• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dermatoloji terimleri - dermatology glossary

dermatoloji (cildiye, deribilim) terimleri

dermatology glossary

 


acne (akne) Nedir, Ne Demektir Sivilce.


albinism (albinizm) Nedir, Ne Demektir Deri, saç veya retinanın doğuştan beyaz renk göstermesi hali.


albinismus (albinismus) Nedir, Ne Demektir Deri, saç veya retinanın doğuştan beyaz renk göstermesi hali.


alopecia (alopesi) Nedir, Ne Demektir Kıl dökülmesi özellikle saçların kısmen veya tamamen dökülüşü.


apulopustular (papülopüstüler) Nedir, Ne Demektir Hem papül hem püstüllerden oluşan.


arrector pili (arrektör pili) Nedir, Ne Demektir Saç veya kılı kasıldığı zaman dikleştirici istem dışı çalışan kas lifi.


atopic dermatitis (atopik dermatit) Nedir, Ne Demektir Genellikle alerjik yapılı insanlarda görülen kaşıntılı, yüzeysel bir deri iltihabı.


barba (barba) Nedir, Ne Demektir Sakal.


bulla (bül) Nedir, Ne Demektir İçinde sıvı bulunan vezikülden büyük deri kabarcığı.


carbuncle (karbunkül) Nedir, Ne Demektir Komşu kıl foliküllerinin iltihaplanmasıyla oluşan büyük çıban.


cellulitis (selülit) Nedir, Ne Demektir Bağ dokusunun, özellikle gevşek yapıdaki deri altı dokusunun, yaygın irinsiz iltihabı.


cicatrectomy (sikatrektomi) Nedir, Ne Demektir Skar dokusunun (nedbenin) ameliyatla çıkarılması.


cicatrix (sikatriks) Nedir, Ne Demektir Yara iyileştikten sonra deride kalan iz. Yara izi, nedbe.


comedo (komedo) Nedir, Ne Demektir Deri yağ bezi kanallarının tıkanmasıyla oluşan siyah noktalar.


corium (koryum) Nedir, Ne Demektir Alt deri, iç deri.


cutis (kutis) Nedir, Ne Demektir Deri.


decubitus (dekübitus) Nedir, Ne Demektir Uzun süreli yatan hastalarda baskı sonucu oluşan yara. Yatak yarası.


decubitus ulcer (dekübitus ülseri) Nedir, Ne Demektir Uzun süreli yatan hastalarda baskı sonucu oluşan yara. Yatak yarası.


depigmentation (depigmentasyon - depigmantasyon) Nedir, Ne Demektir Deriye rengini veren maddenin kısmen veya tamamen kaybolması ya da ileri derecede azalması.


derma (derma) Nedir, Ne Demektir Alt deri, iç deri.


dermabrasion (dermabrasyon) Nedir, Ne Demektir Derideki ben veya yara izini ortadan kaldırmak amacıyla yapılan kazıma işlemi.


dermatitis (dermatit) Nedir, Ne Demektir Deri iltihabı.


dermatocele (dermotosel) Nedir, Ne Demektir Sarkma gösterecek şekilde gevşek deri bölümü.


dermatocellulitis (dermatoselülit) Nedir, Ne Demektir Deri ve deri altı bağ dokusunun iltihabı.


dermatography (dermatografi) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde künt uçlu bir araç ile çizilmesini takiben pembemsi kabartılar oluşması.


dermatomegaly (dermatomegali) Nedir, Ne Demektir Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


dermatophyte (dermatofit) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde yerleşip hastalık yapan herhangi bir mantar. Deri mantarı.


dermatoplasty (dermatoplasti) Nedir, Ne Demektir Harabiyete uğramış veya şekil bozukluğu olan deri bölgesine sağlam deri parçası nakletme.


dermatosis (dermatoz - dermatozis) Nedir, Ne Demektir Deri lezyonlarıyla belirgin hastalık.


dermis (dermis) Nedir, Ne Demektir Alt deri, iç deri.


ecchymosis (ekimoz - ekimozis) Nedir, Ne Demektir Kan damarlarının yırtılmasından dolayı deri altına kan toplanması ve bu yüzden o kısımdaki deri renginin morarması, çürük, ezik.


eczema (ekzema) Nedir, Ne Demektir Çeşitli etkenler nedeniyle gelişen, yer yer kabuklanma gösteren, veziküller oluşması ve akıntı ile belirgin, kaşıntılı deri iltihabı.


electroepilation (elektroepilasyon) Nedir, Ne Demektir Ters yönde gelişmiş kıl foliküllerine elektrokoagülasyon iğnesi sokularak gerçekleştirilen epilasyo


ephelis (efelis) Nedir, Ne Demektir Derinin güneşe maruz kalan kısımlarında oluşan kahverengimsi küçük lekelerden her biri, çil.


epidermis (epidermis) Nedir, Ne Demektir Üst deri, dış deri.


epidermitis (epidermit) Nedir, Ne Demektir Dış deri tabakasının iltihabı.


epilation (epilasyon) Nedir, Ne Demektir Kılların kökleriyle beraber ortadan kaldırılması.


erosion (erozyon) Nedir, Ne Demektir Deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin epitelini kaybedişiyle belirgin durum, aşınma, sıyrılma, sıyrık.


eruption (erüpsiyon) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde aniden kırmızı veya pembe küçük kabarcıklar oluşması. Derideki herhangi bir lezyonun patlaması


erysipelas (erizipel) Nedir, Ne Demektir Streptekokların neden olduğu akut deri iltihabı. Yılancık.


erythema (eritem) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde oluşan kızarıklık.


erythema nodosum (eritema nodozum) Nedir, Ne Demektir Daha çok pretibial bölgede, bazen de kollarda ve diğer bölgelerde hassas kırmızı nodüllerin ortaya çıktığı, iltihabi bir deri ve deri altı dokusu hastalığı. Nodüler eritem.


erythrasma (eritrazma) Nedir, Ne Demektir Mantarların neden olduğu deri hastalığı.


excoriation (ekskoriyasyon) Nedir, Ne Demektir Tırmalama veya sert kaşıma sonucu deri üzerinde epidermisin sıyrılması ile belirgin yüzeyel tahriş, sıyrık.


folliculitis (folikülit) Nedir, Ne Demektir Folikül iltihabı; özellikle kıl foliküllerinin iltihabı.


freckle (frekıl) Nedir, Ne Demektir Derinin güneşe maruz kalan kısımlarında oluşan kahverengimsi küçük lekelerden her biri, çil.


fruncuncle (furonkül) Nedir, Ne Demektir Deride meydana gelen ağrılı şişlik, çıban.


gale (gal) Nedir, Ne Demektir Uyuz.


hair root (heır ruut) Nedir, Ne Demektir Kıl veya saçın kök kısmı.


hematoma (hematom) Nedir, Ne Demektir Dokuda kan toplanması nedeniyle oluşan şişlik.


hidradenitis suppurativa (hidradenit supurativ) Nedir, Ne Demektir Ter bezlerinin apseler oluşturması ile belirgin iltihabı.


hircus (hirsus) Nedir, Ne Demektir Koltuk altı kılı.


hydradenitis (hidradenit) Nedir, Ne Demektir Ter bezlerinin iltihabı.


hyperpigmentation (hiperpigmentasyon) Nedir, Ne Demektir Deriye rengini veren maddenin fazla bulunması.


hypodermis (hipodermis) Nedir, Ne Demektir Deri altı bağ dokusu.


ichthyosis (iktiyoz - iktiyozis) Nedir, Ne Demektir Kuruma, sertleşme ve pullanma ile belirgin kalıtsal deri hastalığı. Balık derisi hastalığı.


impetigo (impetigo) Nedir, Ne Demektir Stafilokok ya da streptokokların neden olduğu bulaşıcı deri hastalığı.


keratoacanthoma (keratoakantom) Nedir, Ne Demektir Derinin dışanyla temasta olan bölgelerinde devamlı güneş ışınlarına maruz kalışı sonucu gelişen, ortası keratin kitlesiyle dolu, yuvarlak, sert ve genellikle et renginde bir lezyon.


keratoma (keratom) Nedir, Ne Demektir Deride boynuzumsu doku artımından oluşan sert oluşum. Örneğin nasır gibi.


leukoderma (lökoderma) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde melanin kaybına bağlı süt beyazı lekeler halinde kendini gösteren durum.


leukodermia (lökodermi) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde melanin kaybına bağlı süt beyazı lekeler halinde kendini gösteren durum.


lichen (liken) Nedir, Ne Demektir Papüllerin oluşmasıyla belirgin herhangi bir deri hastalığı.


lichen planus (liken planus) Nedir, Ne Demektir Özellikle kol ve bacak derileri üzerinde görülen, sebebi bilinmeyen deri hastalığı.


lichenification (likenifikasyon) Nedir, Ne Demektir Kaşıntı ve benzeri sebeplerle devamlı tahriş sonucu, derinin likene benzer lezyonlarla kalınlaşıp sertleşmesi.


local excision of skin lesion (lokal eksizyon of skin lezyon) Nedir, Ne Demektir Derideki lezyonun lokal çıkartılması.


macula (makül - maküla) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde, çevresine oranla renk farkı gösteren - benek veya nokta şeklindeki bölge, leke.


macula (maküla) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde çevresine oranla renk farkı gösteren bölge, benek, leke.


macule (makül) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde çevresine oranla renk farkı gösteren bölge, benek, leke.


maculopapular (makülopapüler) Nedir, Ne Demektir Hem makül hem papüllerden oluşan.


maculopapule (makülopapül) Nedir, Ne Demektir Makül üzerinde oluşmuş papül. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren.


melanin (melanin) Nedir, Ne Demektir Vücutta deri, saç, kıl ve bazı oluşumlara renk veren pigment.


melanoblast (melanoblast) Nedir, Ne Demektir Melanosit öncü hücresi


melanoblastoma (melanoblastom) Nedir, Ne Demektir Menaloblastlardan gelişen tümör.


melanocarcinoma (melanokarsinom) Nedir, Ne Demektir Melanin hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


melanocyte (melanosit) Nedir, Ne Demektir Melanin oluşturucu hücre.


melanoderma (melanoderma) Nedir, Ne Demektir Aşırı melanin birikimi nedeniyle derinin koyu renk alması.


melanoma (melanom) Nedir, Ne Demektir Melanin hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


melanonychia (melanonşi) Nedir, Ne Demektir Melanin birikimi nedeniyle tırnakların siyahımsı renk alması.


melanopathy (melanopati) Nedir, Ne Demektir Aşırı melanin birikimi ile belirgin bir hastalık.


melanosis (melanoz - melanozis) Nedir, Ne Demektir Deri veya dokularda, kahverengimsi siyah görünüm vermek üzere aşırı melanin toplanması.


miliaria (miliyarya) Nedir, Ne Demektir İsilik, sıcak döküntüsü.


mole (mol) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde koyu renk gösteren kabarık leke veya etli oluşum, ben.


nail (neyl) Nedir, Ne Demektir Tırnak.


nevus (nevus) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde doğuştan mevcut koyu renk gösteren hafif kabarık oluşum, ben. Doğum lekesi.


onyx (oniks) Nedir, Ne Demektir Tırnak.


papula (papül) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde oluşan küçük kabartı.


papule (papül) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde oluşan küçük kabartı.


papulopustule (papülopüstül) Nedir, Ne Demektir Püstüle dönüşme halindeki papül.


papulovesicle (papülovezikül) Nedir, Ne Demektir Veziküle dönüşme halindeki papül.


papulovesicular (papüloveziküler) Nedir, Ne Demektir Ham papül hem veziküllerden oluşan.


paronychia (paronişi - paroniki) Nedir, Ne Demektir Tırnak yatağı iltihabı. Dolama.


pemphigus (pemfigus) Nedir, Ne Demektir Cilt yüzeyinde gergin kabarcık döküntüleri ile karakterize bir deri hastalığı.


pemphygoid (pemfigoid) Nedir, Ne Demektir Cilt yüzeyinde gergin kabarcık döküntüleri ile karakterize bir deri hastalığı.


petechiae (peteşi) Nedir, Ne Demektir Deri altı kan damarlarından sızan kanın deri üzerinde meydana getirdiği nokta şeklinde morumsu kırmızı lekelerden her biri.


piebald skin (paybold skin) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde melanin kaybına bağlı süt beyazı lekeler halinde kendini gösteren durum.


pigmentation (pigmentasyon - pigmantasyon) Nedir, Ne Demektir Pigment artışı nedeniyle deri veya dokuda meydana gelen renk koyuluğu ya da renk değişikliği.


pilus (pilus) Nedir, Ne Demektir Kıl, tüy.


pityriasis (pitiriyaz) Nedir, Ne Demektir Deride iltihaplanma olmaksızın pullanma ve kepek tarzında dökülme ile belirgin hastalık.


pityriasis rosea (pitiriyazis roze) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde pullanma gösteren pembemsi renkte oval papüllerle belirgin hastalık. Madalyon hastalığı.


pityriasis versicolor (pitiriyazis versikolor) Nedir, Ne Demektir Özellikle göğüs derisi üzerinde güderi rengini andıran lekelerle belirgin mantar hastalığı.


plastic operation on skin (plastik opereyşın on skin) Nedir, Ne Demektir Derideki defektin cerrahi yolla düzeltilmesi.


prurigo (prurigo) Nedir, Ne Demektir ġiddetli kaşıntıya neden olan küçük kabarcıklarla belirgin kronik deri hastalığı.


pruritus (pruritus) Nedir, Ne Demektir Aşırı kaşınma, kaşıntı.


psoriasis (psoryaz) Nedir, Ne Demektir Sedef hastalığı.


purpura (purpura) Nedir, Ne Demektir Kılcal damar duvarlarından kan sızmasına bağlı olarak deri ve mukozalar üzerinde başlangıçta kırmızı daha sonra morumsu renk alan peteşi ve ekimoz oluşmasıyla belirgin kanama bozukluğu.


pustula (püstül) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde boluşan içi cerahat dolu küçük kabarcık. Sivilce.


pustule (püstül) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde boluşan içi cerahat dolu küçük kabarcık. Sivilce.


radix pili (radiks pili) Nedir, Ne Demektir Kıl kökü.


scabies (skabiyes) Nedir, Ne Demektir Uyuz.


sebaceous cyst (sebasöz kist) Nedir, Ne Demektir Yağ bezi kanalının tıkanması sonucu oluşan kist.


sebaceous gland (sebasöz gland) Nedir, Ne Demektir Yağ bezi.


seborrhea (sebore) Nedir, Ne Demektir Yağ bezinin aşırı salgılama yapması.


seborrheal (seboreal) Nedir, Ne Demektir Yağ bezinin aşırı salgılama yapması.


seborrheic dermatitis (seboreik dermatit) Nedir, Ne Demektir Yağ bezlerinin işlev bozukluğu sonucu oluşan deri iltihabı. Özellikle çok küçük çocuklarda baş derisini ve vücudun kıvrımlı yerlerini etkileyebilen yaygın bir deri hastalığı.


seborrheik (seboreik) Nedir, Ne Demektir Yağ bezinin aşırı salgılama yapması.


skin (skin) Nedir, Ne Demektir Deri.


skin grafting (skin grafting) Nedir, Ne Demektir Harabiyete uğramış veya şekil bozukluğu olan deri bölgesine sağlam deri parçası nakletme.


spiradenitis (sipradenit) Nedir, Ne Demektir Ter bezlerinin apseler oluşturması ile belirgin iltihabı.


spiradenoma (sipiradenom) Nedir, Ne Demektir Ter bezlerinin iyi huylu tümörü.


sudation (sudasyon) Nedir, Ne Demektir Aşırı terleme


sudoresis (sudorez, sudorezis) Nedir, Ne Demektir Aşırı terleme


sudorrhea (sudore) Nedir, Ne Demektir Aşırı terleme


sweat glands (sivit glands) Nedir, Ne Demektir Deri ter bezleri.


tegument (tegument) Nedir, Ne Demektir Deri.


tinea (tinea) Nedir, Ne Demektir Değişik mantar türlerinin neden olduğu mantar hastalığı.


tinea barbae (tinea barba) Nedir, Ne Demektir Sakal derisi ve sakal kılı foliküllerinde görülen mantar hastalığı.


tinea capitis (tinea kapitis) Nedir, Ne Demektir Saçlı deri üzerinde görülen mantar hastalığı.


tinea corporis (tinea korporis) Nedir, Ne Demektir Vücut derisinde görülen mantar hastalığı.


tinea pedis (tinea pedis) Nedir, Ne Demektir Ayakta, özellikle parmak aralarında görülen mantar hastalığı.


tinea unguium (tinea ungium) Nedir, Ne Demektir Tırnakta görülen mantar hastalığı.


tinea versicolor (tinea versikolor) Nedir, Ne Demektir Özellikle göğüs derisi üzerinde güderi rengini andıran lekelerle belirgin mantar hastalığı.


ulcer (ülser) Nedir, Ne Demektir Deri veya mukoza üzerinde gelişerek altındaki dokuları da etkileyen açık yara.


unguis (unguis) Nedir, Ne Demektir Tırnak.


urticaria (ürtiker) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde şiddetli kaşıntı ve yanma hissinin eşlik ettiği pembemsi kırmızı kabartılar oluşması ile belirgin alerjik durum, kurdeşen.


verruca (verruka) Nedir, Ne Demektir Siğil.


verruca vulgaris (verruka vulgaris) Nedir, Ne Demektir Siğil.


verrucosis (verrukoz) Nedir, Ne Demektir Çok sayıda siğil oluşması hali.


verruga (verruga) Nedir, Ne Demektir Siğil.


vesicle (vezikül) Nedir, Ne Demektir İçinde seröz sıvı bulunan küçük deri kabarcığı.


vesicula (vezikül) Nedir, Ne Demektir İçinde seröz sıvı bulunan küçük deri kabarcığı.


vibrissa (vibris) Nedir, Ne Demektir Burun kılı.


vitiligo (vitiligo) Nedir, Ne Demektir Deri üzerinde melanin kaybına bağlı süt beyazı lekeler halinde kendini gösteren durum.