• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

educational terms / eğitim terimleri

açık öğretim = Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze ve uzaktan öğretim dışında, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının mekândan bağımsız şekilde karşılıklı iletişim ve etkileşimine dayalı olmaksızın gerçekleştirilen eğitim-öğretim türü.

 

aday hekimlik dönemi (intern dönemi) = Tıp Fakültesi dönem VI’da yürütülen en az 9 en fazla 12 aylık uygulamalı eğitim-öğretim süreci.

 

AGNO = Ağırlıklı Genel Not Ortalaması.


Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) = Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değer.


akademik danışman = Bir öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren Fakülte ile ilişkisini kesene kadar  geçen süre içerisinde öğrenciye danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen  öğretim elemanı.

 

akademik danışman = Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanı.

 

akademik kurul = İlgili bölümde fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri.

 

akademik takvim = Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihleri ile başvuru, kayıt, sınav ve diğer önemli tarihleri içeren ve Senato tarafından onaylanan takvim.

 

akademik takvim = Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, enstitü tarafından ilan edilen eğitim dönemi.

 

akreditasyon kuruluşları = Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları.

 

AKTS = Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System-ECTS) : Öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için ihtiyaç duyduğu iş yükü temeline dayanan Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

al = Alt limit.

 

ales = Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı.

 

alt birim = Birimler içinde faaliyet gösteren bölümü, anabilim/anasanat dalı veya programı.

 

alt birim kurulu = Bölüm veya anabilim/anasanat dalı kurulu.

 

alt kurullar = Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kurulunun altında oluşturulan Program Değerlendirme ve StratejiGeliştirme Kurulu, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu, İletişim Becerileri Kurulu ve Koordinatörler Kurullarından her biri.

 

ana bilim dalı aday hekimlik döneminden sorumlu öğretim üyesi = Fakültenin aday hekimlik uygulaması yapılan ana bilim dallarında bu dönemin eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu için görevlendirilen öğretim üyesi.

 

anabilim dalı = Enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalı.

 

anabilim dalı başkanlığı = Enstitüler bünyesinde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanlıkları.

 

anabilim/anasanat dalı = Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ilgili anabilim/anasanat dalı.


anabilim/anasanat dalı başkanlığı = Lisansüstü eğitim-öğretimin yürütülmesinden Enstitü Müdürlüğüne karşı sorumlu olan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı.

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) = Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim  kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistem.

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi (AKTS Kredisi) = Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan sayısal değer.

 

azami süre = Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için altı yarıyılı, doktora programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyılı, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıl.

 

baraj = İlgili ders kurulu teorik ve pratik, mazeret (telafi), yılsonu ve bütünleme sınavlarında; ayrı ayrı olmak üzere, her anabilim dalının soru grubu, entegre oturum- panel-seminer-olgu sunumu-klinik yaklaşım soru grubu, klinik bilimler soru grubu ve birleştirilmiş dersler soru grubunda sorulan soru sayılarının yarısı.

 

baş koordinatör = Eğitim programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından belirlenen öğretim üyesi.

baş koordinatör = Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde hazırlanan ders programlarını (ders kurulları, klinik pratik uygulama, klinik, poliklinik eğitim-öğretim programlarını ve benzeri) ve sınavlarını denetleyen, dönem koordinatörleri arasındaki koordinasyonu sağlayan I ila VI’ncı dönemlerde yapılan tüm sınavlardan, doğrudan eğitimden sorumlu dekan yardımcısına karşı sorumlu olan fakülte öğretim üyesi.

 

baş koordinatör yardımcısı = Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde baş koordinatöre karşı sorumlu ve çalışmalarında baş koordinatöre yardımcı olan  Fakülte öğretim üyesi.

 

başarı baraj notu = 4,00 üzerinden 2,00.

 

başkoordinatör = Eğitimden sorumlu dekan yardımcısı.

başkoordinatör = Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının program değerlendirme süreci içinde yürütülmesi ve dönem koordinatörlerinin uyum içinde  çalışmasını sağlamak için görevlendirilmiş öğretim üyesi.

başkoordinatör = Tıp eğitim programının yürütülmesinden ve denetlenmesinden sorumlu ve dönem koordinatörleri ile birlikte çalışan öğretim elemanı.


bilim alanı danışma komisyonu = Tanıma ve denklik başvurularının incelenmesi sürecinde çeşitli mezuniyet alanlarına ilişkin olarak gerektiğinde görüş almak amacıyla kurulan,  çalışma usul ve esasları kendi yönergesinde belirlenen ve çeşitli üniversiteler bünyesinde çalışmakta olan alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan komisyon.

 

bilim dalı (bd) = Anabilim dalı içerisinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi.

 

birim = Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları.

 

birim kurulu = Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulu.

 

birim yönetim kurulu = Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul yönetim kurulu.

 

birleştirilmiş dersler = I, II ve III’üncü dönemlerde yapılacak olan sınavlarda dönem koordinatörü tarafından, farklı anabilim/bilim dallarına ait derslerin bazılarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan dersler.

 

bölüm = Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimi.

 

çift anadal programı = Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin üniversitenin iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan program.

 

danışman = Bir öğrenciye, üniversite hayatı süresince, ders kaydı, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili konularda yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili alt birim tarafından önerilen ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip araştırma görevlileri.

 

danışman = Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, tez, sanat eseri çalışması ve sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim elemanı.

 

danışman = Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen öğretim elemanı.


danışman/koordinatör = Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanı.

 

değişim programı = Yurtiçi veya yurtdışı iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören program.

 

değişim programları = Yurtiçi/yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol çerçevesinde yürütülen programlar.


dekan = Üniversitelerde bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesör.

 

dekanlık = 1. Dekan olma durumu. 2. Dekanın görevi. 3. Dekanın makamı.

 

denklik = Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesi.

 

ders kredi saati = Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir kredi saati, yıl sisteminde iki kredi saati; uygulama, laboratuar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye ve benzeri çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi saati; yıl sisteminde ise iki kredi saati.

 

ders kredisi = Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik ders ve/veya seminer, iki ders saatlik stüdyo, atölye, laboratuvar, klinik, arazi çalışması ve benzeri uygulamalı çalışmalara ilişkin ulusal krediyi ifade eden sayısal değer.

ders kredisi = Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders 1 krediyi, öğretim programındaki uygulamalı derslerin 1 saati ½ krediyi,

ders kredisi = Teorik ve uygulamalı ders saatlerine göre hesaplanan kredi.


ders kurulu = Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde doku, organ, sistem veya hekimlikle ilgili konuların  birbirini tamamlayacak biçimde değişik disiplinler tarafından belirli bir sürede entegre şekilde verilen kuramsal ve uygulama dersler grubu.

ders kurulu = Dönem I, II ve III’teki her bir dönemde hibrit sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış, farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimi.

ders kurulu = Eğitim programının dönem I, II ve III’te geçen ve birbiriyle ilişkili sistem ya da konu gruplarından oluşan entegre edilmiş bilgi, beceri ve tutum hedefleri olan multidisipliner eğitim ünitelerinden her birisi.

ders kurulu = Kavramsal bütünlük sağlayacak şekilde belirlenen amaca göre farklı anabilim/bilim dalları tarafından belirli bir süre için programlanmış dersler  grubu.

ders kurulu = Tıp Fakültesi anabilim dalları tarafından dönem I, II ve III’üncü dönemlerde birden çok  anabilim/bilim dalı tarafından entegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş ve bütünleştirilmiş bir düzen içerisinde teorik eğitim ve pratik uygulamalar bütününün oluşturduğu dersler grubu.

 

ders kurulu başkan yardımcısı = Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde, her ders kurulu için o kurulda görevli olan Fakülte öğretim üyeleri arasından atanan ve ders kurulu başkanına karşı sorumlu olan Fakülte öğretim üyeleri.

 

ders kurulu başkanı = İlgili ders kurulunda sınav/sınavların yürütülmesi için görevlendirilen öğretim üyesi.

ders kurulu başkanı = Koordinatörler tarafından ilgili ders kurulunda görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilen öğretim üyesi.

ders kurulu başkanı = Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde, her ders kurulu için o kurulda görevli Fakülte öğretim üyeleri arasından atanan ve dönem koordinatörü ile dönem koordinatör yardımcılarına karşı sorumlu olan öğretim üyesi.

 

ders kurulu sınavı = Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulunun sonunda yapılan kuramsal ve uygulama sınavları.

ders kurulu sınavı = Ders kurulu sonunda yapılan sınav.


ders yılı = Dönem olarak da adlandırılan bir eğitim-öğretim yılı.

 

dışarıdan eğitim = Devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan eğitim-öğretim.


dikey geçiş = Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapması.


diploma denklik belgesi =  Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belge.

 

diploma eki = Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belge.

diploma eki = Yükseköğrenim diplomalarına eklenen, Avrupada akademik ve mesleki becerilerin tanınmasını sağlayan, verilen kişinin devam ettiği ve başarıyla tamamladığı eğitimin şeklini, düzeyini, şartlarını, içeriğini ve durumunu tanımlayan belge.

 

diploma programı = Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programları.


dkl = Değerlendirmeye katma limiti.

 

DNO = Dönem Not Ortalaması.

 

dönem = Bir ders yılı.

dönem = Bir eğitim-öğretim yılı.

dönem = Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılı.

dönem = En az 28 haftadan oluşan altı eğitim-öğretim yılının her biri.

dönem = Tıp Fakültesinde her biri bir ders yılını kapsayan 6 (altı) sınıf karşılığı.

dönem = Toplamı en az yirmi sekiz haftalık zaman dilimini kapsayan iki yarıyıldan oluşan bir ders yılı.

 

dönem koordinatör yardımcısı = Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde, dönem koordinatörüne karşı sorumlu ve çalışmalarında dönem koordinatörüne yardımcı olan Fakülte öğretim üyesi.

 

dönem koordinatörü = Her bir dönemin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve eğitim-öğretimi program  değerlendirme süreci içinde düzenli bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle görevli öğretim üyesi.

dönem koordinatörü = Mezuniyet öncesi eğitim programlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim üyesi.

dönem koordinatörü = Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Dekan tarafından atanan öğretim üyesi.

dönem koordinatörü = Sorumlu olduğu eğitim-öğretim döneminde eğitim süreçlerini (ders kurulları, klinik pratik uygulama, klinik, poliklinik eğitim öğretim programlarını ve benzeri) ve sınavlarını planlayan, düzenleyen, eksiksiz ve düzenli olarak yapılmasını sağlayan ve baş koordinatöre karşı sorumlu olan Fakülte öğretim üyesi.

 

dönem not ortalaması = Öğrencinin ilgili yarıyılda aldığı tüm derslerin harf notu katsayılarını, bu derslere ait AKTS/kredi değeri ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın AKTS/kredi toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanması.

 

düzey = Önlisans veya lisans diploma programlarından her biri.

 

EABD = Enstitü Anabilim Dalları.

 

EABDB = Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları.


eğitici personel = Mesleki yetkinliğe sahip, öğrencilerin işletmedeki eğitimlerinden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip işletme personeli.

 

eğitim-öğretim dönemi = Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları hariç en az 14 (on dört) haftalık güz ve 14 (on dört) haftalık bahar yarıyıllarından oluşan dönem.


enstitü = Bir üniversiteye  bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.

 

enstitü anabilim dalı (EABD) = 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalı.

 

enstitü anabilim dalı akademik kurulu (eabdak) = Enstitü anabilim dalı başkanının başkanlığında ilgili anabilim dalı bünyesindeki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurul.

 

enstitü anabilim dalı kurulu (eabdk) = Anabilim dalı başkanının başkanlığında varsa yardımcıları ile anabilim dalını oluşturan bilim dalı başkanlarından oluşan kurul.

 

enstitü kurulu (EK) = Enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlarından oluşan kurul.

enstitü kurulu (EK) = Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile Enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurul.

enstitü yönetim kurulu (EYK) = Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurul.


entegre sistem = Ders kurullarında hücre, organ ve/veya sistem temelli konuların ilgili öğretim üyeleri/ana bilim dallarının katkısıyla birlikte işlendiği eğitim-öğretim modeli.

 

entegre sistem = Dönem I, II ve III’te farklı derslerin benzer konularının bir arada işlendiği eğitim-öğretim modelini,

 

eşdeğer diploma programı = İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları.

 

fakülte = Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri.

 

fakülte eğitim komisyonu = Dekan, Başkoordinatör, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı ve Dönem Koordinatörlerinden oluşan komisyon.

 

fakülte kurulu = Bir fakültenin asıl öğretim üyeleri ile o fakültede ders vermekle görevli öteki öğretim üyelerinden oluşan, eğitim ve öğretim işlerini düzenleyici kararlar alan ve önerilerde bulunan, doğrudan doğruya fakülteyi ilgilendiren yasa, tüzük ve yönetmelik tasarılarını Senato'ya sunmak üzere hazırlayan kurul.


farklı puan türü = Öğrenci  Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2010 yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS-1 ile YGS-2), SÖZ Puan Türü (YGS-3 ile YGS-4), EA Puan Türü (YGS-5 ile YGS-6), Matematik-Fen (MF)  puan Türü, TürkçeMatematik (TM) Puan Türü, Türkçe-Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi (7) puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yedi (7) puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik-Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe-Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe-Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne göre karşılığı.

 

final sınavı = Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki dersleri kapsayan sınav.

 

formatif sınav = Bir ders kurulu süresince biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirme amacıyla yapılan sınavlar.


GANO = Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı genel not ortalaması.

 

genel not ortalaması (GNO) = Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalaması.

 

GMAT = Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavı.

 

GNO = Genel not ortalaması. (İlk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin harf notu katsayılarını, bu derslere ait AKTS/kredi değeri ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın AKTS/kredi toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanması.)

 

gönüllülük çalışmaları dersi = Kişisel gelişim, değerler eğitimi ve topluma katkı esaslı hem teorik hem uygulamalı ders.


GRE = Uluslararası Graduate Record Examinations sınavı.


ham not = Bir sınavdan alınan ve herhangi bir baraj uygulaması yapılmamış not.

 

hibrit sistem = Entegre Sistem ve Probleme Dayalı Öğrenim ortak uygulamaları.

 

ikinci danışman (eş danışman) = Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı.

 

iletişim becerileri kurulu (İBK) = Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında verilen iletişim becerileri derslerinin içeriğini takip eden, yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapan kurul.

 

ilgili kurul = Fakültelerde fakülte kurulunu, konservatuvarda konservatuvar kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurul.


ilgili yönetim kurulu = Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu.

ilgili yönetim kurulu = Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulu.

ilgili yönetim kurulu = Yükseköğretim kurumlarındaki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulu.


ilmi hüviyet tespiti =  Denklik işlemleri sürecinde alınan seviye tespit sınavı kararı kapsamında, yükseköğretim kurumlarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılan sözlü ve gerektiğinde yazılı ve pratik uygulama aşamalarını da içeren ve yazılı seviye tespit sınavına muadil olan sınav.

 

intern dönemi (aday hekimlik dönemi) = Tıp Fakültesi dönem VI’da yürütülen en az 9 en fazla 12 aylık uygulamalı eğitim-öğretim süreci.

 

internlik dönemi (VI'ncı sınıf) = VI'ncı sınıftaki klinik, ameliyathane, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan on iki aylık dönem.

 

intibak komisyonu = Öğrencilerin yatay ve dikey geçişleri veya önceki öğrenmeleri kapsamında almış oldukları derslerin veya eğitim ve öğretim kazanımlarının kayıtlı oldukları yeni programlarındaki hangi ders veya kazanıma tekabül ettiğini değerlendirmek üzere oluşturulan komisyon.

 

intibak programı = Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan program.

 

intihal = Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterme.

 

intörnlük = Dönem VI’da, klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren stajlardan oluşan 12 aylık bir eğitim-öğretim süreci.

 

intörnlük dönemi = Altıncı sınıfa geçmeye hak kazanan klinik, poliklinik ve saha çalışmaları eğitiminin yapıldığı on iki aylık dönem.

 

intörnlük uygulaması = Tıp  fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinin, hekimlik uygulamalarına yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek üzere öğretim üyeleri, tıp hekimleri ve diğer sağlık meslek mensupları ile birlikte klinik karar verme süreçlerine ve uygulamalarına, nöbet tutma dâhil sağlık hizmet sunumuna aktif katılımının sağlandığı ve süresi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen uygulamalı eğitim.

 

isteğe bağlı staj = Öğrencinin, kayıtlı olduğu programın öğretim planında yer almamasına rağmen kendi ihtiyaçları ve isteği doğrultusunda yaptığı staj.


isteğe bağlı yabancı dil hazırlık = Eğitim dili tamamen Türkçe olan bölümde/programda, öğrencinin almasının kendi isteğine bağlı olduğu program. 


işletme = Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerleri.

 

işletme değerlendirme formu = İşletme tarafından her bir öğrenci için doldurulan, uygulamalı eğitim süreçleri ile ilgili bilgileri, gözlemleri ve işletmenin öğrencilerin uygulamalı eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içeren form.


işletmede mesleki eğitim =  Mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik eğitimlerini yükseköğretim kurumlarında, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde, beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim uygulamaları.

 

katkı payı/öğrenim ücreti = 2547 sayılı Kanun gereği; birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilerin ödemesi gereken ücret.

 

klinik pratik uygulama = Yükseköğretim Kurulu ilkelerine uygun olarak saptanan bir süre ile IV, V ve VI’ncı dönemlerde bulunan, anabilim/bilim dallarınca ders, seminer ve uygulamalı (klinik, ameliyathane, poliklinik) olarak verilen çalışmalar.

 

klinik pratik uygulama sorumlusu = Eğitim verilen pratik uygulamalarda öğrencilerin pratik uygulama programlarından, pratik uygulama eğitiminin işleyişinden ve pratik uygulama sınavlarından sorumlu olan klinik pratik uygulamanın yapıldığı anabilim dalı başkanı veya onun görevlendirdiği anabilim dalında görevli, eğitim açısından dönem koordinatörlerine ve koordinatör yardımcılarına karşı sorumlu Fakülte öğretim üyesi.

 

kontenjan = Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısı.


koordinatör = Her bir dönemin  eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile  görevlendirilmiş öğretim elemanı.


koordinatörler kurulu =  Dekanın atadığı bir baş koordinatör ve en fazla iki baş koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörleri ve yardımcıları, her dönemin öğrenci temsilcisi ve bir sekreterden oluşan, Fakültede her öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve sınavların genel  planlamasını yapan ve konular arasında koordinasyonu sağlamakla yükümlü olan, Dekan başkanlığında her akademik yılda en az iki kez toplanan kurul.

koordinatörler kurulu = Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve  koordinasyonu için oluşturulmuş kurul.

koordinatörler kurulu = Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi, planlanması ve koordinasyonu için Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları, dönem koordinatörleri ve dönem koordinatör yardımcılarından oluşan kurul.

 

kredi = Bir yarıyıl devam eden bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saati ile uygulama, alan veya atölye çalışması ya da laboratuvar ve benzeri çalışma saatinin yarısının toplanması sonucu bulunan değer.

 

kurul = Yükseköğretim Genel Kurulu.

kurul = Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulu.

 

kurul kredisi = Bir kurulun başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve benzeri ifade eden değer.

 

kurum içi yatay geçiş = Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçiş.

 

kurum tanıma belgesi = Bir yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığını gösteren, talep edilmesi halinde ilgililere verilen ancak diploma denklik belgesi niteliği taşımayan okul tanıma belgesi.

 

kurumlar arası yatay geçiş = Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan geçiş.

 

lisans = Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretim.

 

lisansüstü eğitim = Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi.

 

mesleki eğitim programı = Yükseköğretim Kurulu tarafından Ülkenin kalkınmaya dair üst politika belgeleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirli zaman aralıkları ile belirlenen ve bir mesleğe ilişkin önlisans veya lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülen yükseköğretim diploma programları.

 

mezuniyet öncesi eğitim komisyonu = Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi, planlanması ve koordinasyonu için mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları, dönem koordinatörleri, dönem koordinatör yardımcıları, Ölçme-Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu Başkanı, Mesleki Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu Başkanı, Bilimsel Araştırma Eğitimi Komisyonu Başkanı, İletişim Becerileri Komisyonu Başkanı, Tıp Eğitimi Öz Değerlendirme Kurulu Koordinatörü, Multidisiplin Laboratuvarı Koordinatörü, Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonu Başkanı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü ve Fakülte öğrenci temsilcisinden oluşan kurul.

 

mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu = Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının planlanması, geliştirilmesi, entegrasyonu ve koordinasyonunu sağlayan komisyon.

 

mezuniyet tanıma belgesi = Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş ilgilinin, tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun olduğunu gösteren ancak diploma denklik belgesi niteliği taşımayan belge.


mutlak değerlendirme sistemi = Her bir öğrencinin notunu bağımsız olarak belirli mutlak standartlara göre ölçen sistem.


müfredat geliştirme kurulu (MÜGEK) = Fakülte tarafından eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında verilen derslerin içeriğini takip eden, yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapan kurul.

 

MÜGEK = Müfredat geliştirme kurulu.

 

mütevelli heyeti = Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, en yüksek karar organı olan üniversite yöneticeler kurulu. Devlet üniversitelerinde karşılığı daha ziyade Üniversite Konseyi (Governing Board veya Board of Regents) şeklindedir ve devlet adına kamu çıkarını kollayan toplumda tanınmış kişilerden oluşur.

 

not çizelgesi (transkript) = Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge.

 

not durum çizelgesi (transkript) = Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge.

 

ortak diploma programları = İlgili birim kurulunun kararı, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla imzalanan protokol ve anlaşmalar çerçevesinde ortaklaşa yürütülecek lisans/ön lisans eğitimine yönelik diploma programı.

 

ortak program = Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen öğrencilerin ön lisans veya lisans derecesi verilen bir diploma programına geçmeden önce aynı yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden oluşan program.

 

ÖDK = Öz Değerlendirme Kurulu.

 

öğrenci merkezli eğitim = Probleme dayalı öğretim, ters yüz eğitim, olgu temelli oturum, vaka çözümleme, öğrenci panelleri şeklinde yapılan öğrencilerin aktif rol oynadığı eğitim modelleri.

 

ölçme ve değerlendirme komisyonu = Mezuniyet öncesi eğitimde objektif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirleyen, geliştiren, aynı zamanda öğretim üyelerine verilecek eğitici eğitimi kurslarını düzenleyen komisyon.

 

ölçme ve değerlendirme kurulu = Fakültenin mezuniyet öncesi ve sonrası tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri sırasında yapılan sınav, staj, intörnlük ve benzeri gibi süreçlerin ölçme ve değerlendirme açısından denetimini ve planlamasını yapan kurul.

 

ölçme-değerlendirme komisyonu = Soru bankasının oluşturulması ile soruların ve sınavların istatiksel analizlerinin yapılmasını sağlayan komisyon.

 

ön lisans = Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini oluşturan yükseköğretim.

 

ön şartlı ders = Alınabilmesi için önceki yarıyılda/yılda yer alan derslerden bir veya birkaçının alınıp başarılması şartı aranılan dersi,

 

ösym = Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi.

 

öz değerlendirme kurulu (ÖDK) = Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendiren kendi iç mekanizmalarını harekete geçiren, gerektiğinde yeni düzenlemelerin yapılmasında ve planlanmasında önerilerde bulunan kurul.

 

özel öğrenci = Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenci.

özel öğrenci = Üniversitede herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı olmadan enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla derse katılabilen ve öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenci.

 

PDÖ = Probleme Dayalı Öğrenme.

 

probleme dayalı öğrenim = Dönem I, II ve III’te tüm dönem boyunca devam eden küçük grup uygulamalarını kapsayan mesleki beceri eğitimi.

 

Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) = Bilgi, anlama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi bilişsel öğelerin kullanımının hedeflendiği öğrenme modeli.

 

program = Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler, proje, seminer ile doktora yeterlik sınavını, doktora tez önerisini, tez ve uygulamaları.

program = Yükseköğretim kurumlarının akademik birimleri bünyesinde bilim ve sanat ile ilişkili öğrenme ve meslek alanına ilişkin kazanım odaklı bir eğitim ve öğretim planı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren, kayıt olma koşulları ve süresi belirli olan, mezunlarına bir unvan ve yükseköğretim derecesi kazandıran diploma programı.

 

program değerlendirme ve strateji geliştirme kurulu = Fakültenin eğitim-öğretim programını, elde ettiği geri bildirimler aracılığı ile değerlendiren ve genel stratejik planlama yapan kurul.

 

program süresi = Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), tezsiz yüksek lisans programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için dört yarıyılı, doktora programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyılı, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl.

 

proje = Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin kazandığı bilgi ve deneyimi içeren bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanan metin.

proje = Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için hazırlanan dönem projesi.

 

proje değerlendirme komisyonu = Tezsiz yüksek lisans projelerini değerlendirip sonuçlandıran komisyon.

 

rektör = Özerk üniversitelerin senatolarınca belli bir süre için profesörler arasından seçilen, özerk olmayan üniversitelere ise Millî Eğitim Bakanlığınca atanan ve üniversite yönetiminden başlıca sorumlu olan kimse.

 

rektörlük = 1. Rektörün görevi. 2. Rektörün makamı. 3. Rektör ve görevlilerinin çalıştığı bina.

 

sanat eseri çalışması = Sanat dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencilerinin tez yerine hazırlayacakları çalışma ve eser metni.

 

sanatta yeterlik çalışması = Öğrencilerin sanat dalında doktora tezi yerine hazırlayacakları sanatsal çalışma.

 

seçmeli ders = Öğrencinin, kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan; bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla kendi isteği ile aldığı ve başarmak zorunda olduğu alan dışı seçmeli ders.

seçmeli ders = Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve/veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı ders.

 

seçmeli dersler = Fakülte Kurulunca belirlenen ve öğrencilerin meslek dersleri dışında tercihen alacakları dersler.

 

seçmeli staj = Dönem IV, V ve VI'da dönem koordinatörünün onayı alınarak yapılacak staj.

 

senato = Rektörün başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan bir önceki rektör, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, her fakülte kurulunun kendi üyeleri arasından üç yıl için seçeceği ikişer profesörle üniversite ya da fakültelere bağlı her yüksek okulun yönetmeninden oluşan ve üniversitenin bütününü ilgilendiren yasa, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, tüm üniversiteye ilişkin konular üzerinde karar vermekle görevli kurul.

 

sertifika programı = Üniversitede bir uzmanlık alanına yönelik bağımsız olarak açılan ve dersleri ön lisans ve lisans programlarına ders transferi yapılamayan program.

 

Seviye Ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS) = Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda, söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj tamamlama, proje yapma veya sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme, değerlendirme ve belirlemeye yönelik işlemler bütünü.

 

staj = Dönem IV, V ve VI’da ana bilim dallarında pratik ve/veya teorik olarak yapılan eğitim-öğretim.

staj = Dönem IV ve V’te klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik ve teorik olarak yapılan eğitim-öğretim.

staj = Dördüncü ve beşinci dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında kuramsal ve uygulamalı yapılan eğitim-öğretim.

staj = Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, tecrübe edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmelerde yaptıkları mesleki çalışma.

 

staj sınavı = Staj sonunda yapılan sınav.

 

staj sorumlusu = Fakültede ilgili stajın yürütülmesi için anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi.

 

staj/eğitim sorumlusu = Anabilim Dallarının Stajdan/Eğitimden Sorumlu öğretim üyesi.

 

sürekli tıp eğitimi koordinatörü = Mezuniyet sonrası eğitim ve öğretim faaliyetleri ile tıpta uzmanlık eğitimi programlarının eşgüdümünden sorumlu dekan yardımcısı.

 

SYBS = Seviye Ve Yeterlik Belirleme Sistemi.

 

taban puan = Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı.

 

tanıma = Yurtdışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesi.

 

tanıma ve denklik hizmetleri daire başkanlığı = Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tanıma ve denklik işlemlerini yürüten hizmet birimi.

 

TEBAD = Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı.

 

teorik ders = Öğrenci ve öğretim elemanının karşılıklı etkileşim içinde oldukları ders.


tez = Yüksek lisans tezi, doktora tezi veya sanatta yeterlik tezi.

 

tıp eğitimi kurulu = Dekanın başkanlığında Dekan Yardımcıları, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı, Başkoordinatör, Alt Kurul Başkanları (Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu, İletişim Becerileri Kurulu), Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü, öğrenci değişim programları koordinatörleri, Koordinatörler Kurulu üyeleri, anabilim dalları staj/eğitim sorumlularından oluşan kurul.

 

transkript (not çizelgesi) = Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge.

 

uluslararası ortak diploma programı = Yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek önlisans veya lisans diploması veren programlarında yürüttükleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programı.

 

uygulamalı ders = Bir eğitim ve öğretim döneminde diploma programına ait dersler kapsamında öğrencilerin yükseköğretim kurumunun uygulama alanlarında, işletmelerde veya hizmet alanlarında uygulamaların içinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının veya elemanlarının sorumluluğunda yapılan, işletmede mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan ders.

 

uygulamalı eğitim dosyası = Öğrencilerin uygulamalı eğitimler kapsamında hazırlamaları gereken defter, gelişim dosyası, form, rapor ve benzeri doküman.

 

uzaktan eğitim = Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı eşzamanlı/eşzamansız biçimde verilen öğretim.

 

uzaktan öğretim = Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde verildiği öğretim.

 

üniversite = Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu.

 

üst yarıyıl/yıl = Öğrencinin bulunduğu yarıyılı takip eden iki üst yarıyıl/bir üst yıl.

 

yabancı dil sınavı = Yükseköğretim üst kurumları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen sınavlar.

 

yandal programı = Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamı taşımayan ve diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin karşılığında sertifika verilen program.


YANO = Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması.

  

yatay geçiş = Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanması.

 

yaygın seçmeli ders = Öğrencilerin başka birimlerden alabilecekleri alan dışı seçmeli dersler.

 

yaz okulu = Öğrencinin eğitim-öğretim yılı sonunda başarısız olduğu dersi veya not yükseltmek amaçlı başarılı olduğu dersi alması için açılan program.


zorunlu yabancı dil hazırlık = Eğitim dili %30 veya %100 yabancı dil olan bölümde/programda, öğrencinin almasının zorunlu olduğu program.

  


A excellent/B good/C fair/F fail  pekiyi/iyi/orta/başarısız

academic year öğretim yılı

administrative staff yönetim görevlileri

adviser kılavuz öğretmen

announcement, catalogue duyuru

assignment okuyup hazırlanma

attentance devam

Bachelor of Arts, B.A. Edebiyat Fakültesi Mezunu

Bachelor of Science, B.S. Fen Fakültesi Mezunu

board of trustees, board of regents yönetim kurulu

campus kampüs, yerleşke

cap, mortarboard kep

college entrance examinations üniversite giriş sınavları

commencement, graduation ceremony bitirme töreni

comprehensive examinations geniş kapsamlı sınavlar

corequisite koşut ders

course dersler, öğrenim

credit system kredi sistemi

curriculum, syllabus öğretim programı, müfredat

Department of Health, Education and Welfare, HEW Sağlık, Eğitim ve Refah Bölümü

Doctor of Philosophy, Ph.D. Doktorluk Payesi

dean dekan

dean of students öğrenci işleri başkanı

diploma diploma

doctor doktor (PHD, DSC, DLITT gibi derecesi olan)

(doctoral) dissertation doktora tezi

elective seçmeli

enrollment, registration yazılma (kayıt, kaydolma)

ex-cathedra lecture üniversitede öğretim üyesi/görevlisi olmadan verilen ders

extension course yaygın kurs

extracurricular activities, non-academic activities öğrenimdışı etkinlikler

extramural okuldışı, okullararası

Faculty/College of Letters Edebiyat Fakültesi

faculty fakülte

female student kız öğrenci (karma öğretim olan üniversitede)

field work alan çalışması

formal education örgün eğitim (izlencesel eğitim)

freshman/sophomore/junior/senior birinci/ikinci/üçüncü/dördüncü sınıf öğrencisi

gown cübbe

graduate, graduate student üniversite mezunu (yalnızca diploma almış, lisansüstü eğitim görmeyen)

Higher School of Foreign Language Yabancıdiller Yüksekokulu

homework ev ödevi

Institutions of Higher Learning Yüksek Öğretim Kurumları

intramural okuliçi, sınıflararası

land-grant college hükümetçe verilen toprak üzerinde kurulan üniversite

lecture konuşma (üniversitede öğrencilerin önünde yapılan)

lecturer öğretim üyesi (en düşük sanlı)

liberal arts edebiyat ve beşeri bilimler

magisterial course konusunda yetkili ya da usta birinin verdiği ders

manual arts el sanatları

Master of Arts, M.A. Toplum Bilimleri Mezunu

Master of Science Fen Bilimleri Mezunu

mid-term exam dönem ortası sınavı

polytechnichs yüksek meslek okulları, politeknikler

postdoctoral (studies) doktora-üstü (incelemeler)

postgraduate (studies) lisansüstü (incelemeler)

postgraduate, postgraduate student üniversite mezunu (yetkilik aldıktan sonra lisans üstü eğitim gören)

president rector, chancellor rektör

private education özel eğitim

pupil öğrenci (özel ders alan ya da bir okula giden küçük yaştaki)

quadrivium Ortaçağ Yüksek Bilimleri

qualification yeterlik

quiz ara sınav, küçük sınav

remedial course yetiştirici öğretim

research work masabaşı çalışma

Scholastic Aptitude Tests, SAT akademik yetenek testleri

scholarship, bursary, grant burs

student öğrenci (üniversiteli, yüksekokul öğrencisi)

summer school yaz okulu

supervisor gözetmen

Teachers Training Schools yüksek öğretmen okulları

teacher, instructor öğretmen

teaching staff öğretim üyeleri/görevlileri

term paper sömestr raporu

term, semester yarıyıl, sömestr

test kısa sınav, test

transcript dereceler listesi

trimester üç dönem

trivium sözel bilimler

tuition öğretim ücreti

tutor danışman

tutorial system her öğrenci ile bir öğretmenin ilgilendiği ders düzeni

undergraduate, university student üniversiteli

university üniversite

university lecturer doçent

university of autonomy özerk üniversite