• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

police

Yanlış : Traffic police is sometimes quite rude.

Doğru : Traffic police are sometimes quite rude.

Trafik polisleri bazen oldukça kabadır.


Police sözcüğü polis veya polisler şeklinde Türkçeye çevrilebilir; çoğul sözcük olup çoğul eylemlerle kullanılır.


The police are looking for him. They have not found him.

Polis onu arıyor. Onu bulmadılar.


There were police everywhere.

Her yerde polis vardı.