• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dava

Türkçe - İngilizce

isim / noun

DAVA = (dava nedir; dava ne demek; dava İngilizcesi) Bir kimsenin diğer kimseden hakim huzurunda hakkını istemesi.

DAVA = (dava nedir; dava ne demek; dava İngilizcesi) Vergi anlaşmazlıklarının yetkili mahkemelerde görülmesidir.

dava = dilev [eski terim - öz Türkçe]

dava = sorun [eski terim - öz Türkçe]

dava = sorunca [eski terim - öz Türkçe]

DAVA = (dava nedir; dava ne demek; dava İngilizcesi) 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. 2. Sav: «Erkekler davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir.» - H. C. Yalçın. 3. mec. Sorun: «O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz.» - Y. K. Beyatlı. 4. mec. Ülkü: «Ankara'nın bırakılışını Türkiye'nin ve davanın bırakılışı sayanlar vardı.» - T. Buğra. 5. argo Sevgili.

DAVA = (dava nedir; dava ne demek; dava İngilizcesi) Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.

dava = davâ [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-e dava açmak -e karşı başlatılacağı bildirilmiş olan dava -e karşı dava açmak -i dava etmek -nin aleyhine dava açmak -yı dava etmek 10. dava dairesi 11. dava dairesi 13. dava dairesi 14. dava dairesi 15. dava dairesi 2. dava dairesi 3. dava dairesi 4. dava dairesi 5. dava dairesi 6. dava dairesi 7. dava dairesi 8. dava dairesi 9. dava dairesi aciliyeti olmayan dava açılan dava açılan dava konusu açılan dava konusu sayısı adli dava adli dava fobisi adli dava ürküsü alacağını geri almak için dava açmak aleyhinde dava açılabilir aleyhinde dava açmak aleyhine dava açılan kimse aleyhine dava açmak aleyhte dava açmak aleyhte dava açmak olanağı alternatif dava anlaşma ile sonuçlanan dava antitröst dava arazi hakkındaki ayni dava askıda olan dava asli dava aynı konuda birden fazla dava açılması ayni dava azınlık payı sahiplerinin dâva hakkı başka celseye bırakılan dava başkasına ait bir dava hakkını satın alan kimse bekleyen dava bekleyen dava listesi beyyine külfeti itibariyle dava olunanın durumu davacınınkinden iyidir bir dava arzuhalinde pek fazla mevzu ve taleblerin bulunması bir dava uğruna biriyle işbirliği etmek bir dava vardı bir dava ya da anlaşmazlığı başka bir ülkenin yargısına bırakma bir davada birden çok kişinin haksız olarak birlikte davacı ve birlikte dava olunan sıfatiyle bulunması bir davanın bitimine değin dava konusu şeyin mahkemenin denetiminde olması bir hakime düşen dava sayısı bir kimsenin eşini sebepsiz olarak kendisini terke tahrik eden kimse aleyhine açtığı dava bir kimseyi kanun dışına çıkarmak nıaksadiyle ikame edilen dava bir küçük veya kısıtlının kayyumu sifatile onun namına dava eden akraba veya dost bir suçluyu dava etmek bir şey yapmak hususunda açılan dava bir terekenin resmi tasfiyesi hakkındaki dava bir tür dava vekili bir uzlaşma neticesinde ikame edilen dava bir üyenin kendisi ve aynı zümre veya birliğin diğer üyeleri için açtığı dava biri aleyhinde dava açmak biri aleyhine dava açmak birine dava açmak birine karşı dava açmak birini dava masraflarını ödemeye mahkûm etmek birinin aleyhinde dava açmak birinin aleyhine dava açmak birleştirilmiş dava birlikte dava birlikte dava edilen birlikte dâva ikamesi birlikte dava olunan bono karşılığı dava bitinceye kadar malın teslim edildiği kişi borçlunun gerçekten kime borçlu olduğunu saptamak için kişiler arasında açılan dava boşanma davasında karı ile birlikte dava edilen zani cihazın iadesi hakkında dul kadının kocasının mirasçılarına karşı açtığı dava çeşitli dava formüllerini ihtiva eden kolleksiyon çok bölgeli dava yargı kurulu dahili dava ihbarı danıştay dava dairelerinin dava (şahıslar arası hukuk) dava açan kimse dava açıldıktan sonra dava açılmadan önce dava açma dava açma ehliyeti olmamak dava açma hakkı dava açma hakkına uygulanan zamanaşımı dava açma kısıtlaması dava açma meraklısı dava açma süresi dava açma tarihi dava açma usulü dava açmak dava açmak niyeti belli olmadan önce dava açmak/etmek dava açmaya uygun dava açmayı seven dava arkadaşlığı dava arzuhali dava arzuhali veya cevap lâyihasının ihtiva etmesi lâzım gelen hususlar dava arzuhalinde veya iddianamede ayrı ayrı bend olarak sayılan münferit sebep ve iddialar dava avukatı dava başlatan belge dava cetveli dava daireleri dava dairesi dava dışı dava dilekçesi dava dilekçesi–türkiye dava dilekçesine cevap dava dilekçesini içeren tebligat dava dilekçesinin açık olmaması dava dosyalarının kura ile mahkeme âzaları arasında tevzii dava dosyası dava dosyası/iddianame dava dosyasının mahkemesine iadesine dava duruşması dava düşmüştür dava düştü dava edebilme yeteneği dava eden dava eden kimse dava edilebilen dava edilebilir dava edilen dava edilenin ikinci cevap lâyihası dava ehliyeti dava ehliyetsizliği dava esnasında bir paranın müddeabihin karşılığı veya teminat olarak mahkemeye tevdii dava etme dava etme hakkı dava etmek dava etmek (for, yüzünden) dava etmemek için para almak dava gerekçesi dava gideri dava giderleri dava görme dava görmek dava günü dava hakkı dava hakkı olmıyan talep dava hakkı saklı tutularak dava hakkı veren neden dava hakkı veren sebep dava hakkında medyaya bilgi verme yasağı dava hakkının bulunmaması dava hakkının kötüye kullanılması dava hakkının suiistimali dava harçları dava hukuki idari veya tahkime ilişkin işlem veya diğer yasal işlemler dava hukuku dava hulasası dava ikame etme dava ikame etmek dava ikamesi dava ikamesi mecburiyeti prensibi dava ile iddia olunan şey dava ile ilgili dava istememe dava işlemleri dava işlemlerini başlatmak dava kabul dava konusu dava konusu bedel dava konusu doküman dava konusu olabilen dava konusu olabilir dava konusu olabilir vaat dava konusu olan dava konusu olayın koşulları dava konusuna ve karar türüne göre vergi mahkemelerinde karara bağlanan davalar dava koşulları dava layihaları dava layihası dâva listesi dava maddesi dava mahkemede dava masrafı dava masraflara mahkeme harcı dava masrafları dava meraklısı dava muameleleri dava muameleleri kayda geçirilen ve kanıt olarak kullanılan mahkeme dava muamelesi dava nakli dâva nedeni dava olmaması dava olunanın durumu davacınınkinden iyidir dava olunanın nakzedilmiş bir hükmün cebri icrası yüzünden uğradığı zararın tazmini hakkındaki karar dava önergeleri dava önergesi dava özeti dava pazarlaması dava pazarlığı dava raporları dava red dava reddedildi dava reddedilmiştir dava reklamları dava savunması dava savunucusu dava sayısı dava sebebi dava sürecinde terekenin idaresi dava şartı yokluğundan dava şartları dava tahkik subayı dava takip anlaşması dava takriri dava talebi dava talebinin esas itibarile değil de kullanılan kelimeleri harfiyen alarak inkârı dava talep veya soruşturma dava tarafları ile ilgisi bulunmayan tanık dava tarihi dava tebligatı dava temyizinde davalı dava tutanaklarına geçmiş dava türlerine göre başvuru dava türü dava usulüne ait dava ücretleri ve maliyeti dava ve emek klozu dava ve emek masrafları dava ve hukuki süreçten bağışıklık dava ve iddiayı kanıtlanmış saymak dava ve savunma dava ve say klozu dava ve say masrafları dava ve şikâyet fıkrası dava vekâleti mukavelesi dava vekaletnamesi dava vekili dava vekili sıfatiyle hareket eden avukat dava vekilleri dava vekilliği dava veya yasal işlem dava vsden vazgeçme dava yargı önünde dava yolu dava yoluyla dava zamanaşımı davacı veya dava olunanın davacının izni hakkında fuzuli işgal davasında dava olunan tarafından ileri sürülen defi davaya katılması gereken kişinin dava dışı bırakılması davranışları yüzünden dava hakkını kaybetmek def'i dava denizcilik mahkemesince görülecek dava derdest dava devam eden dava devlet memuruna karşı dava açma devlete dava açmak devlete karşı dava açmak doğrudan doğruya dava duruşma safhasındaki dava ele veren kimse tarafından kıral namına açılan dava emsal dava emsali bulunmayan dâva en yüksek mahkeme tarafından muayyen işlere bakmak üzere görevlendirilebilen müşavir avukat veya dava vekili equity mahkemesine verilen dava dilekçesi esas dava fer'i dava feri dava gasp olunmuş malın geri alınması için açılan dava gayri ciddi dava geçen yıldan devir ve yıl içinde gelen dava gerçek bir zararın varlığına bağlı dava hakkı gezici dava vekili gider ve tazminatı ile birlikte bir varlığı geri almak için açılan dava görülen dava görülmekte olan dava hâdis dava hakime düşen dava sayısı hakkın suiistimali dava hakkını vermez hakkında dava açılabilir hakkında dava açılabilir ihmal hakkında dava açılmak hakkında dava açmak haksız fiilden doğan dava hakkı haksız işten çıkarma nedeniyle dava halkın ilgilendiği dava hasımlı dava hasımsız dava hasimh dâva hem gayrimenkul hem de tazminat hakkındaki dava hileli olarak hareket eden kimsenin dava hakkı yoktur hukuki bir sebep veya karşılık olmadan yapılan ve mühür altında yapılmadıkça dava hakkını vermiyen anlaşma hükümet onayı ile işlenmiş ve fakat dava konusu edilmeyen kanunsuz eylem hükümetin emri veya tasvibi ile işlenmiş olup da bir yabancıya zarar ika eden ve fakat dava mevzuunu teşkil edemiyen bir fiil idari dava idari dava açmak idari dava daireleri genel kurulu idari dava daireleri kurulu iddianame veya dava arzuhalinin ıslahı ihlal nedeniyle dava açmak ihtilaflı dava ihtiyarî dâva arkadaşlığı iki taraflı dava ikinci dava ikinci derecede dava ilk bakışta haklı görülen dava ingiliz kazası dışında bulunan bir kimseye tebliğ edilen dava arzuhalinin hülâsası inşai dava ipotekli alacağın sahibi tarafından açılan ve borçlunun ipotekle takyid edilen gayrimenkul üzerinde haiz olduğu vefa hakkının kaldırılmasına müteallik olan dava istihkakından "daha az bir şey almış olduğundan dolayı" dava işbu dâva jüri huzurundaki dava kamuoyunun ilgisini çeken dava kanunca ceza olarak tanzim olunan bir paranın tediyesine müteallik dava kanuni nedene dayanmayan dava karar verirken diğerlerine emsal oluşturan dava karara bağlanan dava karara bağlanmamış dava karşı dava karşı dava (açmak) karşı dava açmak karşılıklı dava kaybedilmiş dava kaybedilmiş veya umut kesilmiş dava kefalet kabul eden dava kefaletle serbest kalınabilecek dava kendisinden talepte bulunan iki kişiden hakiki hak sahibi olanın tesbiti için bunlar arasında açılmasını istediği davâ kısa zaman içinde karara bağlanabilecek dava kişisel dava londra şehrinde veya middlesex eyaletinde tek bir yargıç ve bir jüri heyeti huzurunda cereyan eden dava madrabaz dava vekili mahkeme ya da dava dışı mahkemede dava açma hakkı mahkemelere gelen dava sayısı mahsup ve dava talebi mahsup ve karşı dava meblağı rakkamla tesbit edilen veya edilebilecek dava arzuhali memuriyet veya görevi gaspeden kimseye karşı açılan ve onun hangi salâhiyete istinaden hareket ettiğini istilâm edecek dava meşhur dava muhakemesi devam eden dava muhtelit dava mukabil dava mukabil dava açmak muvazaalı dava müdahale yoliyle dava müdahale yolu ile dava müdahale yoluyla dava etmek münferit dava müşterek dava mütekabil dava onaysız vaat veya sözleşmenin ihlali nedeniyle açılan dava onun hakkında dava açıldı ödenmeyen kira için dava açmak özel görevleri olan dava mercileri resmi bir makam aleyhine dava açmadan önceki ihtar sanığın ancak kefalet yolu ile tahliye edilebildiği dava seçilmiş dava konusuna göre hukuk mahkemelerine açılan davalar sırf taciz etmek için açılan dava sırf zarar verme veya baskı için açılan dava sonu önceden belli olan bir dava veya başka bir mesele sonuçsuz dava sonuçsuz kalan dava sözleşme nedeniyle açılan dava sözleşmeden doğan dava sözleşmenin ihlali nedeniyle dava açmak sulh mahkemesine sunulan bir dava arzuhali şahsa karşı dava şahsi dava şahsi dava hakkı şekilsiz bir sözleşmeye veya onun ihlaline dayanan dava taciz edici dava taksimi kabil olmıyan dava veya sözleşme tali dava tartışma konusu olan dava tartışmalı dava tebliğnameye bağlanan dava tek taraflı dava (diğerinin gıyabında) telif haklarının ihlali nedeniyle dava açmak temel dava terditli dava tevhidi dava tı dava isteminde bulunmak ticari dava toplu dava toplumun ilgisini çeken dava tröste karşı açılan dava tüzüğün geçerli olup olmadığının konu alındığı dava üçüncü kişilere ait dava işlemleri üçüncü kişilere ilişkin dava işlemleri ümitsiz dava ünlü bir dava vergi dava daireleri genel kurulu vergi ve idari dava daireleri genel kurulunda esastan açılan davalar yabancıların dava açmak için yatırdıkları teminat yardımcı dava yargıcın vukufu yalnız dâva esnasında edinildiği takdirde müessir olabilir yargılanan dava yargıtay dava daireleri yazılı sözleşmenin ihlali nedeniyle açılan dava yeni dava yeniden dava yeniden dava açma yerel dava yersiz dava yeterlik dava ehliyeti yetkisiz mahkemede dâva açmak yıl içinde gelen dava yıl içinde karara bağlanan dava yolsuz dava yönetimin ya da görevlilerin yolsuz işlemler yüzünden hazine aleyhinde açılan dava yönetsel dava yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmak zaman aşımına uğramış bir borç hususunda dava zapt olunan bir malı geri almak için açılan dava zarar veren hayvan sahibine karşı açılan dava zarar verme veya baskı için açılan dava zorunlu dâva arkadaşlığı

1: 0 ms