• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

example - sample

Example örnek; sample ise örneknumune, eşantiyon demektir.


Milk and cheese are examples of dairy products.

Süt ve peynir süt ürünü örneklerindendir.


The word “homework” is an example of a non-count noun.

“Ev ödevi” sözcüğü sayılamayan isim için bir örnektir.


At the store they always give her a free sample of perfume.

Mağazada ona her zaman parasız parfüm numunesi (eşantiyon parfüm) verirler.


A hole is bored into the soil to obtain soil samples.

Toprak örnekleri almak için toprakta delik açılır.


They took a sample of tissue from his lung.

Akciğerinden doku örneği aldılar.


He gave a blood sample.

Kan örneği verdi.


Yanlış : An imam is expected to become a good example.

Doğru : An imam is expected to set a good example.

Bir imamdan iyi örnek olması beklenir.


Örnek olmak, set an example, set a good example ile söylenir.