• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gözbilim terimleri - ophthalmology


ablepsia (ablepsi) Nedir, Ne demektir Körlük. Görme yeteneğinin olmayışı.


amaurosis (amoroz) Nedir, Ne demektir Görme yeteneğinin kaybı.


ambiopia (ambiopi, ambiyopiNedir, Ne demektir Çift görme.


ambiyopia (ambliyopi) Nedir, Ne demektir Gözde saptanabilen organik bir bozukluk olmamasına rağmen görme keskinliğinin azalması


amblyopia (ambliyopi) Nedir, Ne demektir Görme bulanıklığı. Gözde belirli bir bozukluk olmaksızın oluşan görme azlığı.


amphodiplopia (ampodiplopi) Nedir, Ne demektir Her iki gözde de şaşılık olması.


anisoicoria (anisokori) Nedir, Ne demektir Gözlerde oluşan görüntünün büyüklük veya şekil bakımından birbirinden farklı olması.


anisometropia (anizometropi) Nedir, Ne demektir Gözlerin kırma gücünün birbirinden farklı olması.


anisophoria (anizofori) Nedir, Ne demektir Gözlerin kırma gücünün birbirinden farklı olması.


anisopia (anizopi) Nedir, Ne demektir İki gözün görme güçlerinin birbirinden farklı olması.


anomalopia (anomalopi) Nedir, Ne demektir Renk körü, renkleri ayırma yetisinin olmaması.


Anophtalmia (Anoftalmi) Nedir, Ne demektir  Gözlerin douştan olmaması.


Anophtalmia (Anoftalmi) Nedir, Ne demektir  Gözlerin douştan olmaması.


anopi Nedir, Ne demektir Görme yetisinin sonradan bozulması.


anopsia (anopsi) Nedir, Ne demektir Görme keskinliğinin azalması.


Antibiotic ophthalmic solution (Antibiyotik oftalmik sıvı) Nedir, Ne demektir  Antimikrobiyal solüsyon, bakteriyal enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.


aphakia (afaki) Nedir, Ne demektir Göz merceğinin olmaması. Gözde lensin olmaması.


arcus senilis (arkus senil) Nedir, Ne demektir Yaşlılarda kornea’nın çevresel kısmında görülen, kolesterol birikiminde oluşan beyaz ya da grimsi halka; kornea halkası; yaşlılık halkası.


Arteriosclerotic retinopathy (Arteriyosklerotik retinopati) Nedir, Ne demektir  Retinayı besleyen damarlardaki hemorajiler.


asthenopia (astenopi) Nedir, Ne demektir Göz yorgunluğu.


astigmatism (astigmatizm) Nedir, Ne demektir Gözde kırma bozukluğuna bağlı cisimden gelen ışınların retinada bir noktada birleşemeyip çizgi halinde veya daire şeklinde odaklaşma göstermesi.


Blepharitis (Blefarit) Nedir, Ne demektir  Göz kapağının enflamasyonu.


Blepharitis (Blefarit) Nedir, Ne demektir  Göz kapağının enflamasyonu.


blepharitis (blefarit) Nedir, Ne demektir Göz kapağı iltihabı.


blepharon (blefaron) Nedir, Ne demektir Gözkapağı.


blepharophimosis (blefarofimoz) Nedir, Ne demektir Göz kapakları aralığının daralması.


Blepharoplasty (Blefaroplasti) Nedir, Ne demektir  Göz kapağının cerrahi olarak tamiri.


blepharoplasty (blefaroplasti) Nedir, Ne demektir Göz kapağı üzerinde herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapılan estetik ameliyat.


blepharoptosis (blefaroptoz) Nedir, Ne demektir Göz kapağının aşağı düşmesi.


Blepharoptosis (Blefaroptozis) Nedir, Ne demektir  Genellikle paralizi nedeniyle göz kapağının düşmesi.


Blepharoptosis (Blefaroptozis) Nedir, Ne demektir  Genellikle paralizi nedeniyle göz kapağının düşmesi.


blepharospasm (blefarospazm) Nedir, Ne demektir Göz kapağının devamlı kasılma göstermesi.


blepharospasm (blefarospazm) Nedir, Ne demektir Gözü çevreleyen kasların istemsiz kasılması, kontrol edilmeyen göz kırpma ve göz kapağının kasılmasına sebep olur.


blepharospazm (bleforasineşi) Nedir, Ne demektir Alt ve üst göz kapağının birbirine yapışması.


blind (blaynd) Nedir, Ne demektir Görme yeteneğini kaybetmiş kimse, kör.


blind spot (blaynd spot) Nedir, Ne demektir Optik sinirin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


bulbus oculi (bulbus okuli) Nedir, Ne demektir Göz yuvarlağı, göz küresi.


Cataract (Katarakt) Nedir, Ne demektir  Görme azalmasına sebep olan lenslerin opak bozukluğu


Cataract (Katarakt) Nedir, Ne demektir  Görme azalmasına sebep olan lenslerin opak bozukluğu


cataract (katarakt) Nedir, Ne demektir Göz merceğinin bulanıklaşması. Göze perde inmesi.


Cataract extraction (Kataraktın çıkarılması) Nedir, Ne demektir  Bulutsu lenslerin gözden çıkarılması.


choroid (koroid) Nedir, Ne demektir Gözün retina ile sklera arasında yer alan damar tabakası.


choroidal hemorrhage (koroidal hemoraji) Nedir, Ne demektir Gözün damar tabakasında lokal kanama.


choroidea (koroidea) Nedir, Ne demektir Gözün retina ile sklera arasında yer alan damar tabakası.


choroiditis (koroidit) Nedir, Ne demektir Gözün damar tabakasının iltihabı.


cilia (siliya) Nedir, Ne demektir Göz kapağı serbest kenarındaki sert kıllar; kirpikler.


ciliary body (siliari badi) Nedir, Ne demektir Kirpiksi cisim.


color blindness (kolor blayndnıs) Nedir, Ne demektir Renk körlüğü.


conjunctiva (konjunktiva) Nedir, Ne demektir Göz kapaklarının iç yüzü ile - kornea hariç - göz küresinin ön yüzünü örten zar şeklinde ince mukoza.


Conjunctivitis (Konjuktivit) Nedir, Ne demektir  Pembe göz, konjuktivanın enflamasyonu.


Conjunctivitis (Konjuktivit) Nedir, Ne demektir  Pembe göz, konjuktivanın enflamasyonu.


conjunctivitis (konjunktivit) Nedir, Ne demektir Konjunktiva iltihabı.


Contact lens (Kontakt lens) Nedir, Ne demektir  Kornea üzerine uyan optik olarak doğrulama yapan küçük yuvarlak, saydam, plastik disk, kırılma kusurlarını düzeltmek için kullanılır.


cornea (kornea) Nedir, Ne demektir Gözün saydam bölümü.


corneal graft (korneal greft) Nedir, Ne demektir Bulanıklık gösteren kornea bölgesine, vericiden alınmış sağlam kornea parçasının yerleştirilmesi.


corneal injury (korneal injuri) Nedir, Ne demektir Herhangi bir nedenle korneanın zedelenmesi, yaralanması.


corneal transplant (korneal trasplant) Nedir, Ne demektir Kornea nakli.


corneal transplantation (korneal trasplantasyon) Nedir, Ne demektir Kornea nakli.


corpus ciliare (corpus siliyare) Nedir, Ne demektir Kirpiksi cisim.


cyclopia (siklopi) Nedir, Ne demektir İki göz yerine tek göz oluşmasıyla belirgin kongenital anomali. Tek gözlü olma.


dacryoadenitis (dakriyoadenit) Nedir, Ne demektir Gözyaşı bezinin iltihabı.


dacryocyst (dakriyosist) Nedir, Ne demektir Gözyaşı kesesi.


Dacryocystectomy (Dakriyosistektomi) Nedir, Ne demektir  Gözyaşı kesesinin çıkarılması.


Dacryocystitis (Dakriyosistit) Nedir, Ne demektir  Gözyaşı kesesinin enflamasyonu.


Dacryocystitis (Dakriyosistit) Nedir, Ne demektir  Gözyaşı kesesinin enflamasyonu.


dacryocystitis (dakriyosistit) Nedir, Ne demektir Gözyaşı kesesinin iltihabı.


dacryocystotomi (dakriyosistomi) Nedir, Ne demektir Gözyaşı kesesine kesit yapma.


Diabetic retinopathy (Diabetik retinopati) Nedir, Ne demektir  Uzun süreli diabet hastalarında hemoraji, mikroanevrizma ile karakterize retinal değişiklikler.


diplopia (diplopi) Nedir, Ne demektir Çift görme.


ductus lacrimalis (duktus lakrimalis) Nedir, Ne demektir Gözyaşı kanalları.


Ectropion (Ektropiyon) Nedir, Ne demektir  Göz kapağının kenarının dışarı dönmesi


Ectropion (Ektropiyon) Nedir, Ne demektir  Göz kapağının kenarının dışarı dönmesi tedavi edilemezse körlüğe sebep olur.


ectropion (ektropyon) Nedir, Ne demektir Bir oluşum kenarının içten dışa dönmesi, özellikle gözkapağının dışa dönmesi.


entropion (entropyon) Nedir, Ne demektir İçeriye dönme, içeriye kıvrılma, özellikle göz kapağı kenarının içe dönmesi.


Enucleation (Enükleasyon) Nedir, Ne demektir  Bir göz yuvarlağının çıkarılması.


epiphora (epifora) Nedir, Ne demektir Aşırı gözyaşı gelişi.


episcleritis (episklerit) Nedir, Ne demektir Episkleranın iltihabi, skleranin yüzeysel iltihabi.


evisceration (evisserasyon) Nedir, Ne demektir Bir organın içini boşaltma, özellikle göz küresinin içini boşaltma.


exophtalmus (eksoftalmus) Nedir, Ne demektir Tek ya da her iki göz yuvarlağının göz çukurundan dışarı fırlar gibi olması.


exophthalmia (egzoftalmi) Nedir, Ne demektir Göz küresinin dışarı doğru, öne çıkması.


exophthalmos (egzoftalmos) Nedir, Ne demektir Göz küresinin dışarı doğru, öne çıkması.


exophthalmus (egzoftalmus) Nedir, Ne demektir Göz küresinin dışarı doğru, öne çıkması.


extracapsular cataract extraction (ekstrakapsular katarakt ekstraksiyon) Nedir, Ne demektir Ön kapsülün ameliyatla alınması.


Eye instillation (Göze ilaç damlatma) Nedir, Ne demektir  Gözün içine ilacın damla damla akıtılarak uygulanması.


Eye irrigation (Gözü yıkama) Nedir, Ne demektir : Gözün su ya da başka bir sıvıyla yıkanması.


Fluorescein angiography (Floresan anjiografi) Nedir, Ne demektir  Floresan boya gözün toplardamarlarından birine enjekte edilir, floresan madde bütün göz damarlarını doldurur daha sonra retinal ve koroidal damarların görüntülenmesi ve fotoğraflanması yapılır.


Fluorescein angiography (Floresan anjiografi) Nedir, Ne demektir  Floresan boya gözün toplardamarlarından birine enjekte edilir, floresan madde bütün göz damarlarını doldurur daha sonra retinal ve koroidal damarların görüntülenmesi ve fotoğraflanması yapılır.


glandula lacrimalis (glandula lakrimalis) Nedir, Ne demektir Gözyaşı bezleri.


glaucoma (glokom) Nedir, Ne demektir Göz içi basıncının artmasıyla belirgin, körlüğe uzanan bir hastalık.


Hipertensive retinopathy (Hipertansif retinopati) Nedir, Ne demektir  Yüksek tansiyondan oluşan hemoraji ve papil ödemi ile karakterize retinal değişiklikler.


hordeolum (hordeolum) Nedir, Ne demektir Arpacık. Göz kapağı kenarındaki yağ bezlerinin ağrı, şişlik ve cerahatlenme ile belirgin bakteriyel iltihabı.


hypermetropia (hipermetropi) Nedir, Ne demektir Göze gelen paralel ışınların retinanın arkasında odaklaşması sonucu yakını net görememe ile belirgin görme bozukluğu.


hypopyon (hipopyon) Nedir, Ne demektir Gözün ön odasında cerahat toplanması


Implant (İmplant) Nedir, Ne demektir  Bozuk doğal lenslerin çıkartılıp yerine yapay lenslerin yerleştirilmesi.


interstitial keratitis (interstisyel keratit) Nedir, Ne demektir Korneanın derin tabakalarını tutan, genellikle konjenital sifilize bağlı kronik iltihap.


intracapsular cataract extraction (intrakapsular katarakt ekstraksiyon) Nedir, Ne demektir Merceğin, kapsülün ameliyatla alınması.


Intraocular lens (İntraoküler lens) Nedir, Ne demektir  Göz içi lens uygulaması.


Iridectomy (İridektomi) Nedir, Ne demektir  İris dokusunun bir kısmının çıkarılması.


iridocyclitis (iridosiklit) Nedir, Ne demektir İris ve kirpiksi cismin birlikte iltihabı.


Iridotomy (İridotomi) Nedir, Ne demektir  Posterior bölümden anterior bölüme sıvı salgısının KMsı için iris üzerine genellikle lazerle bir kesi yapılması işlemi.


iris (iris) Nedir, Ne demektir Göz bebeğinin etrafındaki renkli ve çember şeklindeki doku.


iritis (irit) Nedir, Ne demektir İris iltihabı.


keratitis (keratit) Nedir, Ne demektir Kornea iltihabı.


keratocentesis (keratosentez) Nedir, Ne demektir Korneayı delme ameliyatı; korneanın delinmesi. Göz ön odasından sıvı çekmek amacı ile kornea ponksiyonu yapma.


keratoconjunctivitis sicca (keratokonjuktivit sikka) Nedir, Ne demektir Gözyaşı salgılanmasında yetersizlik.


keratoconus (keratokonus) Nedir, Ne demektir Korneanın koni şeklinde ileriye doğru çıkıntı gösterişi


keratomalacia (keratomalasi) Nedir, Ne demektir Korneanın yumuşaması.


keratometer (keratometre) Nedir, Ne demektir Korneanın ön yüz eğriliğini ölçmede kullanılan alet.


keratometry (keratometri) Nedir, Ne demektir Korneanın ön yüz eğriliğinin, keratometre ile ölçülmesi


Keratoplasty (Keratoplasti) Nedir, Ne demektir  Korneanın transplantasyonu.


keratoplasty (keratoplasti) Nedir, Ne demektir Kornea üzerinde yapılan herhangi bir plastik ameliyat.


keratoscopy (kekeratoskopi) Nedir, Ne demektir Keratoskop aracılığıyla Korneanın muayenesi.


kerectomy (kerektomi) Nedir, Ne demektir Korneanın kısmen çıkarılması.


lacrimal duct (lakrimal duk) Nedir, Ne demektir Gözyaşı kanalları.


lacrimal glands (lakrimal glands) Nedir, Ne demektir Gözyaşı bezleri.


lacrimation (lacrimasyon) Nedir, Ne demektir Gözyaşı salgılama.


Laser surgery (Lazer cerrahi) Nedir, Ne demektir  Kesik açmak ya da dokuları bozmak için lazer kullanımı.


lens (lens) Nedir, Ne demektir Mercek.


lens extraction (lens ekstraksiyon) Nedir, Ne demektir Lensin çıkarılması.


lentitis (lentit) Nedir, Ne demektir Göz merceğinin iltihabı


leukoma (lökom) Nedir, Ne demektir Korneada oluşan beyaz leke.


Miotic (Miyotik) Nedir, Ne demektir  Göz bebeğinin büzülmesine sebep olan ajan.


mydriasis (midriyazis) Nedir, Ne demektir Göz gözbebeğinin anormal genişlemesi.


Mydriatic (Midriyatik) Nedir, Ne demektir  Bazı göz muayenelerinde, göz bebeğini genişletmek için kullanılan, göz bebeğinin genişlemesini sağlayan ajan.


myopia (miyopi) Nedir, Ne demektir Göze gelen paralel ışınların retinanın önünde odaklaşması sonucu uzağı net görememe ile belirgin görme bozukluğu.


myosis (myozis) Nedir, Ne demektir Gözbebeğinin daralması, ufalması.


nebula (nebula) Nedir, Ne demektir Korneada oluşan küçük leke.


nervus ophthalmicus (nervus oftalmikus) Nedir, Ne demektir Göz siniri.


nervus opticus (nervus optikus) Nedir, Ne demektir Görme siniri.


nyctalopia (niktalopi) Nedir, Ne demektir gece körlüğü, gece ya da alaca karanlıkta net görememe.


nystagmus (nistagmus) Nedir, Ne demektir Göz küresinin istek dışı hareketi, göz titremesi.


nystagmus (nistagmus) Nedir, Ne demektir Göz yuvarlağının istemsiz hızlı gidip gelme hareketi.


nystaxis (nistaksis) Nedir, Ne demektir Göz küresinin istek dışı hareketi, göz titremesi.


ocular (oküler) Nedir, Ne demektir Gözle ilgili.


oculus (okülus) Nedir, Ne demektir Göz.


ophtalmometer (oftalmometre) Nedir, Ne demektir Korneanın ön yüz eğriliğini ölçmede kullanılan alet.


ophthalmic nerve (oftalmik nerve) Nedir, Ne demektir Göz siniri.


ophthalmomalacia (oftalmomalazi) Nedir, Ne demektir Gözün normal gerginliğini kaybederek yumuşaması.


ophthalmomycosis (oftalmomikoz) Nedir, Ne demektir Gözde yerleşen mantarların sebep olduğu bir hastalık.


ophthalmoparalysis (oftalmoparalizi) Nedir, Ne demektir Göz kaslarının felci.


ophthalmophthisis (oftalmoftiz) Nedir, Ne demektir Gözün büzülerek küçülmesi.


ophthalmoplegia (oftalmopleji) Nedir, Ne demektir Göz kaslarında görülen paralizi.


ophthalmoplegia (oftalmopleji) Nedir, Ne demektir Göz kaslarının felci.


ophthalmos (oftalmos) Nedir, Ne demektir Göz.


Ophthalmoscope (Oftalmoskop) Nedir, Ne demektir  Göz küresinin içini inceleyen cihaz.


ophthalmoscope (oftalmoskop) Nedir, Ne demektir Göz dibinin muayenesinde kullanılan alet, göz aynası.


Ophthalmoscopy (Oftalmoskopi) Nedir, Ne demektir  Oftalmoskop ile göz içinin incelenmesi.


ophthalmoscopy (oftalmoskopi) Nedir, Ne demektir Göz dibinin oftalmoskop aracılığıyla muayenesi.


ophthalmotonometry (oftalmotonometri) Nedir, Ne demektir Göz içi basıncının oftalmotonometre aracılığıyla ölçülmesi.


optic (optik) Nedir, Ne demektir Görme ile ilgili.


optic atrophy (optik atrofi) Nedir, Ne demektir Görme sinirinin atrofi göstermesi.


optic disk (optik disk) Nedir, Ne demektir Optik sinirin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


optic nerve (optik nerve) Nedir, Ne demektir Görme siniri.


optic papilla (optik papilla) Nedir, Ne demektir Optik sinirin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


optik glioma (optik gliyom) Nedir, Ne demektir Optik sinir üzerinde, sinir sistemi destek dokusunda gelişen, görme kaybı, ekzoftalmi ve şaşılık gibi belirtilerle seyreden tümör.


optik neuritis (optik nevrit) Nedir, Ne demektir Optik sinir iltihabı.


orbita (orbita) Nedir, Ne demektir Göz çukuru.


orbital cellulitis (orbital selülit) Nedir, Ne demektir Gözü saran dokuların iltihabı.


Orbitography (Orbitografi) Nedir, Ne demektir : Orbitanın radyografik olarak incelenmesi.


Orbitography (Orbitografi) Nedir, Ne demektir : Orbitanın radyografik olarak incelenmesi.


palpebra (palpebra) Nedir, Ne demektir Gözkapağı.


panophthalmia (panoftalmi) Nedir, Ne demektir Gözün tümüyle iltihaplanması.


panophthalmitis (panoftalmit) Nedir, Ne demektir Gözün tümüyle iltihaplanması.


papillitis (papillit) Nedir, Ne demektir Optik papillanın ödemli iltihabı.


parsplana lensectomy (parsplana lensektomi) Nedir, Ne demektir Lensin ameliyatla alınması.


photophobia (fotofobi) Nedir, Ne demektir Işığa aşırı hassasiyet ve ışıktan rahatsız olma.


photophobia (fotofobi) Nedir, Ne demektir Işık korkusu.


photopia (fotofi) Nedir, Ne demektir Gözün ışığa uyum göstermesi.


photopsia (fotopsi) Nedir, Ne demektir Kişini gözleri önünde kıvılcım ya da parıltı algılanması.


photoptometer (fotoptometre) Nedir, Ne demektir Gözlerin ışık eşiğini ölçmede kullanılan alet. Gözün cisimleri tanıyabileceği en az ışık miktarını belirleyen araç.


photoptometry (fotoptometri) Nedir, Ne demektir Gözün cisimleri tanıyabileceği en az ışık miktarının ölçülmesi.


presbyopia (presbiyopi) Nedir, Ne demektir İlerleyen yaşla birlikte göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi sonucu yakındaki cisimleri görememe ile belirgin görme bozukluğu.


presbytism (presbitizm) Nedir, Ne demektir İlerleyen yaşla birlikte göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi sonucu yakındaki cisimleri görememe ile belirgin görme bozukluğu.


pterygium (pterijium) Nedir, Ne demektir Göz kapaklarının birleştiği köşe ile kornea arasında, konjuktivanın bir bölümünün kalınlaşmasıyla oluşan üçgen şeklinde damardan zengin zarımsı oluşum.


pupil (pupil) Nedir, Ne demektir Gözbebeği.


pupilla (pupilla) Nedir, Ne demektir Gözbebeği.


retina (retina) Nedir, Ne demektir Gözün ağ tabakası.


retinal detachment (retinal detişman) Nedir, Ne demektir Retinanın damar tabakasından ayrılması. Retina dekolmanı.


Retinitis (Retinit) Nedir, Ne demektir  Retinanın iltihabı.


retinitis (retinit) Nedir, Ne demektir Retina iltihabı.


retinitis pigmentoza (pigmenter retinit) Nedir, Ne demektir Retinada pigment birikimi. Optik sinirde atrofi ve damarlarda incelme sonucu görme alanında daralma ve gece körlüğü ile belirgin kalıtsal hastalık.


retinoblastoma (retinoblastoma) Nedir, Ne demektir Retinanın kötü huylu tümörü.


Retinopathy (Retinopati) Nedir, Ne demektir  retinenın dejeneratif hastalıkları.


retinopathy (retinopati) Nedir, Ne demektir Retinada beliren herhangi bir iltihap dışı değişiklik.


retinoscope (retinoskop) Nedir, Ne demektir Gözün kırma hatalarını belirleme amacıyla retina muayenesinde kullanılan alet.


retinoscopy (retinoskopi) Nedir, Ne demektir Gözün kırma hatalarını belirleme amacıyla uygulanan yöntem.


retrolental fibrodysplasia (retrolental fibrodisplazi) Nedir, Ne demektir Prematüre bebeklere yüksek konsantrasyonda oksijen verilmesine bağlı olarak gelişen retina damarlarında anormallikle belirlenen bir hastalık.


sclera (sklera) Nedir, Ne demektir Göz küresinin - kornea dışında - dış yüzeyini saran beyaz renkte sert tabaka. Göz akı.


Scleritis (Sklerit) Nedir, Ne demektir  Skleranın iltihabı.


scleritis (sklerit) Nedir, Ne demektir Sklera iltihabı.


scotoma (skotom) Nedir, Ne demektir Görme alanında görüş kaybı ile belirgin bölge, kör bölge.


scotoma (skotom) Nedir, Ne demektir Görmede kör nokta.


Sonography (Sonografi) Nedir, Ne demektir  Yabancı cisim, ayrılmış retina ya da göz içi patolojileri belirlemek için yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanımı.


Sonography (Sonografi) Nedir, Ne demektir  Yabancı cisim, ayrılmış retina ya da göz içi patolojileri belirlemek için yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanımı.


Strabismus (Strabismus) Nedir, Ne demektir  Gözün önlenemeyen kayması, şaşılık.


strabismus (strabizmus) Nedir, Ne demektir İaşılık


tarsoplasty (tarsoplasti) Nedir, Ne demektir Göz kapağındaki herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltmek üzere yapılan estetik ameliyat.


tarsorrhaphy (tarsorafi) Nedir, Ne demektir Kapak kenarlarını karşılıklı dikerek göz kapağı aralığını daraltma veya tamamen kapatma


Tonometry (Tonometri) Nedir, Ne demektir  İntraoküler basıncı ölçmek için tonometre kullanımı, glokomda yükselir.


Tonometry (Tonometri) Nedir, Ne demektir  İntraoküler basıncı ölçmek için tonometre kullanımı, glokomda yükselir.


Tropometer (Tropometre) Nedir, Ne demektir  Göz küresinin dönüş derecesini ölçmede kullanılan alet.


Tropometer (Tropometre) Nedir, Ne demektir  Göz küresinin dönüş derecesini ölçmede kullanılan alet.


uvea (uvea) Nedir, Ne demektir İris, Corpus ciliare ve Choroidea’nın oluşturduğu damar tabaka


uveitis (uveitis) Nedir, Ne demektir Uvea iltihabı.


xerophthalmia (kseroftalmi) Nedir, Ne demektir Konjektiva ve korneanın parlaklığını kaybederek kuruması.