• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

concern

Yanlış : Women in general more concern about their clothes than men.

Doğru : Women in general are more concerned about their clothes than men.

Kadınlar genellikle giysileriyle erkeklerden daha fazla ilgilenirler.


Concern ilgilendirmek, be concerned about ile ilgilenmek demektir. Be concerned about, kaygılanmak, endişelenmek anlamlarına da gelir.


I am concerned about my son’s marks in the class.

Oğlumun sınıftaki notlarıyla ilgilenirim.


Parents are usually concerned about their children's future.

Anne babalar genellikle çocuklarının geleceğiyle ilgilenirler.


Yanlış : The report is concerned about the unemployment in the region.

Doğru : The report is concerned with the unemployment in the region.

Rapor, bölgedeki işsizlik ile ilgilidir.


İlgili olmak, ele almak anlamında be concerned with kullanılır. Bu deyim aynı zamanda, ile ilgilenmek anlamını da verir.


This section of the book is concerned with Buddhism.

Kitabın bu bölümü, Budizm ile ilgilidir.  (Budizmi ele almaktadır).


Most of the politicians are only concerned with feathering their own nests.

Çoğu politikacılar kendi küpünü doldurmakla ilgilenir.