• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

get something into somebody's thick skull

İngilizce - Türkçe

1: 0 ms