• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

educational terms / eğitim terimleri

A excellent/B good/C fair/F fail  pekiyi/iyi/orta/başarısız

academic year öğretim yılı

administrative staff yönetim görevlileri

adviser kılavuz öğretmen

announcement, catalogue duyuru

assignment okuyup hazırlanma

attentance devam

Bachelor of Arts, B.A. Edebiyat Fakültesi Mezunu

Bachelor of Science, B.S. Fen Fakültesi Mezunu

board of trustees, board of regents yönetim kurulu

campus kampüs, yerleşke

cap, mortarboard kep

college entrance examinations üniversite giriş sınavları

commencement, graduation ceremony bitirme töreni

comprehensive examinations geniş kapsamlı sınavlar

corequisite koşut ders

course dersler, öğrenim

credit system kredi sistemi

curriculum, syllabus öğretim programı, müfredat

Department of Health, Education and Welfare, HEW Sağlık, Eğitim ve Refah Bölümü

Doctor of Philosophy, Ph.D. Doktorluk Payesi

dean dekan

dean of students öğrenci işleri başkanı

diploma diploma

doctor doktor (PHD, DSC, DLITT gibi derecesi olan)

(doctoral) dissertation doktora tezi

elective seçmeli

enrollment, registration yazılma (kayıt, kaydolma)

ex-cathedra lecture üniversitede öğretim üyesi/görevlisi olmadan verilen ders

extension course yaygın kurs

extracurricular activities, non-academic activities öğrenimdışı etkinlikler

extramural okuldışı, okullararası

Faculty/College of Letters Edebiyat Fakültesi

faculty fakülte

female student kız öğrenci (karma öğretim olan üniversitede)

field work alan çalışması

formal education örgün eğitim (izlencesel eğitim)

freshman/sophomore/junior/senior birinci/ikinci/üçüncü/dördüncü sınıf öğrencisi

gown cübbe

graduate, graduate student üniversite mezunu (yalnızca diploma almış, lisansüstü eğitim görmeyen)

Higher School of Foreign Language Yabancıdiller Yüksekokulu

homework ev ödevi

Institutions of Higher Learning Yüksek Öğretim Kurumları

intramural okuliçi, sınıflararası

land-grant college hükümetçe verilen toprak üzerinde kurulan üniversite

lecture konuşma (üniversitede öğrencilerin önünde yapılan)

lecturer öğretim üyesi (en düşük sanlı)

liberal arts edebiyat ve beşeri bilimler

magisterial course konusunda yetkili ya da usta birinin verdiği ders

manual arts el sanatları

Master of Arts, M.A. Toplum Bilimleri Mezunu

Master of Science Fen Bilimleri Mezunu

mid-term exam dönem ortası sınavı

polytechnichs yüksek meslek okulları, politeknikler

postdoctoral (studies) doktora-üstü (incelemeler)

postgraduate (studies) lisansüstü (incelemeler)

postgraduate, postgraduate student üniversite mezunu (yetkilik aldıktan sonra lisans üstü eğitim gören)

president rector, chancellor rektör

private education özel eğitim

pupil öğrenci (özel ders alan ya da bir okula giden küçük yaştaki)

quadrivium Ortaçağ Yüksek Bilimleri

qualification yeterlik

quiz ara sınav, küçük sınav

remedial course yetiştirici öğretim

research work masabaşı çalışma

Scholastic Aptitude Tests, SAT akademik yetenek testleri

scholarship, bursary, grant burs

student öğrenci (üniversiteli, yüksekokul öğrencisi)

summer school yaz okulu

supervisor gözetmen

Teachers Training Schools yüksek öğretmen okulları

teacher, instructor öğretmen

teaching staff öğretim üyeleri/görevlileri

term paper sömestr raporu

term, semester yarıyıl, sömestr

test kısa sınav, test

transcript dereceler listesi

trimester üç dönem

trivium sözel bilimler

tuition öğretim ücreti

tutor danışman

tutorial system her öğrenci ile bir öğretmenin ilgilendiği ders düzeni

undergraduate, university student üniversiteli

university üniversite

university lecturer doçent

university of autonomy özerk üniversite