• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ihracat terimleri / export terms


agent = acente

air freight = hava yükü

anti-dumping duty = anti-damping vergisi

audit = denetim

bartering = takas

bill of lading = konşimento

bulk items = dökme eşya

by order of = -nın emriyle

capital in kind = ayni sermaye

cash against goods = mal karşılığı ödeme

clean bill of lading = temiz konşimento

co-load = ek yükleme, birlikte yükleme

commodity = mal, ürün, emtia, ticari eşya, alınıp satılan şey

consignee = alıcı

consignor = gönderici

container = konteyner

counterpurchase = bağlı muamele

current value = rayiç bedel

customs = gümrük

customs endorsement = gümrük kabulü

customs-free = gümrüksüz, gümrükten muaf

dangerous goods = tehlikeli mallar

dead freight = ölü navlun

deadline = son tarih, son teslim tarihi

debit = borç

declarant = beyan sahibi

declaration = beyan

demurrage = sürastarya, demuraj, bekleme süresi, yükleme süresi

destination = varış noktası

domestic damage data = yurtiçi hasar bilgileri

door-to-door = kapıdan kapıya; işyerinden konuta

durable goods = dayanıklı mallar

duty-free = gümrüksüz, gümrük vergisinden muaf

en route = yolda, seyir halinde

export without returns = bedelsiz ihracat

exporter = ihracatçı

feeder vessel = aktarma gemisi, besleyici gemi

foreign damage data = yurtdışı hasar bilgileri

foreign trade corporation = dış ticaret sermaye şirketi

freight charge = navlun ücreti

full container load = tam konteyner yükü

groupage = grupaj

identical goods = aynı eşya, aynı mal

importer = ithalatçı

irrelevant cost = ilişkisiz maliyet

issuing bank = akreditifi açan banka

joint cargo = birleştirilmiş kargo

less container load = kısmi konteyner yükü, konteynerin tümünü doldurmayan yük

letter of carriage = irsaliye, nakliye senedi

line = hat

loading instruction = yükleme talimatı

loading location = yükleme yeri

loss = zarar

mother vessel = ana gemi

movement certificate = dolaşım belgesi

multimodal transport = karma taşımacılık, çok araçlı ulaşım

nonfreight = navlunsuz

notify = bildirmek, ihbar etmek

obsolete good = yatık mal

offer = teklif

operation = operasyon

order no and date = sipariş numarası ve tarihi

original document = asıl nüsha

overheads = işletme giderleri, genel giderler

packing list = çeki listesi, ambalaj listesi

partial = kısmi

place of delivery = teslim yeri

policy = poliçe

position no = pozisyon numarası

profit = kâr

proforma invoice = proforma fatura

quota = kota

reduction of tax = vergi indirimi

registration = tescil

release = piyasaya sürmek

restricted shipment = kısıtlı gönderi

revocation = fesih, iptal, ilga

roll-on roll-off = ro-ro, ro-ro gemisi

seal no = mühür no

settlement date = ödeme tarihi, mahsup tarihi

shipment sequence number = gönderi sıra numarası

stale bill of lading = geçkin konşimento

stamp tax = damga vergisi, damga resmi

storage = depolama

supplementary policy = zeyilname, ilave poliçe

tare = dara

tariff = tarife

tax = vergi

terms of payment = ödeme koşulları

total pieces = toplam parça sayısı

transport loading gauge = gabari

transshipment = taşıttan taşıta aktarma

truck freight = çekici yükü

vessel name = gemi adı