• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

order

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 167

ad / noun 02

ad / noun 10

ad / noun 11

ad / noun 12

ad / noun 19 – sociology

ad / noun 20 – biology

ad / noun 22 – politics

ad / noun 23 – history

ad / noun 24 – law

ad / noun 25 – theatre

ad / noun 26 – travel

eylem / verb 5

eylem / verb 8 – mathematics

eylem / verb 9 – theology

hukuk / law

ORDER = ['o: dı] noun
1 düzen, tertip * eşanlamlı : tidiness, orderliness, neatness, organization, system, plan, arrangement * karşıtanlamlı : disorder
İngilizce örnek : I wish you would keep your things in order.
Türkçe çevirisi : Keşke eşyalarını tertipli tutsan.
2 sıra, dizi * eşanlamlı : sequence, classification, grouping
İngilizce örnek : I'll answer the questions in order of importance.
Türkçe çevirisi : Soruları önem sırasına göre yanıtlacağım.
3 usul, yol, kural * eşanlamlı : rule, instruction, direction
4 sipariş, ısmarlama * eşanlamlı : requisition, purchase order
İngilizce örnek : She gave the waitress her order.
Türkçe çevirisi : Garsona siparişini verdi.
İngilizce örnek : They worked hard to finish the order on time.
Türkçe çevirisi : Siparişi vaktinde bitirmek için harıl harıl çalıştılar.
5 havale
6 emir, buyruk * eşanlamlı : command, direction
İngilizce örnek : He gave orders that it should be done at once.
Türkçe çevirisi : Onun hemen yapılması için emirler verdi.
İngilizce örnek : He was arrested under orders of the chief.
Türkçe çevirisi : Başkanın emriyle tutuklandı.
İngilizce örnek : I don't take orders from him.
Türkçe çevirisi : Ondan emir almıyorum.
7 asayiş, dirlik düzenlik
İngilizce örnek : Order was restored by the police.
Türkçe çevirisi : Asayiş polis tarafından sağlandı.
İngilizce örnek : Some chairmen fail to keep order.
Türkçe çevirisi : Bazı başkanlar asayişi sağlayamaz.
8 şeref rütbesi
İngilizce örnek : He wore the order that the king had given him.
Türkçe çevirisi : Kralın kendisine verdiği şeref rütbesini taktı.
¤ verb
1 buyurmak, emretmek * eşanlamlı : command, direct, instruct
İngilizce örnek : The doctor ordered him to take regular exercise.
Türkçe çevirisi : Doktor ona düzenli egzersiz yapmasını emretti.
İngilizce örnek : A rest was ordered for me by the doctor.
Türkçe çevirisi : Benim için doktor tarafından bir istirahat emredildi.
İngilizce örnek : The judge ordered that the innocent children are protected.
Türkçe çevirisi : Yargıç masum çocukların korunmasanı emretti.
2 ısmarlamak, sipariş vermek
İngilizce örnek : The pizzas you ordered have arrived.
Türkçe çevirisi : Sipariş verdiğiniz pizalar geldi.
İngilizce örnek : I ordered steak but the waiter brought me fish.
Türkçe çevirisi : Ben biftek sipariş etmiştim ama garson bana balık getirdi.
İngilizce örnek : Is everyone ready to order dinner now?
Türkçe çevirisi : Şimdi herkes akşam yemeği siparişini vermeye hazır mı?
3 düzenlemek, tertiplemek * eşanlamlı : arrange, dispose, organize, classify, neaten, tidy * karşıtanlamlı : disarrange
* in order = düzenli, tertipli, yerli yerinde
İngilizce örnek : I heard a noise and went downstairs, but I found that everything was in order.
Türkçe çevirisi : Bir gürültü duydum ve aşağıya indim, ama her şeyi yerli yerinde buldum.
* in order that = -mesi için
İngilizce örnek : He left the letter on the table in order that I would see it.
Türkçe çevirisi : Görmem için mektubu masanın üzerine bıraktı.
İngilizce örnek : He sent an e-mail in order that his mother would learn the good news.
Türkçe çevirisi : Annesinin güzel haberi öğrenmesi için bir e-posta gönderdi.
İngilizce örnek : I opened the window in order that I might get fresh air.
Türkçe çevirisi : Temiz hava almak için pencereyi açtım.
* in order to = -mek için
İngilizce örnek : He works hard in order to pass his exams.
Türkçe çevirisi : Sınavı geçmek için sıkı çalışıyor.
İngilizce örnek : He gave up his job in order to devote his life to music.
Türkçe çevirisi : Hayatını müziğe adamak için işinden ayrıldı.
* out of order = bozuk, çalışmaz * eşanlamlı : broken, inoperative, not working
İngilizce örnek : The machine is out of order.
Türkçe çevirisi : Makine bozuk.
İngilizce örnek : My mobile phone was out of order and so I couldn't call him.
Türkçe çevirisi : Cep telefonum bozuktu bu yüzden onu arayamadım.
İngilizce örnek : We can't get in touch with her; her telephone is out of order.
Türkçe çevirisi : Onunla temasa geçemiyoruz; telefonu bozuk.
2 düzensiz
* make to order = sipariş üzerine yapmak
* put in order = düzene koymak
İngilizce örnek : Put your books in order.
Türkçe çevirisi : Kitaplarını düzenle.
İngilizce örnek : Words must be put in the right order in a sentence.
Türkçe çevirisi : Sözcükler bir tümcede uygun sıraya konmalıdır.
* order sb around = -e gereksiz emirler yağdırmak

ORDER
* noun = 1 a statement (by a person in authority) of what someone must do; a command: He gave me my orders.
2 an instruction to supply something: orders from Germany for special gates.
3 something supplied: Your order is nearly ready.
4 a tidy state: The house is in (good) order.
5 a system or method: I must have order in my life.
6 an arrangement (of people, things etc) in space, time etc\ in alphabetical order, in order of importance.
7 a peaceful condition: law and order.
8 a written instruction to pay money: a banker's order.
9 a group, class, rank or position: This is a list of the various orders of plants; the social order.
10 a religious society, especially of monks: the Benedictine order.
* verb = 1 to tell (someone) to do something (from a position of authority): He ordered me to stand up.
2 to give an instruction to supply: I have ordered some new furniture from the shop; He ordered a steak.
3 to put in order: Should we order these alphabetically?

1: 0 ms