• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gazel

Türkçe - İngilizce

gazel = ceren [eski terim - öz Türkçe]

GAZEL = (gazel nedir; gazel ne demek; gazel İngilizcesi) 1. Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi: «O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine varıyorum.» - Y. K. Beyatlı. 2. müz. Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri: «Yanımızdaki vagonda bir gazel başladı.» - Y. Z. Ortaç.

GAZEL = (gazel nedir; gazel ne demek; gazel İngilizcesi) 1. Divan yazınında en yaygın koşuk biçimi. (5-15 koşalı olur. Birinci koşası "doğuş"u (es.t. matla) kendi arasında uyaklıdır. Öbür koşaların ikinci dizeleri doğuşla uyaklanır. Son koşada "kesmelik" (es.t.makta) ozanın adı, takma adı: bulunur. Gazelin en güzel koşasına "beyt-ül-gazel" denir. Gazellerde çok kez konu birliği bulunmaz; bir tek konu işlenen gazele "yek ahenk" konu birliği olmayan gazele "yek-avaz" adı verilir. Divanlarda gazeller doğuş koşalarının son harfine göre abecesel sırayla yer alır. 2. (h.y.) Saz ozanları da, divan koşuğunun etkisiyle gazel yazmışlardır. Bilgiçlik taslamak için yazılan bu çeşit gazeller arasında başarılı olanlar pek azdır.

gazel = lirik şiir [Osmanlıca - Türkçe]

gazel

İngilizce - Türkçe

edebiyat

ilgili sözler / related words

1: 0 ms