• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dilbilim terimleri / linguistics glossary

Dilbilim, Dilbilgisi, Sesbilim, Anlambilim Terimleri

A Glossary of Linguistics, Grammar, Phonology, Semantics


 


abbreviation Nedir, Ne demektir kısaltma


abessive Nedir, Ne demektir -sız durumu, yokluk durumu


ablative Nedir, Ne demektir çıkma durumu


ablative absolute Nedir, Ne demektir yalın çıkma durumu


ablaut Nedir, Ne demektir ünlü kaynaşması


abnormal vowel Nedir, Ne demektir ara ünlü


abridged clause Nedir, Ne demektir kısaltılmış tümcecik


abrupt Nedir, Ne demektir ivedi


abrupt release Nedir, Ne demektir ivedi bırakma


absolute Nedir, Ne demektir yalın


absolute adjective Nedir, Ne demektir yalın sıfat


absolute case Nedir, Ne demektir yalın durum


absolute construction Nedir, Ne demektir yalın kuruluş


absolute form Nedir, Ne demektir yalın biçim


abstract Nedir, Ne demektir soyut


abstract noun Nedir, Ne demektir soyut ad


abstract term Nedir, Ne demektir soyut terim


abstraction Nedir, Ne demektir soyutlama


accent Nedir, Ne demektir vurgu


accent stress Nedir, Ne demektir yoğunluk vurgusu


accented Nedir, Ne demektir vurgulu


accentuation Nedir, Ne demektir vurgulama


acceptability Nedir, Ne demektir geçerlilik, kabul edilirlik


acceptability Nedir, Ne demektir kabuledilirlik


accessibility Nedir, Ne demektir erişilirlik


accessibility hierarchy Nedir, Ne demektir erişilirlik aşaması


accidence Nedir, Ne demektir büküm


accidentalness Nedir, Ne demektir hükümlülük


accommadation Nedir, Ne demektir benzetme


accommodation Nedir, Ne demektir tikel uyum


accommodative aspect Nedir, Ne demektir uyuşum görünüşü


accretion Nedir, Ne demektir artış, birikim


acculturation Nedir, Ne demektir kültürel yenilenme


accusative Nedir, Ne demektir belirtme durumu


acoustic Nedir, Ne demektir işitimsel


acoustic features Nedir, Ne demektir işitimsel özellikler


acoustic phonetics Nedir, Ne demektir işitimsel sesbilgisi


acoustics Nedir, Ne demektir işitimbilim


acquisition Nedir, Ne demektir edinim


acrolect Nedir, Ne demektir üst lehçe


acronym Nedir, Ne demektir kısa ad


acrophonetic writing Nedir, Ne demektir önresimli yazı


actant Nedir, Ne demektir eyleyen


action Nedir, Ne demektir


activation Nedir, Ne demektir etkinleştirme


active Nedir, Ne demektir etken


active case Nedir, Ne demektir etken çatı


active storage Nedir, Ne demektir etkin biriktirim


active verb Nedir, Ne demektir etken eylem


active voice Nedir, Ne demektir etken çatı


actor-action-goal Nedir, Ne demektir eyleyen-iş-erek


actualisation Nedir, Ne demektir gerçekleşme, gerçekleştirme


actualiser Nedir, Ne demektir gerçekleştirici


actuation Nedir, Ne demektir gerçekleşme


acute Nedir, Ne demektir tiz


acute accent Nedir, Ne demektir tiz vurgu


adaptation Nedir, Ne demektir uyarlama


addition Nedir, Ne demektir ekleme


additive Nedir, Ne demektir ekleyici, eklemeli


additive adjunct Nedir, Ne demektir ekleyici belirtecimsi


additive bilingualism Nedir, Ne demektir kazançlı ikidillilik


additive clause Nedir, Ne demektir eklemeli tümcecik


address Nedir, Ne demektir seslenme


addressee Nedir, Ne demektir seslenilen, gönderilen


addresser Nedir, Ne demektir seslenen, gönderen


adequacy Nedir, Ne demektir yeterlik


adessive Nedir, Ne demektir yakınlık durumu


adjacency pair Nedir, Ne demektir bilişken sözce


adjectival Nedir, Ne demektir sıfatlık


adjectivation Nedir, Ne demektir sıfatlaştırma


adjective Nedir, Ne demektir sıfat, önad, nitem


adjective clause Nedir, Ne demektir sıfat tümceciği


adjunct Nedir, Ne demektir belirtecimsi, zarfımsı


adjunction Nedir, Ne demektir bitiştirme


adnominal Nedir, Ne demektir bitişik ad niteleyeni


adstratum Nedir, Ne demektir üst katman dili


adstratum Nedir, Ne demektir yan kalman


adult language Nedir, Ne demektir yetişkin dili


adultomorphic Nedir, Ne demektir yetişkin odaklı


adverb Nedir, Ne demektir belirteç, zarf


adverbial Nedir, Ne demektir belirteçlik


adverbial clause Nedir, Ne demektir belirteç tümceciği


adverbial expression Nedir, Ne demektir belirteç öbeği


adverbial modifier Nedir, Ne demektir belirteç niteleyeni


adverbialiser Nedir, Ne demektir belirteçleştiren


adversative Nedir, Ne demektir çeliştirici


adversative conjunction Nedir, Ne demektir çeliştirici bağlaç


affective Nedir, Ne demektir etkisel


affective domain Nedir, Ne demektir etkisel alan


affective meaning Nedir, Ne demektir etkisel anlam


affective reactions Nedir, Ne demektir etkisel karşıtlık


affinity Nedir, Ne demektir yakınlık


affirmation Nedir, Ne demektir olumluluk


affix Nedir, Ne demektir ek


affix hopping Nedir, Ne demektir ek aktarımı


affixation Nedir, Ne demektir ekleştirme


affixing language Nedir, Ne demektir ekleyen diller


affricate Nedir, Ne demektir yarı kapantılı


age and area theory Nedir, Ne demektir yaş ve alan kuramı


agent Nedir, Ne demektir kılıcı


agent constraints Nedir, Ne demektir kılıcı sınırlaması


agent noun Nedir, Ne demektir kılıcı ad


agentive Nedir, Ne demektir kılgın


agentive passive Nedir, Ne demektir kılgın edilgen yapı


agglomerating languages Nedir, Ne demektir kümeleyici diller


agglutinated languages Nedir, Ne demektir bağlantılı diller


agglutination Nedir, Ne demektir bağlantı


agglutinative Nedir, Ne demektir bağlantılı


agrammaticality Nedir, Ne demektir dilbilgisidışılık


agrammatism Nedir, Ne demektir dilbilgisi dışındalık


agreement Nedir, Ne demektir uyum


air-stream mechanism Nedir, Ne demektir hava akış düzeneği


aktionsart Nedir, Ne demektir kılınış


algorithm Nedir, Ne demektir işlem süreci


alien word Nedir, Ne demektir aktarma, yabancı sözcük


alienable Nedir, Ne demektir aktarılabilir


alienable possession Nedir, Ne demektir aktarılabilir iyelik


alienism Nedir, Ne demektir aktarılabilirlik


allative Nedir, Ne demektir -e yönelme durumu


alliteration Nedir, Ne demektir ses yinelemesi


allochrone Nedir, Ne demektir uzatımlık


allogism Nedir, Ne demektir belirtmelik


allogram Nedir, Ne demektir harfçik


allokine Nedir, Ne demektir hareketlik


allomorph Nedir, Ne demektir biçimbirimcik


allophone Nedir, Ne demektir sesbirimcik


allophonic variant Nedir, Ne demektir sesbirimcik değişkeni


alloseme Nedir, Ne demektir anlambirimcik


allotone Nedir, Ne demektir ton değişkesi


alpha notation Nedir, Ne demektir indirgemeci yazım


alphabet Nedir, Ne demektir abece, alfabe


alphabetic writing Nedir, Ne demektir abece yazısı


alternant Nedir, Ne demektir değişken, seçenek


alternation Nedir, Ne demektir değişim


alternative Nedir, Ne demektir seçenek


alveolar Nedir, Ne demektir dişyuvasıl


alveo-palatal Nedir, Ne demektir dişyuvasıl-damaksıl


amalgam Nedir, Ne demektir karışım


amalgamating languages Nedir, Ne demektir kaynaştırıcı diller


ambiguity Nedir, Ne demektir belirsizlik


ambiguous Nedir, Ne demektir belirsiz


amelioration Nedir, Ne demektir iyilenme


American English Nedir, Ne demektir Amerikan İngilizcesi


amplificative Nedir, Ne demektir büyülten


amplifier Nedir, Ne demektir büyültücü


anacoluthon Nedir, Ne demektir caymaca


anagram Nedir, Ne demektir çevrik söz


analogical Nedir, Ne demektir örneksemeli


analogical change Nedir, Ne demektir örneksemeli değişim


analogical creation Nedir, Ne demektir örneksemeli yapım


analogical extension Nedir, Ne demektir örneksemeli uzanım


analogical levelling Nedir, Ne demektir örneksemeli düzenleme


analogist Nedir, Ne demektir örneksemeci


analogy Nedir, Ne demektir örnekseme


analysable Nedir, Ne demektir çözümlenebilir


analysis Nedir, Ne demektir çözümleme, çözümlenme


analytic Nedir, Ne demektir çözümleyici


analytic languages Nedir, Ne demektir çözümleyici diller


analyticity Nedir, Ne demektir çözümleyicilik


anaphora Nedir, Ne demektir artgönderim


anaphoric reference Nedir, Ne demektir artgönderim


anaptyctic Nedir, Ne demektir iç ünlü katımlı


anaptyxis Nedir, Ne demektir iç ünlü katımı


animate Nedir, Ne demektir canlı


anomalist Nedir, Ne demektir aykırıkçılık


anomalous Nedir, Ne demektir aykırı


anomaly Nedir, Ne demektir aykırılık


answer Nedir, Ne demektir yanıt


antecedent Nedir, Ne demektir öncül


antepenult Nedir, Ne demektir sondan üçüncü hece


anterior Nedir, Ne demektir ön


anthropological linguistics Nedir, Ne demektir insanbilimsel dilbilim


anticipation Nedir, Ne demektir beklenti


anti-grammatical Nedir, Ne demektir dilbilgisi karşıtı


anti-mentalism Nedir, Ne demektir karşı anlıkçılık


antiphrasis Nedir, Ne demektir karşıtlama


antithesis Nedir, Ne demektir karşı tez


antonomasia Nedir, Ne demektir cins adlaştırma


antonym Nedir, Ne demektir karşıt anlamlı


antonymy Nedir, Ne demektir karşıt anlamlılık


aorist Nedir, Ne demektir geniş zaman


aperture Nedir, Ne demektir açıklık


apex Nedir, Ne demektir dil ucu


aphasia Nedir, Ne demektir söz yitimi


apheresis Nedir, Ne demektir önünlü düşmesi


aphoristic Nedir, Ne demektir ilk ünlü düşmesi


apical Nedir, Ne demektir dil ucu ünsüzü


apico Nedir, Ne demektir dil ucu


apocope Nedir, Ne demektir son ses düşmesi


apodosis Nedir, Ne demektir sonuç tümceciği


apophony Nedir, Ne demektir ünlü kaynaşması


aposiopesis Nedir, Ne demektir kesiklenme


apostrophy Nedir, Ne demektir iyelik belirtkesi


apparitional aspect Nedir, Ne demektir olurluk görünüşü


appellative Nedir, Ne demektir duyumsal


applied Nedir, Ne demektir uygulamalı


applied linguistics Nedir, Ne demektir uygulamalı dilbilim


apposition Nedir, Ne demektir eşleme


appositive Nedir, Ne demektir eşlemeli


appropriateness Nedir, Ne demektir uygunluk


aptitude Nedir, Ne demektir yetenek


arbitrariness Nedir, Ne demektir nedensizlik


arbitrary Nedir, Ne demektir nedensiz


archaic Nedir, Ne demektir eskil


archaism Nedir, Ne demektir eskil biçim


archilexeme Nedir, Ne demektir üst sözlükbirim


archiphoneme Nedir, Ne demektir üst sesbirim


archisememe Nedir, Ne demektir üst anlambirimcik


area Nedir, Ne demektir alan


area linguistics Nedir, Ne demektir yercil dilbilim


areal classification Nedir, Ne demektir yercil sınıflama


areal types Nedir, Ne demektir yercil tipler


argot Nedir, Ne demektir argo


argument Nedir, Ne demektir öznelik


argumentative Nedir, Ne demektir tartışmalı


arrangement Nedir, Ne demektir düzenleme


article Nedir, Ne demektir tanımlık


articulate Nedir, Ne demektir eklemeli


articulate speech Nedir, Ne demektir düzenli konuşma


articulation Nedir, Ne demektir eklemleme, söyleyiş


articulator Nedir, Ne demektir eklemleyici


articulatory phonetics Nedir, Ne demektir söyleyiş sesbilgisi


articulatory setting Nedir, Ne demektir söyleyiş konumu


artificial intelligence Nedir, Ne demektir yapay zekâ


artificial language Nedir, Ne demektir yapay dil


asemantical Nedir, Ne demektir anlamdışı


aspect Nedir, Ne demektir görünüş


aspects model theory Nedir, Ne demektir görünüş örnekçesi kuramı


aspectual Nedir, Ne demektir görünüşsel


aspirate Nedir, Ne demektir soluklu


aspirated Nedir, Ne demektir soluklu


aspiration Nedir, Ne demektir soluklama


assertion Nedir, Ne demektir belirtme


assibilation Nedir, Ne demektir hışırtılaşma


assimilation Nedir, Ne demektir benzeşim


association Nedir, Ne demektir çağrışım


associative Nedir, Ne demektir çağrışımsal


associative field Nedir, Ne demektir çağrışımsal alan


assonance Nedir, Ne demektir ünlü yinelemesi


asterisk Nedir, Ne demektir yıldız işareti


asyllabic Nedir, Ne demektir seslem dışı


asymmetry Nedir, Ne demektir bakışımsızlık


asyndetic Nedir, Ne demektir bağlaç dışı, bağlaçsız


asyndetic coordination Nedir, Ne demektir bağlaç dışı sıralama


asyndeton Nedir, Ne demektir bağlaç dışılık


asyntactic Nedir, Ne demektir sözdizimi dışı


atelic aspect Nedir, Ne demektir bitmemişlik görünüşü


athematic Nedir, Ne demektir gövdesiz


atomism Nedir, Ne demektir atomculuk


attested Nedir, Ne demektir kanıtlanmış


attested form Nedir, Ne demektir kanıtlı biçim


attitude Nedir, Ne demektir tutum


attitudinal Nedir, Ne demektir tutumcul


attitudinal disjunct Nedir, Ne demektir tutum ayırmacı


attraction Nedir, Ne demektir çekicilik


attribute Nedir, Ne demektir niteleyici


attributive Nedir, Ne demektir niteleyen


attributive adjective Nedir, Ne demektir niteleme sıfatı


attributive construction Nedir, Ne demektir niteleme öbeği


audio-active Nedir, Ne demektir etkin duyumsal


audio-lingual Nedir, Ne demektir dil duyumsal


audio-memory Nedir, Ne demektir duyum belleği


auditory Nedir, Ne demektir duyumsal


auditory language Nedir, Ne demektir duyumsal dil


auditory phonetics Nedir, Ne demektir duyumsal sesbilgisi


augmentative Nedir, Ne demektir büyültme eki


autonomous Nedir, Ne demektir özerk


autonomous phoneme Nedir, Ne demektir özerk sesbirim


autonomous syntax Nedir, Ne demektir özerk sözdizimi


auxiliary Nedir, Ne demektir yardımcı sözcük


auxiliary language Nedir, Ne demektir geçerli dil, yardımcı dil


auxiliary language Nedir, Ne demektir ikincil dil


axis Nedir, Ne demektir eksen


baby talk Nedir, Ne demektir bebek dili


back Nedir, Ne demektir art, kalın


back formation Nedir, Ne demektir art-yapım


back looping Nedir, Ne demektir geri bağlanma


back vowel Nedir, Ne demektir art ünlü


backdating Nedir, Ne demektir geri tarihlendirme


backing Nedir, Ne demektir kalınlaşma, artünlüleşme


backward downgrading Nedir, Ne demektir düzey gerilemesi


base Nedir, Ne demektir taban, kök


base component Nedir, Ne demektir kök bileşeni


base form Nedir, Ne demektir kök biçim


basic core vocabulary Nedir, Ne demektir temel sözvarlığı


basilect Nedir, Ne demektir alt değişke


basilect Nedir, Ne demektir alt lehçe


basis Nedir, Ne demektir taban


behaviourism Nedir, Ne demektir davranışçılık


benefactive Nedir, Ne demektir çıkar görünüşlü


biculturalism Nedir, Ne demektir iki kültürlülük


bidialect Nedir, Ne demektir iki lehçeli


bidialectism Nedir, Ne demektir iki lehçelilik


bidialectism Nedir, Ne demektir iki lehçelilik


bilabial Nedir, Ne demektir çift dudaksıl


bilabio-dental Nedir, Ne demektir çiftdudak-dişsil


bilateral Nedir, Ne demektir iki yanlı


bilateral opposition Nedir, Ne demektir iki yanlı karışıtlık


bilingual Nedir, Ne demektir iki dilli


bilingual Nedir, Ne demektir ikidilli


bilingualism Nedir, Ne demektir iki dillilik


bilingualism Nedir, Ne demektir ikidillilik


binarism Nedir, Ne demektir ikicilik


binary Nedir, Ne demektir ikili, ikicil


binary biolinguistics Nedir, Ne demektir biyo-dilbilim


binary feature Nedir, Ne demektir ikili özellik


binary opposition Nedir, Ne demektir ikili karşıtlık


bit Nedir, Ne demektir ikil


biuniqueness Nedir, Ne demektir eşleme, birebirlik


blade Nedir, Ne demektir dil palası


bleeding Nedir, Ne demektir bozucu, aksatıcı


bleeding order Nedir, Ne demektir bozucu kural sıralaması


bleeding rule Nedir, Ne demektir bozucu kural


blend Nedir, Ne demektir kaynaşım


blending Nedir, Ne demektir kaynaştırma


blockage constraints Nedir, Ne demektir kısıtlama


blocked Nedir, Ne demektir engelli


blocked vowel Nedir, Ne demektir engelli ünlü


blocking Nedir, Ne demektir engelleme


Bloomfieldian Nedir, Ne demektir Bloomfield'ci


borrow Nedir, Ne demektir aktarma, ödünçleme


borrowing Nedir, Ne demektir aktarım


bound Nedir, Ne demektir bağımlı


boundary symbol Nedir, Ne demektir kenar simgesi


boundedness Nedir, Ne demektir bağımlılık


boustrepbedon Nedir, Ne demektir ters dönmeli yazı


bow-wow theory Nedir, Ne demektir yansıma kuramı


braces Nedir, Ne demektir çevirtmeli ayraç


bracketing Nedir, Ne demektir ayraçlama


branching Nedir, Ne demektir dallama


breaking Nedir, Ne demektir ses kırılması


breath group Nedir, Ne demektir soluk kümesi


breathy Nedir, Ne demektir soluklu


breve Nedir, Ne demektir kısa


bridge letter Nedir, Ne demektir köprü harf


broad transcription Nedir, Ne demektir ayrıntısız çevriyazı


broad vowel Nedir, Ne demektir yayvan ünlü


broken Nedir, Ne demektir bozuk, aksamalı


buccal Nedir, Ne demektir ağızsı


bunching Nedir, Ne demektir derleniş


bundle Nedir, Ne demektir demet


burst Nedir, Ne demektir patlama


cacography Nedir, Ne demektir aykırı yazım


cacology Nedir, Ne demektir ses binişmesi


cacuminal Nedir, Ne demektir üst damaksıl


cadence Nedir, Ne demektir ses dalgalanması


caesura Nedir, Ne demektir dize durağı


calligraphy Nedir, Ne demektir yazma becerisi, güzel yazı


canonical Nedir, Ne demektir temel biçim


cant Nedir, Ne demektir ayaktakımı dili, argo


capital letter Nedir, Ne demektir büyük harf


cardinal Nedir, Ne demektir asal


cardinal number Nedir, Ne demektir asal sayı


cardinal sound Nedir, Ne demektir asal ses


cardinal vowel Nedir, Ne demektir asal ünlü


caret Nedir, Ne demektir içboşluk simgesi


caritive Nedir, Ne demektir -sız durumda


Cartesian linguistics Nedir, Ne demektir Dekart'çı dilbilim


case Nedir, Ne demektir durum


case ending Nedir, Ne demektir durum takısı


case grammar Nedir, Ne demektir durum dilbilgisi


castless noun Nedir, Ne demektir cansız ad


casual speech Nedir, Ne demektir teklifsiz konuşma


catachresis Nedir, Ne demektir kaydırmaca


cataphora Nedir, Ne demektir öngönderim


cataphoric Nedir, Ne demektir öngönderimle ilgili


catch Nedir, Ne demektir gırtlaksı kapantılı


categorical component Nedir, Ne demektir küme bileşeni


categorisation Nedir, Ne demektir kümeleme


category Nedir, Ne demektir küme, ulam


category symbol Nedir, Ne demektir küme simgesi


catenative Nedir, Ne demektir koşaç


causality Nedir, Ne demektir nedensellik


causative Nedir, Ne demektir ettirgen


causative aspect Nedir, Ne demektir ettirgen görünüş


causative voice Nedir, Ne demektir ettirgen çatı


cavity Nedir, Ne demektir boşluk


cavity feature Nedir, Ne demektir ayırıcı özellik


cedilla Nedir, Ne demektir harf altı simgesi


cenematics Nedir, Ne demektir boşbirim bilgisi


ceneme Nedir, Ne demektir boşbirim


cenetics Nedir, Ne demektir sesbilim bilgisi


central meaning Nedir, Ne demektir temel anlam


central vowel Nedir, Ne demektir orta ünlü


centralisation Nedir, Ne demektir ortalanma, yansızlaşma


centralized Nedir, Ne demektir ortalanmış, yansızlaşmış


centum language Nedir, Ne demektir 'k' sesli dil


cerebral Nedir, Ne demektir üstdamaksıl


cessative aspect Nedir, Ne demektir duruk görünüş


chain Nedir, Ne demektir yatay eksen


chain drill Nedir, Ne demektir zincirleme alıştırma


change Nedir, Ne demektir değişim


channel Nedir, Ne demektir oluk


checked syllable Nedir, Ne demektir engelli hece


chest pulse Nedir, Ne demektir vurgulu soluk


child language Nedir, Ne demektir çocuk dili


child language acquisition Nedir, Ne demektir çocuğun dil edinimi


choice Nedir, Ne demektir seçme, dikey eksen


Chomskian Nedir, Ne demektir Chomky'ci


chrone Nedir, Ne demektir sürebirim


chroneme Nedir, Ne demektir ünlü ses uzunluğu


chronology Nedir, Ne demektir zaman dizini


circularity Nedir, Ne demektir değirmisellik


circumflex accent Nedir, Ne demektir inceltme-uzatma vurgusu


circumlocution Nedir, Ne demektir dolaştırma


citation form Nedir, Ne demektir alıntı biçimi


class Nedir, Ne demektir sınıf, küme


class dialect Nedir, Ne demektir küme lehçesi


class language Nedir, Ne demektir katman dili


classeme Nedir, Ne demektir kümebirim


classification Nedir, Ne demektir sınıflandırma


classifier Nedir, Ne demektir sınıflandırıcı


classroom technique Nedir, Ne demektir derslik tekniği


clausal coordination Nedir, Ne demektir tümcecik sıralanması


clause Nedir, Ne demektir tümcecik


clause maker Nedir, Ne demektir tümcecik belirleyeni


clear 'l' Nedir, Ne demektir dişetsi 'l' sesi


cleft sentence Nedir, Ne demektir ayrık tümce


click Nedir, Ne demektir şaklama


click languages Nedir, Ne demektir şaklamalı diller


cline Nedir, Ne demektir ölçümlü


clinical linguistics Nedir, Ne demektir düzeltmeci dilbilim


clipped word Nedir, Ne demektir kırpma sözcük


clipping Nedir, Ne demektir sözcük kırpımı


close Nedir, Ne demektir kapalı


closed class Nedir, Ne demektir kapalı küme


closed set Nedir, Ne demektir kapalı dizi, sınırlı dizi


closed vowel Nedir, Ne demektir kapalı ünlü


closure Nedir, Ne demektir kapanıklık


cloze Nedir, Ne demektir çıkartmalı


cluster Nedir, Ne demektir demetçik


coalescence Nedir, Ne demektir kaynaşım


coalescent assimilation Nedir, Ne demektir bütünleştirici benzeşim


coalescent assimilation Nedir, Ne demektir kaynaşık benzeşim


coarticulation Nedir, Ne demektir eşsöyleyiş


cocktail party phenomenon Nedir, Ne demektir seçmeli dinleme


coda Nedir, Ne demektir hece sonu, uç ünsüz


code Nedir, Ne demektir düzenek


code Nedir, Ne demektir düzenek


code switching Nedir, Ne demektir dil değiştirme, kaydırma


code switching Nedir, Ne demektir düzenek değiştirimi


code switching Nedir, Ne demektir düzenek kaydırma


cognate Nedir, Ne demektir eş asıllı


cognate languages Nedir, Ne demektir akraba diller


cognitive Nedir, Ne demektir bilişsel


cognitive function Nedir, Ne demektir bilişsel işlev


coherence Nedir, Ne demektir bağdaşıklık


cohesion Nedir, Ne demektir bağlaşıklık


co-hyponym Nedir, Ne demektir eşaltanlamlık


coinage Nedir, Ne demektir söz yapım


coined word Nedir, Ne demektir yeni yapım sözcük


collateral clause Nedir, Ne demektir yan tümcecik


collation Nedir, Ne demektir derleme


collective noun Nedir, Ne demektir topluluk adı


colligation Nedir, Ne demektir küme söz


collocate Nedir, Ne demektir birlikte bulunmak


collocation Nedir, Ne demektir eşdizimlilik, birliktelik


colloquial speech Nedir, Ne demektir gündelik dil


colloquialism Nedir, Ne demektir gündelik anlatım


colonizing language Nedir, Ne demektir sömürgeci dil


colour term Nedir, Ne demektir renk terimi


combination Nedir, Ne demektir birleşim


combinatorial relations Nedir, Ne demektir birleşim ilişkileri


combinatory variants Nedir, Ne demektir birleşimsel değişke


comitative Nedir, Ne demektir eşlik durumu


command Nedir, Ne demektir buyurma


comment Nedir, Ne demektir yüklemlik


commissive Nedir, Ne demektir yüklenme, üstlenme


common case Nedir, Ne demektir çekimsiz ad


common core Nedir, Ne demektir ortak öz


common gender Nedir, Ne demektir ortak cins


common language Nedir, Ne demektir ortak dil, ölçünlü dil


common noun Nedir, Ne demektir cins ad


common voice Nedir, Ne demektir etken çatı


communication Nedir, Ne demektir iletişim, bildirişim


communication Nedir, Ne demektir iletişim, bildirişim


communication channels Nedir, Ne demektir iletişim kanalları


communication competence Nedir, Ne demektir iletişim yetisi


communication ethnography Nedir, Ne demektir bildirişim etnografisi


communication function Nedir, Ne demektir iletişim işlevi system iletişim dizgesi


communicative Nedir, Ne demektir iletişimsel


communicative act Nedir, Ne demektir iletişim edimi


communicative competence Nedir, Ne demektir iletişim yetisi


communicative competence Nedir, Ne demektir iletişim yetisi


communicative ellipsis Nedir, Ne demektir iletişimsel eksilti


communicative event Nedir, Ne demektir iletişim olayı


communicative function Nedir, Ne demektir iletişim işlevi


commutation Nedir, Ne demektir değişim, değiştirim


commutation test Nedir, Ne demektir yerine koyma testi


compact Nedir, Ne demektir yoğun


comparative Nedir, Ne demektir karşılaştırmalı


comparative degree Nedir, Ne demektir üstünlük derecesi


comparative grammar Nedir, Ne demektir karşılaştırmalı dilbilgisi


comparative linguistics Nedir, Ne demektir karşılaştırmalı dilbilim


comparative philology Nedir, Ne demektir karşılaştırmalı filoloji


comparative stylistics Nedir, Ne demektir karşılaştırmalı biçembilgisi


compatibility Nedir, Ne demektir uzlaşma, bağdaşma


compatible mode Nedir, Ne demektir uzlaştırıcı kip


compellative Nedir, Ne demektir çağırma


compensatory Nedir, Ne demektir ödünleyici, denkleştirici


competence Nedir, Ne demektir yeti, edinç


complement Nedir, Ne demektir tümleç


complementarity Nedir, Ne demektir bütünleyicilik


complementary Nedir, Ne demektir bütünleyici


complementary distribution Nedir, Ne demektir bütünleyici dağılım


complementation Nedir, Ne demektir tümleme


complementiser Nedir, Ne demektir tümleyici


complementiser object Nedir, Ne demektir tümleyici nesne


complete Nedir, Ne demektir eksiksiz


complete aspect Nedir, Ne demektir bitmişlik görünüşü


complete feedback Nedir, Ne demektir eksiksiz geri iletim


complex Nedir, Ne demektir karmaşık


complex segment Nedir, Ne demektir karmaşık parça


complex sentence Nedir, Ne demektir karmaşık tümce


complex symbol Nedir, Ne demektir karmaşık simge


component Nedir, Ne demektir bileşen


componential analysis Nedir, Ne demektir bileşen çözümlemesi


composition Nedir, Ne demektir bileştirme, birleşim, yazama


compound Nedir, Ne demektir birleşik


compound bilinguals Nedir, Ne demektir eşleyici ikidilli


compound noun Nedir, Ne demektir birleşik ad


compound sentence Nedir, Ne demektir bileşik tümce


compound sentence Nedir, Ne demektir birleşik tümce


comprehension Nedir, Ne demektir anlama, kavrama


computational linguistics Nedir, Ne demektir bilgisayar dilbilimi


computer assisted instruction Nedir, Ne demektir bilgisayar destekli öğretim


computer science Nedir, Ne demektir bilgisayar bilimi


conative function Nedir, Ne demektir çağrı işlevi


concatenation Nedir, Ne demektir ardışıklık


conceptual field Nedir, Ne demektir kavram alanı


conceptual memory Nedir, Ne demektir kavram belleği


conceptual relational network Nedir, Ne demektir kavram ilişkileri ağı


conceptualisation Nedir, Ne demektir kavramlaştırma


concessive conjunction Nedir, Ne demektir ödünleyici bağlama


concord Nedir, Ne demektir uyum


concordance Nedir, Ne demektir tanıklı dizin


concrete term Nedir, Ne demektir somut ad


condition Nedir, Ne demektir koşul, şart


conditional Nedir, Ne demektir koşullu


conditional clause Nedir, Ne demektir koşullu tümcecik


conditional mood Nedir, Ne demektir koşul kipi


conditioned variants Nedir, Ne demektir koşullu değişken


conditioning Nedir, Ne demektir koşullandırma


configuration Nedir, Ne demektir düzenleme


congruence Nedir, Ne demektir uyum, çakışma


congruence of levels Nedir, Ne demektir düzey uyumu


conjoin Nedir, Ne demektir sıralama


conjoined Nedir, Ne demektir sıralanmış


conjoining Nedir, Ne demektir sıralanış


conjugate Nedir, Ne demektir çekim, eylem çekimi


conjunct Nedir, Ne demektir bağlaçlık


conjunction Nedir, Ne demektir bağlaç


conjunctive ordering Nedir, Ne demektir sıralı düzen


connected discourse Nedir, Ne demektir bağıntılı söylem


connected speech Nedir, Ne demektir bağlantılı konuşma


connection Nedir, Ne demektir bağlama, ulama


connective Nedir, Ne demektir bağlayıcı


connectivity Nedir, Ne demektir bağlayıcılık


connector Nedir, Ne demektir bağlayıcı


connotation Nedir, Ne demektir yan anlam


connotative Nedir, Ne demektir yan anlamla ilgili


consonance Nedir, Ne demektir sonünsüz benzerliği


consonant Nedir, Ne demektir ünsüz


consonant harmony Nedir, Ne demektir ünsüz uyumu


consonant shift Nedir, Ne demektir ünsüz kayması


consonantal Nedir, Ne demektir ünsüzle ilgili


consonantalisation Nedir, Ne demektir ünsüzleşme


consonantism Nedir, Ne demektir ünsüz bilgisi


constant Nedir, Ne demektir değişmez


constant opposition Nedir, Ne demektir sürekli karşıtlık


constative Nedir, Ne demektir betimleyici, saptayıcı


constituent Nedir, Ne demektir kurucu


constituent analysis Nedir, Ne demektir kurucu çözümleme


constituent string Nedir, Ne demektir kurucu dizi


constituent structure Nedir, Ne demektir kurucu yapı


constitutive Nedir, Ne demektir belirleyici, temel


constraint Nedir, Ne demektir sınırlama


constricted Nedir, Ne demektir daralmış


constriction Nedir, Ne demektir daraltı


constrictive Nedir, Ne demektir daraltılı


construction Nedir, Ne demektir kuruluş


contact language Nedir, Ne demektir ilişki dili


contact vernacular Nedir, Ne demektir yerli iletişim dili


contagion Nedir, Ne demektir bitişim


contagious Nedir, Ne demektir bitişi


contamination Nedir, Ne demektir etkileşim


content Nedir, Ne demektir içerik


content word Nedir, Ne demektir içerikli söz


context Nedir, Ne demektir bağlam


context Nedir, Ne demektir bağlam


context of situation Nedir, Ne demektir durum bağlamı


context of situation Nedir, Ne demektir durum bağlamı


context of utterance Nedir, Ne demektir sözce bağlamı


context restricted Nedir, Ne demektir bağlamla sınırlı


context-free Nedir, Ne demektir bağlamdan bağımsız


context-sensitive Nedir, Ne demektir bağlam duyarlı


contextualisation Nedir, Ne demektir bağlamlama


continuant Nedir, Ne demektir sürekli


continuous Nedir, Ne demektir sürekli


continuum Nedir, Ne demektir süreklilik


contraction Nedir, Ne demektir derilme, kaynaşma


contrajunction Nedir, Ne demektir aykırı bağlama


contrast Nedir, Ne demektir aykırılık


contrastive Nedir, Ne demektir ayrımsal, karşıtsal


contrastive analysis Nedir, Ne demektir karşıtsal çözümleme


contrastive linguistics Nedir, Ne demektir karşıtsal dilbilim


contrastive study Nedir, Ne demektir karşıtsal inceleme


convention Nedir, Ne demektir uzlaşma


conventional Nedir, Ne demektir uzlaşımsal


convergence Nedir, Ne demektir dil benzeşmesi


convergence Nedir, Ne demektir geçişme, çakışma


conversational analysis Nedir, Ne demektir konuşma çözümlemesi


conversational implicature Nedir, Ne demektir konuşma sezdirimi


conversational maxim Nedir, Ne demektir konuşma ilkeleri


converseness Nedir, Ne demektir karşıtsallık


conversion Nedir, Ne demektir dönüşme


co-occurrence Nedir, Ne demektir eşdizimlilik


co-occurrence restrictions Nedir, Ne demektir eşdizimlilik sınırlaması


cooperative principle Nedir, Ne demektir işbirliği ilkesi


coordinate Nedir, Ne demektir sıralı, yanaşık merkezli


coordinate conjunction Nedir, Ne demektir sıralama bağlacı


coordinate construction Nedir, Ne demektir yanaşık merkezli yapı


coordination Nedir, Ne demektir sıralama


coordinator Nedir, Ne demektir sıralayıcı


copula Nedir, Ne demektir koşaç


copy Nedir, Ne demektir benzer yazım, örnek


core Nedir, Ne demektir çekirdek, öz


co-reference Nedir, Ne demektir eşgönderge


co-referential Nedir, Ne demektir eşgönderimli


corpus Nedir, Ne demektir bütünce, verilik


correlation Nedir, Ne demektir bağdaşıklık, bağıntı


correlative Nedir, Ne demektir bağıntılayıcı, bağlaşık


correspondence Nedir, Ne demektir uyuşum, çakışma, örtüşme


co-selection in conversation Nedir, Ne demektir konuşmada ortak seçim ilkesi


cost Nedir, Ne demektir yalınlık ederi


co-text Nedir, Ne demektir iç bağlam, eş bağlam


co-text Nedir, Ne demektir iç metin


countable Nedir, Ne demektir sayılabilir


counter Nedir, Ne demektir karşı, aykırı


counter-example Nedir, Ne demektir karşı örnek


counter-intuitive Nedir, Ne demektir sezgiye karşı


covariance Nedir, Ne demektir eşdeğişirlik


covered Nedir, Ne demektir dar


covert Nedir, Ne demektir örtülü, sezdirimli


crasis Nedir, Ne demektir ünlü göçüşmesi


creaky Nedir, Ne demektir boğuk


creativity Nedir, Ne demektir yaratıcılık


creole Nedir, Ne demektir kırma dil


creole Nedir, Ne demektir kırma dil


creolisation Nedir, Ne demektir dil yozlaşması


creolization Nedir, Ne demektir dilde yerlileşme


crest of sonority Nedir, Ne demektir hecesel


criteria Nedir, Ne demektir ölçüt


cross-over Nedir, Ne demektir ad-dönüşüm sınırlaması, geçişimsizlik


cultural Nedir, Ne demektir kültürel


cultural deprivation Nedir, Ne demektir kültürel yoksunluk kuramı


cultural diffusion Nedir, Ne demektir kültürel dağılma


cultural language Nedir, Ne demektir uygarlık dili


cultural overlap Nedir, Ne demektir kültürel örtüşme


cultural pluralism Nedir, Ne demektir kültürel çoğulculuk


cultural systems Nedir, Ne demektir kültürel dizgeler


cultural transmission Nedir, Ne demektir kültürel aktarım


cuneiform Nedir, Ne demektir v-biçimli yazı


cursive aspect Nedir, Ne demektir oluş görünüşü


cursive writing Nedir, Ne demektir yalın yazı


curtailed word Nedir, Ne demektir kırpıntı sözcük


CVC Nedir, Ne demektir ünsüz-ünlü-ünsüz dizisi


cybernetics Nedir, Ne demektir güdümbilinı


cybernetics system Nedir, Ne demektir güdümbilim dizgesi


cycle Nedir, Ne demektir dolanım, dizilim


cyclical Nedir, Ne demektir dolanımsal


damping Nedir, Ne demektir ses dağılması


dangling modifier Nedir, Ne demektir aykırı niteleyen


dark 'l' Nedir, Ne demektir art çıkarımlı 'l'


dark vowel Nedir, Ne demektir art ünlü


data Nedir, Ne demektir veri


dative Nedir, Ne demektir yönelme durumu


daughter adjunction Nedir, Ne demektir yakın bitiştirme


daughter language Nedir, Ne demektir yavru dil


dead language Nedir, Ne demektir ölü dil


decision procedure Nedir, Ne demektir karar işlemi


declarative mood Nedir, Ne demektir bildirme kipi


declarative sentence Nedir, Ne demektir bildirme tümcesi


declension Nedir, Ne demektir ad çekimi


decline Nedir, Ne demektir çekimleme


decode Nedir, Ne demektir düğüm çözme


decomposition Nedir, Ne demektir ayrıştırma


decreolization Nedir, Ne demektir ölçünleşmeye yönelme


de-dialectalization Nedir, Ne demektir ölçünleşme


deduction Nedir, Ne demektir tümdengelim


deep grammar Nedir, Ne demektir derin yapı bilgisi


deep structure Nedir, Ne demektir derin yapı


de-etymologisation Nedir, Ne demektir kökensizleşlirme


default Nedir, Ne demektir yoksama


defect Nedir, Ne demektir eksiklik


defective verb Nedir, Ne demektir eksikli eylem


defective writing Nedir, Ne demektir eksikli yazı


deferred preposition Nedir, Ne demektir erlelemeli ilgeç


definite Nedir, Ne demektir belgeli, belirli


definite article Nedir, Ne demektir belirli tanımlık


definiteness Nedir, Ne demektir belirlilik


definition Nedir, Ne demektir tanım


deflection Nedir, Ne demektir çekim yitimi


deformation Nedir, Ne demektir bozulma


degeminition Nedir, Ne demektir tekleşme


degeneration Nedir, Ne demektir yozlaşma


degree Nedir, Ne demektir derece


deictic Nedir, Ne demektir gösterici


deictic function Nedir, Ne demektir gösterici işlevi


deictic word Nedir, Ne demektir gösterici sözcük


deixis Nedir, Ne demektir gösterim


delabialisation Nedir, Ne demektir düzleşme


delative Nedir, Ne demektir iniş durumu


delayed feedback Nedir, Ne demektir gecikmeli geri iletim


delayed speech Nedir, Ne demektir gecikmeli konuşma


deletion Nedir, Ne demektir silme, çıkarma


deliberate speech Nedir, Ne demektir özenli konuşma


delicacy Nedir, Ne demektir ayrınlılaşma


delimitation Nedir, Ne demektir sınırlandırma


demarcation Nedir, Ne demektir sınırlama


demarcative Nedir, Ne demektir sınırlayıcı


demonstrative Nedir, Ne demektir gösterme


demonstrative adjective Nedir, Ne demektir gösterme sıfatı, nitemi


demonstrative pronoun Nedir, Ne demektir gösterme adılı


demotic script Nedir, Ne demektir yalın kil yazısı


denasalisation Nedir, Ne demektir burunsuluk yitimi


denominative Nedir, Ne demektir addan türeme biçim


denotation Nedir, Ne demektir düzanlam


denotative Nedir, Ne demektir düzanlamsal


dental Nedir, Ne demektir dişsi, dişsil


deontic modality Nedir, Ne demektir yükümlülük kipi


depalatalisation Nedir, Ne demektir damaksıllık yitimi


dependence Nedir, Ne demektir bağımlılık


dependency grammar Nedir, Ne demektir bağımsal dilbilgisi


dependent clause Nedir, Ne demektir bağımlı tümcecik


deponent verb Nedir, Ne demektir edilgen görünüşlü eylem


deprivation Nedir, Ne demektir yoksunluk


depth hypothesis Nedir, Ne demektir derinlik varsayımı


derivation Nedir, Ne demektir türetme


derivational affix Nedir, Ne demektir yapım eki


derivative Nedir, Ne demektir türev, türemiş sözcük


derived form Nedir, Ne demektir türemiş biçim


derived sentence Nedir, Ne demektir dönüşmüş tümce


descendant language Nedir, Ne demektir kardeş dil


descending diphthong Nedir, Ne demektir alçalan ikil ünlü


description Nedir, Ne demektir betimleme


descriptive adequacy Nedir, Ne demektir betimleme yeterliği


descriptive grammar Nedir, Ne demektir betimlemeli dilbilgisi


descriptive linguistics Nedir, Ne demektir betimlemeli dilbilim


descriptivism Nedir, Ne demektir betimleyicilik


desiderative Nedir, Ne demektir dilek koşul


destinative Nedir, Ne demektir amaç çekim


deterioration Nedir, Ne demektir yozlaşma, kötüleşme


determinant Nedir, Ne demektir belirleyen, tamlayan


determinate knowledge Nedir, Ne demektir temel bilgi


determinative Nedir, Ne demektir tamlayan


determinatum Nedir, Ne demektir belirlenen, tamlanan


determiner Nedir, Ne demektir belirleyen


developmental linguistics Nedir, Ne demektir gelişimsel dilbilim


deviance Nedir, Ne demektir sapma


deviant Nedir, Ne demektir sapmalı


device Nedir, Ne demektir düzenek


devoicing Nedir, Ne demektir ötümsüzleşme


dia Nedir, Ne demektir değişke


diachronic Nedir, Ne demektir artsüremli, art zamanlı


diachronic linguistics Nedir, Ne demektir artsüremli dilbilim


diacritic mark Nedir, Ne demektir harfçik


diaeresis Nedir, Ne demektir tını değişimi işareti


diagnostic Nedir, Ne demektir tamlayıcı


dialect Nedir, Ne demektir lehçe


dialect area Nedir, Ne demektir lehçe alanı


dialect atlas Nedir, Ne demektir lehçe atlası


dialect borrowing Nedir, Ne demektir lehçe ödünçlemesi


dialect geography Nedir, Ne demektir lehçe coğrafyası


dialectalisation Nedir, Ne demektir lehçeleşme


dialectalization Nedir, Ne demektir lehçeleşme


dialectology Nedir, Ne demektir lehçebilim


dialinguistic Nedir, Ne demektir değişke dilbilimi


dialogue Nedir, Ne demektir ikili konuşma


diaphone Nedir, Ne demektir sesçil değişke


diasystem Nedir, Ne demektir değişke dizgesi


diatype Nedir, Ne demektir kullanım değişkesi


dichotomy Nedir, Ne demektir ikili yapı


diction Nedir, Ne demektir söyleyim


dictionary Nedir, Ne demektir sözlük


difference theory Nedir, Ne demektir ayrılık kuramı


differential analysis Nedir, Ne demektir ayrımsal çözümleme


diffuse Nedir, Ne demektir dağınık


diffusion Nedir, Ne demektir dağılma


diglossa Nedir, Ne demektir iki değişkelilik


diglossia Nedir, Ne demektir iki dillilik


digraph Nedir, Ne demektir iki harf


dilation Nedir, Ne demektir uzak benzeşim


diminutive Nedir, Ne demektir küçültmeli


diminutive suffix Nedir, Ne demektir küçültme eki


ding dong theory Nedir, Ne demektir doğuştancı kuram


diphthong Nedir, Ne demektir ikil ünlü, çift ünlü


diphthongisation Nedir, Ne demektir ikili ünlüleşme


diphthongization Nedir, Ne demektir ikili ünlüleşme


dips Nedir, Ne demektir tarihlendirme formülü


diptote Nedir, Ne demektir eksik çekimli ad


direct Nedir, Ne demektir dolaysız, düzvarım


direct case Nedir, Ne demektir dolaysız durum


direct discourse Nedir, Ne demektir dolaysız söylem


direct method Nedir, Ne demektir düzvarım yöntemi


direct speech Nedir, Ne demektir dolaysız anlatım


directive construction Nedir, Ne demektir yönlendirmeli yapı


directive function Nedir, Ne demektir yönlendirici işlev


director Nedir, Ne demektir yönlendirici


disambiguation Nedir, Ne demektir açıklaştırma


discontinuity Nedir, Ne demektir süreksizlik


discontinuous Nedir, Ne demektir süreksiz


discontinuous constituent Nedir, Ne demektir süreksiz bileşen


discourse Nedir, Ne demektir söylem


discourse analysis Nedir, Ne demektir söylem çözümlemesi


discovery procedure Nedir, Ne demektir bulgulama işlemi


discrete unit Nedir, Ne demektir ayrık birim


disjunction Nedir, Ne demektir ayırma


disjunctive Nedir, Ne demektir ayrıştırıcı


displaced speech Nedir, Ne demektir zamandışı konuşma


disponibility Nedir, Ne demektir kullanılabilirlik


dissimilation Nedir, Ne demektir benzeşmezlik


dissonance Nedir, Ne demektir ses bozuşması


distant assimilation Nedir, Ne demektir uzak benzeşim


distinctive Nedir, Ne demektir ayırıcı


distinctive feature Nedir, Ne demektir ayırıcı özellik


distinguisher Nedir, Ne demektir anlam ayırıcı


distribution Nedir, Ne demektir dağılım


distributional numeral Nedir, Ne demektir üleştirme sayısı


distributionalism Nedir, Ne demektir dağılımcılık


disyllabic Nedir, Ne demektir iki heceli


divergence Nedir, Ne demektir ayrışma


domain Nedir, Ne demektir alan


dominant language Nedir, Ne demektir baskın dil


domination Nedir, Ne demektir yönetim, egemenlik


dorsal Nedir, Ne demektir dilüstü ünsüzü


dorso alveolar Nedir, Ne demektir art dişyuvasıl


dorso velar Nedir, Ne demektir dilardı damaksıl


dorsum Nedir, Ne demektir dilardı


double articulation Nedir, Ne demektir çift eklemleme


double articulation Nedir, Ne demektir çift eklemleme, iki düzeyli yapılanma


double bar junction Nedir, Ne demektir yükseltme


double bar junction Nedir, Ne demektir yükseltme durağı


double comparison Nedir, Ne demektir çifte karşılaştırma


double consonant Nedir, Ne demektir çift ünlü


double cross juncture Nedir, Ne demektir alçalan durak


double negative Nedir, Ne demektir ikili olumsuz


double vowel Nedir, Ne demektir çift ünlü


doublet Nedir, Ne demektir çiftçik


doubling Nedir, Ne demektir çiftleme


downgrading Nedir, Ne demektir düzey indirgeme


downward comparison Nedir, Ne demektir azaltıcı karşılaştırma


dramatic dialect Nedir, Ne demektir oyun lehçesi


drift Nedir, Ne demektir lehçeleşme


drill Nedir, Ne demektir alıştırma


dual Nedir, Ne demektir ikil


dualism Nedir, Ne demektir ikicilik


dualistic theory Nedir, Ne demektir ikil ilişki kuramı


duality Nedir, Ne demektir ikilik


duality of patterning Nedir, Ne demektir ikili örüntüleme


dubitative Nedir, Ne demektir söylenti kipi


dummy element Nedir, Ne demektir dışlak öğe


duration Nedir, Ne demektir süre


durative Nedir, Ne demektir sürerlik görünüşü


dvanda compound Nedir, Ne demektir eşleyici bileşik


dyadic Nedir, Ne demektir ikil


dynamic accent Nedir, Ne demektir dinamik vurgu


dynamic linguistics Nedir, Ne demektir zaman boyutlu dilbilim


dysarthria Nedir, Ne demektir bozuk eklemleme


dyslalia Nedir, Ne demektir bozuk söyleyiş


dyslexia Nedir, Ne demektir okuma güçlüğü


dysphasia Nedir, Ne demektir söz yitimi


dysphonia Nedir, Ne demektir bozuk sesletim


ear-training Nedir, Ne demektir kulak eğitimi


echo question Nedir, Ne demektir yansıma soru


echo word Nedir, Ne demektir yansımalı sözcük


eclectic Nedir, Ne demektir seçmeli


eclecticism Nedir, Ne demektir seçmecilik


eclipsis Nedir, Ne demektir silikleşme


ecology of language Nedir, Ne demektir dil çevrebilimi


ecphoneme Nedir, Ne demektir ünlem işareti


editing Nedir, Ne demektir düzenleme, düzeltme


educational linguistics Nedir, Ne demektir eğitim dilbilimi


efficiency Nedir, Ne demektir etkinlik


egocentric Nedir, Ne demektir benlikçi


egressive Nedir, Ne demektir dış çıkışlı


ejective Nedir, Ne demektir gırtlak duraklı


elaborated code Nedir, Ne demektir geniş düzenek


elaborated code Nedir, Ne demektir geniş düzenek


elaborated code Nedir, Ne demektir incelikli düzenek


elaborated code Nedir, Ne demektir özenli dil


elative Nedir, Ne demektir çıkış durumu


element Nedir, Ne demektir öğe


elevation Nedir, Ne demektir yüceltme


elicitation Nedir, Ne demektir çıkartım, söyletim


elision Nedir, Ne demektir son ses düşmesi


ellipsis Nedir, Ne demektir eksilti


ellipted Nedir, Ne demektir eksiltili


elliptical Nedir, Ne demektir eksiltili


elocution Nedir, Ne demektir konuşma eğitimi


embed Nedir, Ne demektir içkinlemek, içe yerleştirmek


embedded Nedir, Ne demektir içe yerleşik


embedded clause Nedir, Ne demektir içe yerleşik tümcecik


embedding Nedir, Ne demektir içe yerleştirme


emotive Nedir, Ne demektir duygusal


emphasis Nedir, Ne demektir vurgu


emphatic Nedir, Ne demektir vurgulu, tumturaklı


empiricism Nedir, Ne demektir deneycilik


empty morph Nedir, Ne demektir boş biçimbirimcik


empty word Nedir, Ne demektir boş sözcük


enclisis Nedir, Ne demektir ulama


enclitic Nedir, Ne demektir sonu bağlımlı


encode Nedir, Ne demektir düğümleme, düzenekleme


ending Nedir, Ne demektir bitim, çekim eki


endo centric construction Nedir, Ne demektir içmerkezli yapı


endophasia Nedir, Ne demektir inilti dil


engram Nedir, Ne demektir bellek yazım


entailment Nedir, Ne demektir gerektirim


entity Nedir, Ne demektir varlık


entropy Nedir, Ne demektir bilgi yitimi


entry Nedir, Ne demektir madde başı


enunciation Nedir, Ne demektir sözceleme


environment Nedir, Ne demektir ortam, çevre


environmental conditioning Nedir, Ne demektir çevre koşullaması


epanalepsis Nedir, Ne demektir vurgulama adılı


epenthesis Nedir, Ne demektir iç türeme


ephemeral word Nedir, Ne demektir geçici sözcük


epicene Nedir, Ne demektir ortak cinsli


epiglottis Nedir, Ne demektir küçük dil


epigraphy Nedir, Ne demektir yazıt inceleme, eski yazı bilgisi


epiphora Nedir, Ne demektir sondan yineleme


episemem Nedir, Ne demektir birim anlam


episodic memory Nedir, Ne demektir benlik belleği


epistemic modality Nedir, Ne demektir düz kiplik


epistemology Nedir, Ne demektir bilgi kuramı


epithesis Nedir, Ne demektir son türeme


epithet Nedir, Ne demektir tamlayan, nitem


eponym Nedir, Ne demektir kişi kökenli


equational sentence Nedir, Ne demektir eşlemeli tümce, eşitlemeli tümce


equative Nedir, Ne demektir eşitlik eki


equi NP deletion Nedir, Ne demektir eş ad silinmesi


equipollent Nedir, Ne demektir eş değerli karşıtlık


equipollent opposition Nedir, Ne demektir eş ağırlıklı karşıtlık


equivalence Nedir, Ne demektir eşdeğerlik


equivocation Nedir, Ne demektir eşbiçimli


ergative Nedir, Ne demektir eş işlevsel


error analysis Nedir, Ne demektir yanlış çözümlemesi


ESP Nedir, Ne demektir özel amaçlı İngilizce


essive Nedir, Ne demektir yerleşiklik durumu etat de langue Nedir, Ne demektir geçici lehçe


ethnographic linguistics Nedir, Ne demektir budunbetimsel dilbilim


ethnography Nedir, Ne demektir budunbetim


ethnography of communication Nedir, Ne demektir iletişim budunbetimi


ethnography of speaking Nedir, Ne demektir konuşma kullanım bilgisi


ethnolinguistics Nedir, Ne demektir budundilbilim


ethno-linguistics Nedir, Ne demektir budundilbilim


ethnology Nedir, Ne demektir budunbilim


ethnomethodology Nedir, Ne demektir etkileşim yöntembilimi


etymological Nedir, Ne demektir kökenbilimsel


etymology Nedir, Ne demektir kökenbilgisi, kökenbilim


etymon Nedir, Ne demektir köken


euphony Nedir, Ne demektir akışım


evaluation procedure Nedir, Ne demektir değerlendirme işlemi


event Nedir, Ne demektir olay


evocative Nedir, Ne demektir çağrışımcı


evocatory Nedir, Ne demektir çağrışımsal


evolutionary Nedir, Ne demektir evrimci dilbilim


exception Nedir, Ne demektir kuraldışı


exclamation Nedir, Ne demektir ünlem


exclamative Nedir, Ne demektir ünlemlik


exclamatory Nedir, Ne demektir ünlemle ilgili


excrescent Nedir, Ne demektir iç türemeli


excrescent consonant Nedir, Ne demektir içtüremeli ünsüz


exhalation Nedir, Ne demektir soluk verme


exhaustiveness Nedir, Ne demektir kapsamlılık


exhortative Nedir, Ne demektir özendirme kipi


existential sentence Nedir, Ne demektir varoluşsal tümce


exocentric construction Nedir, Ne demektir dışmerkezli yapı


exogenous Nedir, Ne demektir dış belirlemeli


exolinguistics Nedir, Ne demektir üstdilbilinı


exophasia Nedir, Ne demektir dış sesleme


exophora Nedir, Ne demektir dış gönderim


expansion Nedir, Ne demektir yayılım


expended meaning Nedir, Ne demektir genişlemek anlam


experiential Nedir, Ne demektir deneyimsel


experimental Nedir, Ne demektir deneyli, araçlı


experimental phonetics Nedir, Ne demektir deneyli sesbilgisi


expiratory accent Nedir, Ne demektir soluk vurgusu


explanatory adequacy Nedir, Ne demektir açıklama yeterliği


explanatory adequacy Nedir, Ne demektir açıklayıcı yeterlik


expletive Nedir, Ne demektir dolguluk


explicitness Nedir, Ne demektir açıklık


explosion Nedir, Ne demektir patlamalı, kapantılı


exponence Nedir, Ne demektir üs, gerçekleşme


expression Nedir, Ne demektir anlatım


expressive function Nedir, Ne demektir anlatım işlevi


extension Nedir, Ne demektir uzanım, kaplam


extension of meaning Nedir, Ne demektir anlam genişlemesi


extensional meaning Nedir, Ne demektir uzanımsal anlam


external adequacy Nedir, Ne demektir dış yeterlilik


external meaning Nedir, Ne demektir dışanlam


extinct language Nedir, Ne demektir ölü dil


extralinguistic features Nedir, Ne demektir dildışı özellikler


extraposition Nedir, Ne demektir dışa kaydırma kuralı


extrinsic ordering Nedir, Ne demektir dış sıralama


fact Nedir, Ne demektir olgu


factitive verb Nedir, Ne demektir ettirgen eylem


factive Nedir, Ne demektir olgu adılı


factivity Nedir, Ne demektir olgusallık


facultative variant Nedir, Ne demektir seçmek değişken


fading Nedir, Ne demektir alçalmak


fallacy Nedir, Ne demektir yanıltmaca


falling Nedir, Ne demektir alçalan


false cognate Nedir, Ne demektir yanıltıcı eş asıllı


familiar form Nedir, Ne demektir içtenlikli, gündelik biçim


family language Nedir, Ne demektir aile dili


family terms Nedir, Ne demektir akrabalık terimleri


family tree Nedir, Ne demektir dil akrabalığı ağacı


faucalisation Nedir, Ne demektir sertleştirme


favourite sentence Nedir, Ne demektir eksiksiz tümce


feature Nedir, Ne demektir özellik


feedback Nedir, Ne demektir geri iletim


feeding rule order Nedir, Ne demektir destekleyici kural sıralaması


felicity conditions Nedir, Ne demektir gerçekleşme kuralları


feminine Nedir, Ne demektir dişil


fiction Nedir, Ne demektir kurmaca


field Nedir, Ne demektir alan


field of discourse Nedir, Ne demektir söylem alanı


field theory Nedir, Ne demektir alan kuramı


field work Nedir, Ne demektir alan çalışması


figurative language Nedir, Ne demektir değişmeceli dil


figure of speech Nedir, Ne demektir söz sanatı


filler class Nedir, Ne demektir tümleyici küme


finite state grammar Nedir, Ne demektir sonlu dilbilgisi


finite verb Nedir, Ne demektir çekimli eylem


first articulation Nedir, Ne demektir birincil eklemleme


first infinitive Nedir, Ne demektir ana eylemlik


first language Nedir, Ne demektir yerli dil


first order language Nedir, Ne demektir konu dil


first person Nedir, Ne demektir birinci kişi


first possessive Nedir, Ne demektir birincil iyelik


fixation Nedir, Ne demektir kemikleşmiş biçim


fixed accent Nedir, Ne demektir durağan vurgu


fixed word order Nedir, Ne demektir değişmez sözcük dizilişi


flap Nedir, Ne demektir titrek


flat Nedir, Ne demektir bemolleşme


flection Nedir, Ne demektir büküm


flexion Nedir, Ne demektir büküm


flexional ending Nedir, Ne demektir büküm eki


flexional language Nedir, Ne demektir bükümlü dil


floating element Nedir, Ne demektir artık öğe


fluency Nedir, Ne demektir akıcılık


focal area Nedir, Ne demektir odak bölgesi


folk etymology Nedir, Ne demektir yerlileştirme, benzetim kökenlemesi


foot Nedir, Ne demektir ayak


foreign ism Nedir, Ne demektir yabancı sözcük


foreign language Nedir, Ne demektir yabancı dil


forlorn element Nedir, Ne demektir tümleyici öğe


form Nedir, Ne demektir biçim


form class Nedir, Ne demektir eşbiçim kümesi


form word Nedir, Ne demektir biçim sözcük, yapı sözcüğü


formal Nedir, Ne demektir biçimsel


formal grammar Nedir, Ne demektir biçimci dilbilgisi


formal grammar Nedir, Ne demektir biçimsel dilbilgisi


formal language Nedir, Ne demektir kurallı dil, ölçünlü dil


formal speech Nedir, Ne demektir resmi konuşma


formal universal Nedir, Ne demektir biçimsel tümel, biçimsel genelce


formalisation Nedir, Ne demektir biçimselleştirme


formalism Nedir, Ne demektir biçimcilik


formality Nedir, Ne demektir resmilik


formant Nedir, Ne demektir biçimlendiriri


formative Nedir, Ne demektir oluşturucu öğe


formless language Nedir, Ne demektir yalınlayan dil


forms of address Nedir, Ne demektir seslenmelik


formulae Nedir, Ne demektir deyimce


fortis Nedir, Ne demektir sert ünsüz


fossilized form Nedir, Ne demektir kemikleşmiş biçim


fourier analysis Nedir, Ne demektir dalga bileşeni çözümlemesi


frame Nedir, Ne demektir çerçeve, öğe


framework Nedir, Ne demektir çatı


free Nedir, Ne demektir bağımsız


free alternant Nedir, Ne demektir bağımsız seçenek


free form Nedir, Ne demektir bağımsız biçim


free translation Nedir, Ne demektir serbest çeviri


free variation Nedir, Ne demektir bağımsız değişim


free vowel Nedir, Ne demektir engelsiz ünlü


free word order Nedir, Ne demektir serbest sözcük dizilişi


frequency Nedir, Ne demektir sıklık


frequency analysis Nedir, Ne demektir sıklık çözümlemesi


frequency aspect Nedir, Ne demektir sıklık görünüşü


frequency count Nedir, Ne demektir sıklık sayımı


frequency of occurrence Nedir, Ne demektir kullanım sıklığı


fricative Nedir, Ne demektir sürtünmeli, sızıcı


friction Nedir, Ne demektir sürtünme


frictionless Nedir, Ne demektir sürtünmesiz


front Nedir, Ne demektir ön, ince


front vowel Nedir, Ne demektir ince ünlü, ön ünlü


frontal Nedir, Ne demektir önleşmeyle ilgili


fronting Nedir, Ne demektir ön ünlüleşme


fronto-palatal Nedir, Ne demektir öndamak ünsüzü


frozen speech Nedir, Ne demektir donuk konuşma


full sentence Nedir, Ne demektir tam tümce


full stop Nedir, Ne demektir nokta, tam durak


full verb Nedir, Ne demektir asıl eylem


full word Nedir, Ne demektir içerik sözcüğü


function Nedir, Ne demektir işlev


function Nedir, Ne demektir işlev, görev


functional Nedir, Ne demektir işlevsel


functional category Nedir, Ne demektir işlevsel küme


functional change Nedir, Ne demektir işlevsel değişim


functional linguistics Nedir, Ne demektir işlevsel dilbilim


functional load Nedir, Ne demektir işlevsel ağırlık


functional sentence perspective Nedir, Ne demektir işlevsel tümce yaklaşımı


functional syllabus Nedir, Ne demektir işlevsel izlence


functional variety Nedir, Ne demektir işlevsel değişke


functionalism Nedir, Ne demektir işlevselcilik


functor Nedir, Ne demektir bağımlı yapı biçimi


fused compound Nedir, Ne demektir açık bileşik


fusion Nedir, Ne demektir kaynaşma


fusional languages Nedir, Ne demektir kaynaşmalı diller, bükünlü diller


futhork Nedir, Ne demektir biçim yazı


future Nedir, Ne demektir gelecek


future in the past Nedir, Ne demektir geçmişte gelecek


future perfect Nedir, Ne demektir gelecekte bitmişlik


future tense Nedir, Ne demektir gelecek zaman


geminate Nedir, Ne demektir ikizleşme


gemination Nedir, Ne demektir ünsüz ikileşmesi


gender Nedir, Ne demektir cins


gender noun Nedir, Ne demektir cins adı


genealogical Nedir, Ne demektir kalıtımsal


genealogical classification Nedir, Ne demektir akrabalık sınıflandırması


genealogical classification Nedir, Ne demektir kalıtımsal sınıflama


general Nedir, Ne demektir genel


general grammar Nedir, Ne demektir genel dilbilgisi


general linguistics Nedir, Ne demektir genel dilbilim


generalization Nedir, Ne demektir genelleme


generalized transformation Nedir, Ne demektir genellemek dönüşüm


generate Nedir, Ne demektir üretme, oluşturma


generation Nedir, Ne demektir üretme


generative Nedir, Ne demektir üretici, üretimsel


generative grammar Nedir, Ne demektir üretici dilbilgisi


generative phonology Nedir, Ne demektir üretici sesbilgisi


generative semantics Nedir, Ne demektir üretici anlambilim


generic term Nedir, Ne demektir genel, kapsayıcı terim


generous plural Nedir, Ne demektir yinelemeli çoğul


genetic Nedir, Ne demektir kalıtımsal


Geneva School Nedir, Ne demektir Cenova Okulu


genitive Nedir, Ne demektir tamlayan durumu


geographical Nedir, Ne demektir yöresel, yercil


geographical classification Nedir, Ne demektir yercil sınıflama


geographical linguistics Nedir, Ne demektir yercil dilbilim


Germanic Nedir, Ne demektir German


Germanic linguistics Nedir, Ne demektir Germen dilbilimi


Germanic sound shift Nedir, Ne demektir Germen ses kayması


gerund Nedir, Ne demektir ulaç


gerundial clause Nedir, Ne demektir ayrık tümleç


gerundive Nedir, Ne demektir ortaç


gesture Nedir, Ne demektir işaret dili


ghost form Nedir, Ne demektir aldatıcı biçim


gingival Nedir, Ne demektir dişyuvasıl


gist Nedir, Ne demektir öz


given Nedir, Ne demektir bilinen, eski


glide Nedir, Ne demektir yarı ünlü


global pattern Nedir, Ne demektir genel düzen


gloss Nedir, Ne demektir açımlama, yorum


gloss eme Nedir, Ne demektir dilbirim


glossary Nedir, Ne demektir sözlükçe


glossematics Nedir, Ne demektir Yeni-Saussure'cü dilbilimi


glossogram Nedir, Ne demektir damak çizim


glossolalia Nedir, Ne demektir büyü dili


glossology Nedir, Ne demektir dilbilim


glottal Nedir, Ne demektir gırtlaksıl


glottal catch Nedir, Ne demektir gırtlak vuruşu


glottal stop Nedir, Ne demektir gırtlaksı patlamalı


glottalisation Nedir, Ne demektir gırtlaksıllaşma


glottalized Nedir, Ne demektir gırtlaksıllaşmış


glottis Nedir, Ne demektir ses telleri açıklığı


glottochronology Nedir, Ne demektir dil tarihlendirmesi


glottogonic linguistic Nedir, Ne demektir köken dilbilimi


glottology Nedir, Ne demektir dilbilim


glottopolitics Nedir, Ne demektir kurumsal dilbilim


gnomic present tense Nedir, Ne demektir geniş şimdiki zaman


goal Nedir, Ne demektir erek


governed Nedir, Ne demektir yönetilen


governing Nedir, Ne demektir yöneten


government Nedir, Ne demektir yönetme, yöneltme


gradation Nedir, Ne demektir derecelendirme


graded antonymy Nedir, Ne demektir aşamalı karşıt anlamlılık


grading Nedir, Ne demektir dereceleme


gradual Nedir, Ne demektir aşamalı


grammar Nedir, Ne demektir dilbilgisi


grammar universals Nedir, Ne demektir evrensel dilbilgisi


grammarian Nedir, Ne demektir dilbilgici, dilbilgisi uzmanı


grammar-translation method Nedir, Ne demektir gramer-çeviri yöntemi


grammatical Nedir, Ne demektir dilbilgisel


grammatical ambiguity Nedir, Ne demektir dilbilgisel belirsizlik


grammatical analysis Nedir, Ne demektir dilbilgisi çözümlemesi


grammatical category Nedir, Ne demektir dilbilgisel küme


grammatical category Nedir, Ne demektir dilbilgisi kümesi


grammatical competence Nedir, Ne demektir dilbilgisi yetisi


grammatical dependency Nedir, Ne demektir dilbilgisel bağımlılık


grammatical gender Nedir, Ne demektir dilbilgisel cins


grammatical interference Nedir, Ne demektir dilbilgisel girişim


grammatical item Nedir, Ne demektir dilbilgisel öğe


grammatical meaning Nedir, Ne demektir dilbilgisel anlam


grammatical subject Nedir, Ne demektir dilbilgisel özne


grammatical unit Nedir, Ne demektir dilbilgisel birim


grammaticalisation Nedir, Ne demektir dilbilgiselleşme


grammaticality Nedir, Ne demektir dilbilgisellik


grammatology Nedir, Ne demektir yazı bilgisi


grammeme Nedir, Ne demektir dilbilgisel birim


grammetries Nedir, Ne demektir yazar dili bilgisi


graph Nedir, Ne demektir yazıbirimlik


grapheme Nedir, Ne demektir yazıbirim


graphemics Nedir, Ne demektir yazıbilim


graphetics Nedir, Ne demektir yazı bilgisi


graphic substance Nedir, Ne demektir yazım kök


graphics Nedir, Ne demektir yazı bilgisi


graphonomy Nedir, Ne demektir yazı bilgisi


grave Nedir, Ne demektir pes


grave accent Nedir, Ne demektir peslik vurgusu


Great English Vowel Shift Nedir, Ne demektir İngilizce Büyük Ünlü Kayması


Grimm's Law Nedir, Ne demektir Grimm Yasası


groove Nedir, Ne demektir oluklu


group Nedir, Ne demektir öbek


group accent Nedir, Ne demektir öbek vurgusu


group genitive Nedir, Ne demektir öbek iyeliği


group language Nedir, Ne demektir küme dili


guttural Nedir, Ne demektir boğazsıl


habit formation Nedir, Ne demektir alışkanlık oluşturma


habitual aspect Nedir, Ne demektir alışkanlık görünüşü


half close vowel Nedir, Ne demektir yarı kapalı ünlü


handiadyoin Nedir, Ne demektir ikileme


haplography Nedir, Ne demektir tekleşmeli yazım


haplology Nedir, Ne demektir seslem yitimi, hece yitimi


hard Nedir, Ne demektir sert


hard palate Nedir, Ne demektir sert damak


hardware Nedir, Ne demektir donanım


harmony Nedir, Ne demektir uyum


head Nedir, Ne demektir tamlayan, baş sözcük


hearing Nedir, Ne demektir duyma


heavy stress Nedir, Ne demektir birincil vurgu


hermeneutic Nedir, Ne demektir yorumsama, yorumbilim


hesitation form Nedir, Ne demektir duraksamalı biçim


heteroclite Nedir, Ne demektir çok çekimli


heterograph Nedir, Ne demektir ayrı yazımlı


heterography Nedir, Ne demektir ayrı yazım


heteronym Nedir, Ne demektir eşadlı


heteronymy Nedir, Ne demektir eşadlılık


heterpohemy Nedir, Ne demektir sürçme


hiatus Nedir, Ne demektir ünlü boşluğu


hierarchial structure Nedir, Ne demektir aşamalı yapı


hierarchy Nedir, Ne demektir aşama


hieratic script Nedir, Ne demektir resim yazısı ile ilgili


hierogliphic Nedir, Ne demektir resim yazı


high Nedir, Ne demektir yüksek, üst, tiz, yükselen


high variety Nedir, Ne demektir üst değişke


hiragana Nedir, Ne demektir bir tür Japon yazısı


historical grammar Nedir, Ne demektir tarihsel dilbilgisi


historical linguistics Nedir, Ne demektir tarihsel dilbilim


historical present Nedir, Ne demektir öyküleme zamanı


historicism Nedir, Ne demektir tarihselcilik


hold Nedir, Ne demektir durak


holophrase Nedir, Ne demektir tümce söz


holophrasis Nedir, Ne demektir tümce sözcük


holophrastic language Nedir, Ne demektir tümce sözcük dönemi


home language Nedir, Ne demektir aile dili


homogram Nedir, Ne demektir eşyazım


homograph Nedir, Ne demektir eşyazımlı


homography Nedir, Ne demektir eşyazımlılık


homononym Nedir, Ne demektir yakın anlamlı


homonym Nedir, Ne demektir eşadlı


homonymy Nedir, Ne demektir eşadlılık


homophone Nedir, Ne demektir eşsesli


homophonic clash Nedir, Ne demektir eşsesli çatışma


homophony Nedir, Ne demektir eşseslilik


homorganic sound Nedir, Ne demektir eşçıkışlı ses


honorific form Nedir, Ne demektir saygılı biçim


honorifics Nedir, Ne demektir incelikli anlatım biçimi


humanism Nedir, Ne demektir insancıllık


hybrid language Nedir, Ne demektir melez dil


hybrid word Nedir, Ne demektir melez sözcük


hydronymy Nedir, Ne demektir adbilim


hyped urbanism Nedir, Ne demektir kentli dil biçimi


hyper form Nedir, Ne demektir aşırı düzeltilmiş biçim


hyperbole Nedir, Ne demektir abartma


hypercorrection Nedir, Ne demektir aşırı düzeltim


hypercorrection Nedir, Ne demektir aşırı düzeltmecilik


hypochoristic form Nedir, Ne demektir küçültme biçimi


hyponym Nedir, Ne demektir altanlamlık


hyponymy Nedir, Ne demektir altanlamlık


hypotactic clause Nedir, Ne demektir bağımlı tümcecik


hypotaxis Nedir, Ne demektir bağlaçlı birleşim


hypothesis Nedir, Ne demektir varsayım


hypothetical clause Nedir, Ne demektir varsayımsal tümcecik


iamb Nedir, Ne demektir kısa-uzun hece ölçüsü


iconic sign Nedir, Ne demektir görüntüsel gösterge


iconography Nedir, Ne demektir görüntü yazı


ictus Nedir, Ne demektir vurgulu hece


ideal speaker-hearer Nedir, Ne demektir düşsel konşucu-dinleyici


idealization Nedir, Ne demektir arıtma


ideational Nedir, Ne demektir düşünsel


identical Nedir, Ne demektir özdeş


ideogram Nedir, Ne demektir düşünyazı, sözyazı


ideography Nedir, Ne demektir söz yazım, düşün yazım


idiolect Nedir, Ne demektir birey dil


idiomatic Nedir, Ne demektir deyimsel


idiomatic usage Nedir, Ne demektir deyimsel kullanım


idiomatology Nedir, Ne demektir dil özelliği bilgisi


idiophone Nedir, Ne demektir düşün ses


if-clause Nedir, Ne demektir koşul tümceciği


illative Nedir, Ne demektir giriş durumu


ill-formed Nedir, Ne demektir bozuk yapılı


illocution Nedir, Ne demektir edim söz


illocutionary act Nedir, Ne demektir edimsel eylem


illusion Nedir, Ne demektir yanılsama


imaginative function Nedir, Ne demektir düşleme işlevi


imitation Nedir, Ne demektir öykünme, taklit


imitative word Nedir, Ne demektir yansımalı sözcük


immanence Nedir, Ne demektir içkinlik


immediate Nedir, Ne demektir birincil


immediate constituent Nedir, Ne demektir birincil kurucu


immediate speech Nedir, Ne demektir zamandaş konuşma


immigrant language Nedir, Ne demektir göçmen dili


imperative Nedir, Ne demektir buyrum kipi


imperfect Nedir, Ne demektir hikaye bileşik zaman


imperfective aspect Nedir, Ne demektir bitmemişlik görünüşü


impersonal verb Nedir, Ne demektir kişisiz eylem


implication Nedir, Ne demektir sezdirim


implicature Nedir, Ne demektir sezdiri


implicit Nedir, Ne demektir örtük


implosion Nedir, Ne demektir içpatlamalı


implosive Nedir, Ne demektir içpatlamalı


improper compound Nedir, Ne demektir çekimli bileşik


improper speech Nedir, Ne demektir bozuk konuşma


impulse Nedir, Ne demektir dürtü


inactive voice Nedir, Ne demektir edilgen çatı


inagressive Nedir, Ne demektir başlatmalı


inanimate Nedir, Ne demektir cansız


incapsulating language Nedir, Ne demektir geçişimli dil


incapsulation Nedir, Ne demektir geçişim


inceptive aspect Nedir, Ne demektir başlamalı görünüş


inchoative Nedir, Ne demektir başlamalı görünüş


included Nedir, Ne demektir bağımlı


inclusion Nedir, Ne demektir kapsam, altanlamlık


inclusive Nedir, Ne demektir kapsamlı


incompatibility Nedir, Ne demektir bağdaşmazlık


incomplete verb Nedir, Ne demektir eksik eylem


incorporating conjunction Nedir, Ne demektir geçişimli bağlaç


incorporating language Nedir, Ne demektir geçişimli dil


incorporation Nedir, Ne demektir geçişim


indeclinable Nedir, Ne demektir çekimsiz


indefinite Nedir, Ne demektir belirsiz, belgisiz


indefinite article Nedir, Ne demektir belirsiz tamımlık


indefinite article Nedir, Ne demektir belirsiz tanımlık


independent Nedir, Ne demektir bağımsız


independent clause Nedir, Ne demektir bağımsız tümcecik


index Nedir, Ne demektir belirti, dizin


indexical expressions Nedir, Ne demektir kişi özellikli anlatımlar


Indic linguistics Nedir, Ne demektir Hint dilleri


indicative mood Nedir, Ne demektir bildirme kipi


indice Nedir, Ne demektir belirten, dizin


indigenous languages Nedir, Ne demektir yerli dilleri


indirect Nedir, Ne demektir dolaylı


indirect discourse Nedir, Ne demektir dolaylı söylem


indirect object Nedir, Ne demektir dolaylı nesne


indirect question Nedir, Ne demektir dolaylı soru


indirect speech Nedir, Ne demektir dolaylı anlatım


individual Nedir, Ne demektir birey


individual variant Nedir, Ne demektir bireysel değişke


Indo-European linguistics Nedir, Ne demektir Hint-Avrupa Dilbilimi


inductive Nedir, Ne demektir tümevanmsal


inessive Nedir, Ne demektir içindelik durumu


infelicity Nedir, Ne demektir geçmezlik


inference Nedir, Ne demektir çıkarım


inferential aspect Nedir, Ne demektir çıkarım görünüşü


inferior comparison Nedir, Ne demektir azaltıcı karşılaştırma


infinite verb form Nedir, Ne demektir sınırlamasız eylem biçimi


infinitive Nedir, Ne demektir eylemlik


infix Nedir, Ne demektir içek


infixing Nedir, Ne demektir içekleme


inflected language Nedir, Ne demektir bükümlü dil


inflection Nedir, Ne demektir büküm


inflexible Nedir, Ne demektir bükümlü


inflexional suffix Nedir, Ne demektir çekim eki


informal Nedir, Ne demektir ölçüsüz


informant Nedir, Ne demektir denek, bilgi veren


information Nedir, Ne demektir bilgi


information theory Nedir, Ne demektir bilgi iletim kuramı


informativity Nedir, Ne demektir bilgisellik


inhalation Nedir, Ne demektir soluk alma


initial Nedir, Ne demektir ön, ilk, başlangıç


initial glide Nedir, Ne demektir baştaki yarı ünlü


initiation Nedir, Ne demektir başlatma


initiator Nedir, Ne demektir başlatıcı


innate Nedir, Ne demektir doğuştan


innatism Nedir, Ne demektir doğuştanlık


inner Nedir, Ne demektir


inner closure Nedir, Ne demektir iç kapanım


inner form Nedir, Ne demektir iç biçim


innovation Nedir, Ne demektir yenilik, yenilenme


inordinated adjective Nedir, Ne demektir birincil sıfat


inorganic feature Nedir, Ne demektir kökendışı özellik


input Nedir, Ne demektir girdi


insertion Nedir, Ne demektir içleme


inspiration Nedir, Ne demektir soluk alma


instantaneous release Nedir, Ne demektir gecikmesiz bırakım


institutional linguistics Nedir, Ne demektir kurumsal dilbilim


instrumental Nedir, Ne demektir araçdurumu


instrumental function Nedir, Ne demektir araçlık işlevi


instrumental phonetics Nedir, Ne demektir araçlı sesbilgisi


instrumentative verb Nedir, Ne demektir araçlık eylem


integrated Nedir, Ne demektir bütüncül


intelligibility Nedir, Ne demektir anlaşılabilirlik


intensifier Nedir, Ne demektir pekiştirici


intension Nedir, Ne demektir içerim


intensity Nedir, Ne demektir yeğinlik


intensity accent Nedir, Ne demektir yeğinlik vurgusu


intensive Nedir, Ne demektir pekiştirmeli


intensive pronoun Nedir, Ne demektir dönüşlü adıl


intentional meaning Nedir, Ne demektir amaçlanan anlam


intentionality Nedir, Ne demektir niyetlilik


interchangibility Nedir, Ne demektir değiştirilebilirlik


interdental Nedir, Ne demektir peltek dişsil


interference Nedir, Ne demektir girişim


interference Nedir, Ne demektir girişim


interjected clause Nedir, Ne demektir ara tümcecik


interjection Nedir, Ne demektir ünlem


interlanguage Nedir, Ne demektir ara dil, yapma dil


interlevel Nedir, Ne demektir ara düzey


interlingual interference Nedir, Ne demektir dillerarası girişim


interlinguistics Nedir, Ne demektir dillerarası inceleme


interlude Nedir, Ne demektir ara ünsüz kümesi


intermediate vowel Nedir, Ne demektir ara ünlü


internal Nedir, Ne demektir


internal adequacy Nedir, Ne demektir iç yeterlilik


internal change Nedir, Ne demektir iç değişim


internal hiatus Nedir, Ne demektir iç geçiş


internal inflection Nedir, Ne demektir iç büküm


internal loan Nedir, Ne demektir iç ödünçleme


internal modification Nedir, Ne demektir iç niteleme


internal open juncture Nedir, Ne demektir iç aralık


internal reconstruction Nedir, Ne demektir içten yeni kurum


internalize Nedir, Ne demektir oturuşmak, içselleştirmek


internalized Nedir, Ne demektir oturuşmuş


interpretation Nedir, Ne demektir yorum, çevirme


interpreter Nedir, Ne demektir çevirmen


interrogation Nedir, Ne demektir soru


interrogation mark Nedir, Ne demektir soru işareti


interrogative Nedir, Ne demektir soru


interrogative adjective Nedir, Ne demektir soru sıfatı


interrogative adverb Nedir, Ne demektir soru zarfı


interrogative pronoun Nedir, Ne demektir soru adılı


interrogative sentence Nedir, Ne demektir soru tümcesi


interrogative word Nedir, Ne demektir soru sözcüğü


interrupted Nedir, Ne demektir kesintili


intertextuality Nedir, Ne demektir metinlerarası


interview Nedir, Ne demektir görüşme


intervocalic Nedir, Ne demektir ünlülerarası


intimacy Nedir, Ne demektir yakınlık


intimate speech Nedir, Ne demektir yakın konuşma


intonation Nedir, Ne demektir ezgi


intonation pattern Nedir, Ne demektir ezgi düzeni


intralinguistic feature Nedir, Ne demektir dil içi özellik


intralinguistic features Nedir, Ne demektir diliçi özellikler


intralinguistic interference Nedir, Ne demektir diliçi girişim


intransitive verb Nedir, Ne demektir geçişsiz eylem


intrinsic ordering Nedir, Ne demektir doğal sıralanma


introductory adverb Nedir, Ne demektir bağlaç görevli zarf


introflexion Nedir, Ne demektir ünlü kayması


intrusion Nedir, Ne demektir ekleme


intrusive Nedir, Ne demektir eklemeli


intuition Nedir, Ne demektir sezgi


invariable word Nedir, Ne demektir değişmez sözcük


invariance Nedir, Ne demektir değişmezlik


inventory Nedir, Ne demektir döküm


inverse derivation Nedir, Ne demektir ters türetim


inverse spelling Nedir, Ne demektir ters yazım


inversion Nedir, Ne demektir devrikleşme


inverted Nedir, Ne demektir devrik IP öğe ve işlem


IPA Nedir, Ne demektir Uluslararası Ses Abecesi


irregular verb Nedir, Ne demektir düzensiz eylem


irregularity Nedir, Ne demektir kuralsızlık, düzensizlik


irrelevant Nedir, Ne demektir bağıntısız


iso Nedir, Ne demektir


isochronism Nedir, Ne demektir eşsöylemli


isogloss Nedir, Ne demektir eşdillilik çizgisi


isogloss Nedir, Ne demektir lehçe sınır çizgisi


isoglottic line Nedir, Ne demektir eşdillik çizgisi


isograde Nedir, Ne demektir eş söylemli


isograph Nedir, Ne demektir eşdillilik dizgisi


isolate Nedir, Ne demektir parça sözcük, tümce sözcük


isolated area Nedir, Ne demektir ayrı bölge


isolated opposition Nedir, Ne demektir tekil karşıtlık


isolating languages Nedir, Ne demektir yalınlayan diller


isolect Nedir, Ne demektir eşlehçe


isolex Nedir, Ne demektir eşsözcük çizgisi


isolex Nedir, Ne demektir sözcük sınır çizgisi


isomorph Nedir, Ne demektir biçimbirim sınır çizgisi


isomorph Nedir, Ne demektir eş biçimbirim


isomorphic line Nedir, Ne demektir eşbiçimbirim çizgisi


isomorphism Nedir, Ne demektir eşbiçimcilik


isophone Nedir, Ne demektir eşsöyleyiş çizgisi


isophone Nedir, Ne demektir ses sınır çizgisi


isopleth Nedir, Ne demektir eşsöylemli


isopleth Nedir, Ne demektir sosyo-kültürel kullanım çizgisi


isoseme Nedir, Ne demektir anlambirimcik sınır çizgisi


isoseme Nedir, Ne demektir eşanlambirim


isosyllabism Nedir, Ne demektir eş hecelilik


isosyntagmatic line Nedir, Ne demektir eşdizim çizgisi


isotonic line Nedir, Ne demektir eşezgi çizgisi


italic Nedir, Ne demektir eğik yazı


item Nedir, Ne demektir öğe


item analysis Nedir, Ne demektir öğe çözümlemesi


item and arrangement Nedir, Ne demektir öğe düzenleme


item and process Nedir, Ne demektir öğe-işlem


iterative aspect Nedir, Ne demektir yinelemeli görünüş


jamming Nedir, Ne demektir ünsüz atımı


jargon Nedir, Ne demektir uğraş dil


journalese Nedir, Ne demektir gazete dili


junction Nedir, Ne demektir bağlama


juncture Nedir, Ne demektir kavşak


junetive Nedir, Ne demektir bağlayıcı


jussive mood Nedir, Ne demektir yumuşatıcı kip


juxtaposed compound sentence Nedir, Ne demektir bağımsız sıralı tümce


juxtaposing languages Nedir, Ne demektir sıralayıcı diller


juxtapositional assimilation Nedir, Ne demektir yakın benzeşim


juxtapositional dissimilation Nedir, Ne demektir yakın benzemezlik


Kana Nedir, Ne demektir Japon hece yazısı


katakana Nedir, Ne demektir Japonca yabancı sözcük çevriyazısı


kernel Nedir, Ne demektir çekirdek sentence çekirdek tü mce


key Nedir, Ne demektir biçem düzlemi kine sözdışı biçimcik


kineme Nedir, Ne demektir sözdışı biçim


kinemics Nedir, Ne demektir sözdışı iletişim bilgisi


kinesics Nedir, Ne demektir sözdışı iletim


kinetic consonant Nedir, Ne demektir uzatmasız ünsüz


kinship terms Nedir, Ne demektir akrabalık terimleri


knowledge Nedir, Ne demektir bilgi


knowledge of state Nedir, Ne demektir durum bilgisi


koine Nedir, Ne demektir uzlaşma dili


koine Nedir, Ne demektir yerel-ölçünlü


kymograph Nedir, Ne demektir söz yazını


labelled bracketing Nedir, Ne demektir adlanmış ayraç


labial Nedir, Ne demektir dudaksıl


labial assimilation Nedir, Ne demektir küçük ünlü uyumu


labialisation Nedir, Ne demektir dudaksıllaşma


labio-dental Nedir, Ne demektir diş-dudak ünsüzü


labio-velar Nedir, Ne demektir dudaksıl-artdamaksıl


LAD Nedir, Ne demektir dil edinim düzeneği


lag Nedir, Ne demektir ilerletici benzetme


lallation Nedir, Ne demektir ünlü edinim aşaması


lambdacism Nedir, Ne demektir Tleşme


lamdiaism Nedir, Ne demektir T leşme


laminal Nedir, Ne demektir dil palası seslemesi


langage Nedir, Ne demektir dil yetisi


language Nedir, Ne demektir dil


language acquisition Nedir, Ne demektir dil edinimi


language attitude Nedir, Ne demektir dilsel tutum


language barrier Nedir, Ne demektir dil engeli


language boundary Nedir, Ne demektir dil sının


language change Nedir, Ne demektir dil değişimi


language contact Nedir, Ne demektir dil ilişkisi


language device Nedir, Ne demektir dil düzeneği


language family Nedir, Ne demektir dil ailesi


language lab Nedir, Ne demektir dil deneyliği


language learning Nedir, Ne demektir dil öğrenimi


language loss Nedir, Ne demektir dil yitimi


language loyalty Nedir, Ne demektir dilsel dayanışma


language maintenance Nedir, Ne demektir dil sürdürümü


language planning Nedir, Ne demektir dil planlaması


language shift Nedir, Ne demektir dil değiştirimi


language standardisation Nedir, Ne demektir dilde ölçünleşme


language swithching Nedir, Ne demektir dil değiştirimi


language teaching Nedir, Ne demektir dil öğretimi


language universals Nedir, Ne demektir dil tümelleri, dil genelceleri


language variety Nedir, Ne demektir dil değişkesi


langue Nedir, Ne demektir dil dizgesi


laryngeal Nedir, Ne demektir gırtlak ünsüzü, gırtlaksıl


larynx Nedir, Ne demektir gırtlak


lateral Nedir, Ne demektir yan ünsüz


Latinate grammar Nedir, Ne demektir Latince türü dilbilgisi


law in linguistics Nedir, Ne demektir dil yasası


lax Nedir, Ne demektir gevşek


layered Nedir, Ne demektir katmanlı


layering Nedir, Ne demektir eşdüzeyleme


learnability Nedir, Ne demektir öğrenilebilirlik


learned word Nedir, Ne demektir yazın biçim


least effort law Nedir, Ne demektir eıı az çaba yasası


lect Nedir, Ne demektir değişke


lect Nedir, Ne demektir işlevsel değişke


left branching Nedir, Ne demektir sola dallanma


length Nedir, Ne demektir süre, uzunluk


lenis Nedir, Ne demektir yumuşak ünsüz


lenition Nedir, Ne demektir yumuşama, gevşeme


lento form Nedir, Ne demektir tüm biçim


letter Nedir, Ne demektir harf


level Nedir, Ne demektir düzey


level skipping Nedir, Ne demektir düzey atlama


levelling Nedir, Ne demektir düzeylenme, kurallaşma


lexeme Nedir, Ne demektir sözlük birim


lexeme stratum Nedir, Ne demektir sözlükbirim katmanı


lexical Nedir, Ne demektir sözlüksel


lexical ambiguity Nedir, Ne demektir sözcük belirsizliği


lexical cycle Nedir, Ne demektir sözcük dolanımı, dizilimi


lexical diffision Nedir, Ne demektir dil değişiminde yayılım


lexical field Nedir, Ne demektir sözlüksel alan


lexical interference Nedir, Ne demektir sözcüksel girişim


lexical item Nedir, Ne demektir sözcük


lexical meaning Nedir, Ne demektir sözlük anlamı


lexical recurrence Nedir, Ne demektir sözcük yinelemesi


lexical stress Nedir, Ne demektir sözcük vurgusu


lexicalisation Nedir, Ne demektir sözcükleştirme


lexicographer Nedir, Ne demektir sözlükbilimci


lexicography Nedir, Ne demektir sözlükçülük, sözlükbilgisi


lexicology Nedir, Ne demektir sözcük bilgisi


lexicon Nedir, Ne demektir sözlük


lexis Nedir, Ne demektir sözcük düzlemi


lexotactics Nedir, Ne demektir sözcük birim düzenlemesi


liason Nedir, Ne demektir ulama


ligature Nedir, Ne demektir birleştirmek yazım


light Nedir, Ne demektir hafif vurgulu


limitation Nedir, Ne demektir sınırlama


linear Nedir, Ne demektir çizgisel


linear script Nedir, Ne demektir çizgisel abece yazısı


linearisation Nedir, Ne demektir çizgiselleşme


linearity Nedir, Ne demektir çizgisellik


lingo Nedir, Ne demektir altdil, argo


lingua Nedir, Ne demektir franca ortak iletişim dili


lingua franca Nedir, Ne demektir geçerli dil


linguist Nedir, Ne demektir dilbilimci


linguistic Nedir, Ne demektir dilsel, dilbilimsel


linguistic acculturation Nedir, Ne demektir dilsel kültür yenilenmesi


linguistic analysis Nedir, Ne demektir dil çözümlemesi


linguistic anthropology Nedir, Ne demektir insanbilimsel dilbilim


linguistic area Nedir, Ne demektir dil alanı


linguistic atlas Nedir, Ne demektir dil atlası


linguistic change Nedir, Ne demektir dil değişimi


linguistic community Nedir, Ne demektir dilsel topluluk


linguistic competence Nedir, Ne demektir dil yetisi


linguistic context Nedir, Ne demektir dil bağlamı


linguistic demography Nedir, Ne demektir dil kullanıcılarının incelenmesi


linguistic determinism Nedir, Ne demektir dilsel belirlemecilik


linguistic form Nedir, Ne demektir dilsel biçim


linguistic geography Nedir, Ne demektir dil coğrafyası


linguistic group Nedir, Ne demektir dil öbeği


linguistic level Nedir, Ne demektir dil düzeyi


linguistic minority Nedir, Ne demektir dilsel azınlık


linguistic norm Nedir, Ne demektir dilsel ölçün


linguistic performance Nedir, Ne demektir dil kullanımı


linguistic philosophy Nedir, Ne demektir dil felsefesi


linguistic relativity Nedir, Ne demektir dilsel görecelik


linguistic relativity Nedir, Ne demektir dilsel görelilik


linguistic revolution Nedir, Ne demektir dil devrimi


linguistic sciences Nedir, Ne demektir dil bilimleri


linguistic semantics Nedir, Ne demektir dilsel anlambilim


linguistic sign Nedir, Ne demektir dil göstergesi


linguistic skill Nedir, Ne demektir dil becerisi


linguistic variety Nedir, Ne demektir dilsel değişke


linguistics Nedir, Ne demektir dilbilim


linguostylistics Nedir, Ne demektir dilbiçembilgisi


linking morpheme Nedir, Ne demektir bağlayıcı biçimbirim


linking verb Nedir, Ne demektir ilgi eylemi


lip rounding Nedir, Ne demektir yuvarlaklaştırma


lip spreading Nedir, Ne demektir yayvanlaşma


liquid Nedir, Ne demektir akıcı, sızıcı


lisping Nedir, Ne demektir peltekleşme


listening Nedir, Ne demektir dinleme


literacy Nedir, Ne demektir okuryazarlık


literal Nedir, Ne demektir bağımlı


literal translation Nedir, Ne demektir bağımlı çeviri


literary language Nedir, Ne demektir yazın dili


little language Nedir, Ne demektir çocuk dili


liturgical language Nedir, Ne demektir dinsel iletişim dili


living language Nedir, Ne demektir yaşayan dil loan aktarma, alıntı


loan shift Nedir, Ne demektir yerlileştirme


loan word Nedir, Ne demektir aktarma sözcük


local dialect Nedir, Ne demektir ağız, bölge ağzı


local use Nedir, Ne demektir yöresel kullanım


local variety Nedir, Ne demektir yöresel değişke


localism Nedir, Ne demektir yöresel dilce


location Nedir, Ne demektir yer, uzam


locative Nedir, Ne demektir kalma durumu, yerlik


locus Nedir, Ne demektir çıkak


locution Nedir, Ne demektir düzsöz


locutionary act Nedir, Ne demektir düzsöz eylemi


logical subject Nedir, Ne demektir örtülü gerçek özne


logogram Nedir, Ne demektir resim yazı belirtkesi


logography Nedir, Ne demektir resim yazı


logo-syllabic Nedir, Ne demektir resim-hece yazısı


long Nedir, Ne demektir uzun


long consonant Nedir, Ne demektir uzun ünsüz


long vowel Nedir, Ne demektir uzun ünlü


loss Nedir, Ne demektir yitim


low variety Nedir, Ne demektir alt değişke


low vowel Nedir, Ne demektir alçak ünlü, kalın ünlü


machine translation Nedir, Ne demektir makineli çeviri


macrolinguistics Nedir, Ne demektir geniş oylumlu dilbilim


macron Nedir, Ne demektir uzun ünlü belirtkesi


macrostructure Nedir, Ne demektir büyük ölçekli yapı


main clause Nedir, Ne demektir temel tümce


malapropism Nedir, Ne demektir bozuk kullanım


malformation Nedir, Ne demektir bozuk oluşum


manipulation Nedir, Ne demektir eyletim


manner of articulation Nedir, Ne demektir eklemleme biçimi


manner of discourse Nedir, Ne demektir söylem biçimi


mapping Nedir, Ne demektir çakıştırma


margin Nedir, Ne demektir


margin of security Nedir, Ne demektir güvenlik alanı


marginal arca Nedir, Ne demektir uzak bölge


mark of correlation Nedir, Ne demektir bağdaştırma belirtkesi


marked Nedir, Ne demektir belirtili


marker Nedir, Ne demektir belirtici


masculine Nedir, Ne demektir eril


mass noun Nedir, Ne demektir kütle adı


matched guise Nedir, Ne demektir eşlemeli kayıt


mathematical linguistics Nedir, Ne demektir matematiksel dilbilim


matrix Nedir, Ne demektir S ana tümce


matronymic Nedir, Ne demektir anne kökenli


maxim Nedir, Ne demektir ilke


maxim of manner Nedir, Ne demektir tarz ilkesi


maxim of quality Nedir, Ne demektir nitelik ilkesi


maxim of quantity Nedir, Ne demektir nicelik ilkesi


maxim of relation Nedir, Ne demektir bağıntı ilkesi


meaning Nedir, Ne demektir anlam


meaningful Nedir, Ne demektir anlamlı


mechanical translation Nedir, Ne demektir bilgisayar çevirisi, makineli çeviri


mechanism Nedir, Ne demektir düzenek


mediae Nedir, Ne demektir ölümlü patlamalı


Medieval linguistics Nedir, Ne demektir ortaçağ dilbilimi


mediopalatal Nedir, Ne demektir orta damaksıl


medium Nedir, Ne demektir ortam


meek form Nedir, Ne demektir iğneleyici biçim


melioration Nedir, Ne demektir iyilenme


mellow Nedir, Ne demektir boğuk


melodics Nedir, Ne demektir ezgi bilgisi


melody Nedir, Ne demektir ezgi


memory Nedir, Ne demektir bellek


mentalism Nedir, Ne demektir anlıkçılık


merger Nedir, Ne demektir kaynaştırıcı


mesolect Nedir, Ne demektir orta lehçe


message Nedir, Ne demektir bildiri, ileti


meta analysis Nedir, Ne demektir ek kaynaşması


metalanguage Nedir, Ne demektir üsldil


metalinguistic function Nedir, Ne demektir üstdil işlevi


metalinguistics Nedir, Ne demektir üstdilbilim


metaphony Nedir, Ne demektir ünlü atlaması


metaphor Nedir, Ne demektir eğretileme


metaphrase Nedir, Ne demektir aktarma


metathesis Nedir, Ne demektir göçüşme, ses aktarımı


meter Nedir, Ne demektir ölçü


method Nedir, Ne demektir yöntem


metonymy Nedir, Ne demektir ad aktarımı, düz değişmece


metrics Nedir, Ne demektir ölçübirim


metronymic Nedir, Ne demektir düzdeğişmeceli


microlinguistics Nedir, Ne demektir düz dilbilim


mid vowel Nedir, Ne demektir orta ünlü


mimetic word Nedir, Ne demektir yansıma aktarmalı sözcük


minimal contrast Nedir, Ne demektir en küçük karşıtlık


minimal pair Nedir, Ne demektir en küçük çift


minimum free form Nedir, Ne demektir en küçük bağımsız biçim


minor sentence Nedir, Ne demektir ikincil tümce


minority language Nedir, Ne demektir azınlık dili


mixed Nedir, Ne demektir karma


mixed language Nedir, Ne demektir karma dil


mobile stress Nedir, Ne demektir değişken vurgu


modal Nedir, Ne demektir kip, kiplikbirim


modalisation Nedir, Ne demektir kipleştirme


modality Nedir, Ne demektir kiplik


mode Nedir, Ne demektir kip


mode of articulation Nedir, Ne demektir söyleyiş biçimi


mode of communication Nedir, Ne demektir iletişim tarzı


model Nedir, Ne demektir örnek


modification Nedir, Ne demektir niteleme


modifier Nedir, Ne demektir niteleyici


Modistea Nedir, Ne demektir ortaçağ dilcileri


modular Nedir, Ne demektir birimsel


modulation Nedir, Ne demektir kipleme


momentary aspect Nedir, Ne demektir anlık görünüş


moneme Nedir, Ne demektir anlambirim, biçimbirim


mongrel word Nedir, Ne demektir melez sözcük


monitoring Nedir, Ne demektir denetleme, düzenleme


monogenesis theory Nedir, Ne demektir tek kaynak kuramı


monoglot Nedir, Ne demektir tek dilli


monolingual Nedir, Ne demektir tek dilli


monologue Nedir, Ne demektir tekil konuşma


monomorphemic Nedir, Ne demektir tek biçimbirimli


monopersonal verb Nedir, Ne demektir kişisiz eylem


monophthong Nedir, Ne demektir tek ünlü


monophthongisation Nedir, Ne demektir tek ünlüleştirme


monosemy Nedir, Ne demektir tek anlamlılık


monosyllabic Nedir, Ne demektir tek hecelilik


monosyllable Nedir, Ne demektir tek hece


monosystemic Nedir, Ne demektir tek dizgeli


mood Nedir, Ne demektir kip


mora Nedir, Ne demektir bürünbirimcik


morph Nedir, Ne demektir biçimlik


morpheme Nedir, Ne demektir biçimbirim


morphemic analysis Nedir, Ne demektir biçimbirimsel çözümleme


morphemics Nedir, Ne demektir biçimbilgisi


morphographemics Nedir, Ne demektir yazınbiçimsel


morphological Nedir, Ne demektir biçimbilgisel


morphology Nedir, Ne demektir biçimbilgisi, yapı bilgisi


morphoneme Nedir, Ne demektir ses biçimbirim


morphophoneme Nedir, Ne demektir sesbiçimbirim


morphophonemics Nedir, Ne demektir ses biçimbilgisi


morphophonology Nedir, Ne demektir biçimbilimsel sesbilim


morphotactics Nedir, Ne demektir biçim dizgesi


mother tongue Nedir, Ne demektir anadili


motivated Nedir, Ne demektir nedenli


motivation Nedir, Ne demektir nedenlilik, dürtü


motive Nedir, Ne demektir dürtü


motor phonetics Nedir, Ne demektir söyleyiş dilbilimi


mouth cavity Nedir, Ne demektir ağız boşluğu


movable stress Nedir, Ne demektir değişken vurgu


multicultural society Nedir, Ne demektir çok kültürlü toplum


multilateral opposition Nedir, Ne demektir çok yanlı karşıtlık


multilingualism Nedir, Ne demektir çok dillilik


multilingualism Nedir, Ne demektir çokdillilik


multilogue Nedir, Ne demektir çok kişili konuşma


multiple meaning Nedir, Ne demektir çoğul anlam


multisyllable Nedir, Ne demektir çok heceli


mutation Nedir, Ne demektir ünsüz atlaması


mutual intelligibility Nedir, Ne demektir karşılıklı anlaşılabilirlik


naming Nedir, Ne demektir adlandırma


narrative Nedir, Ne demektir anlatı


narrow Nedir, Ne demektir dar


narrow transcription Nedir, Ne demektir ayrıntısız çevriyazı


narrowing of meaning Nedir, Ne demektir anlam daralması


nasal Nedir, Ne demektir genizsi


nasal cavity Nedir, Ne demektir burun boşluğu


nasal consonant Nedir, Ne demektir genizsi ünsüz


nasal vowel Nedir, Ne demektir genizsi ünlü


nasalisation Nedir, Ne demektir genizsileşme


nasalized vowel Nedir, Ne demektir geniz ünlüsü


national language Nedir, Ne demektir ulusal dil


native language Nedir, Ne demektir anadili


native speaker Nedir, Ne demektir anadili konuşmacısı


native word Nedir, Ne demektir yerli sözcük


nativistic theory Nedir, Ne demektir dil kökeni kuramı


natural gender Nedir, Ne demektir doğal cins


natural language Nedir, Ne demektir doğal dil


naturalism Nedir, Ne demektir doğalcılık


necessitative Nedir, Ne demektir gereklilik kipi


needs analysis Nedir, Ne demektir gereksinim saptanması, gereksinim çözümlemesi


negation Nedir, Ne demektir olumsuzluk


negative Nedir, Ne demektir olumsuz


negative particle Nedir, Ne demektir olumsuz eki


neogrammarian Nedir, Ne demektir yenidilbilgici


neologism Nedir, Ne demektir yeni sözcük


nesting Nedir, Ne demektir yerleşme


nesting of construction Nedir, Ne demektir kuruluşların örgütlenmesi


neuter Nedir, Ne demektir yansız


neutralisation Nedir, Ne demektir yansızlaşma


nigori mark Nedir, Ne demektir ölümlü ünsüz işareti


noa word Nedir, Ne demektir tabu, örtmece node düğüm


noeme Nedir, Ne demektir dilbilim anlamı


noise Nedir, Ne demektir gürültü, engel


nomenclature Nedir, Ne demektir terimbilgisi


nominal Nedir, Ne demektir ad kökenli


nominal clause Nedir, Ne demektir ad öbeği


nominal function Nedir, Ne demektir ad işlevi


nominal sentence Nedir, Ne demektir ad tümcesi


nominalisation Nedir, Ne demektir adlaştırma


nominalism Nedir, Ne demektir adcılık


nominative Nedir, Ne demektir yalın durum


non finite Nedir, Ne demektir çekimsiz sözcük


non standard Nedir, Ne demektir ölçün dışı


non-anterior Nedir, Ne demektir art


nonce word Nedir, Ne demektir özel sözcük


nonconsonantal Nedir, Ne demektir ünsüz dışı


noncontinuant Nedir, Ne demektir süreksiz


nondistinctive feature Nedir, Ne demektir ayırıcı olmayan özellik


non-favourite sentence Nedir, Ne demektir eksikli tümce


non-linguistic criteria Nedir, Ne demektir dil dışı ölçüt


non-past tense Nedir, Ne demektir geçmiş dışı zaman


nonrestrictive Nedir, Ne demektir geniş


non-restrictive Nedir, Ne demektir sınırlamasız


nonsense form Nedir, Ne demektir anlamsız biçim


non-significant Nedir, Ne demektir özelliksiz


nonstandard Nedir, Ne demektir ölçünsüz


non-strident Nedir, Ne demektir boğuk


non-syllabic Nedir, Ne demektir hece dışı


non-text Nedir, Ne demektir metindışılık


norm Nedir, Ne demektir kural


normative linguistics Nedir, Ne demektir kuralcı dilbilim


notional grammar Nedir, Ne demektir kavramsal dilbilgisi


notional syllabus Nedir, Ne demektir kavramlar izlencesi


noun Nedir, Ne demektir ad


noun phrase Nedir, Ne demektir ad öbeği


number Nedir, Ne demektir sayı


nursery language Nedir, Ne demektir çocuk dili, bebek dili


object Nedir, Ne demektir nesne, konu


object deletion Nedir, Ne demektir nesne silme


object language Nedir, Ne demektir konu dil


objective case Nedir, Ne demektir nesne durumu


obligative mood Nedir, Ne demektir yükümlülük kipi


obligatory rules Nedir, Ne demektir zorunlu kurallar


obligatory transformation Nedir, Ne demektir zorunlu dönüşüm


oblique case Nedir, Ne demektir yalın dışı durum


observation Nedir, Ne demektir gözlem


observational adequacy Nedir, Ne demektir gözlem yeterliği


obstruent Nedir, Ne demektir duraklamak ünsüz


obviate Nedir, Ne demektir özne dışı üçüncü kişi


occlusive Nedir, Ne demektir kapantılı


Oceanic linguistics Nedir, Ne demektir Okyanus dilleri bilimi


oesophageal cavity Nedir, Ne demektir yemek borusu boşluğu


off glide Nedir, Ne demektir yarı ünlü


off glide Nedir, Ne demektir yarı ünlü bitişi


official language Nedir, Ne demektir resmi dil


on glide Nedir, Ne demektir yan ünlü başlangıcı


on glide Nedir, Ne demektir yarı ünlü başlangıcı


one place predicate Nedir, Ne demektir bir adlı yüklem


onomastics Nedir, Ne demektir adbilim


onomathesia Nedir, Ne demektir adlandırma


onomatology Nedir, Ne demektir adbilim


onomatopeic word Nedir, Ne demektir yansımalı sözcük


onomatopoeia Nedir, Ne demektir yansıma


onset Nedir, Ne demektir hece başlangıcı


ontogeny Nedir, Ne demektir birey dil tarihçesi


opacity Nedir, Ne demektir geçirimsizlik


opaque Nedir, Ne demektir geçirimsiz open açık


open class word Nedir, Ne demektir içerik sözcüğü


open juncture Nedir, Ne demektir açık geçiş


opposition Nedir, Ne demektir karşıtlık


optative mood Nedir, Ne demektir istek kipi


optional rule Nedir, Ne demektir seçimli kural


oral Nedir, Ne demektir ağızsı


oral cavity Nedir, Ne demektir ağız boşluğu


oral literature Nedir, Ne demektir sözlü edebiyat


oratorical speech Nedir, Ne demektir söylev türü konuşma


order Nedir, Ne demektir düzen


order of informativity Nedir, Ne demektir bilgi düzeni


ordering of rules Nedir, Ne demektir kural sıralaması


ordinal number Nedir, Ne demektir sıra sayısı


ordinary language Nedir, Ne demektir gündelik dil


organs of speech Nedir, Ne demektir konuşma aygıtı


origin of language Nedir, Ne demektir dil kökeni


orthoepy Nedir, Ne demektir ölçünlü söyleyiş


orthographic word Nedir, Ne demektir yazımsal sözcük


orthography Nedir, Ne demektir yazım


oscillograph Nedir, Ne demektir ses dalgaları yazım aygıtı


ostensive definition Nedir, Ne demektir gösterimsel tanım


outer closure Nedir, Ne demektir dış kapamalı


output Nedir, Ne demektir çıktı


overcorrection Nedir, Ne demektir aşırı düzeltmecilik


overgeneralisation Nedir, Ne demektir aşırı genelleme


overlapping Nedir, Ne demektir örtüşen


overt Nedir, Ne demektir açık


overtone Nedir, Ne demektir yan anlam


oxytone Nedir, Ne demektir sondan vurgulu


oxytone language Nedir, Ne demektir sondan vurgulu dil


palaeography Nedir, Ne demektir eski yazı bilimi


palatal Nedir, Ne demektir damaksıl


palatalisation Nedir, Ne demektir damaksıllaşma


palatalised Nedir, Ne demektir damaksıllaşmış palate damak


palatogram Nedir, Ne demektir damak çizim


palatography Nedir, Ne demektir damaksıl söyleyiş bilgisi


palindrome Nedir, Ne demektir ikil okumalı sözcük


pandialectal Nedir, Ne demektir tüm lehçesel


paradigm Nedir, Ne demektir örneklem


paradigmatic Nedir, Ne demektir dizisel


paradigmatic axis Nedir, Ne demektir dikey eksen


paragogue Nedir, Ne demektir son ses eklemeli


paragraph Nedir, Ne demektir bölüntü


paralanguage Nedir, Ne demektir öte dil


paralinguistic Nedir, Ne demektir dilötesi


paralinguistic features Nedir, Ne demektir ötedil özellikleri


parallelism Nedir, Ne demektir koşutluk


parametric linguistics Nedir, Ne demektir bileşke dilbilimi


paraphrase Nedir, Ne demektir açımlama


paraplasm Nedir, Ne demektir yeni yapım sözcük


parasitic Nedir, Ne demektir iç türemeli


parasynthesis Nedir, Ne demektir türetme ekli yapı


parataxis Nedir, Ne demektir bağlaçsız birleşim


parent language Nedir, Ne demektir anadil


parenthesis Nedir, Ne demektir ayraç


parenthetical clause Nedir, Ne demektir ara tümce


parole Nedir, Ne demektir söz


paromasis Nedir, Ne demektir ses benzeşimi


paronomasia Nedir, Ne demektir kökteşleme


paronym Nedir, Ne demektir eş köklü sözcük


paroxytone Nedir, Ne demektir sondan önce vurgulu


parsing Nedir, Ne demektir çözümleme


part of speech Nedir, Ne demektir sözcük türü


partial assimilation Nedir, Ne demektir yaklaşık benzeşim


partial recurrence Nedir, Ne demektir parçalı yineleme


participant Nedir, Ne demektir katılan


participle Nedir, Ne demektir ortaç


particle Nedir, Ne demektir ilgeç, parçacık


partitive Nedir, Ne demektir parçacıl tanımlık


pasigraphy Nedir, Ne demektir genel geçer yazım


passive Nedir, Ne demektir edilgen


passive voice Nedir, Ne demektir edilgen çatı


passivisation Nedir, Ne demektir edilgenleştirme


past Nedir, Ne demektir geçmiş


past participle Nedir, Ne demektir geçmiş zaman ortacı


past perfect Nedir, Ne demektir geçmişte geçmiş zaman


past tense Nedir, Ne demektir geçmiş zaman


patient Nedir, Ne demektir katılan, erek


patois Nedir, Ne demektir yerel lehçe


patronymic Nedir, Ne demektir baba kökenli ad


pattern Nedir, Ne demektir örüntü, yapı


pattern drill Nedir, Ne demektir yapı alıştırması


pause Nedir, Ne demektir durak


peak of prominence Nedir, Ne demektir hece doruğu


pedagogical grammar Nedir, Ne demektir eğitim amaçlı dilbilgisi


pedigree theory Nedir, Ne demektir dil ailesi kuramı


peer group Nedir, Ne demektir yaşıt, akran kümesi


peer group Nedir, Ne demektir yaşıtlar kümesi


pejoration Nedir, Ne demektir anlam kötülenmesi


pejorative Nedir, Ne demektir aşağılayıcı, küçültücü


perception Nedir, Ne demektir algılama


peregrenism Nedir, Ne demektir yabancı sözcük


perfect tense Nedir, Ne demektir bitmişlik zamanı


perfective aspect Nedir, Ne demektir bitmişlik görünüşü


performance Nedir, Ne demektir dil kullanımı


performance Nedir, Ne demektir edim, dil kullanımı


performative Nedir, Ne demektir edimsel


periphrasis Nedir, Ne demektir dolaylama


perlocution Nedir, Ne demektir etki söz


permissive aspect Nedir, Ne demektir kalıcılık görünüşü


permutation Nedir, Ne demektir yer değiştirme


person Nedir, Ne demektir kişi


personal ending Nedir, Ne demektir kişi eki


person-oriented elaborated code Nedir, Ne demektir kişi yönelimli geniş düzenek


petroglyph Nedir, Ne demektir eski taş yazısı


ph ase of articulation Nedir, Ne demektir söyleyiş aşaması


phantom word Nedir, Ne demektir yanıltıcı biçim


pharyngeal Nedir, Ne demektir boğazsıl


pharyngeal cavity Nedir, Ne demektir gırtlak boşluğu


phatic Nedir, Ne demektir ilişkisel


phatic function Nedir, Ne demektir ilişki işlevi


phememe Nedir, Ne demektir birimcil


phenomenon Nedir, Ne demektir görüngü


philology Nedir, Ne demektir filoloji, dilcilik


philosophical grammar Nedir, Ne demektir kavramsal dilbilgisi


philosophy of language Nedir, Ne demektir dil felsefesi


phonaesthetics Nedir, Ne demektir ses simgeciliği


phonation Nedir, Ne demektir sesleme


phone Nedir, Ne demektir sesbirimcik


phonematic unit Nedir, Ne demektir büründışı birim


phonematics Nedir, Ne demektir sesbirim bilim


phoneme Nedir, Ne demektir sesbirim


phonemic Nedir, Ne demektir sesbirimsel


phonemics Nedir, Ne demektir sesbilim


phonetic Nedir, Ne demektir sesbilgisel


phonetic alphabet Nedir, Ne demektir sesçil alfabe


phonetic law Nedir, Ne demektir ses yasası


phonetic notation Nedir, Ne demektir sesçil yazım


phonetic transcription Nedir, Ne demektir sesçil çevriyazı


phonetician Nedir, Ne demektir sesbilgisi uzmanı


phonetics Nedir, Ne demektir sesbilgisi


phonic Nedir, Ne demektir sesçil


phonics Nedir, Ne demektir ses okuma bilgisi


phono tactics Nedir, Ne demektir ses birim dizge bilgisi


phonogram Nedir, Ne demektir ses yazım birimi


phonography Nedir, Ne demektir ses yazımcılığı


phonological Nedir, Ne demektir sesbilimsel


phonological component Nedir, Ne demektir sesbilgisi bileşeni


phonological component Nedir, Ne demektir sesbilimsel bileşen


phonologist Nedir, Ne demektir sesbilim uzmanı


phonology Nedir, Ne demektir görevsel sesbilim


phonometrics Nedir, Ne demektir sesbilimsel çözümleme


phono-morphology Nedir, Ne demektir sesbiçim bilgisi


phonostylistics Nedir, Ne demektir ses biçembilgisi


phrase Nedir, Ne demektir öbek


phrase structure Nedir, Ne demektir öbek yapısı


phrastic Nedir, Ne demektir tümcesel


phylogeny Nedir, Ne demektir dil dizgesi tarihçesi


pictogram Nedir, Ne demektir resim yazı


pidgin Nedir, Ne demektir karma dil


pidginise Nedir, Ne demektir karmalaşmak


pidginize Nedir, Ne demektir karmalaşmak


pitch Nedir, Ne demektir yükseklik


pivot structure Nedir, Ne demektir mihver yapı


place of articulation Nedir, Ne demektir eklemleme noktası


plan Nedir, Ne demektir tasarım


plane Nedir, Ne demektir düzlem


plene writing Nedir, Ne demektir eksik yazım


pleonasm Nedir, Ne demektir söz uzatımı


plerem Nedir, Ne demektir dolu birim


plexity Nedir, Ne demektir çok zamanlılık


plosion Nedir, Ne demektir patlama


plosive Nedir, Ne demektir patlamalı


ploysyllable Nedir, Ne demektir çok heceli


pluperfect tense Nedir, Ne demektir hikaye bileşik zamanı


plural Nedir, Ne demektir çoğul


pluraliser Nedir, Ne demektir çoğullaştırıcı


plurilingualism Nedir, Ne demektir çok dillilik


plus juncture Nedir, Ne demektir sözcük ayırma aralığı


poetic function Nedir, Ne demektir yazınsal işlev


poetics Nedir, Ne demektir yazınbilim


point of articulation Nedir, Ne demektir boğumlama noktası


polite form Nedir, Ne demektir incelikli biçim


polygenesis theory Nedir, Ne demektir çok kökenlilik kuramı


polyglot Nedir, Ne demektir çok dilli


polylingualism Nedir, Ne demektir çok dillilik


polylogue Nedir, Ne demektir çoklu konuşma


polyphony Nedir, Ne demektir çok seslilik


polyptoton Nedir, Ne demektir sözcük türü kaydırması


polysemy Nedir, Ne demektir çok anlamlılık


polysnythetic Nedir, Ne demektir geçişimli


polysyndeton Nedir, Ne demektir çok bağlaçlılık


polytone Nedir, Ne demektir çok tonlu


polyvalence Nedir, Ne demektir anlamsal çok değerlilik


pooh pooh theory Nedir, Ne demektir ünlem kuramı


popular etymology Nedir, Ne demektir halk kökenlemesi


portmanteau word Nedir, Ne demektir kaynaşım sözcük


positional variant Nedir, Ne demektir koşullu değişken


positive degree Nedir, Ne demektir yalın durum


positive sentence Nedir, Ne demektir olumlu tümce


positivism Nedir, Ne demektir olguculuk


possessive Nedir, Ne demektir iyelik


possessive case Nedir, Ne demektir iyelik durumu


postfix Nedir, Ne demektir sonek


postposition Nedir, Ne demektir son takı, ilgeç


potentiality Nedir, Ne demektir gücüllük


pragmatic translation Nedir, Ne demektir kullanımsal çeviri


pragmatics Nedir, Ne demektir edimbilim


pragmatics Nedir, Ne demektir kullanımbilgisi, edimbilim


pre-article Nedir, Ne demektir tanımlık öncesi


pre-base Nedir, Ne demektir önek


pre-coordinator Nedir, Ne demektir ilk bağlaç


predeterminer Nedir, Ne demektir ön belirleyici


predicate Nedir, Ne demektir yüklem


predicate noun Nedir, Ne demektir yüklemdi ad


predication Nedir, Ne demektir yüklemle


predicative Nedir, Ne demektir ek eylem


prefix Nedir, Ne demektir önek


prefixing language Nedir, Ne demektir önekli dil


preliteracy Nedir, Ne demektir yazı öncesi dönem


premodification Nedir, Ne demektir ön niteleme


prepalatal Nedir, Ne demektir öndamaksıl


preposition Nedir, Ne demektir ilgeç


prescriptive Nedir, Ne demektir kuralcı


prescriptivism Nedir, Ne demektir kuralcılık


present participle Nedir, Ne demektir durum ortacı


present tense Nedir, Ne demektir şimdiki zaman


prestige dialect Nedir, Ne demektir saygın lehçe


presupposition Nedir, Ne demektir önsayıltı


preterite Nedir, Ne demektir geçmiş zaman


preterition Nedir, Ne demektir söz açmazlık


prevocalic Nedir, Ne demektir ünsüz öncesi


primary accent Nedir, Ne demektir asıl vurgu, birincil vurgu


principal Nedir, Ne demektir temel


privative affix Nedir, Ne demektir yoksunluk eki


privative opposition Nedir, Ne demektir eksik öğeli karşıtlık


privilege of occurrence Nedir, Ne demektir bulunma ayrıcalığı


probabilistic model Nedir, Ne demektir olasılık modeli


procedural approach Nedir, Ne demektir işlemci yaklaşım


procedure Nedir, Ne demektir işlem


process Nedir, Ne demektir oluş, süreç


process oriented Nedir, Ne demektir süreç yönelimli


proclitic Nedir, Ne demektir vurgusuz sözcük


productive Nedir, Ne demektir üretken, işlek


productivity Nedir, Ne demektir üretkenlik


proform Nedir, Ne demektir önbiçim


progressive Nedir, Ne demektir sürekli


progressive aspect Nedir, Ne demektir süreklilik görünüşü


progressive assimilation Nedir, Ne demektir ilerletici benzeşim


progressive assimilation Nedir, Ne demektir ilerleyici benzeşme


prohibitive Nedir, Ne demektir yasaklayıcı


projective rules Nedir, Ne demektir yönlendirme kuralları


prolative Nedir, Ne demektir 'ile' anlatım


prolepsis Nedir, Ne demektir beklenti özne


prominence Nedir, Ne demektir belirginlik


promodifier Nedir, Ne demektir ön niteleyici


pronominal Nedir, Ne demektir adılla ilgili


pronominalisation Nedir, Ne demektir adıllaştırma


pronoun Nedir, Ne demektir adıl


pronouns of address Nedir, Ne demektir seslenme adılları


pronunciation Nedir, Ne demektir söyleyiş


prop word Nedir, Ne demektir gönderindi sözcük


proparoxytone Nedir, Ne demektir sondan üçüncü hecesi vurgulu


proper adjective Nedir, Ne demektir özel ad sıfatı


proposition Nedir, Ne demektir önerme


proscriptive grammar Nedir, Ne demektir kuralcı dilbilgisi


prose Nedir, Ne demektir düzyazı


prosiopesis Nedir, Ne demektir önçıkarımlı sözcük


prosodeme Nedir, Ne demektir bürünbirim


prosodic analysis Nedir, Ne demektir bürünsel çözümleme


prosody Nedir, Ne demektir bürün, bürünbilim


prosthesis Nedir, Ne demektir ön türeme


prosthetic Nedir, Ne demektir öne ekleme


protasis Nedir, Ne demektir koşul tümceciği


protensity features Nedir, Ne demektir ayırıcı özellikler


prothesis Nedir, Ne demektir ön türeme


proto Nedir, Ne demektir ön


proverb Nedir, Ne demektir öneylem


provincialism Nedir, Ne demektir taşra ağzı


proximate Nedir, Ne demektir yakın


psycholinguistics Nedir, Ne demektir ruhdilbilim


psychophonetics Nedir, Ne demektir işitimsel sesbilgisi


public language Nedir, Ne demektir halk dili


pulmonic cavity Nedir, Ne demektir akciğer boşluğu


pun Nedir, Ne demektir sözcük oyunu


punctual aspect Nedir, Ne demektir anlık görünüşü


punctuation Nedir, Ne demektir noktalama


pure vowel Nedir, Ne demektir tek ünlü


purification of language Nedir, Ne demektir dilin özeleştirilmesi


purism Nedir, Ne demektir özleştirmecilik


purport Nedir, Ne demektir anlam, kavram


putative Nedir, Ne demektir varsayımsal


quadrisyllable Nedir, Ne demektir dört heceli


qualificative adjective Nedir, Ne demektir niteleme sıfatı


qualifier Nedir, Ne demektir niteleyici


qualifying conjunction Nedir, Ne demektir yan tümce bağlacı


quality Nedir, Ne demektir nitelik


quantifiable noun Nedir, Ne demektir kütle adı


quantifier Nedir, Ne demektir nicelik sözcüğü


quantitative linguistics Nedir, Ne demektir nicel dilbilim


quantity Nedir, Ne demektir nicelik


question Nedir, Ne demektir soru


question word Nedir, Ne demektir soru sözcüğü


questionnaire Nedir, Ne demektir sormaca, anket


quinquesyllable Nedir, Ne demektir beş heceli sözcük


quotation mark Nedir, Ne demektir tırnak işareti


radiation Nedir, Ne demektir anlam yaygınlaşması


radical Nedir, Ne demektir köken


radical language Nedir, Ne demektir tek heceli dil


ramification Nedir, Ne demektir alt bölümleme


rank Nedir, Ne demektir düzey


rank scale Nedir, Ne demektir aşamalı düzey


rank shift Nedir, Ne demektir düzey kayması


rank-bound Nedir, Ne demektir düzey bağımlı


rationalism Nedir, Ne demektir akılcı


readability Nedir, Ne demektir okunurluk


reading Nedir, Ne demektir okuma


ready-made utterances Nedir, Ne demektir hazır sözceler


realisation Nedir, Ne demektir gerçekleşme


realism Nedir, Ne demektir gerçekçilik


received pronunciation Nedir, Ne demektir ölçünlü söyleyiş


receiver Nedir, Ne demektir alıcı


recessive stress Nedir, Ne demektir ilk hece vurgusu


reciprocal Nedir, Ne demektir işteş


reciprocal assimilation Nedir, Ne demektir karşılıklı benzeşme


reciprocal verb Nedir, Ne demektir işteş eylem


recomposition Nedir, Ne demektir ödünçlü yapım


reconstruction Nedir, Ne demektir yeni kurum


rection Nedir, Ne demektir yönetme


recurrence Nedir, Ne demektir yineleme


recursive Nedir, Ne demektir yinelemeli


reduced Nedir, Ne demektir daraltılmış


reduction Nedir, Ne demektir daralma


redundancy Nedir, Ne demektir artıklık


redundant Nedir, Ne demektir artık


reduplication Nedir, Ne demektir ikileme


reference Nedir, Ne demektir gönderim


referent Nedir, Ne demektir gönderge


referential appropriateness Nedir, Ne demektir gönderim uygunluğu


referential function Nedir, Ne demektir gönderge işlevi


referential meaning Nedir, Ne demektir gönderimsel anlam


reflex Nedir, Ne demektir dönüş


reflexive pronoun Nedir, Ne demektir dönüşlü adıl


reflexivisation Nedir, Ne demektir dönüşlüleştirme


regimen Nedir, Ne demektir yönetme


regional accentuation Nedir, Ne demektir yöresel vurgu


regional dialect Nedir, Ne demektir yöresel lehçe


register Nedir, Ne demektir kesit


regressive Nedir, Ne demektir geriletici


regressive assimilation Nedir, Ne demektir gerileyici benzeşim


regular Nedir, Ne demektir kurallı


regulation Nedir, Ne demektir düzenleme


regulative Nedir, Ne demektir düzenleyici


reinforcement Nedir, Ne demektir pekiştirme


reiteration Nedir, Ne demektir yineleme


related languages Nedir, Ne demektir akraba diller


relation Nedir, Ne demektir bağıntı


relative clause Nedir, Ne demektir ilgi tümceciği


relative pronoun Nedir, Ne demektir ilgi adılı


relativisation Nedir, Ne demektir sıfatlaştırma


relativity Nedir, Ne demektir görelilik


release Nedir, Ne demektir bırakım


relevant Nedir, Ne demektir bağıntılı


relexification Nedir, Ne demektir yeniden sözcükleşme


relic area Nedir, Ne demektir eski lehçe bölgesi


relic area Nedir, Ne demektir uzak bölge


remote area Nedir, Ne demektir uzak alan


repetitive Nedir, Ne demektir yinelemeli


replacive morph Nedir, Ne demektir yer tutan biçimlik


reported question Nedir, Ne demektir dolaylı soru


reported speech Nedir, Ne demektir dolaylı anlatım


representation Nedir, Ne demektir gösterme, simgeleme


resemblance Nedir, Ne demektir benzerlik


resonance Nedir, Ne demektir tınlama


resonant Nedir, Ne demektir tınlayıcı


resonator Nedir, Ne demektir tınlatıcı


respiratory system Nedir, Ne demektir solumun aygıtı


respondent Nedir, Ne demektir yanıtlayan


response Nedir, Ne demektir yanıt


restricted code Nedir, Ne demektir kısıtlı dil


restricted code Nedir, Ne demektir kısıtlı düzenek


restricted code Nedir, Ne demektir sınırlı düzenek


restricted code Nedir, Ne demektir sınırlı düzenek, kaba düzenek


restricted context Nedir, Ne demektir sınırlı bağlam


restriction of meaning Nedir, Ne demektir anlam daralması


restrictive Nedir, Ne demektir sınırlayıcı


retension Nedir, Ne demektir duralama


retracted Nedir, Ne demektir artdamaksıllaşmış


retroflex Nedir, Ne demektir üstdamaksıl


retroflexion Nedir, Ne demektir üstdamaksıllaşma


retrogressive assimilation Nedir, Ne demektir geriletici benzeşim


retrospective Nedir, Ne demektir artgörümlü


revival Nedir, Ne demektir form eskil biçim


rewrite Nedir, Ne demektir rules yeniden yazım kuralları


rhematics Nedir, Ne demektir anlam felsefesi


rheme Nedir, Ne demektir anlam odağı


rhetoric Nedir, Ne demektir sözbilim


rhotacism Nedir, Ne demektir 'r' leşme


rhotic area Nedir, Ne demektir ‘r’ söyleyişli lehçe bölgesi


rhyme Nedir, Ne demektir uyak


rhythm Nedir, Ne demektir dizem


rise Nedir, Ne demektir yükselme


rise-fall Nedir, Ne demektir yükselen-alçalan, inip-çıkan


rising Nedir, Ne demektir yükselen


ritual Nedir, Ne demektir törensel


ritual utterance Nedir, Ne demektir törensel sözce


role Nedir, Ne demektir rol


Roman alphabet Nedir, Ne demektir Romen abecesi


Romance linguistics Nedir, Ne demektir Romen dilleri bilimi


root Nedir, Ne demektir kök


root creation Nedir, Ne demektir kök yapımı


root inflected language Nedir, Ne demektir kök çekimli dil


round Nedir, Ne demektir yuvarlak


rounded vowel Nedir, Ne demektir yuvarlak ünlü


rounding Nedir, Ne demektir yuvarlaklaşma


rule Nedir, Ne demektir kural


rune Nedir, Ne demektir eski Germen yazısı


S C Nedir, Ne demektir yapısal değişim


S D Nedir, Ne demektir yapısal tanımlama


s emi-vowel Nedir, Ne demektir yarı ünlü


sandhi Nedir, Ne demektir birleşimli biçim


Sapir-Whorf hypothesis Nedir, Ne demektir Sapir-Whorf kuramı


satem languages Nedir, Ne demektir 's' sesli diller


Saussurean linguistics Nedir, Ne demektir Saussure'cü dilbilim


saying Nedir, Ne demektir deyim


scale and category grammar Nedir, Ne demektir dizgeci dilbilgisi


schema Nedir, Ne demektir deyimce, bütüncül düzen


scholasticism Nedir, Ne demektir Skolastik felsefe


schwa Nedir, Ne demektir 'i' sesi


science of translation Nedir, Ne demektir çeviribilim


scientific language Nedir, Ne demektir bilim dili


script Nedir, Ne demektir yazı


second articulation Nedir, Ne demektir ikinci eklemleme


second language Nedir, Ne demektir ikinci dil


second order language Nedir, Ne demektir üst dil


second order nominals Nedir, Ne demektir ikinci sıradan ad


second person Nedir, Ne demektir ikinci kişi


second possessive Nedir, Ne demektir ikincil iyelik


secondary articulation Nedir, Ne demektir ikincil boğumlama


secondary feature Nedir, Ne demektir ikincil özellik segment parça


segmental analysis Nedir, Ne demektir parçacıl çözümleme


segmental phoneme Nedir, Ne demektir parçacıl sesbirim


segmentation Nedir, Ne demektir bölümleme


selectional rules Nedir, Ne demektir seçme kuralları


self-embedded Nedir, Ne demektir özde yerleşik


semanteme Nedir, Ne demektir kökanlam


semantic analysis Nedir, Ne demektir anlam çözümlemesi


semantic axis Nedir, Ne demektir anlam ekseni


semantic change Nedir, Ne demektir anlam değişmesi


semantic component Nedir, Ne demektir anlam bileşeni


semantic component Nedir, Ne demektir anlambilim bileşeni


semantic distinguisher Nedir, Ne demektir anlam ayırıcı


semantic field Nedir, Ne demektir anlam alanı


semantic field theory Nedir, Ne demektir anlam alanı kuramı


semantic marker Nedir, Ne demektir anlam belirleyeni


semantic pair Nedir, Ne demektir anlam çiftleri


semantic range Nedir, Ne demektir anlam uzamı


semantic restriction Nedir, Ne demektir anlam daralması


semantic shift Nedir, Ne demektir anlam kayması


semantic triangle Nedir, Ne demektir anlam üçgeni


semantic value Nedir, Ne demektir anlam değeri


semanticity Nedir, Ne demektir anlamsallık


semantics Nedir, Ne demektir anlambilim


semasiology Nedir, Ne demektir kavrambilim


sematology Nedir, Ne demektir anlambilim


seme Nedir, Ne demektir anlambirimcik


sememe Nedir, Ne demektir anlambirimcik demeti


sememic stratum Nedir, Ne demektir anlam katmanı


sememics Nedir, Ne demektir anlambirim bilgisi


semi-consonant Nedir, Ne demektir yarı ünsüz


semiology Nedir, Ne demektir göstergebilim


semiotics Nedir, Ne demektir göstergebilim


semology Nedir, Ne demektir göstergebilim


semotactics Nedir, Ne demektir anlambirim bilgisi


sense Nedir, Ne demektir içlem


sense relations Nedir, Ne demektir içlem ilişkileri


sentence Nedir, Ne demektir tümce


sentence adverbial Nedir, Ne demektir zarf tümcesi


sentence connector Nedir, Ne demektir tümce bağlacı


sentence stress Nedir, Ne demektir tümce vurgusu


sentence word Nedir, Ne demektir tümce değerli sözcük


sequence Nedir, Ne demektir dizi


sequence of tenses Nedir, Ne demektir zaman uyumu


sequencing Nedir, Ne demektir sıralama, dereceleme


SFA Nedir, Ne demektir anlam özelliği çözümlemesi


sharp Nedir, Ne demektir diyezleşmiş


short syllable Nedir, Ne demektir kısa hece


short term memory Nedir, Ne demektir kısa erimli bellek


shortened genitival construction Nedir, Ne demektir belirtisiz tamlama


shortening Nedir, Ne demektir kısalma


sibilant Nedir, Ne demektir ıslıklı ünsüz


sign Nedir, Ne demektir gösterge signal belirtke


signary Nedir, Ne demektir yazım dizgesi


signifiant Nedir, Ne demektir gösteren


significance Nedir, Ne demektir anlam


significans Nedir, Ne demektir gösteren


significant Nedir, Ne demektir anlamlı


signification Nedir, Ne demektir anlamlama


significatum Nedir, Ne demektir gösterilen


signified Nedir, Ne demektir gösterilen


signifier Nedir, Ne demektir gösteren


signifies Nedir, Ne demektir göstergebilim


signifying modes Nedir, Ne demektir belirleme kipleri


silent stress Nedir, Ne demektir sessiz vurgu


simile Nedir, Ne demektir benzetme


simple form Nedir, Ne demektir yalın biçim


simple noun Nedir, Ne demektir yalın ad


simple past Nedir, Ne demektir di'li geçmiş


simple perfect Nedir, Ne demektir yalın bitmişlik


simple sentence Nedir, Ne demektir yalın tümce


simple vowel Nedir, Ne demektir yalın ünlü


simulated Nedir, Ne demektir benzeşik


simulation Nedir, Ne demektir benzeşim


simultaneous bilingualism Nedir, Ne demektir andaş ikidillilik


simultaneous interpreting Nedir, Ne demektir eşzamanlı çeviri


singing theory Nedir, Ne demektir müzik kökenli dil kuramı


single bar junction Nedir, Ne demektir duraklama aralığı


single base Nedir, Ne demektir tek tabanlı


singular Nedir, Ne demektir tekil


singulary transformation Nedir, Ne demektir tekli dönüşüm


singulative Nedir, Ne demektir tekil ekleyici


sister adjunction Nedir, Ne demektir yakın bitiştirme


sister language Nedir, Ne demektir kardeş dil


situation Nedir, Ne demektir durum, konum


situation of utterance Nedir, Ne demektir sözce konumu


situational meaning Nedir, Ne demektir durumsal anlam


situationality Nedir, Ne demektir duruma uygunluk


skill Nedir, Ne demektir beceri


slack vowel Nedir, Ne demektir gevşek ünlü


slang Nedir, Ne demektir argo


slender vowel Nedir, Ne demektir ön ünlü


slip of tongue Nedir, Ne demektir dil sürçmesi


slopes Nedir, Ne demektir hece ucu öğeler


slot Nedir, Ne demektir yapısal boşluk


social Nedir, Ne demektir toplumsal


social accentuation Nedir, Ne demektir toplumsal vurgu


social appropriateness Nedir, Ne demektir toplumsal uygunluk


social dialect Nedir, Ne demektir topluluk lehçesi


social meaning Nedir, Ne demektir toplumsal anlam


social mobility Nedir, Ne demektir toplumsal hareketlilik


social socialization Nedir, Ne demektir toplumsallaşma


social stratification Nedir, Ne demektir toplumsal katmanlaşma


sociolect Nedir, Ne demektir topluluk dili


sociolect Nedir, Ne demektir toplumsal değişke


sociolectology Nedir, Ne demektir toplumsal değişkebilim


sociolinguistics Nedir, Ne demektir toplumdilbilim


sociology of language Nedir, Ne demektir dil toplumbilimi


soft Nedir, Ne demektir yumuşak


soft sign Nedir, Ne demektir damaksıllaşma belirtkesi


software Nedir, Ne demektir yazılım


solecism Nedir, Ne demektir ay kırıcılık


solid compound Nedir, Ne demektir birincil bileşik sözcük


soliloquy Nedir, Ne demektir kendilik konuşma


sonant Nedir, Ne demektir ölümlü


sonogram Nedir, Ne demektir sesyazımı


sonograph Nedir, Ne demektir ses yazım cihazı


sonorant Nedir, Ne demektir titreşimli


sonority Nedir, Ne demektir titreşimlilik


sortal universal Nedir, Ne demektir düzenleyici tümel


sound Nedir, Ne demektir ses


sound change Nedir, Ne demektir ses değişimi


sound echoism Nedir, Ne demektir ses yansıtmacılığı


sound law Nedir, Ne demektir ses yasası


sound shift Nedir, Ne demektir ses kayması


sound source Nedir, Ne demektir ses kaynağı


sound spectrograph Nedir, Ne demektir sesyazar


sound symbolism Nedir, Ne demektir ses simgeciliği


sound system Nedir, Ne demektir ses dizgesi


source Nedir, Ne demektir kaynak


source feature Nedir, Ne demektir ayırıcı özellik


source language Nedir, Ne demektir kaynak dil


space Nedir, Ne demektir aralık, uzam


speaker Nedir, Ne demektir konuşucu


speaking Nedir, Ne demektir konuşma


special language Nedir, Ne demektir özel dil


special parlance Nedir, Ne demektir özel dil


specialisation Nedir, Ne demektir özelleşme


spectral Nedir, Ne demektir analysis ses yazımı çözümlemesi


spectrogram Nedir, Ne demektir ses yazımı


speculative grammar Nedir, Ne demektir düşünsel dilbilgisi


speech Nedir, Ne demektir konuşma, söz


speech act Nedir, Ne demektir sözeylem


speech community Nedir, Ne demektir dilsel topluluk


speech defect Nedir, Ne demektir konuşma kusuru


speech disorder Nedir, Ne demektir konuşma bozukluğu


speech event Nedir, Ne demektir konuşma olayı


speech organs Nedir, Ne demektir konuşma organları


speech pathology Nedir, Ne demektir konuşma bozukluğu bilgisi


speech strecher Nedir, Ne demektir konuşma yavaşlatma cihazı


speech synthesis Nedir, Ne demektir yapay konuşma


speech therapy Nedir, Ne demektir konuşma tedavisi, konuşma sağaltımı


spelling Nedir, Ne demektir yazım


spelling pronunciation Nedir, Ne demektir yazıma dayalı söyleyiş


spirant Nedir, Ne demektir sızmalı


split Nedir, Ne demektir ayrık


split clause Nedir, Ne demektir ayrık tümcecik


split infinitive Nedir, Ne demektir ayrık eylemlik


spoken language Nedir, Ne demektir konuşma dili


spoonerism Nedir, Ne demektir karmacılık


sporadic sound change Nedir, Ne demektir koşulsuz ses değişimi


spread vowel Nedir, Ne demektir yaygın söylenişli ünlü


staging Nedir, Ne demektir dereceleme


stammer Nedir, Ne demektir kekeleme


standard Nedir, Ne demektir ölçünlü


standard language Nedir, Ne demektir ölçünlü dil


standardisation Nedir, Ne demektir ölçünleme


standardization Nedir, Ne demektir ölçünleşme


starred form Nedir, Ne demektir yıldız işaretli biçim


statement Nedir, Ne demektir düz tümce


static linguistics Nedir, Ne demektir sayısal dilbilim


stative Nedir, Ne demektir durum anlatan


status Nedir, Ne demektir konum


stem Nedir, Ne demektir gövde


stem inflected language Nedir, Ne demektir gövde çekimli dil


stemma Nedir, Ne demektir gövdelik


stereotyped Nedir, Ne demektir basmakalıp


stimulus-response Nedir, Ne demektir uyaran-tepki


stop Nedir, Ne demektir kapantılı


stratal Nedir, Ne demektir katmanlık


stratification Nedir, Ne demektir katmanlaşma


stratum Nedir, Ne demektir katman


strength of linkage Nedir, Ne demektir bağlama sağlamlığı


stress Nedir, Ne demektir vurgu


stress group Nedir, Ne demektir vurgu kümesi


stress mark Nedir, Ne demektir vurgu işareti


stress-timed language Nedir, Ne demektir vurgu zamanlı dil


stricture Nedir, Ne demektir kısıtlama


strident Nedir, Ne demektir keskin


string Nedir, Ne demektir dizi


strong adequacy Nedir, Ne demektir güçlü yeterlik


strong consonant Nedir, Ne demektir sert ünsüz


strong verb Nedir, Ne demektir kurallı çekim


structural Nedir, Ne demektir yapısal


structural ambiguity Nedir, Ne demektir yapısal belirsizlik


structural description Nedir, Ne demektir yapısal tanımlama


structural linguistics Nedir, Ne demektir yapısal dilbilim


structural meaning Nedir, Ne demektir yapısal anlam


structural word Nedir, Ne demektir yapı sözcüğü


structure Nedir, Ne demektir yapı


style Nedir, Ne demektir deyiş, biçem


stylistic appropriateness Nedir, Ne demektir biçem uygunluğu


stylistics Nedir, Ne demektir biçembilgisi


stylostatistics Nedir, Ne demektir sayısal biçembilgisi


subcategorisation Nedir, Ne demektir alıbölümleme


subclause Nedir, Ne demektir yan tümce


subdialect Nedir, Ne demektir ağız


subject Nedir, Ne demektir özne


subjective case Nedir, Ne demektir özne durumu


subjunctive mood Nedir, Ne demektir istek kipi


sublative Nedir, Ne demektir yükselme durumu


subordinate Nedir, Ne demektir niteleyen, tümleyen


subordinate clause Nedir, Ne demektir yan tümce


subordinating conjunction Nedir, Ne demektir yan tümce bağlacı


subordination Nedir, Ne demektir yan tümceleme


subordinator Nedir, Ne demektir yan tümce bağlacı


subset Nedir, Ne demektir ikincil dizi


substance Nedir, Ne demektir töz


substandard Nedir, Ne demektir ölçün altı


substantive Nedir, Ne demektir ad


substantive noun Nedir, Ne demektir asal ad


substantive universal Nedir, Ne demektir asıl tümel


substitution Nedir, Ne demektir değiştirim


substitution drill Nedir, Ne demektir değiştirim alıştırması


substractive bilingualism Nedir, Ne demektir kayıplı ikidillilik


substrate Nedir, Ne demektir alt katman


substratum Nedir, Ne demektir alt katman


substring Nedir, Ne demektir alt dizi


succession Nedir, Ne demektir ardışıklık


suffix Nedir, Ne demektir sonek


suffixing languages Nedir, Ne demektir son eklemeli diller


super stratum Nedir, Ne demektir üst katman


superessive Nedir, Ne demektir üstündelik durumu


superfix Nedir, Ne demektir bürün özellikleri


superlative degree Nedir, Ne demektir en üstünlük derecesi


superordinate Nedir, Ne demektir altanlamlık


superstratum Nedir, Ne demektir üst katman


supine Nedir, Ne demektir sınırlı ad eylem


suppletion Nedir, Ne demektir değişik biçimlenme


suppletive Nedir, Ne demektir değişik biçim


suprasegmental Nedir, Ne demektir parça üstü


surd Nedir, Ne demektir süreksiz ünlü


surface structure Nedir, Ne demektir yüzey yapı


surface text Nedir, Ne demektir yüzey metin


sustained juncture Nedir, Ne demektir duraklama aralığı


syllabary Nedir, Ne demektir hece yazımı


syllabic Nedir, Ne demektir hecesel


syllabic consonant Nedir, Ne demektir hece ağırlıklı ünsüz


syllabic peak Nedir, Ne demektir hece doruğu


syllabic writing Nedir, Ne demektir hece yazısı


syllabification Nedir, Ne demektir heceleme


syllable Nedir, Ne demektir hece, seslem


syllabogram Nedir, Ne demektir hece yazısı


syllabography Nedir, Ne demektir hece yazım bilgisi


syllepsis Nedir, Ne demektir çiftleşme


symbol Nedir, Ne demektir simge


symmetrical Nedir, Ne demektir bakışımlı


synaesthesia Nedir, Ne demektir ses anlamlama simgeciliği


synchronic Nedir, Ne demektir eşsüremli, eşzamanlı


synchronic linguistics Nedir, Ne demektir eşsüremli dilbilim


synchrony Nedir, Ne demektir eşsürem


syncope Nedir, Ne demektir iç ses düşmesi


syncretism Nedir, Ne demektir kaynaşık çatı


syndesis Nedir, Ne demektir çok bağlaçlılık


syndetic construction Nedir, Ne demektir çok bağlaçlı yapı


syndeton Nedir, Ne demektir bağlaçlı yapı


syndoche Nedir, Ne demektir kapsamlayış


syneresis Nedir, Ne demektir birlenme, ünlü çatışması


synesis Nedir, Ne demektir anlam bağıntılı uyum


synonym Nedir, Ne demektir eşanlamlı, anlamdaş


synonymy Nedir, Ne demektir eşanlamlılık, anlamdaşlık


syntactic Nedir, Ne demektir sözdizimsel


syntactic component Nedir, Ne demektir sözdizimi bileşeni


syntagm Nedir, Ne demektir dizim


syntagmatic Nedir, Ne demektir dizimsel


syntagmatic axis Nedir, Ne demektir yatay eksen


syntagmeme Nedir, Ne demektir dizimbirim


syntax Nedir, Ne demektir sözdizimi


synthesis Nedir, Ne demektir bireşim


synthetic Nedir, Ne demektir bireşimsel


system Nedir, Ne demektir dizge


systemic grammar Nedir, Ne demektir dizgeci dilbilgisi


taboo Nedir, Ne demektir tabu


tachygraphy Nedir, Ne demektir çabuk yazım


tacit knowledge Nedir, Ne demektir örtük bilgi


tactics Nedir, Ne demektir düzen bilgisi


tag ma Nedir, Ne demektir dilbirimcik


tag question Nedir, Ne demektir eklenti soru


tagmeme Nedir, Ne demektir dilbirim


tagmemic analysis Nedir, Ne demektir dilbirim çözümlemesi


tagmemics Nedir, Ne demektir dilbirim bilgisi


tamber Nedir, Ne demektir ton


tape recorder Nedir, Ne demektir kaset çalar


target language Nedir, Ne demektir erek dil


tautology Nedir, Ne demektir eşsöz


tautophony Nedir, Ne demektir uyaklı söz


taxeme Nedir, Ne demektir dilbilgisel özellik


taxonomic linguistics Nedir, Ne demektir sınıflamacı dilbilim


taxonomy Nedir, Ne demektir sınıflama


technical Nedir, Ne demektir teknik


telescoped word Nedir, Ne demektir kaynaşık sözcük


telic aspect Nedir, Ne demektir bitmişlik görünüşü


temporal Nedir, Ne demektir zaman


temporal adjunct Nedir, Ne demektir zaman zarflığı


tenor Nedir, Ne demektir söylem biçemi


tense Nedir, Ne demektir zaman, gergin


tenseness Nedir, Ne demektir gerginlik


term Nedir, Ne demektir terim


terminal juncture Nedir, Ne demektir sonlayıcı aralık


terminal stress Nedir, Ne demektir sonlama vurgusu


terminal string Nedir, Ne demektir sonuç dizgisi


termination Nedir, Ne demektir çekim eki


terminology Nedir, Ne demektir terimbilgisi, terimler dizelgesi


territorial dialect Nedir, Ne demektir yöresel lehçe


tertiary stress Nedir, Ne demektir üçüncül vurgu


test battery Nedir, Ne demektir sınav kümesi


testing Nedir, Ne demektir sınav


text Nedir, Ne demektir metin


text structure world structure theory Nedir, Ne demektir metin yapısı evren yapısı kuramı


text type Nedir, Ne demektir metin türü


textlinguistics Nedir, Ne demektir metindilbilim


text-presented knowledge Nedir, Ne demektir metin çıkışlı bilgi


textual appropriateness Nedir, Ne demektir metinsel uygunluk


textuality Nedir, Ne demektir metinsellik


TG grammar Nedir, Ne demektir üretici dönüşümlü dilbilgisi


thematisation Nedir, Ne demektir odaklama


theme Nedir, Ne demektir izlek


theme-rheme Nedir, Ne demektir öznelik-yüklemlik


theoretical grammar Nedir, Ne demektir kuramsal dilbilgisi


theoretical linguistics Nedir, Ne demektir kuramsal dilbilim


theory of meaning Nedir, Ne demektir anlam kuramı


thesaurus Nedir, Ne demektir kavram dizini


third person Nedir, Ne demektir üçüncü kişi


three place verb Nedir, Ne demektir üç tümleçli eylem


threshold level Nedir, Ne demektir eşik düzeyi


tight Nedir, Ne demektir gergin


tilde Nedir, Ne demektir genizsileşme


timbre Nedir, Ne demektir tını


time Nedir, Ne demektir zaman


tmesis Nedir, Ne demektir sözcük aralama


token Nedir, Ne demektir örnekçe


tonal quality Nedir, Ne demektir ses niteliği


tone Nedir, Ne demektir ton


toneme Nedir, Ne demektir tonbirim


tonetics Nedir, Ne demektir ton bilgisi


tongue Nedir, Ne demektir dil


tongue slip Nedir, Ne demektir dil sürçmesi


tonic Nedir, Ne demektir vurgulu


topic Nedir, Ne demektir konu


topicalisation Nedir, Ne demektir odaklama


topic-comment Nedir, Ne demektir öznelik-yüklemlik


topic-oriented elaborated code Nedir, Ne demektir konu yönelimli geniş düzenek


toponomy Nedir, Ne demektir yer adları bilgisi


toponymy Nedir, Ne demektir yer adları bilgisi


total assimilation Nedir, Ne demektir tam benzeşim


trachea Nedir, Ne demektir soluk borusu


trade language Nedir, Ne demektir ticaret dili


traditional grammar Nedir, Ne demektir geleneksel dilbilgisi


transcription Nedir, Ne demektir çevriyazı


transfer Nedir, Ne demektir aktarım


transferred meaning Nedir, Ne demektir eğretilemeli anlam


transform Nedir, Ne demektir dönüşme


transformation Nedir, Ne demektir dönüşüm


transformation component Nedir, Ne demektir dönüşüm bileşeni


transformation deletion Nedir, Ne demektir silme dönüşümü


transformation rules Nedir, Ne demektir dönüşüm kuralları


transformational component Nedir, Ne demektir dönüşüm bileşeni


transformational cycle Nedir, Ne demektir dönüşüm dolanımı


transitional sound Nedir, Ne demektir geçiş sesi


transitive Nedir, Ne demektir geçişli


transitive verb Nedir, Ne demektir geçişli eylem


transitivity Nedir, Ne demektir geçişlilik


translation Nedir, Ne demektir çeviri


transliteration Nedir, Ne demektir harf çevirisi


transmutation Nedir, Ne demektir işlev değişimi


transparent Nedir, Ne demektir saydam


tree diagram Nedir, Ne demektir dizim ağacı


trema Nedir, Ne demektir umlaut işareti


trigraph Nedir, Ne demektir üç harfli küme


trill Nedir, Ne demektir titrek, akıcı ünsüz


triphton Nedir, Ne demektir üçlü ünlü


trisyllabic Nedir, Ne demektir üç heceli


trope Nedir, Ne demektir değişmece


truth conditional semantics Nedir, Ne demektir doğruluk koşullu anlambilim


truth conditions Nedir, Ne demektir doğruluk koşulları


truth value Nedir, Ne demektir doğruluk değeri


turn taking Nedir, Ne demektir konuşma sırası


turns at talking Nedir, Ne demektir konuşma sırası


two place verbs Nedir, Ne demektir iki adlı eylemler


type and token Nedir, Ne demektir örnek ve örnekçe


typological classification Nedir, Ne demektir biçim sınıflaması


typology Nedir, Ne demektir tiplendirme


ultimate constituent Nedir, Ne demektir sonuncul bileşenler


ultimate constituent Nedir, Ne demektir sonuncul kurucu


umlaut Nedir, Ne demektir tını değişimi


unacceptable Nedir, Ne demektir kabul edilemez


unaspirated Nedir, Ne demektir üflemesiz


unbounded noun Nedir, Ne demektir kütle adı


unchecked Nedir, Ne demektir engelsiz


unconditioned Nedir, Ne demektir koşulsuz


uncountable Nedir, Ne demektir kütle adı


uncountable noun Nedir, Ne demektir kütle adı


underlying structure Nedir, Ne demektir temeldeki yapı, derin yapı


understood Nedir, Ne demektir örtük


ungradable Nedir, Ne demektir tek boyutlu


ungraded antonymy Nedir, Ne demektir aşamasız karşıt anlamlılık


ungrammatical Nedir, Ne demektir dilbilgisi dışı


unilingual Nedir, Ne demektir tek dilli


union language Nedir, Ne demektir birlik adı


unit Nedir, Ne demektir birim


unit noun Nedir, Ne demektir sayılabilir ad


universal Nedir, Ne demektir evrensel, genelce


universals Nedir, Ne demektir tümel, genelce


universe of discourse Nedir, Ne demektir söylem evreni


unmarked Nedir, Ne demektir belirtisiz


unmotivated Nedir, Ne demektir nedensiz


unproductive Nedir, Ne demektir işlek olmayan


unrounded Nedir, Ne demektir düz


unrounding Nedir, Ne demektir düzleşme


unstressed Nedir, Ne demektir vurgusuz


unvoiced Nedir, Ne demektir ötümsüz


upgrading Nedir, Ne demektir düzey yükseltme


upward comparison Nedir, Ne demektir üstünlük karşılaştırması


Ural-Altaic linguistics Nedir, Ne demektir Ural- Altay dilbilimi


urban dialectology Nedir, Ne demektir kent lehçebilimi


urban languages Nedir, Ne demektir kent dilleri


urbanism Nedir, Ne demektir kent dil özelliği


usage Nedir, Ne demektir kullanım


use Nedir, Ne demektir kullanma


utterance Nedir, Ne demektir sözce


uvula Nedir, Ne demektir küçük dil


uvular Nedir, Ne demektir küçük dil ünsüzü


vague Nedir, Ne demektir bulanık


valence Nedir, Ne demektir birleşim değeri


valency Nedir, Ne demektir uydu


validity Nedir, Ne demektir geçerlik


value Nedir, Ne demektir değer


variable Nedir, Ne demektir değişken


variant Nedir, Ne demektir değişke


variety Nedir, Ne demektir değişke


variety in language Nedir, Ne demektir dil değişkesi


velar Nedir, Ne demektir artdamaksıl


velarisation Nedir, Ne demektir artdamaksıllaşma


velarised Nedir, Ne demektir artdamak çıkışlı


velic closure Nedir, Ne demektir art damak kapanmalı


velum Nedir, Ne demektir artdamak


verb Nedir, Ne demektir eylem


verb of predicate Nedir, Ne demektir ek eylem


verb phrase Nedir, Ne demektir eylem öbeği


verbal Nedir, Ne demektir eylemsi, sözel


verbal adjective Nedir, Ne demektir sıfat fiil


verbal deprivation Nedir, Ne demektir sözel yoksunluk


verbal noun Nedir, Ne demektir ad fiil


verbalisation Nedir, Ne demektir eylemleştirme, sözelleşme


verbid Nedir, Ne demektir eylemsi


verdictive Nedir, Ne demektir yargısal


vernacular Nedir, Ne demektir ortak dil, ana dili


vernacular Nedir, Ne demektir yerlidil


verse Nedir, Ne demektir nazım, koşuk


vibrant Nedir, Ne demektir titremli


vibration Nedir, Ne demektir titreşim


visible speech Nedir, Ne demektir konuşma sesleri çizimlemesi


vocabulary Nedir, Ne demektir sözvarlığı


vocal Nedir, Ne demektir sesle ilgili


vocal bands Nedir, Ne demektir ses telleri


vocal cords Nedir, Ne demektir ses telleri


vocal tract Nedir, Ne demektir ses aygıtı


vocalic alternation Nedir, Ne demektir ses kaynaşması


vocalisation Nedir, Ne demektir ünlüleşme, ötümlüleşme


vocalised Nedir, Ne demektir ötümlü


vocative Nedir, Ne demektir seslenme durumu


vocative Nedir, Ne demektir seslenmelik


vocoid Nedir, Ne demektir ünlü


voice Nedir, Ne demektir ötüm


voiced Nedir, Ne demektir ötümlü


voiceless Nedir, Ne demektir ötümsüz


voicing Nedir, Ne demektir ötümlüleşme


volition Nedir, Ne demektir istem


volume Nedir, Ne demektir oylum, yükseklik


vowel Nedir, Ne demektir ünlü


vowel cluster Nedir, Ne demektir ünlü kümesi


vowel gradation Nedir, Ne demektir ünlü almaşması


vowel harmony Nedir, Ne demektir ünlü uyumu


vowel mutation Nedir, Ne demektir ünlü değişimi


vowel reduction Nedir, Ne demektir ünlü azaltımı


vowel shift Nedir, Ne demektir ünlü kayması


vox Nedir, Ne demektir ses


vox nihili Nedir, Ne demektir düşlem sözcük


VP Nedir, Ne demektir eylem Öbeği


vulgar Nedir, Ne demektir kaba


vulgarism Nedir, Ne demektir kaba kullanım


wave form Nedir, Ne demektir dalga biçimi


wave theory Nedir, Ne demektir dalga kuramı


weak adequacy Nedir, Ne demektir zayıf yeterlik


weak form Nedir, Ne demektir vurgusuz biçim


weak stress Nedir, Ne demektir zayıf vurgu


weak verb Nedir, Ne demektir düzenli eylem


well-formed Nedir, Ne demektir doğru biçimlenmiş


whisper Nedir, Ne demektir fısıltı


whispered vowel Nedir, Ne demektir fısıltılı ünlü


whistle speech Nedir, Ne demektir fısıltılı konuşma


whistling consonant Nedir, Ne demektir ıslıklı ünsüz


Whorfian hypothesis Nedir, Ne demektir Whorf görelilik varsayımı


wide vowel Nedir, Ne demektir geniş ünlü


widening of meaning Nedir, Ne demektir anlam genişlemesi


wing brackets Nedir, Ne demektir çevirtmeli ayraç


word Nedir, Ne demektir sözcük


word and paradigm Nedir, Ne demektir sözcük çekimi yaklaşımı


word boundary Nedir, Ne demektir sözcük sınırı


word class Nedir, Ne demektir sözcük türü


word count Nedir, Ne demektir sözcük sayımı


word for word Nedir, Ne demektir sözcüğü sözcüğüne


word formation Nedir, Ne demektir sözcük yapımı


word frequency Nedir, Ne demektir sözcük sıklığı


word group Nedir, Ne demektir sözcük kümesi


word order Nedir, Ne demektir sözcük düzeni, sözcük dizilişi


word stress Nedir, Ne demektir sözcük vurgusu


world knowledge Nedir, Ne demektir gerçek dünya bilgisi


writing Nedir, Ne demektir yazı, yazma


yo-he-ho theory Nedir, Ne demektir zorlamacı dil kökeni kuramı


Young grammarians Nedir, Ne demektir Genç dilbilgiciler


zero Nedir, Ne demektir boş, sıfır


zero modification Nedir, Ne demektir nitelemesiz


zero morph Nedir, Ne demektir boş biçimbirim


Zipf's law Nedir, Ne demektir Zipf yasası, dilde tutumluluk yasası


Zoo semiotics Nedir, Ne demektir hayvan haberleşme bilimi