• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

havacılık meteorolojisi – kısaltmalar / aeroneutical meteorology – abbreviations

havacılık meteorolojisi – kısaltmalar / aeroneutical meteorology – abbreviations
ABT = About
Hakkında
ABV = Above
Yukarı, yukarıda
AC = Altocumulus
Altokümülüs, yamalı yayvan bulut
ACC = Area control centre or area control
Saha kontrol merkezi veya saha kontrol
ACFT = Aircraft
Uçak
ACT = Active or activivated or activity
Aktif veya aktiflik veya aktivite
AD = Aerodrome
Havaalanı
ADJ = Adjacent
Bitişik, komşu, yakın
ADZ = Advise
Tavsiye
AFIS = Aerodrome flight information service
Meydan uçuş bilgi servisi
AFS = Aeronautical fixed service
Sabit havacılık servisi
AFT = After
Sonra
AFTN = Aeronautical fixed telecommunication network
Sabit havacılık iletişim ağı
AIP = Aeronautical information publication
Havacılık enformasyon yayını
AIRAC = Aeronautical information regulation and control
Havacılık bilgi düzenlemesi ve kontrolü
AIREP = Plain language form of air report
Açık lisan şeklinde hava raporu
AIS = Aeronautical information services
Havacılık enformasyon hizmetleri
ALT = Altitude
İrtifa
ALTN = Alternate
Yedek (meydan için kullanılır)
AMD = Amend or amended
Düzeltme veya düzeltilmiş
AMS = Aeronautical mobile service
Seyyar havacılık servisi
AMSL = Above mean sea level
Ortalama deniz seviyesinden yukarı
AP = Airport
Havaalanı
APCH = Approach
Yaklaşma
APP = Approach control office or approach control
Yaklaşma kontrol ofisi veya yaklaşma kontrol
APR = April
Nisan
APRX = Approximate, approximately
Yaklaşık, tahmini
ARFOR = Area forecast (in aeronautical meteorological code)
Saha istidlali (havacılık kodu)
ARMET = Forecast upper wind and temperature at specified points
Belli noktalardaki yüksek rüzgâr ve sıcaklık istidlali (kod)
ARP = Aerodrome reference point
Alan referans noktası
ARR = Arrive or arrival message
Varış veya varış mesajı
ARS = Special air report
Özel hava raporu
AS = Altostratus
Altostratüs, yamalı katman bulut
AT = At
-de, -da
ATA = Actual time of arrival
Gerçek varış zamanı
ATC = Air traffic control (in general)
Hava trafik kontrol (genel)
ATD = Actual time of departure
Gerçek kalkış zamanı
ATIS = Automatic terminal information service
Otomatik terminal bilgi servisi
ATS = Air traffic services
Hava trafik hizmetleri
ATTN = Attention
Dikkat
AUG = August
Ağustos
AVBL = Available
Kullanılabilir
AVG = Average
Ortalama
AWY = Airway
Havayolu
BASE = Cloud base
Bulut tavanı
BCFG = Fog patches
Parçalı sisler
BCN = Beacon
Bikın, kulavuzluk eden ışık
BCST = Broadcast
Radyo yayını
BECMG = Becoming
Olma, meydana gelme
BFR = Before
Önce
BKN = Broken
Parçalı (bulut)
BL = Blowing
Sürüklenen (toz, kum, kar için)
BLO = Below clouds
Bulut altında
BLW = Below
Altında
BR = Mist
Pus
BTN = Between
arasında
C = Centre
Merkez
CAT = Category
Kategori
CAT = Clear air turbulance
Açık hava türbülansı
CAeM = Comission for Aeronautical Meteorology
Aeronatik Meteoroloji Komisyonu
CAVOK = Visibility, clouds and present weather better then prescibed values or conditions
Rüyet, bulutlar ve halihazır hava durumu öngörülen değer veya durumalrdan daha iyi
CB = Cumulonimbus
Kümülonimbüs, boranbulut, sağanak bulutu
CC = Cirrocumulus
Sirrokümülüs, yumakbulut
CCA = Corrected met message
Düzeltilmiş meteoroloji mesajı
CIDIN = Common ICAO data inter change network
Genel ICAO bilgi dağıtım şebekesi
CIV = Civil
Sivil
CK = Check
Çek etmek, kontrol etmek
CLD = Cloud
Bulut
CLR = Clear or cleared to .... or clearance
Açık veya -ye açık veya klerans
CNL = Cancel
İptal etmek
COM = Communications
Muhabere, iletişim
COR = Correct or corrected or correction
Doğru veya düzeltilmiş veya düzeltme
COV = Cover or covered or covering
Kapalı veya kapanmış veya kapak
CS = Cirrostratus
Sirrostratüs, tülbulut
CTA = Control area
Kontrol sahası
CWY = Clearway
Açık yol
CU = Cumulus
kümülüs, kümebulut
CUF = Cumuliform
Kümüliform
D = Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
Aşağı doğru
DA = Decision altitude
Karar irtifası
DCD = Double channel duplex
Çift kanal dubleks
DCS = Double channel simplex
Çift kanal simpleks
DCT = Direct
Doğrudan doğruya
DEC = December
Aralık
DEG = Degrees
Derece
DENEB = Fog dispersal operations
Sisin dağılma durumu
DEP = Depart or departure
Kalkış veya kalkma
DES = Descend or descending to
-e iniş veya alçalış
DEST = Destination
Gidilecek yer
DH = Decision height
Karar yüksekliği
DIF = Diffuse
Dağılmak
DIST = Distance
Mesafe
DLA = Delay or delayed
Gecikme veya gecikmiş
DMG = Distance measuring equipment
Mesafe ölçüm cihazı
DP = Dew point temprature
İşba sıcaklığı
DPT = Depth
Derinlik
DR = Low drifting
Alçaklarda sürüklenme (toz, kum veya kar için)
DRG = During
Esnasında
DS = Duststorm
Toz fırtınası
DU = Dust
Toz
DZ = Drizzle
Çisenti
E = East
Doğu
EAT = Expected approach time
Beklenen yaklaşma zamanı
EEE = Error
Hata
ELEV = Elevation
Rakım
EMBD = Embedded in a layer
Tabaka içinde gizli
EMERG = Emergency
Olağanüstü durum
ENRT = En-route
Yolda, giderken
EQPT = Equipment
Gereç, donatım
ETA = Estimated time of arrival or estimated arrival
Tahmini varış zamanı veya tahmini varış
ETD = Estimated time of departure or estimated depparture
Tahmini kalkış zamanı veya tahmini kalkış
EXC = Except
Hariç
EXER = Exercises
Tatbikat
EXP = Expect or expected or expecting
Bekleme, beklenen veya bekleyiş
EXTD = Extend or extending
Uzanmak veya uzanma
F = Fixed
Sabit
FAX = Facsimile transmission
Faksimil vericisi
FAL = Facilitation of international air transport
Uluslararası hava ulaşım kolaylığı
FBL = Light
Hafif şiddette
FC = Funnel cloud
Hortum bulut
FCST = Forecast
İstidlal
FEB = February
Şubat
FERQ = Frequency
Frekans
FG = Fog
Sis
FIC = Flight information centre
Uçuş bilgi merkezi
FIR = Flight information region
Uçuş bilgi bölgesi
FIS = Flight information service
Uçuş bilgi hizmeti
FL = Flight level
Uçuş seviyesi
FLD = Field
Saha, alan
FLT = Flight
Uçuş
FLY = Fly or flying
Uçmak veya uçuş
FM = From
-den, -dan
FRI = Friday
Cuma
FRONT = Front
Cephe (hava için)
FRQ = Frequent
Sık sık
FST = First
İlk
FT = Feet (dimensional unit)
Feet (ölçü birimi)
FU = Smoke
Duman
FZ = Freezing
Donma
FZDZ = Freezing drizzle
Donan çisenti
FZFG = Freezing fog
Donan sis
FZRA = Freezing rain
Donan yağmur
GCA = Ground-controlled approach system or ground-controlled approach
Yerden kontrollü yaklaşma sistemi veya yerden kontrollü yaklaşma
GND = Ground
Yer
GR = Hail
Dolu
GS = Smal hail and/or snow pellets
Küçük dolu ve/veya kar paletleri
GTS = Global telecommunication system
Küresel telekomünikasyon sistemi
H = Hourly
Satte bir, her saat başı
h = Half-hourly
Yarım saatte bir
H24 = Continuous day and night service
Gece ve gündüz devamlı hizmet
HEL = Helicopter
Helikopter
HF = High frequency (3000-30000 kHz)
Yüksek frekans (3000-30000 kHz)
HGT = Hight or hight above
Yükseklik ya da üzerinde yükseklik
hPa = Hektopascal
Hektopaskal
HR = Hours
Saatler
HURCN = Hurricane
Harikeyn, kasırga
HVY = Heavy
Kuvvetli
HZ = Dust haze
Kuru duman
IAL = Instrument approach and landing chart
Aletle yaklaşma ve iniş haritası
IATA = International Air Transport Association
Uluslararası Hava Taşımacılık Kuruluşu
IAO = In and out of clouds
Bulut içi ve bulut dışı
ICAO = International Civil Aviation Organization
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı
ICE = Icing
Buzlanma
IFR = Instrument flight rules
Aletle uçuş kuralları
IGA = International general aviation
Uluslararası genel havacılık
ILS = Instrument landing system
Aletle iniş sistemi
IMC = Instrument meteorological conditions
Aletle meteorolojik şartlar
INC = In cloud
Bulut içinde
INFO = Information
Bilgi
INS = Inches (dimensional unit)
İnç (ölçü birimi)
INTL = International
Uluslararası
INTSF = Intensify or intensifying
Kuvvetlenmek veya kuvvetlenme
INTST = Intensity
Şiddet
IR = Ice on runway
Pist üzerinde buz
ISOL = Isolated
Münferit (tek tek)
JAN = January
Ocak
JTST = Jet stream
Jet stream
JUL = July
Temmuz
JUN = June
Haziran
KM = Kilometers
Kilometre
KMH = Kilometers per hour
Kilometre/saat
KT = Knots
Knot
L = Left
Sol
LAT = Latitude
Enlem
LDG = Landing
İniş
LF = Low frequency (30-300 kHz)
Alçak frekans (30-300 kHz)
LGT = Light or lighting
Işık yada ışıklandırma
LMT = Local mean time
Ortalama mahalli saat
LOC = Locally or location or located
Yer veya mahalli veya yerleştirilmiş
LONG = Longitude
Boylam
LORAN = Long-range air navigation system
Uzun mesafe hava seyrüsefer sistemi
LRG = Long range
Uzun mesafe
LTD = Limited
Sınırlı
LTT = Landline teletypewriter
Bağlantılı teletayp
LVE = Leave or leaving
Ayrılmak, ayrılma
LVL = Level
Seviye
LYR = Layer or layered
Tabaka veya tabakalaşmış
M = Meters
Metre
MAINT = Maintenance
Bakım, idame
MAP = Aeronautical maps and charts
Havacılık harita ve kartları
MAR = At sea
Denizde
MAR = March
Mart
MAX = Maximum
Maksimum
MAY = May
Mayıs
MBST = Microburst
Mikroburst, mikropatlama
MET = Meteorological or meteorology
Meteorolojik ya da meteoroloji
METAR = Aviation routine weather report (in aeronautical meteorological code)
Havacılık sabit hava raporu (havacılık meteorolojisi kodu)
MF = Medium frequency (300-3000 kHz)
Orta dalga (300-3000 kHz)
MID = Midpoint
Orta nokta
MIFG = Shallow fog
Sığ sis, sıralar halinde sis
MIL = Military
Askeri
MMO = Main meteorological office
Ana meteoroloji ofisi
MNM = Minimum
Asgari, minimum, en az
MNTN = Maintain
Muhafaza etmek
MOD = Moderate
Orta şiddette, mutedil
MOTNE = Meteorogical Operational Telecommunication Network Europe
Avrupa Meteorolojik Operasyonel Telekomünikasyon Şebekesi
MOV = Move or moving
Hareket etmek veya hareket
MRG = Medium range
Orta mesafe
MS = Minus
Eksi
MSA = Minimum sector altitude
Minimum sektör irtifası
MSG = Message
Mesaj, ileti
MSL = Mean sea level
Ortalama deniz seviyesi
MT = Mountain
Dağ
MTW = Mountain waves
Dağ dalgası
MWO = Meteorological watch office
Meteoroloji gözlem ofisi
N = North
Kuzey
N = No distinct tendency (in RVR during previous 10 minutes)
Tandansda değişiklik yok
NATO = North  Atlantic Treaty Organization
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
NAV = Navigation
Seyrüsefer
NC = No change
Değişiklik yok
NGT = Night
Gece
NIL = None or I have nothing to send to you
Hiçbir veya size gönderecek hiçbir şey yok
NM = Nautical miles
Deniz mili
NML = Normal
Normal, olağan
NOTAM = Notam
Notam, havacılar için bilgi
NOSIG = No significant change
Önemli değişiklik yok
NOV = November
Kasım
NR = Number
Numara
NSC = No significant cloud
Önemli bulut yok
NSW = No significant weather
Önemli hadise yok
NXT = Next
Sonra, ondan sonra, bitişik
OBS = Observe, observed, observation
Gözlemek, gözlenmiş, gözlem
OBSC = Obscure or obscured or obscuring
Karartmak, kapanmış veya kapalı (bulut, sis için)
OBST = Obstruction
Mânia, engel
OCNL = Occasional or occasionally
Ara sıra meydana gelen veya ara sıra
OCT = October
Ekim
OK = We agree it is correct
Kabul etmek veya doğru
OPMET = Operational meteorological information
Operasyonel meteorolojik bilgi
OTLK = Outlook (used in SIGMET messages for volcanic ash and tropical cyclones)
Değerlendirme
OTP = On top
Tepesinde
OVC = Overcast
Kapalı (bulutla ilgili)
PANS = Procedures for air navigation service
Hava seyrüsefer hizmetleri için yöntemler
PL = Ice pellets
Buz paletleri
PL = Plain language
Açık lisan
PLN = Flight plan
Uçuş planı
PROB = Probability
İhtimal, olasılık
PS = Plus
Artı
PSN = Position
Pozisyon
QFE = Atmospheric pressure at aerodrome elevation
Havaalanı rakımındaki atmosferik basınç
QNH = Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground
Yerdeyken geçerli yüksekliğe altimetreyi ayar etmek
R = Right
Sağ
RA = Rain
Yağmur
WAFC = World area forecast centre
Küresel saha tahmin merkezi
RASN = Rain and snow
Karla karışık yağmur
RCH = Reach or reaching
Ulaşmak veya ulaşma
RCL = Runway centre line
Pist merkezi hattı
RE = Recent
Geçmiş saatte olan
REC = Receive or receiver
Almak ya da alıcı
REF = Reference to or refer to
-e müracaat veya -e müracaat etmek
REP = Reporting point
Rapor noktası
REQ = Request or requested
Talep, istek ya da talep edildi
RMK = Remark
Düşünce, işaret
ROFOR = Route forecast (in aeronautical meteorological code)
Yol hava tahmin raporu (havacılık meteoroloji kodu)
RPT = Repeat or I repeat
Tekrar et veya tekrar ediyorum
RRA = Delayed met message
Gecikmiş met mesajı
RTT = Radioteletypewriter
Radyo teletayp
RVR = Runway visual range
Pist görüş mesafesi
RWY = Runway
Pist
S = South
Güney
SA = Sandstorm, duststorm, rising dust or rising sand
Toz fırtınası, kum fırtınası veya yükselen toz veya kum
SAP = As soon as possible
Mümkün olan en kısa zamanda
SC = Stratocumulus
Stratokumulus, yığınbulut
SCT = Scattered
Az bulutlu
SEP = September
Eylül
SER = Service or servicing or served
Hizmet veya hizmet etme veya hizmet edilmiş
SEV = Severe (used e.g. to quality icing and turbulence reports)
Şiddetli
SFC = Surface
Yer
SG = Snow grains
Kar taneleri
SH = Showers
Sağanaklar
SHRA = Shower rain
Sağanak yağmur
SHSN = Shower snow
Sağanak kar
SIG = Signature
İmza
SIGMET = Significant Meteorological Information
Önemli meteorolojik bilgiler
SIGWX = Significant weather
Önemli hava
SKC = Sky clear
Hava açık
SLW = Slow
Yavaş
SN = Snow
Kar
SPECI = Aviation selected special weather report (in aeronautical meteorological code)
Seçilmiş özel havacılık raporu (havacılık meteoroloji kodu)
SPECIAL = Special meteorological report (in abbreviated plain language)
Özel meteorolojik rapor (kısaltılmış ve basit lisanla)
SQ = Squall
Bora, kasırga, ani ve şiddetli fırtına
SQL = Squall line
Squall hattı
SRG = Short range
Kısa mesafe
SS = Sandstorms
Kum fırtınası
SS = Sunset
Gün batımı
SST = Supersonic transport
Süpersonik taşımacılık
ST = Stratus
Stratus, katmanbulut
STF = Stratiform
yassı, yatay (bulut)
STN = Station
İstasyon
STNR = Stationary
İstasyoner, durağan
STOL = Short take-off and landing
Kısa kalkış ve iniş
SVC = Service message
Servis mesajı
SWY = Stopway
Duruş yolu
TAF = Terminal aerodrome forecast
Terminal meydan istidlali
TAIL = Tailwind
Kuyruk rüzgârı
TDO = Tornado
Kasırga, hortum, şiddetli fırtına
TDZ = Touchdown zone
Tekerlek koyma bölgesi
TEMPO = Temporary or temporarily
Geçici veya geçici olarak
TFC = Traffic
Trafik
THR = Threshold
Eşik
TKOF = Take-off
Kalkış
TL = Until
-e kadar
TMA = Terminal control area
Terminal kontrol sahası
TOC = Top of climb
Tırmanma sınırı
TOP = Cloud top
Bulut tepesi
TS = Thunderstorm
Oraj
TSGR = Thunderstorm with hail
Dolu ile birlikte oraj
TSSA = Thunderstorm with duststorm or sandstorm
Kum veya toz fırtınası ile birlikte oraj
TURB = Turbulence
Türbülans
TWR = Aerodrome control tower or aerodrome control
Hava kontrol kulesi veya meydan kontrol kulesi
TWY = Taxiway
Taksi yolu
U = Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
Yukarı doğru
UHF = Ultra high frequency (300 to 3000 MHz)
Ultra yüksek frekans (300-3000 MHz)
UTC = Universal coordinated time
Uluslararası birleştirilmiş zaman
VA = Volcanic ash
Volkanik kül
VAL = Vissual approach and landing chart
Görerek yaklaşma ve iniş haritası
VC = Vicinity of the aerodrome
Havaalanına yakın bölge
VCY = Vicinity
Yakın bölge
VER = Vertical
Dikey
VFR = Visual flight rules
Görerek uçuş kuralları
VHF = Very high frequency (30-300 MHz)
Çok yüksek frekans (30-300 MHz)
VIA = By way of
Yoluyla
VIP = Very important person
Çok önemli kişi
VIS = Visibility
Rüyet
VLF = Very low frequency (3 to 30 kHz)
Çok düşük frekans (3-30 kHz)
VLR = Very long range
Çok uzun mesafe
VMC = Visual meteorological conditions
Görerek meteorolojik koşullar
VOLMET = Meteorological information for aircraft in flight
Havadaki uçaklara verilen meteorolojik bilgi
VOR = VHF omnidirectional radio range
VHF çok yönlü radyo renç
VRB = Variable
Değişik yönlü
VSP = Vertical speed
Dikey hız
WAFC = World area forecast centre
Dünya saha tahmin merkezi
WDI = Wind direction indicator
Rüzgâr yön göstergesi
WDSPR = Widespread
Geniş alana yayılan
WKN = Weaken or weakening
Zayıflamak veya zayıflamış
WMO = World Meteorological Organization
Dünya Meteoroloji teşkilatı
WRNG = Warning
İhbar
WS = Wind shear
Rüzgâr makaslaması, rüzgâr kesmesi
WWW = World Weather Watch
Dünya Hava Gözetlemesi
WX = Weather
Hava
X = Atmospherics
Atmosferik
XX = Heavy (used to quality weather phenomena)
Kuvvetli (hava hadiselerinin şiddetlerini belirtmek için kullanılır)
YES = Yes (affirmative)
Evet (olumlu)
YR = Your
Sizin
Z = Coordinated Universal Time
Koordine edilmiş dünyasal zaman, eşgüdümlü evrensel zaman