• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kulak burun boğaz - otorhinolaryngology


acoustik rhinometry (akustik rinometri) Nedir, Ne demektir Burun boşluğuna verilen ses dalgalarını yansımasının ölçülmesi ile burun boşluğundaki direnç noktalarının belirlendiği test yöntemleri.


acusticus (akustikus) Nedir, Ne demektir İşitme siniri.


acusticus neurinoma (akustik nörinom) Nedir, Ne demektir İşitme sinirinden kaynaklanan tümör.


adenoidectomy (adenoidektomi) Nedir, Ne demektir Geniz etinin ameliyatla çıkarılması.


adenoiditis (adenoidit) Nedir, Ne demektir Büyümüş yutak bademciğinin iltihaplanması.


adenoids (adenoids) Nedir, Ne demektir Çocuklarda iltihap nedeniyle yutak bademciğinin büyümesi, geniz eti.


alar collaps (alar kollaps) Nedir, Ne demektir Nefes alırken burun kanatlarının içine çökmesi, büzüşmesi.


amblyacousia (ambiakuzi) Nedir, Ne demektir İşitme duyusunun ileri derecede azalması.


anacusis (anakuzis) Nedir, Ne demektir Total işitme kaybı, sağırlık.


anosmia (anosmi) Nedir, Ne demektir Koku alamama.


anosmia (anozmi) Nedir, Ne demektir Koku alma hissinin olmayışı.


antibiotic (antibiyotik) Nedir, Ne demektir Bakterilerin sebep olduğu hastalıklarda kullanılan, genellikle sentetik olarak hazırlanan, bakteriler üzerinde öldürücü veya gelişmelerini engelleyici etkiye sahip ilaçlar.


antiemetic (antiemetik) Nedir, Ne demektir Mide bulantısını, kusmayı azaltan veya engelleyen ilaçlar.


antihistamine (antihistamin) Nedir, Ne demektir Alerjinin tedavisinde kullanılır.


anti-inflammatory (antienflamatuar) Nedir, Ne demektir İltihabi tedavi edici ilaçlar.


aphagia (afaji) Nedir, Ne demektir Yutamama, yutma refleksinin kaybı.


arachnoidea (örümcek zar) Nedir, Ne demektir Beyin, beyincik ve omuriliği saran zarlardan ortada bulunan zardır.


audiogram (odyogram) Nedir, Ne demektir Kulağın işitebileceği ses dalgalarının çizelgesi.


audiometer (odiyometre) Nedir, Ne demektir İşitme yeteneğinin derecesini ölçen alet


audiometer (odyometre) Nedir, Ne demektir İşitme yeteneğinin derecesini ölçen alet.


audiometry (odiyometri) Nedir, Ne demektir İşitme yeteneğinin derecesini ölçme testi


audiometry (odyometri) Nedir, Ne demektir İşitme yeteneğinin derecesini ölçme.


auricle (orikül) Nedir, Ne demektir Kulak kepçesi.


auricula (oriküla) Nedir, Ne demektir Kulak kepçesi.


auris (oris) Nedir, Ne demektir Kulak


auris externa (oris eksterna) Nedir, Ne demektir Dış kulak.


auris interna (oris interna) Nedir, Ne demektir İç kulak.


auris media (oris media) Nedir, Ne demektir orta kulak.


buchon (buşon) Nedir, Ne demektir Büyük kulak kiri, kulak yolunu tıkar.


cartilago auricularis (kartilaj orikülaris) Nedir, Ne demektir Kulak kepçesi kıkırdağı.


cavum tympani (kavum timpani) Nedir, Ne demektir orta kulak boşluğu.


cerebrospinal fluid rhinorrhea (serebrosipinal fluid rinore) Nedir, Ne demektir Beyin omurilik sıvısının burundan gelmesi.


cerumen (serümen) Nedir, Ne demektir Kulak kiri, kulak yağı.


choanal atresia (koanal atrezi) Nedir, Ne demektir Arka burun deliklerinin kemik veya mukoza ile kapalı olması.


cholesteatoma (kolesteatom) Nedir, Ne demektir orta kulakta gelişen, etrafı çok katlı yası epitelle çevrili, içi kan ve kolesterol içeren kistik kitle.


cochlea (koklea) Nedir, Ne demektir İç kulakta işitme duyusunu alan kısım, kulak salyangozu.


concha auriculae (konka orikül) Nedir, Ne demektir Kulak sayvanı dış yüzündeki derin çukurluk, kulak konkası.


concha nasalis (konka nazalis) Nedir, Ne demektir Burun boşluğu dış yan duvarlarındaki 3 kemik kabartıdan her biri. Burun konkası.


coryza (koriza) Nedir, Ne demektir Akut burun nezlesi.


cottle test (kotıl testi) Nedir, Ne demektir Burun tıkanıklığı şikâyetlerinde burun hava geçişini saptamak için yapılan bir test.


deafness (difnıs) Nedir, Ne demektir İşitme yeteneğinin olmayışı, sağırlık.


decongestant (dekonjestan) Nedir, Ne demektir Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaçlar.


deflection of septum (defleksiyon of septum) Nedir, Ne demektir Burun bölmesinin sağa ya da sola doğru eğik olması.


dendrit Nedir, Ne demektir Sinir hücresinde hücreye ağaç görünümü veren kısa kalın uzantılar. Bunların sayıları birden çok olur ve dallanır.


diapozan testi Nedir, Ne demektir Ses titreşimlerini kemiklerin iletip iletmediğini anlamak için yapılan test.


discus intervertebralis Nedir, Ne demektir omur kemikleri arasında bulunan, yastık görevi yapan kıkırdak halka.


dura mater Nedir, Ne demektir Beyin, beyincik ve omuriliği saran zarlardan en dışta olanıdır. Serttir. Beyin ve beyincikte kafatası kemiklerine yapışık, omurilikte omurlara yapışık değildir.


dysosmia, parosmia (disosmi, parosmi) Nedir, Ne demektir Koku alma duyusunda bozukluk.


dysphagia (disfaji) Nedir, Ne demektir Yutma güçlüğü.


earache (earak) Nedir, Ne demektir Kulak ağrısı.


encephalon Nedir, Ne demektir Beyin ve beyincik. İkisine birden verilen isim. Tüm beyin.


epistaxis (epistaksis) Nedir, Ne demektir Burun kanaması.


fauces (fauses) Nedir, Ne demektir Boğaz.


glandula ceruminosa (glandula seruminoza) Nedir, Ne demektir Seruminos bez. Dış kulak yolu duvarında bulunan bezlerin genel adı.


globus hystericus (globus histerikus) Nedir, Ne demektir Hastanın yutkunurken mevcut olmamasına rağmen boğazında şişlik veya topak hissetmesi.


hemisifer Nedir, Ne demektir Beyin yarım kürelerinin her biri.


hyperacusis (hiperakuzis) Nedir, Ne demektir Seslerin olduğundan yüksek tonda duyulması.


hyperosmia (hiperosmi, hiperozmiNedir, Ne demektir Koku alma duyusunun ileri derecede artması, keskin olması.


hypertrohy of tonsillis (tonsilla hipertrofisi) Nedir, Ne demektir Bademciklerin büyümesi.


hypoacusis (hipoakusis) Nedir, Ne demektir Seslerin olduğundan düşük tonda duyulması.


hypoosmia (hipoosmi) Nedir, Ne demektir Koku alma duyusunun ileri derecede azalması.


hypopharynx (hipofarenks) Nedir, Ne demektir Yutağın alt kısmı. Yutağın yemek borusuna açılan kısmı.


hyposmia (hipozmi) Nedir, Ne demektir Koku alma duyusunun ileri derecede zayıf olması.


ıncudectomy (inkudektomi) Nedir, Ne demektir orta kulak kemikçiklerinden inkusu kesip çıkarma ameliyatı.


incus (inkus) Nedir, Ne demektir orta kulaktaki üç küçük kemikten örs şeklinde olanı. Örs kemiği.


kakosmi Nedir, Ne demektir Kokuyu sürekli kötü koku şeklinde algılama.


kakosmi: kokuyu sürekli kötü koku şeklinde algılama.


kanalis sentralis Nedir, Ne demektir omuriliğin ortasında, boyuna uzanan kanal. İçinde beyin omurilik sıvısı bulunur.


kortex Nedir, Ne demektir Beyin ve beyincikte dış katman. Sinir hücreleri bu katmanda bulunur.


labyrinth (labirent) Nedir, Ne demektir İç kulak.


labyrinthectomy (labirentektomi) Nedir, Ne demektir Kulak labirentinin ameliyatla çıkarılması.


labyrinthitis (labirentit) Nedir, Ne demektir Labirent iltihabı.


labyrinthotomy (labirentomi) Nedir, Ne demektir Kulak labirentine kesit yapma.


lamina Nedir, Ne demektir omurga kanalını kaplayan omurga kemiğinin arka kısmı.


laryngopharynx (larengofarenks) Nedir, Ne demektir Yutağın alt kısmı. Yutağın yemek borusuna açılan kısmı.


lobulus auricularis (lobulus örikularis) Nedir, Ne demektir Kulak memesi.


malleotomy (malleotomi) Nedir, Ne demektir orta kulak kemikçiklerinden malleusu kesip çıkarma ameliyatı.


malleus (malleus) Nedir, Ne demektir orta kulaktaki üç küçük kemikten çekiç şeklinde olanı . Çekiç kemiği.


medulla Nedir, Ne demektir Beyin ve beyinciğin iç katmanı.


medulla oblangata, bulbus (omurilik soğanı) Nedir, Ne demektir Beyinin omurilikten önceki soğan şeklinde bölümü.


medulla spinalis (omurilik) Nedir, Ne demektir Merkezi sinir sisteminin omurga kanalı içindeki bölümü.


medulla spinalis Nedir, Ne demektir omurilik


membrana tympanica (membrana timpanika) Nedir, Ne demektir Kulak zarı, timpanik zar. Dış kulak ile orta kulak arasında bulunan ince zar.


meniere’s disease (meniere diziis) Nedir, Ne demektir Meniere hastalığı. İç kulakta gelişen, tekrarlayıcı baş dönmeleri, ilerleyici işitme kaybı, kulak uğultusu, kulakta bası hissi ile belirgin kronik hastalık.


meninks Nedir, Ne demektir Beyin, beyincik ve omuriliğin çevresini saran, koruma amaçlı üç zara verilen isim.


microti (mikroti) Nedir, Ne demektir Kulak kepçesinin çok küçük oluşu.


myelon Nedir, Ne demektir omurilik.


myringa (miringa) Nedir, Ne demektir Kulak zarı, timpanik zar. Dış kulak ile orta kulak arasında bulunan ince zar.


myringectomy (miringektomi) Nedir, Ne demektir Kulak zarının ameliyatla çıkarılması.


myringitis (mirinjit) Nedir, Ne demektir Kulak zarı iltihabı.


myringoscope (miringoskop) Nedir, Ne demektir Kulak zarını muayede kullanılan alet.


myringotome (miringotom) Nedir, Ne demektir Kulak zarına kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


myringotomy (miringotomi) Nedir, Ne demektir Kulak zarına miringotom denilen aletle kesit yapma.


naris (naris) Nedir, Ne demektir Burun deliği.


nasal cavity (nazal kaviti) Nedir, Ne demektir Burun boşluğu


nasal cyst (nazal kist) Nedir, Ne demektir Burun kisti.


nasal polyp (nazal polip) Nedir, Ne demektir Burun mukozasında gelişen polip.


nasal septum (nasal septum) Nedir, Ne demektir Burun boşluğunu ikiye ayıran bölme; burun bölmesi.


nasal speculum (nazal spekülüm) Nedir, Ne demektir Burun deliklerini açarak burun içi muayenede kullanılan alet.


nasal speech (nazal spiiç) Nedir, Ne demektir Konuşurken sesin genizden gelişi, burundan konuşma.


nasal valve (nazal valv) Nedir, Ne demektir Burun açıklığı.


nasopharynx (nazofarenks) Nedir, Ne demektir Farenksin yumuşak damağın üstünde kalan bölümü.


nasus (nasi) Nedir, Ne demektir Burun.


nöroglia Nedir, Ne demektir Merkezi sinir organlarında nöronlar arasını dolduran ve sinir dokuya özgü bağ doku.


nöron (sinir hücresi) Nedir, Ne demektir Beyin, beyincik, omurilik ve ganglionlarda bulunur.


nose (nouz) Nedir, Ne demektir Burun.


nukleus pulposus Nedir, Ne demektir Discus intervertebralisin içinde bulunan, büyük bir kısmı sıvı olan çekiredek kısmı.


nystagmus (nistagmus) Nedir, Ne demektir Göz küresinin istemsiz hareketleri.


odynophagia (odinofaji) Nedir, Ne demektir Yutmada ağrı hissetme.


olfactometer (olfaktometre) Nedir, Ne demektir Koku alma duyusunun derecesini ölçen alet.


olfactometry (olfaktometri) Nedir, Ne demektir Koku alma derecesinin ölçülmesi.


oropharynx (orofarenks) Nedir, Ne demektir Farenksin yumuşak damağın altında kalan bölümü.


os nasale (os nazale) Nedir, Ne demektir Burun kemiği.


ossicle (osikıl) Nedir, Ne demektir Küçük kemik, kemikçik. Özellikle orta kulaktaki üç küçük kemikten herhangi biri.


otalgia (otalji) Nedir, Ne demektir Kulak ağrısı.


otitis (otit ya da otitis) Nedir, Ne demektir Kulak enfeksiyonu.


otitis externa (otitis eksterna) Nedir, Ne demektir Dış kulak yolu iltihabı.


otitis interna (otitis interna) Nedir, Ne demektir İç kulak iltihabı.


otitis media (otitis medya) Nedir, Ne demektir orta kulak iltihabı.


oto lavage (kulak lavajı) Nedir, Ne demektir Dış kulak yolunun yıkanması.


otomycosis (otomikoz) Nedir, Ne demektir Mantara bağlı kulak hastalığı.


otopiesis (otopiz) Nedir, Ne demektir Kulak zarının içeriye doğru çökmesi.


otopiyosis (otopiyoz) Nedir, Ne demektir Cerahatli akıntı ile seyreden herhangi bir kulak hastalığı.


otoplasty (otoplasti) Nedir, Ne demektir Dış kulağın onarılması için yapılan cerrahi müdahale.


otoplasty (otoplasti) Nedir, Ne demektir Kulak kepçesi üzerinde yapılan estetik ameliyatı.


otopyorrhea (otopiyore) Nedir, Ne demektir Kulaktan cerahatli akıntı gelişi.


otorrhagia (otoraji) Nedir, Ne demektir Kulak kanaması, kulaktan kan gelmesi.


otorrhagia (otoraji) Nedir, Ne demektir Kulaktan gelen kanama.


otorrhea (otore) Nedir, Ne demektir Kulak akıntısı. Kulaktan gelen iltihap ya da müköz akıntı.


otosclerosis (otosikleroz) Nedir, Ne demektir orta kulakta buluna kulak kemikçiklerinin sertleşmesi.


otosclerosis (otoskleroz) Nedir, Ne demektir Üzengi kemiğinin oval pencereye hareket edemeyecek şekilde yapışması sonucu oluşan, ses titreşimlerinin iç kulağa iletilememesi nedeniyle işitme kaybının eşlik ettiği kulak hastalığı.


otoscope (otoskop) Nedir, Ne demektir Kulak zarını muayede kullanılan alet.


otoscopy (otoskopi) Nedir, Ne demektir Kulak zarının otoskopla muayenesi.


palatine tonsil (palatin tonsil) Nedir, Ne demektir Damak bademciği.


paracusis (parakuzis) Nedir, Ne demektir İşitme bozukluğu.


parotid (parotid) Nedir, Ne demektir Kulak altı tükürük bezi.


parotid gland (parotid gland) Nedir, Ne demektir Kulak altı tükürük bezi.


parotis (parotis) Nedir, Ne demektir Kulak altı tükürük bezi.


parotitis (parotit) Nedir, Ne demektir Tükürük bezinin iltihabı.


pharyngeal tonsil (faranjeal tonsil) Nedir, Ne demektir Yutak bademciği


pharyngitis (farenjit) Nedir, Ne demektir Yutağın iltihabı.


pharynx (farenks) Nedir, Ne demektir Yutak.


pharynx (farinks) Nedir, Ne demektir Yutak.


piamater Nedir, Ne demektir Beyin, beyincik ve omurilik dokularını saran en iç zardır. oldukça yumuşaktır.


pinna (pinna) Nedir, Ne demektir Kulak kepçesi.


politzer test (politzer test) Nedir, Ne demektir Bir burun deliğini kapatırken diğer taraftan lastik pompa ile basınçlı hava verilmesi.


pons Nedir, Ne demektir omurilik soğanı ile beyin gövdesi arasında kalan bölüm.


presbyacusis (presbiyakuz) Nedir, Ne demektir Yaşlılık nedeniyle işitme kaybı, sağırlık.


presbycusis (presbikuz, presbikuzi) Nedir, Ne demektir Yaşlılık nedeniyle işitme kaybı, sağırlık.


regio olfactoria (regio olfaktorya) Nedir, Ne demektir Burun boşluğunun koku bölgesi olan üst kısmı.


regio respiratoria (regio respiratorya) Nedir, Ne demektir Burun boşluğunun solunumla ilgili bölümü.


respirometer (respirametre) Nedir, Ne demektir Solunum genişliğini ölçmede kullanılan alet.


respirometry (respirametri) Nedir, Ne demektir Solunum genişliğinin ölçülmesi.


rhinitis (rinit) Nedir, Ne demektir Burun içi mukozasının iltihabı.


rhino (rino) Nedir, Ne demektir Burun.


rhinolalia (rinolali) Nedir, Ne demektir Konuşurken sesin genizden gelişi, burundan konuşma.


rhinolith (rinolit) Nedir, Ne demektir Burun boşluğunda oluşan taş, burun taşı.


rhinomanometer (rinomanometre) Nedir, Ne demektir Burun boşluğundaki hava akımı ve basınçları ölçmeye yarayan cihaz.


rhinomanometry (rinomanometri) Nedir, Ne demektir Burun boşluğundaki hava akımı ve basınçların ölçülmesi işlemi.


rhinomycosis (rinomikoz) Nedir, Ne demektir Mantara bağlı burun hastalığı.


rhinopathy (rinopati) Nedir, Ne demektir Herhangi bir burun hastalığı


rhinophonia (rinofoni) Nedir, Ne demektir Konuşurken sesin genizden gelişi, burundan konuşma.


rhinophyma (rinofima) Nedir, Ne demektir Burnun bağ dokusu artımı ve yağ bezlerinin hipertrofisi sonucu aşırı irileşmesi¸ patates burun.


rhinoplasty (rinoplasti) Nedir, Ne demektir Herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla burun üzerinde yapılan estetik ameliyatı.


rhinoscleroma (rinosklerom) Nedir, Ne demektir Burun ve nazofarinksi tutan parçaları oluşturan ve bunun sonucunda burun tıkanıklığına yol açan granülomatöz hastalık.


rhinoscope (rinoskop) Nedir, Ne demektir Burun içini muayenede kullanılan alet.


rhinoscopy (rinoskopi) Nedir, Ne demektir Burun içinin rinoskop aracılığı ile muayenesi.


rhinosinusitis (rinosinüzit) Nedir, Ne demektir Burun ve sinüslerin enfeksiyonu.


saddle nose (sadl nouz) Nedir, Ne demektir Burun çatısının desteğinin kaybolması sonucu ortaya çıkan burun deformitesi, semer burun.


septoplasty (septoplasti) Nedir, Ne demektir Burun septumunun cerrahi olarak düzeltilmesi.


septorhinoplasty (septorinoplasti) Nedir, Ne demektir Burun septumunun cerrahi olarak düzeltilmesi ile birlikte burnun dış görünümünün de düzeltilmesini içeren ameliyat. Burun estetik ameliyatı.


septum deviation (septum deviasyonu) Nedir, Ne demektir Burun bölmesinin sağa ya da sola doğru eğik olması.


serebellum Nedir, Ne demektir Beyincik.


serebrum Nedir, Ne demektir Beyin


sialaden (siyaleden) Nedir, Ne demektir Tükürük bezi.


sialadenitis (siyaladenit) Nedir, Ne demektir Tükürük bezinin iltihabı.


sialitis (siyalit) Nedir, Ne demektir Tükürük bezinin iltihabı.


sinaps Nedir, Ne demektir Uyarıların; bir sinir hücresinden bir sinir hücresine ya da sinir hücresinden bir vücut hücresine geçirilmesini sağlayan bağlantılardır.


spinöz proçes Nedir, Ne demektir omur kemiğinin arka dikensi çıkıntısı.


stapedectomy (stapedektomi) Nedir, Ne demektir Stapez kemiğini çıkarma ameliyatı.


stapedectomy (stapedektomi) Nedir, Ne demektir Üzengi kemiğinin ameliyatla alınması.


stapes (stapes) Nedir, Ne demektir orta kulaktaki üç küçük kemikten üzengi şeklinde olanı. Üzengi kemiği.


substantia alba (ak katman) Nedir, Ne demektir omurilikte dışta, beyin ve beyincikte içte bulunur.Burada glia hücreleri ve sinir hücrelerinin uzantıları görülür.


substantia grisea (gri katman) Nedir, Ne demektir Boz katman omurilikte içte, beyin ve beyincikte dışta bulunur. Sinir hücreleri bu katmanda olur.


tinnitus (tinnitus) Nedir, Ne demektir Kulak çınlaması, kulak uğultusu.


tinnitus (tinnitus) Nedir, Ne demektir Kulak çınlaması.


tonsil (tonsil) Nedir, Ne demektir Bademcik.


tonsilla (tonsilla) Nedir, Ne demektir Bademcik.


tonsilla palatina (tonsilla palatina) Nedir, Ne demektir Damak bademciği.


tonsilla pharyngea (tonsilla farenjea) Nedir, Ne demektir Yutak bademciği


tonsillectomy (tonsillektomi) Nedir, Ne demektir Bademciğin ameliyatla çıkarılması.


tonsillitis (tonsilit) Nedir, Ne demektir Bademcik iltihabı.


tonsilloadenoidectomy (tonsilloadenoidektomi) Nedir, Ne demektir Damak bademcikleri ve yutak bademciğinin ameliyatla çıkarılması.


tuba auditiva (tuba öditiva) Nedir, Ne demektir orta kulak boşluğu ile yutak arasında uzanan boru. Östaki borusu.


tympanectomy (timpanektomi) Nedir, Ne demektir Kulak zarının ameliyatla çıkarılması.


tympanic cavity (timpanik kaviti) Nedir, Ne demektir orta kulak boşluğu.


tympanitis (timpanit) Nedir, Ne demektir Kulak zarı iltihabı.


tympanocentasis (timpanosentez) Nedir, Ne demektir orta kulakta biriken sıvıyı aspire etmek için bir iğne ile timpan zarın delinmesi.


tympanocentesis (timpanosentez) Nedir, Ne demektir Sıvı çekmek amacıyla kulak zarını iğne ile delerek timpan boşluğuna girme.


tympanometer (timpanometre) Nedir, Ne demektir orta kulağın basıncını ölçmeye yarayan alet.


tympanometry (timpanometri) Nedir, Ne demektir orta kulağın basıncını ölçme testi.


tympanoplasty (timpanoplasti) Nedir, Ne demektir Kulak zarının onarılması. orta kulak üzerinde yapılan estetik ameliyat.


tympanosclerosis (timpanoskleroz) Nedir, Ne demektir Kulak zarının sertleşmesi.


tympanostomy (timpanostomi) Nedir, Ne demektir orta kulak boşluğunun bir tüp aracılığıyla dış kulağa açılması.


tympanotomy (timpanotomi) Nedir, Ne demektir Kulak zarına kesit yapma.


tympanum (timpanum) Nedir, Ne demektir orta kulak. orta kulak boşluğu.


ventrikül (karıncık) Nedir, Ne demektir Beyinde bulunan boşluklar. Dört tanedir. İçlerinde beyin omurilik sıvısı bulunur.


vertebra Nedir, Ne demektir omur kemiklerinin her birine verilen ad.


vertigo (vertigo) Nedir, Ne demektir Baş dönmesi. Denge bozukluğu ile beraber görülen baş dönmesi.