir Bir meranın doğal koşullar ve iyi bir amenajman yöntemi altında gösterdiği verim gücü ve arazi yapısı ile beraber genel durumu. Meraların bu tutumu dikkate alınarak «İyi, Orta, Zayıf» gibi değerlendirmelerle sınıflandırılır. Diğer bir deyimle, «Mera Durumları» meranın sağlıklı olma belirtisidir. Bu yüzden, meralar iyiden kötüye ya da tersine doğru değişme eğilimi de gösterebilir.


mera ıslahı Nedir, Ne demektir Çayır ve otlakların yem verimini kalite ve kantite yönünden yükseltmek için; sulama, gübreleme, zararlı ot mücadelesi, tohumlama, bitkilendirme, fidan dikimi ve benzeri biyolojik tekniklerle birlikte, otlatmayı kolaylastırıcı tesislerin yapılması, toprak muhafaza gayesiyle çesitli fiziksel, teknik ve idari tedbirlerin uygulanması.


mera ıslahı Nedir, Ne demektir Mera arazisi ve vejetasyonu ile ilgili olarak, otlatma düzeni ve otlak hayvanlarım da içererek meranın yeniden düzenlenme ve geliştirilmesi. Islahtan sonra bir mera daha üst düzeyde bir verimlilik gösterir ve daha iyi bir duruma yükselebilir.


mera ıslahı Nedir, Ne demektir Meralardan yararlanmanın amenajman ilkelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi, tahrip olan alanların iyileştirilmesi (tohumlama, koruma ve gübreleme ile) ve meraların verim potansiyelinin arttırılmasıdır.


mera tahribi Nedir, Ne demektir Meranın Toprak ve su koruma, yem üretimi gibi asli görevlerini yerine getiremeyecek şekilde değişik şiddet ve derecelerde tahrip edilmesidir. Meraların; kuraklık, aşırı ve yoğun otlatma gibi nedenlerle orijinal (klimaks) vejetasyon yapılarının bozularak, iyi cins mera bitkilerinin azalması, bunların yerine toprak korama ve yem değeri düşük bitki türlerinin alanı kaplaması, ya da vejetasyon örtüsünün çok şiddetli tahrip edilerek alanın çıplaklaşmasıdır.


mera tipi Nedir, Ne demektir Buna «Mera Vejetasyon Tipi» demek daha doğrudur. Çoğunluğu bir yıllık, çok yıllık, kısa boylu, odunsu, Buğdaygil ya da Baklagil v.b. bitkilerden oluşmasına göre ayrılan meralar. Çoğu kez, bir ya da birden çok bitki topluluğu, meraların tiplere ayrılmasında rol oynar.


mera, yaylak, kışlak ile umuma ait otlak ve çayır durum ve sınıfları Nedir, Ne demektir Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlaklarda üzerinde bulunan iyi cins mera bitkilerinin ağırlık olarak bitki örtüsündeki yüzde miktarlarına dayanan bir sınıflandırma sistemi.


meşcere Nedir, Ne demektir Yaş, ağaç türü kombinasyonu, büyüme ya da kuruluş şekli, bunların hepsi veya bir kısmı ile çevresinden ayrılan orman parçası.


mücbir sebep Nedir, Ne demektir Yetkili merciler tarafından tanzim edilen belge ile belgelendirilen tabii afetler, genel salgın hastalık, tutukluluk, mahkûmiyet, kısmi veya genel seferberlik ilanı, Bakanlık, orman idaresi veya kamu kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan gecikmeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait fidanlıklar ile özel fidanlıklardan uygun orijinde yeterli fidan bulunamaması, arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesini teknik yönden imkânsız kılan ve toprağın tav halini bozan aşırı don ve kuraklık ile çalışmayı engelleyecek şiddet ve miktarda yağmur ve kar yağışı.


münavebeli otlatma Nedir, Ne demektir Otlatma kapasiteleri birbirine eşit, en az üç veya tercihen çok daha fazla parsele bölünmüş meralarda, parsellerin belirli bir sıra ile otlatılması şeklinde uygulanan bir otlatma sistemidir.


nadas merası Nedir, Ne demektir Nadasa bırakılan tarlalarda kendiliğinden yetişen otlardan oluşan geçici meralardır.


nadas merası Nedir, Ne demektir Nadasa bırakılan tarlalarda kendiliğinden yetişen otların meydana getirdiği geçici bir mera şekli.


odun dışı orman ürünü Nedir, Ne demektir Her türlü orman ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerinden elde edilen balzami yağlar ile bunların kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan, yumru ve rizomları ile mantar ve benzeri ürünler.


odunsu yem Nedir, Ne demektir Odunsu bitkilerin yaprak, dal ve tüm yenebilir kısımları.


ökleme Nedir, Ne demektir Hayvanları bir yere bağlama ve bağın müsaadesi ölçüsünde otlanma.


olü tabaka Nedir, Ne demektir Ölü örtü tabakasının yüzey kısmıdır. Ölü örtüdeki organik artıkların çoğu son yıla ait olup çok az parçalanmıştır.


öncelikli otlatma alanı Nedir, Ne demektir Plan dâhilinde öncelikli olarak otlatmaya izin verilecek ormanlık saha.


öncü bitkiler Nedir, Ne demektir Bitki örtüsünün yetişip gelişmesi için elverişli olan ortamları (bu ortamlar tahrip sonucu veya ilk oluşumda ortaya çıkar) ilk olarak kaplayan, çoğunlukla otsu, bir yıllık ve kısa ömürlü bitkiler ve onları izleyen odunsu ve çok yıllık bitkilerdir.


orman içi mera Nedir, Ne demektir Orman içerisindeki açıklıklarda veya seyrek meşcerelerin hakim olduğu alanlardaki otsu türlerin oluşturduğu ve belli zamanlarda planlı olarak hayvan otlatılan orman içerisindeki mera alanlarıdır.


orman merası Nedir, Ne demektir Ormaniçi açıklıklarında ve ağaçların altmda yetişen bitkilerin otlatma amacıyle kullanıldığı yerler. Evcil hayvanların yararlanması söz konusu olmasa bile, bu tür meralar yaban hayvanları için gerekli yemi sağlar.


ormancılık bürosu Nedir, Ne demektir Orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanına sahip, ruhsatlı serbest meslek mensubu veya ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının, kurdukları serbest ormancılık veya serbest yeminli ormancılık bürosu.


ormandan açılan mera Nedir, Ne demektir Yangın gibi, ya da herhangi bir sebeple ormanın kalkarak meraya dönüşmesi.


örtü Nedir, Ne demektir Çıplak toprak yüzeyini örten canlı ya da cansız (Ölü Örtü - Organik Kalıntı) her türlü nesne, örtü anlamına girer. Toprağın canlı bitkileri «Bitki Örtüsü» ya da «Vejetasyon Örtüsü» diye adlandırılır. Bu örtünün toprağı kaplama olgusu bitki türüne göre değişik görünüm ve anlamda olup, kantitatif mera ekolojisinde önemli yeri bulunmaktadır. Bitki örtüsünün, «Yaprak Örtüsü» ve «Dip Örtü veya Dip örtü Yüzeyi» olarak değişik ekolojik anlamı vardır. «Yaprak Örtüsü», bitkinin tüm yapraklı kısımları, «Dip Örtü» ise sadece bitkinin toprağa yakm dip kısımlarıyle ilgili deyimlerdir. Vejetasyon örtüsü ile ilgili diğer bir terim «Tepe Çatısı» dır. Tepe Çatısı, daha çok ormancılıkta kullanılan ve orman ağaçlarının tepe dal ve yapraklarının oluşturduğu bir örtü deyimidir. «Tac Örtüsü» de ayni anlama gelmektedir.


ot Nedir, Ne demektir Tarım ve otlatma alanlarında yetiştirilen veya doğal olarak yetişen, biçilerek veya hayvanları otlatarak yararlanılan hayvan yemi.


ot verimi Nedir, Ne demektir Belirli bir zaman aralığında belirli bir otlak veya tarım alanında üretilen yemin yeşil veya kura ağırlığıdır ve kg/da, kg/ha veya t/ha birimleri ile ifade edilir.


otlak Nedir, Ne demektir Üstünde hayvan otlayan, otsu bitkilerin tabii olarak yetiştiği açık alanlar olup, bir veya daha fazla köy ve belde halkına ait hayvanların ot ihtiyacını temin etmek maksadı ile tahsis edilmiş veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazi.


otlatma alt zonu Nedir, Ne demektir 0-400 metre rakım.


otlatma amenajmanı Nedir, Ne demektir Bitki örtüsü ve diğer doğal kaynaklara zarar vermeden, otlak alanlarından arzu edilen miktar ve kalitede ürün elde etmek için otlatmanın planlanması ve yürütülmesidir.


otlatma hakkı Nedir, Ne demektir Bir veya birden fazla köy veya belediyeye tahsis edilmiş olan mera, yaylak ve kışlaklarda, çiftçilerin her birinin müşterek otlatabileceği büyükbaş hayvan birimi sayısı.


otlatma idaresi Nedir, Ne demektir Bitki örtüsü ve diğer doğal kaynaklara zarar vermeden, otlak alanlarından arzu edilen miktar ve kalitede ürün elde etmek için otlatmanın planlanması ve yürütülmesidir.


otlatma izni Nedir, Ne demektir Otlatma planında, otlatma amacıyla belirtili orman alanlarında ve orman içi otlak, yaylak ve kışlaklarda verilen izin.


otlatma kapasitesi Nedir, Ne demektir Belirli genişlikteki bir merada, belirli uzunluktaki bir otlatma mevsiminde uzun yıllar bitki örtüsü, toprak ve diğer doğal kaynaklara zarar vermeden otlatılabilecek maksimum hayvan sayısıdır.


otlatma kapasitesi Nedir, Ne demektir Belli bir alanda ve eşit zaman aralıkları ile uzun yıllar bitki örtüsüne, toprak, su ve diğer tabii kaynaklara zarar vermeden otlatılabilecek büyükbaş hayvan birimi miktarı.


otlatma kapasitesi Nedir, Ne demektir Belli bir alanda ve eşit zaman aralıkları ile uzun yıllar bitki örtüsüne, toprak, su ve diğer tabii kaynaklara zarar vermeden otlatılabilecek büyükbaş - küçükbaş hayvan birimi miktarı.


otlatma kapasitesi Nedir, Ne demektir Bir meranın vejetasyon, toprak ve diğer kaynaklarına zarar vermeden otlayacağı hayvan miktarı. Yem miktarı ne olursa olsun, bir mera belli otlatma süresi için belli sayıda hayvanı taşıyabilir, doyurabilir. Onun için de buna «Taşıma Kapasitesi» de denmektedir. Otlatma kapasitesi «Hayvan Birim Ayı ya da Günü» olarak ifade edilir.


otlatma mevsimi Nedir, Ne demektir Mera vejetasyonunun tahrip edici bir zarara uğramadan, bitkilerin yem olgunluğunu da dikkate alarak otlanacağı zaman ve süre.


otlatma mevsimi Nedir, Ne demektir Yılın tümünde veya bir kısmında doğal kaynaklara zarar vermeden normal otlatma uygulamalarının yapılabileceği zaman peryodudur.


otlatma olgunluğu Nedir, Ne demektir Otlandığı zaman, bitkinin gelişme ve üremesine en az zararı dokunacak olan, bir dönemdeki durumu.


otlatma orta zonu Nedir, Ne demektir 400-1000 metre rakım.


otlatma parseli Nedir, Ne demektir Etrafı dikenli tel veya diğer bariyer şekilleri ile çevrelenmiş ve hayvanların otlatılmasının planlanarak düzenli bir şekilde yapıldığı küçük otlatma alanlarıdır.


otlatma planı Nedir, Ne demektir Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlakların düzenli bir şekilde otlatılması ile ilgili olarak otlatma mevsimini, otlatma kapasitesini, otlatma sistemini, otlatılacak hayvan cins ve miktarını, otlatmaya başlama ve son verme tarihleri gibi ayrıntıları belirleyen uygulama planı.


otlatma şiddeti Nedir, Ne demektir Bir otlatma mevsimi içinde meradaki yemin yenme oranı. Çoğu kez bu, yüzde ya da hafif, orta, ağır gibi deyimlerle ifade edilir. «Kullanma ya da Otlatma Derecesi» olarak gene yüzde ile tanımlanabilir. Örneğin, otlatma derecesi 1% 30 ise o meranın toplam yem miktarının % 30'u yenmiş demektir.


otlatma sistemi Nedir, Ne demektir Merada uygulanan otlatmanm şekli ve düzenidir. Amaç, sürekli yem sağlayacak bir düzen içinde otlatmayı kontrol altmda tutmaktır. Mera arazisine ve vejetasyonuna zarar vermeyen, ileriki gelişime yardımcı olan koyucu sistemler vardır.


otlatma üst zonu Nedir, Ne demektir 1000 metre üzeri rakım.


otlatma yönetimi Nedir, Ne demektir Bitki örtüsü ve diğer doğal kaynaklara zarar vermeden, otlak alanlarından arzu edilen miktar ve kalitede ürün elde etmek için otlatmanın planlanması ve yürütülmesidir.


otlatmaya konu yanıcı madde Nedir, Ne demektir Orman alanlarında alt florada mevcut otsu ve odunsu bitki.


otsu bitkiler Nedir, Ne demektir Gövdeleri odunlaşmayan ve çoğunlukla bitki üst kısımları sert olmayan bitkiler. Bunlann Buğdaygil ve benzerlerine İngilizce’de «Herb» dendiği gibi, geniş yapraklılara da «Forb» denmektedir.


plan ünitesi Nedir, Ne demektir İdari ve teknik iş bütünlüğü sağlamak üzere; doğal, coğrafi sınırlara dayanılarak ayrılmış en çok bir işletme şefliği alanını kapsayan planlama birimi.


rehabilitasyon Nedir, Ne demektir Bozuk veya verimsiz orman alanlarında mevcut türlerden gerekenlerin korunması, aşılanması, canlandırma kesimi, boşluk alanlara ormanlarda tabii olarak yetişen türlerin ekimi ve bu türlerin aşılı veya aşısız fidanlarının dikimi.

rizom Nedir, Ne demektir Yer altı gövdesi. Buna, 'köksap, kökgövde' de denmektedir.


serbest otlatma alanı Nedir, Ne demektir Plan dâhilinde otlatmaya izin verilecek ormanlık saha.


sıklık Nedir, Ne demektir  Türlerin bitki örtüsü içerisindeki dağılışları o türün frekansı olarak belirtilmektedir. Frekans, bir türe vejetasyon içerisinde sık veya seyrek rastlandığını ifade eden bir ölçüdür.


sıklık Nedir, Ne demektir Genellikle, bitkilerin ve bireysel ünitelerin sayısal miktarı. «Dip Sıklığı» bitkinin toprağa yakın dip kısmmdaki sıklığıdır ve «Dip Örtü» ile eş anlamdadır.


silvikültür Nedir, Ne demektir Yeni ormanların planlı olarak kurulması ve bunların doğal olarak kurulmuş ve varlığını sürdüren ormanlarla birlikte yetiştirilmesi, bakımı, gençleştirilmesi ve varlıklarının en iyi şekilde devam ettirilmesi ile uğraşan bir bilim dalı.


stolon Nedir, Ne demektir Toprak üstü süriinücü gövde olup, bazen «Sülük» de denmektedir.


stolon Nedir, Ne demektir Toprak yüzeyinde uzanan gövdenin boğum aralarından köklenerek yeni bitkiler veren sürünücü gövde formudur.


sub-alpin Nedir, Ne demektir Alpin ile orman kuşağı arasındaki geçiş bölgesidir. Ağaç ve çalıların henüz yetişmeye devam edebildiği yüksek dağ kuşağı üzerindeki yükselti basamağıdır.


sulaklar Nedir, Ne demektir Hayvanların arazide su ihtiyaçlarını giderdikleri akarsu, göl, gölet ve çeşme gibi doğal veya yapay su kaynaklarının bulunduğu alanlar.


sürünücü gövde Nedir, Ne demektir Toprak yüzeyinde uzanan gövdenin boğum aralarından köklenerek yeni bitkiler veren sürünücü gövde formudur.


tahdit Nedir, Ne demektir Çayır, mera, yaylak ve kışlak arazisi olduğuna karar verilen yerlerin sınırlarının usulüne uygun olarak ülke nirengi sistemine dayalı 1/5000 ölçekli haritalar üzerinde belirtilmesini ve bu sınırların arazi üzerinde kalıcı işaretlerle işaretlenmesi.


tahsis Nedir, Ne demektir Çayır, mera, yaylak ve kışlakların kullanımlarının verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun şekilde düzenlenerek, münferiden ya da müştereken yararlanılmak üzere bir veya birkaç köy ya da belediyeye bırakılması.


tarife bedeli Nedir, Ne demektir 6831 sayılı Orman Kanununun 29 uncu maddesi gereğince; Devlet ormanlarından elde edilecek orman ürünlerinin piyasa şartlarına göre her yıl Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilen ve Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tasdik olunan üretim öncesi bedeli.


tarım parseli Nedir, Ne demektir Tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim faaliyeti gerçekleştirilen her bir arazi parçası.


tarımsal faaliyet Nedir, Ne demektir Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesi.


taşıma kapasitesi Nedir, Ne demektir Belirli genişlikteki bir merada, bir otlatma mevsiminde bitki örtüsü, toprak ve diğer doğal kaynaklara zarar vermeden otlatılabilecek hayvan sayısıdır.


tek yıllık bitki Nedir, Ne demektir Yaşamını bir yıl veya daha kısa sürede tamamlayan bitkilerdir.


tekerrür Nedir, Ne demektir Kantitatif mera ekolojisinde floristik analizlerin bir özelliğidir. Birim alanlarda bitki türünün bulunma olanağını kanıtlar ve yüzde ile ifade edilir. Örneğin, bir tür 50 birim alanm 10 undan tespit edilmişse o türün tekerrürü % 20 dir.


tercih Nedir, Ne demektir Serbest bir otlatmada hayvanların bazı türleri öncelikle yemeleri.


tespit Nedir, Ne demektir Bir yerin mera, yaylak ve kışlak arasizi olup olmadığının resmi evrakla ve bilirkişi ifadeleri ile belgelendirilmesi.


toprak altı gövdesi Nedir, Ne demektir Çok yıllık otsu bitkilerde toprak altında gelişen devamlı sürgünlerdir. Bu sürgünler çoğunlukla rezerv bitki besin maddesi ile doludur. Rizom'dan kesilen her parça yeni bir bitki meydana getirebilir. Rizom ile gerçek kök arasında anatomik ve morfolojik farklılıklar vardır.


transekt Nedir, Ne demektir Kantitatif mera ekolojisinde çizgi ya da şerit halinde alınan ve uzunluğu genişliğinden çok fazla olan örnek. Bir boyut ya da alan olabilir.


transekt hattı  Nedir, Ne demektir Mera vejetasyonun bazı kantitatif özelliklerinin ölçülmesinde kullanılan, çizgi, şerit veya hat halinde alman, uzunluğu 100 cm, çapı 0.6-0.8 cm olan mera ölçüm aletidir.


tundra Nedir, Ne demektir Subarktik iklim kuşağında veya alpin kuşağında, çoğunlukla yosun, çimen, ot ve kısa boylu çalılardan oluşan vejetasyon tipidir.


tür kompozisyonu Nedir, Ne demektir Belirli bir alandaki tür veya türlerin toplam bitki içindeki durumunu ifade eden bir terimdir. Tür kompozisyonu yüzde olarak ağırlık, dip örtü yüzeyi veya yoğunluk gibi terimler ile tanımlanmaktadır.


uygun otlatma Nedir, Ne demektir Verimin düşmesine ve vejetasyonun gelişmesine engel olmayan, fakat meradan da en olumlu bir şekilde yararlanılan otlatma. Bu anlamda bir otlatmaya, «Meradan Uygun Yararlanma (Kullanma)» denir.


uygun yararlanma (kullanma) faktörü Nedir, Ne demektir Uygun otlatma sonucu bir bitkinin bir mevsim için temin ettiği yemin o türün toplam yem miktarı ile ilgili bir index değerdir.


vejetasyon örnekleme alanı Nedir, Ne demektir Değişik amaçlara yönelik olarak yürütülen vejetasyon çalışmaları için, araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmek amacıyla alman belli büyüklükteki arazi parçasıdır.


vejetatif çoğalma Nedir, Ne demektir Bitkilerin rizom, stolon gibi vejetatif organ ya da çelikle üremeleri.


yabancı otlar Nedir, Ne demektir  Otlak alanlarına çeşitli yollarla gelen, vejetatif veya generatif yollarla çoğalabilen ve yetişme ortamındaki iyi cins yem bitkilerinin yetişip gelişmesini değişik derecelerde olumsuz yönde etkileyen otlardır. Otlak alanlarında istenmeyen ve yem değeri olmayan veya çok az olan ot türleridir.


yabani meyva (mast) Nedir, Ne demektir Ağaç, ağaççık ve çalı türlerinin, hayvanlar tarafından yenebilen meyva ve tohumlarıdır.


yapay tohumlama Nedir, Ne demektir Bitkilerin doğal olarak tohumla üremeleri dışmda, insan eliyle yapılan ekimler.


yaprak alanı indeksi Nedir, Ne demektir Bir ekosistemde, bitki örtüsüne ait yaprak yüzeyinin, aynı bitki toplumunun kapladığı toprak yüzeyine oranıdır (cm2/cm2).


yararlanılabilir nem miktarı Nedir, Ne demektir Toprak içinde mevcut olan ve bitkilerin büyüme ve gelişmelerinde kullanabildikleri su miktarıdır.


yararlanma faktörü, kullanma faktörü Nedir, Ne demektir Önemli mera bitkilerinin ekonomik değerini sürdürebilmek için mera bitkilerine uygulanan bir otlatma indeksi.


yardop Nedir, Ne demektir Yanan alanların rehabilitasyonu ve yangına dirençli ormanlar tesisi projesi.


yarı çalı Nedir, Ne demektir Toprak yüzeyinden itibaren dallanan, gövde ve tepe tacı ayrımı olmayan, en fazla 0.5 metreye kadar boylanabilen odunsu bitkilerdir.


yasak otlatma alanı Nedir, Ne demektir Hiçbir surette otlatmaya izin verilmeyecek ormanlık saha.


yayla Nedir, Ne demektir  Orman içindeki açıklıklar veya ağaç sınırının üstünde bulunan ve genellikle yaz aylarında hayvanların otlatılmak üzere götürüldükleri, kışın erişilemeyen doğal dağ meralarıdır. Coğrafik mevkilerin, iklim ve diğer yerel koşullar nedeniyle yaz aylarında otlatılan meralardır.


yayla Nedir, Ne demektir Doğal vejetasyonu hayvan otlatmasına uygun ve çevre meralara göre yüksek platolar. Yaylalar, orman içinde bulunabileceği gibi çoğunlukla, orman dışında ve orman üst sınırında bulunur. Hayvan otlatması yanında, özellikle yaz aylarında tereyağ, peynir gibi hayvansal ürünlerin yapılması için çok uygun yerlerdir.


yaylacılık Nedir, Ne demektir Kışın sonuna doğru, vejetasyonun ilk geliştiği yerlerden başlayan otlatmalar yayalara doğru sürer; yaz ayları yaylada geçirilir ve gene kışlaklara doğru tedrici dönüş başlar; bu hareket ve uğraşılara yaylacılık denir.


yaylak Nedir, Ne demektir Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yer.


yaylak ve kışlak Nedir, Ne demektir 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamı dışında orman içi açıklıkları ile orman sınırı üzerinde kalan ve bir veya birkaç köy veya belde ahalisinin hayvanları ile birlikte geçici olarak çıkıp, hayvanlarını otlatmak üzere kadimden beri kullanılan ağaçsız, otlu, orman içi veya orman dışı münferit yerler.


yaz merası, yazlak Nedir, Ne demektir Yaz otlatmasının yapıldığı yerlerdir. Ülke koşullarında bu, çoğunlukla yaylalarda geçer.


yedek yem Nedir, Ne demektir Meralarda ya da depolarda gerektiği zaman otlanmak ve yedirilmek üzere ayrılan yem.


yem Nedir, Ne demektir Kemirilmek ve otlanmak suretiyle hayvanlar tarafmdan yenen tüm yemler. «Yem», İngilizcede genel anlamda, «Forage» karşılığı olup «Herbage» ve «Fodder» ile eş anlama gelmekle beraber, «Herbage» otsu bitkileri, «Fodder» ise daha çok kemirilme ile yenen yemleri kapsar. Yemin elde ediliş şekli ve orijinine göre, «Mera Yemi», «Yeşil Yem», «Kuru Yem», «Kaba Yem», «Kuru Ot ya da Saman», «Kemirme Yemi» gibi deyimlerle nitelendirilmektedir. Yem, bir meranın esasını meydana getirdiği için mera amenajmanında diğer bazı deyimlerin doğmasına ve yer etmesine sebep olmuştur.


yem dönümü faktörü Nedir, Ne demektir Yem elde edilen mera bitkileri için saptanan bir değerdir, mera alanı dikkate alınarak meranın tüm yem miktarını bulmaya yarar.


yem kullanma faktörü, kullanma faktörü Nedir, Ne demektir Yem bitkilerinin hayvanlar tarafından yenen kısımlarının miktarını gösteren bir indekstir, yüzde ile ifade edilir.


yem sıklığı, yem yoğunluğu Nedir, Ne demektir Yem bitkilerinin kapladığı alan olup çoğu kez yüzde oranlarla belirlenir.


yem tercihi, yem seçeneği Nedir, Ne demektir Hayvanlar serbestçe istifadelerine sunulan yemlerden öncelikle yedikleri yemler.


yem tipleri Nedir, Ne demektir Meranın Floristik kompozisyonunda otsu, odunsu, kısa boylu, uzun boylu, çok yıllık, bir yıllık, Buğdayğil, Baklagil gibi biribirinden farklı özellik gösteren bitkiler ve bunların meydana getirdiği topluluklar.


yem ürünü Nedir, Ne demektir Belli     bir süre için geçerli olmak üzere, belli bir alanda bulunan yemdir. Yemin miktarı, hava kurusu ya da fırında kurutulmuş halde tartılarak ağırlık olarak belirlenir. Örneğin, bir meranın dekar ya da hektarında bulunan yem miktarı kg/Dk. ya da kg/He. şeklinde bildirilir.


yeniden büyüme Nedir, Ne demektir Bitkinin otlandıktan ya da biçildikten sonraki büyümesi.


yerli bitki, yerli tür Nedir, Ne demektir Doğal olarak bir merada yetişen bitki.


yerli olmayan bitki Nedir, Ne demektir Bir yöre için doğal olarak bulunmayıp, başka yerden ya da ayrı bir yetişme yöresinden gelmiş olan bitki.


yeşil ot Nedir, Ne demektir Örnek ünitesinin belirli bir alanından biçilen bitkilerin nem kaybı olmadan tartılması sonucu elde edilen otun ağırlığıdır.


yıllık bitki Nedir, Ne demektir Bir yıl içinde hayat seyrini tamamlayan bitki.


yıllık büyüme Nedir, Ne demektir Bitkinin bir yıl içinde büyüme ile meydana gelen artım.


yıllık mera Nedir, Ne demektir Asli yem türleri bir yıllık otsu türlerden oluşan mera.


yıllık vejetasyon Nedir, Ne demektir Floristik kompozisyonun önemli kısmının bir yılhk türlerden oluşması.


yumak Nedir, Ne demektir Yer altı (rizom) ve yer üstü sürünücü (stolon) gövdeleri çok kısa ya da hiç bulunmayan bitkilerde bir çok gövdenin kök boğazından dik demetler halinde çıkması ve bir yamuk şeklinde oluşumu. Çoğunlukla, Buğdaygil türlerinde görülür. «Büyük Yumak» ve «Küçük Yumak» şekilleri vardır. Bunların aksi, «Kesek» şekilleridir. Terim, çoğunlukla «Yumak ve Kesek Formlar» şeklinde kullanılır.


yumru Nedir, Ne demektir Yedek besin maddesi depo eden, etli ve şişkin toprak altı gövdesi formudur.


yumru bakterileri Nedir, Ne demektir Baklagiller familyasına ait bitkilerin köklerindeki yummlarda yaşayan ve havanın serbest azotunu bağlayarak üzerinde yaşadığı bitkiye veren bakterilerdir.


zararlı bitki Nedir, Ne demektir Mera ve hayvanlara yaran olmayan ve bu yüzden merada bulunması sakıncalı bitki türleri.


zehirli bitki Nedir, Ne demektir Bünyesinde zehir etkisi olup, yiyen kayvanı hasta eden, öldüren bitkiler. Metabolizmanın bir toksin ürününü bünyesinde taşıyan türler de ayni kategoriye girer.


zehirli bitkiler Nedir, Ne demektir İçerdikleri zehirli madde veya maddeler nedeniyle hayvanların sağlığını bozan, hastalanmalarına neden olan veya onları öldüren bitkilerdir.