• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

quiet - quite

Quiet /kwayıt/ sessiz anlamına, quite /kwayt/ ise oldukça veya tümüyle anlamına gelir.


The class kept very quiet during the lesson.

Sınıf ders boyunca çok sessiz durdu.


Be quiet! He's trying to sleep!

Sessiz ol! Uyumaya çalışıyor!


The umpire had to tell noisy fans to be quiet.

Hakem gürültücü fanatiklere sessiz olmalarını söyledi.


The hotel is located in a quiet setting in Istanbul.

Otel İstanbul’un sakin bir yerinde bulunmaktadır.


The price is quite reasonable.

Fiyat oldukça makul.


It's quite difficult to master a foreign language.

Yabancı bir dili iyi bilmek (hâkim olmak) oldukça güçtür.


She can play the violin quite well.

Oldukça iyi keman çalabilir.


Our neighbours are quite well-off.

Komşularımız oldukça varlıklı.


The text is quite ambiguous.

Metin oldukça muğlak.


The land here is quite fertile and many crops are grown there.

Buradaki toprak oldukça verimli ve orada birçok ürün yetiştirilir.


Quite sözcüğü, bazı sıfatlarla tümüyle anlamını verir.


You are quite right.

Tamamen haklısın.


That is quite impossible.

Bu tamamen olanaksız.