• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

literary terms / edebiyat terimleri

a slice of life yaşamdan bir kesit, yaşantı dilimi

abridged edition kısaltılmış baskı

alienation effects yabancılaştırma etkileri

allegory alegori, yerine

allusion değinti

ambience hava, atmosfer

anachronism anakronizm, çağaşım

annotated edition açıklamalı baskı

antagonist karşıtçı

anthology antoloji, seçki

anticlimax alçalan kerteleme

antihero erdemsiz başkişi

archetype ilkörnek

art gratis art sanat için sanat

avant-garde öncüler; öncü

Baconian theory Bacon kuramı

Beat Generation Yenik Kuşak

Bowdlerized edition kırpılmış baskı, denetlenmiş baskı

bard saz ozanı, ozan

belles-letres gökçeyazın

best-seller çok satılan kitap

black humour kara mizah

blank verse serbest nazım, uyaksız şiir

blurb tanıtı, bir yapıtın tanıtım ve reklam yazısı

Celtic Renaissance İrlanda Yazınsal Canlanışı

Commedia Dell'Arte İtalyan halk tuluat tiyatrosu

carpe diem gününü gün etme

catharsis arınma

characterization kişiliklendirme

cloak and dagger serüven..., casusluk ... (-ı)

close reading derişik okuma

comparative literature karşılaştırmalı yazın

critic eleştirmen

critique eleştiri

cross-referrence gönderme

deus ex machina klasik dramda zor bir durumu çözümlemek için mekanik bir yolla sahneye indirilen tanrı

drama oyun, piyes; tiyatro sanatı

dramatis personae oyun kişileri; oyun kişilerini gösteren dizelge

dramatist  oyun yazarı

dramaturgy oyunlama

edition baskı

empathy duygu sezgisi

epic theatre epik tiyatro

epistolary novel mektup roman

esthetics estetik

existentialism varoluşçuluk

explication de texte ayrıntılı metin açıklaması

fiction kurmaca yapıtlar

flashback geriye dönüş

flashforward ileriye atlayış

format genel biçim, genel düzen

genre tür

ghost writer bir diğerinin hesabına ve onun adı altında yazı ya da kitap yazan kimse

hack writer tutma yazar

happening genellikle doğaçtan oynanan ve izleyiciyi galeyana getiren oyun

happy ending mutlu son

hard cover sert kapak

hermeneutics yorumbilim

impression baskı

in media res ortasında, ortasından

intentional fallacy yazarın mesajını metin-dışı öğelerde aramanın yanlış olacağı yolundaki görüş

interior monologue iç-monolog

ivory tower fildişi kulesi

Lost Generation Yitik Kuşak

libretto sözler betiği, opera güftesi, opera metni

limp yumuşak, gevşek

literary criticism yazınsal eleştiri

literature of absurd saçmalıklar edebiyatı

local colour yörel ayrıntılar

longseller sürekli olarak basılıp satılan kitap

mannerism yazı, resim vb'de sık sık yinelenen biçemsel konu, biçem özelliği

memoirs anılar

mime Eski Yunan ve Latin tiyatrosunda gerçek kişi ve olayları taklit ederek yapılan gırgır oyun, pantomim; pantomim sanatçısı

mimesis yansıtma

New Criticism yeni eleştirimcilik

narrative anlatı

naturalism doğalcılık

non-fiction kullanmalık metinler

novel roman

pantomime müzikli ve gülmeceli şarkılarla dolu Noel'de çocuklar için oynanan peri masalı türünde oyun

paperback karton ciltli kitap

pen-name mahlas, takma ad

personage (roman, oyun, vb.'de) kişi

plagiarism aşırmaca, aşırmacılık

plot olay örgüsü

poem ozanlık; şiirler; şiirsellik

poet laureatie saray ozanı

poetaster ozansı

poetic licence yazınsal geçerlik

poetics koşukbilim

pornography açık saçık yayın

pot-boiler yalnız geçim parası kazanmak amacıyla yaratılan yazın ya da sanat ürünü

printing baskı

protagonist başkişi, kahraman

pseudonym mahlas, takma ad

Russian formalism Rus biçimciliği

realism gerçekçilik

rhetoric sözbilim

roman á clef dönüşük roman

romance  romans

Sturm und Drang Sturm und Drang

scinece fiction bilim kurgu

semiotics göstergebilim

slapstick itmeli kakmalı güldürü

stage direction düzen açıklaması

stock character çok işlenmiş karakter

stream of consciousness bilinç akımı

stylistics biçembilim, deyişbilim, anlatımbilim

suspence gecktirim

synesthesia eşduyu

the Bard Shakespeare

theatre tiyatro

three unities üç birlik kuralı

type character tipik karakter

universality evrensellik

verisimilitude gerçeğe benzerlik

verse koşuk, nazım; kıta, beyit; dize, mısra; ayet

villain kötü adam