• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

anxious

Yanlış : The doctor was anxious from the pulse rate of his patient.

Doğru : The doctor was anxious about the pulse rate of his patient.

Doktor hastasının nabız atış hızından kaygılıydı.


Anxious sözcüğünün kullanıldığı yapılar ve aldığı anlamlara dikkat ediniz.


to be anxious about sb/sth : birinden veya bir şeyden kaygılanmak

to be anxious to do sth : bir şeyi yapmaya çok istekli olmak

to be anxious for sth : bir şeyi çok istemek


He was anxious about presenting his report.

Raporunu sunmaktan kaygılanıyordu.


She's anxious to find a better job.

Daha iyi bir iş bulmayı çok istiyor.


We are anxious to increase our sales.

Satışlarımızı artırmayı çok istiyoruz.


She was anxious for the party to be a success.

Partinin başarılı olmasını çok istiyordu.


I am anxious for an end to this conflict.

Bu anlaşmazlığın bitmesini çok istiyorum.