• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bilişim kısaltmaları / computing abbreviations

bilişim kısaltmaları / computing abbreviations


API  = Application Programming Interface

Uygulama Programlama Arayüzü


ASLR  = Address Space Layout Randomization

Adres Alanı Düzeni Rastgele Seçimi


BDDK  = Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu


BT  = Bilgi Teknolojisi


BTK  = Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu


CAPTCHA  = Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart

İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Test


COMSEC  = Communication Security

Haberleşme Güvenliği


CORS  = Cross-Origin Resource Sharing

Kökler Arası Kaynak Paylaşımı


CSRF  = Cross-Site Request Forgery

Siteler Arası İstek Sahteciliği


DEP  = Data Execution Prevention

Veri Yürütme Engellemesi


DDO  = Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi


DHCP  = Dynamic Host Configuration Protocol

Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü


DKIM  = Domain Keys Identified Mail

Alan Adı Anahtarıyla Tanımlanmış E-Posta


DMZ  = Demilitarized Zone

Sivil Bölge


DNS  = Domain Name System

Alan Adı Sistemi


DoS  = Denial of Service

Hizmet Engelleme


DDoS  = Distributed Denial of Service

Dağıtık Hizmet Engelleme


EAP  = Extensible Authentication Protocol

Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü


EBYS  = Elektronik Belge Yönetim Sistemi


EKS  = Endüstriyel Kontrol Sistemi


EPDK  = Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu


FTP  = File Transfer Protocol

Dosya Transfer Protokolü


G2B  = Government to Business

Devletten Kuruma


G2G  = Government to Government

Devletten Devlete


GPS  = Global Positioning System

Küresel Konumlama Sistemi


HDD  = Hard Disk Drive

Sabit Disk Sürücüsü


HIDS  = Host Intrusion Detection System

Bilgisayar Tabanlı Saldırı Tespit Sistemi


HIPS  = Host Intrusion Prevention System

Bilgisayar Tabanlı Saldırı Önleme Sistemi


HMI  = Human Machine Interface

Makine ile İnsan Arasında Bilgi Aktarımı Sağlayan Arayüz


HSTS  = HTTP Strict Transport Security

HTTP Sıkı Aktarım Güvenliği


HSM  = Hardware Security Module

Donanımsal Güvenlik Modülü


HTML  = Hypertext Markup Language

Standart Metin İşaretleme Dili


HTTP  = Hypertext Transfer Protocol

Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü


HTTPS  = Hypertext Transfer Protocol Secure

Güvenli Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü


IEC  = International Electrotechnical Commission

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu


IED  = Intelligent Electronic Device

Akıllı Elektronik Cihaz


IMAPs  = Internet Message Access Protocol Secure

Güvenli İnternet Mesaj Erişim Protokolü


IoT  = Internet of Things

Nesnelerin İnterneti


IP  = Internet Protocol

İnternet Protokolü


IPS  = Intrusion Prevention System

Saldırı Önleme Sistemi


IPSec  = IP Security

İnternet Protokolü Güvenliği


ISO  = International Organization for Standardization

Uluslararası Standartlar Örgütü


LAN  = Local Area Network

Yerel Ağ Bağlantısı


LDAP  = Lightweight Directory Access Protocol

Hafif Dizin Erişim Protokolü


LUN  = Logical Unit Number

Mantıksal Birim Numarası


MAC  = Media Access Control Address

Ortam Erişim Kontrol Adresi


MMS  = Manufacturing Message Specification

Üretim Mesaj Spesifikasyonu


NAC  = Network Access Control

Ağ Erişim Kontrolü


NES  = Nitelikli Elektronik Sertifika


NFC  = Near Field Communication

Yakın Alan İletişimi


NTP  = Network Time Protocol

Ağ Zaman Protokolü


OCSP  = Online Certificate Status Protocol

Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü


OT  = Operasyonel Teknolojiler


PCMCIA  = Personal Computer Memory Card International Association

Kişisel Bilgisayar Bellek Kartı Uluslararası Birliği


PLC  = Programmable Logic Controller

Programlanabilir Mantıksal Denetleyici


PoC  = Proof of Concept

Demo ve Kavram İspatı


POP3  = Post Office Protocol

Posta İleti Protokolü


PRNG  = Pseudo Random Numerator Generator

Varsayımsal Rastsal Sayı Üreteci


SAM  = Sorumluluk Atama Matrisi


REST  = Representational State Transfer

Temsili Durum Transferi


RTU  = Remote Terminal Unit

Uzak Terminal Ünitesi


SAN  = Storage Area Network

Depolama Alanı Ağı


SCADA  = Supervisory Control And Data Acquisition

Merkezi Kontrol ve Veri Toplama


SCAP  = Security Content Automation Protocol

Güvenlik İçeriği Otomasyon Protokolü


SFTP  = Secure File Transfer Protocol

Güvenli Dosya Transfer Protokolü


SMB  = Server Message Block

Sunucu İleti Bloğu


SMS  = Short Message Service

Kısa Mesaj Hizmeti


SMTP  = Simple Mail Transfer Protocol

Basit Posta Aktarım Protokolü


SMTPS  = Secure Simple Mail Transfer Protocol

Güvenli Basit Posta Aktarım Protokolü


SOME  = Siber Olaylara Müdahale Ekibi


SPF  = Sender Policy Framework

Gönderen Politika Çerçevesi


SPK  = Sermaye Piyasası Kurulu

SQL  = Structured Query Language

Yapısal Sorgulama Dili


SSD  = Solid State Disk

Katı Hal Sürücüsü


SSH  = Secure Shell

Güvenli Kabuk


SSL  = Secure Sockets Layer

Güvenli Soket Katmanı


TCP  = Transmission Control Protocol

Gönderi Kontrol Protokolü


TEE  = Trusted Execution Environment

Güvenilir İşletim Ortamı


TEMPEST  = Telecommunications Electronics Material Protected from Emanating Spurious Transmissions

Elektromanyetik İletimlerin Yayılımından Korunan Telekomünikasyon Elektronik Malzemesi


TLS  = Transport Layer Security

Taşıma Katmanı Güvenliği


TRNG  = True Random Number Generator

Gerçek Rassal Sayı Üreteci


TRSM  = Tamper Resistant Security Module

Kurcalamaya Dayanıklı Güvenlik Modülü


TS  = Türk Standardı


UDP  = User Datagram Protocol

Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü


UPS  = Uninterruptible Power Supply

Kesintisiz Güç Kaynağı


URL  = Uniform Resource Locator

Tek Düzen Kaynak Konum Belirleyicisi


USB  = Universal Serial Bus

Evrensel Seri Veri Yolu


USOM  = Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi


VLAN  = Virtual Local Area Network

Sanal Yerel Alan Ağı


VPN  = Virtual Private Network

Sanal Özel Ağ


WAF  = Web Application Firewall

Uygulama Güvenlik Duvarı


WebDAV  = Web Distributed Authoring and Versioning

Web Dağıtımlı Yayın ve Sürümleme


WiFi  = Wireless Fidelity

Kablosuz Bağlantı Alanı


XML  = Extensible Markup Language

Genişletilebilir İşaretleme Dili


XSS  = Cross Site Scripting

Siteler Arası Betik Çalıştırma