• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

give

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 225

GIVE = [giv] verb
gave [geyv], given ['givın]
1 vermek * eşanlamlı : grant, bestow, confer, give out, donate, supply, contribute
İngilizce örnek : She gave Rafet a CD.
Türkçe çevirisi : Rafet’e bir CD verdi.
İngilizce örnek : She gave the CD to Rafet.
Türkçe çevirisi : CD’yi Rafet’e verdi.
İngilizce örnek : He gave me the book.
Türkçe çevirisi : Bana bir kitap verdi.
İngilizce örnek : He gave the book to me.
Türkçe çevirisi : Kitabı bana verdi.
İngilizce örnek : Let me give you my home number.
Türkçe çevirisi : Sana ev numaramı vereyim.
İngilizce örnek : He is giving him advice.
Türkçe çevirisi : Ona nasihat veriyor.
İngilizce örnek : Cows give milk.
Türkçe çevirisi : İnekler süt verir.
İngilizce örnek : By accident she gave us the wrong address.
Türkçe çevirisi : Yanlışlıkla bize yanlış adresi verdi.
İngilizce örnek : He became successful by giving the customers what they wanted.
Türkçe çevirisi : Müşterilere istediklerini vererek başarılı oldu.
İngilizce örnek : They didn't give me a work permit, so I didn't stay here.
Türkçe çevirisi : Bana çalışma izni vermediler, o yüzden burada kalmadım.
2 vermek, armağan etmek * eşanlamlı : present, award
İngilizce örnek : What did you give your girlfriend for her birthday?
Türkçe çevirisi : Doğum gününde kız arkadaşına ne verdin?
İngilizce örnek : He gave her some flowers.
Türkçe çevirisi : Ona birkaç çiçek verdi.
3 ödemek, vermek
İngilizce örnek : Did you give a hundred liras for this old phone?
Türkçe çevirisi : Bu eski telefona yüz lira mı verdin?
4 (hastalık) geçirmek, bulaştırmak
5 indirmek, atmak
* give away = 1 vermek, armağan etmek
İngilizce örnek : He gives away all his old clothes.
Türkçe çevirisi : Bütün eski giysilerini veriyor.
İngilizce örnek : I didn't want my old mobile phone any more, so I gave it away.
Türkçe çevirisi : Eski telefonumu artık istemedim, bu yüzden onu (birine) verdim.
2 ele vermek * eşanlamlı : betray, reveal
İngilizce örnek : His accent gave him away.
Türkçe çevirisi : Şivesi onu ele verdi.
İngilizce örnek : His false identity papers gave him away.
Türkçe çevirisi : Sahte kimlik belgeleri onu ele verdi.
İngilizce örnek : You shouldn't give away other people's secrets.
Türkçe çevirisi : Başkalarının sırlarını ele vermemelisin.
* give back = geri vermek
İngilizce örnek : Please give that dictionary back to me when you finish.
Türkçe çevirisi : İşin bitince lütfen o sözlüğü bana geri ver.
* give in = teslim olmak, boyun eğmek * eşanlamlı : yield, submit, surrender
İngilizce örnek : He never gives in.
Türkçe çevirisi : Asla boyun eğmez.
İngilizce örnek : If you keep asking him, he will probably give in.
Türkçe çevirisi : Ondan sürekli istersen muhtemelen pes eder.
İngilizce örnek : On being questioned for three hours, he gave in and admitted to the crime.
Türkçe çevirisi : Üç saat soruşturulduktan sonra pes etti ve suçunu itiraf etti.
2 teslim etmek
İngilizce örnek : Can you give in your homework now?
Türkçe çevirisi : Ödevini şimdi teslim eder misin?
* give off = (koku, vb) çıkarmak, yaymak * eşanlamlı : exhale, exude, emit, discharge, release
İngilizce örnek : The cheese began to give off a strange smell.
Türkçe çevirisi : Peynir tuhaf bir koku çıkarmaya başladı.
İngilizce örnek : This substance gives off a gas when heated.
Türkçe çevirisi : Bu madde ısıtıldığı zaman bir gaz çıkarır.
* give out = dağıtmak, vermek * eşanlamlı : distribute, deal
İngilizce örnek : Can you give the books out? Give one to each student.
Türkçe çevirisi : Kitapları dağıtır mısın? Her öğrenciye bir tane ver.
2 (makine, motor) bozulmak
* give up = vazgeçmek, bırakmak * eşanlamlı : stop, cease, discontinue
İngilizce örnek : He gave up his job and went abroad.
Türkçe çevirisi : İşinden ayrıldı ve yurtdışına gitti.
İngilizce örnek : If I were you I'd give up smoking.
Türkçe çevirisi : Yerinde olsam sigarayı bırakırım.
2 umudunu kesmek
İngilizce örnek : After ten days the ship was given up for lost.
Türkçe çevirisi : On gün sonra kayboldu diye gemiden umut kesildi.

GIVE = give nedir; give ne demek; give Türkçesi; give nasıl okunur, okunuşu /giv/ eylem [past tense : gave, past participle : given, -ing : giving]

ilgili sözler / related words

a fool may give a wise man counsel ability to give guarantee ability to give up agree to give in marriage assist a mother to give birth be foolish enough to give up an easy life be unable to give up be unwilling to give up one's seat be willing to give can you give a score to your pain from one to ten? can you give any idea how to can you give me can you give me a booklet can you give me a discount on this item can you give me a little gas can you give me a new banking card can you give me a price check can you give me a telephone directory can you give me change for a pound? can you give me his details can you give me his number can you give me some information can you give me some small change can you give me something for can you give me something for asthma can you give me something for burn can you give me something for cold can you give me something for constipation can you give me something for cough can you give me something for diarrhea can you give me something for flu can you give me something for headache can you give me something for indigestion can you give me something for travel sickness can you give me your insurance card can you give my washing to the laundry could I give you a lift could you give him a message could you give me a cup of black coffee could you give me a cup of turkish coffee could you give me a glass of tea could you give me a ride home today could you give me some bread could you give me some butter could you give me some fruit juice could you give me some grapefruit juice could you give me some honey could you give me some hot milk could you give me some hot water could you give me some salt could you give me some strawberry jam could you give me some tomatoes could you give me some white cheese could you give me the time could you give me three hard-boiled eggs could you give me your name please cows give milk die rather than give away a secret do give us a song don't give it another thought don't give it to me don't give me any of your lip don't give me that don't give up duty to give information fail to give way faul give one foul give one frankly, my dear, I don't give a damn give … a trial give … a twist give (a girl) in marriage give (a name- nickname etc) give (each) give (leather) a high polish give (somebody) a hard time give a bad name give a ballpark figure give a banquet give a banquet in somebody's honour give a bath to give a beating give a beating (to) give a beating to somebody give a big hand give a black eye give a blood transfusion give a blow-job give a boost give a boost up to give a box on the ear give a breakdown of an account give a bribe give a bugger give a bum steer give a call give a ceremonious welcome to give a chance give a check to give a clue give a cock-and-bull story give a comment give a compliment give a concert give a concrete example give a cough give a cry give a damn give a dance give a deceptive glitter give a decision on a matter of canon law give a decisive reply give a dim light give a dinner give a direction give a discount give a discount of give a dog a bad name and hang him give a dog an ill name and hang him give a fair crack of the whip give a fair show give a false impression give a feast give a fillip give a fillip to give a flat denial to give a flat refusal give a flavour give a flick give a flip give a fool enough rope and he will hang himself give a form give a form to give a formal notice give a fragrant smell give a free hand give a free rein to somebody give a freed to give a fresh impetus to give a full account of something give a gift give a girl in marriage give a glance give a glassy shine give a good accounl of onesell give a good account of oneself give a good beating give a good beating to somebody give a good flavor give a good lesson give a good thrashing give a good thrashing to give a grade give a green light give a greeting to give a grilling give a guarantee give a hand give a hand to give a handle give a hard job give a headache give a helping hand give a high polish give a hint give a homily give a horse his head give a horse the bridle give a horse the rein give a horse the reins give a hug give a jerk give a jump give a kick give a kick to give a kiss give a lecture give a leg up give a leg-up give a lesson give a lick and a promise give a light to give a long drawn out speech give a long speech give a look give a lot just to satisfy somebody give a lot of thought give a lot of trouble give a loud laugh give a low grade give a man a chance give a man rope enough and he will hang himself give a massage give a matter a lot of thought give a meal give a miss give a name give a name to give a nickname give a notice give a notice of motion give a party give a patina to give a peace of mind give a performance give a person a hard time give a person a lift give a person a piece of one's mind give a person his due give a person his head give a person the cold shoulder give a petition give a piece of good news give a piece of one's mind give a place to give a play give a plug give a polish give a pounding sound give a present give a pretext give a prize give a procuration give a promise give a promissory note give a pull give a push give a quick give a quotation give a rap give a rap on the knuckles give a rap over the knuckles give a reason give a rebuke give a reception give a recital give a report give a rest to give a result give a reward give a ring give a roasting give a ruling give a rustic appearance give a salute give a security give a sermon give a severe beating give a severe thrashing give a shake down give a shape give a shape (to) give a shape or form give a shape to give a sharp blow give a sharp reply give a shit give a shock give a shot in the arm give a shout give a sigh of relief give a signal give a slip give a smack give a speech give a start give a starting lead give a statement give a stimulus give a stretch give a subpoena to give a swift reply give a tea party give a thought give a thousand thanks for one meal give a thrashing give a three-dimensional appearance give a ticket give a tinkle give a tip give a title give a trial give a vent to give a very tiny bit of give a vote of confidence give a warm give a whistle give a wide berth give a wide berth to give a wrench to give a yield give access give account give account of give advice give advice to give advise give affront to give affront to somebody give aid to give air give alms give an account of give an account of oneself give an account of somebody or something give an account of something give an acrid taste give an advantage give an animal some water give an answer give an answer to give an audience to give an ear to give an edge to give an edge to something give an exam give an example give an example of give an explanation give an eye to give an eye to something give an idea give an impression give an inclination give an injection give an inkling give an interview give an opinion give an opportunity give an opportunity to a harmful person give an oral report give an oral report to give an order give an order then countermand it give an outline give an outline of give an ultimatum give an undertaking give and escape give and go give and take give and take is fair play give another turn to the screw give approval to give approval to serbs give as a deposit give as a gift give as a pledge give as a pledge of give as a present give as a present to a bride give as extra give as good as one gets give as present to a bride give as security give assault give assurance give assurances give assurances (to) give asylum to give at grass give audience to somebody give authority give aval give away give away a goal give away the bride give back give back back give back something give back the passports give battle give birth give birth to give birth to a calf give birth to a child give birth to a lamb give birth to somebody or something give birth to twins give blood and urine samples at bloodletting department give body and system give bond give but not break give cause for give change (for) give chapter and verse give chase give chase to somebody give chase to something give check give clarity to give close attention to give colour to give comfort give consent to give consideration give countenance to give courage give credence give credence to give credence to something give credit give credit to give credit where credit is due give currency to give details give dignity to an occasion give directions give each other the glad eye give ear give ear to give effect to give everything one has give evidence give evidence against somebody give evidence for somebody give evidence on oath give evidence under oath give exporters incentives give expression to give eyleminin geçmiş zaman biçimi give eyleminin ikinci hali give eyleminin üçüncü hali give fair quarter give fair warning to somebody give first aid give flavor give flavour give flavour to give food for thought give for give form give form to give forth give forth a sound give free give free hand give free rein to give free reins to give full play to give full satisfaction give full swing to give generously of give glory to give good advice give good measure give good protection give ground give ground for give guarantee give guaranty give guidance to give head give head to give heartburn give heed give heed to give help give helps give her my love! give her the gas give her the gun give him a chance! give him an inch and he will take a mile give him an inch and he'll take an ell/ a yard give him his due! give him my kind remembrances give him my respects give his head give homage to give hope give hope to give hostage to fortune give importance give importance to give impression give in give in addition give in consignment give in exchange give in marriage give in mortgage give in rather than suffer give in to somebody or something give in to temptation give in to terror give in trust give in very small quantity give incentives to exporters give indemnity give indication of give individual attention to give information give injection give instruction give instructions give intestinal pain give into custody give it a break give it a chance

1: 1 ms