• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

commercial terms / ticari terimler

anti-trust law(s) tröste karşı yasa(lar)

arbitration anlaşmazlık çözümü

assembly-line montaj hattı

assets and liabilities alacaklar ve borçlar

balance of payments ödemeler dengesi

balance of trade ticaret dengesi

balance sheet bilanço

balanced budget denk bütçe

blue-collar workers mavi yakalılar, kolgücü işçileri

bonus ek ödeme

business hours çalışma saatleri

buy back geri satın almak

business administration iş yönetimi, işletmecilik

buy in bulk toptan satın almak

capital sermaye, anapara, anamal

capital goods sermaye malları

Central Bank Merkez Bankası

cheap labour işçiler

cheque çek

collateral borsa simsarı

collective bargaining toplu iş sözleşmesi

command economy hükümetçe planlanan toplumcu ekonomi

commerce ticaret

commodity mal, meta

consumption tüketim

convertibility değiştirilebilme, çevrilebilme

corporation tax kurumlar vergisi

cost maliyet

credit card kredi kartı

customs duty gümrük vergisi

debt borç

deficit açık

depression depresyon

divident temettü hissesi, kazanç payı, kazanç

down payment taksitli alışverişte yapılan peşin ödeme

earnings kazanç

economic ekonomik, iktisadi

economical ekonomik, idareli, tutumlu

economics ekonomi bilimi

economy ekonomi

employee işçi, görevli; memur

employer işveren, patron

employment agency iş bulma kurumu

entrepreneur girişimci, düzenleyici, müteşebbis

estate mal mülk

estate agent emlak komisyoncusu, emlakçı

expenditure masraf, harcama

expenses harcama, gider

exploitation çıkarına kullanma, sömürme

export ihracat

Federal Reserve Board Merkez Bankası Yönetim Kurulu

fee güvence, teminat

finance maliye

finances mali durum

financial mali, parasal

freeholder mülk sahibi

fringe benefit ücret dışında sağlanan avantaj

fund fon

funds para

gold standart altın kuralı

goods mallar

government bonds devlet tahvilleri

gross national product G.N.P. gayrisafi milli hasıla, katkılı ulusal gelir

hire purchase taksitle satış

honorarium profesyonel bir hizmeti karşılığında birine verilen para

International Monetary Fund, IMF Uluslararası Para Fonu

import ithalat

incidental expenses olası giderler

income gelir

income tax gelir vergisi

income tax return gelir vergisi bildirimi

industrialist sanayici, fabrikatör

inheritance tax veraset ve intikal vergisi

interest faiz

interest rate faiz oranı

investment yatırım

job iş, görev

job description iş tanımı

'Laissez-faire, laisses passr' 'Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler'

labour işçi sınıfı

labour dispute iş anlaşmazlığı, iş uyuşmazlığı

labour force işgücü

labourer işçi

leaseholder kiracı

ledger defteri kebir, büyük defter

liberalism liberalizm, özelgirişimcilik

loan shark tefeci

lockout lokavt, işkapatımı

management yönetim, idare; yönetim kurulu

manufacture yapım, imalat

market economy serbest ticaret ve özel girişime açık anamalcı ekonomi

mass production seri imalat

means of production üretim araçları

means of subsistence geçinme olanakları

merchant tüccar

middleman aracı

migrant worker göçmen işçi

ministery of labour çalışma bakanlığı

misuse kötü kullanma

mixed economy karma ekonomi

moneylender borç veren, faizci

moonlighting ikinci bir işi olma

mortgage ipotek

movable property taşınır mal, menkul mal

net salary net ücret

parallel economy yan uğraş, ikinci uğraş

pawnbroker rehinci

pay packet (haftalık) ücret zarfı, maaşın konulduğu zarf

payroll maaş bordrosu, ücret bordrosu

per capita income kişi başına gelir

per diem gündelik

picket grev gözcüsü

picket line grev gözcüleri

pocket money cep harçlığı

production üretim

productivity verimlilik, üretimlilik

profit kâr

progressive tax müterakki vergi, artan oranlı vergi

promissory note borç senedi

purchasing power satınalma gücü

recession durgunluk

refund parasını geri verme

refund tax vergi iadesi

reimbursement parasını geri verme, ödeme

rent kira

rentier rantiye

reserves ihtiyat akçesi, yedek akçe

retail perakende satış

State Planning Organization Devlet Planlama Teşkilatı

salary ücret

sales tax satış vergisi

savings biriktirilmiş para

scarcity of goods mal kıtlığı

service servis, hizmet

severance pay kıdem tazminatı

share cropper yarıcı

shareholder hissedar

skilled worker kalifiye/vasıflı işçi

social worker toplumsal yardım işlerinde çalışan kimse

stockbroker borsa simsarı

strike grev

subsidy sübvansiyon; para yardımı

supply and demand arz ve talep, sunu ve istem

take-home pay net ücret, net maaş

tariff regulations gümrük tarifeleri

tax vergi

tax-deductable (expenditure) vergiden düşülebilen (gider)

the board of trade ticaret odası

the chamber of commerce ticaret odası

to economize (on) tutumlu kullanmak

to fire işten çıkarmak

to subsidize para yardımında bulunmak

trade ticaret, alışveriş

trade union işçi birliği, işçi sendikası

trade-in allowance eski malı yenisiyle değiştirirken verilen fark

trader tüccar

travellers' cheque seyahat çeki

unemployment işsizlik

unemployment compensation işsizlik ödeneği

unskilled worker vasıfsız işçi

usurer tefeci

value-added tax katma değer vergisi

World Bank Dünya Bankası

wage ücret

wage-price spiral ücret-fiyat helezonu

white-collar workers masabaşı işçileri, kafa gücü işçileri, beyaz yakalılar

wholesale toptan satış

wildcat strike yolsuz/yasadışı grev

working class işçi sınıfı