• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

straighten somebody or something up

İngilizce - Türkçe

1: 0 ms