• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

allusion – illusion

Allusion ima, gönderme; illusion yanlış ya da yanıltıcı anlam veya görünüm demektir.


She made an allusion to his weight.

Kilosuna imada bulundu.


The writer made an allusion to a Greek myth.

Yazar bir Yunan mitine göndermede bulundu.


A magician uses illusion to entertain the audience.

Sihirbaz izleyicileri eğlendirmek için ilüzyon kullanır.


A mirage is an illusion.

Serap bir ilüzyondur (yanılsamadır).