• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

quite

quite

quite = oldukça; tümüyle


1.  Soğuk sıfatı derecelendirilebilen bir sıfattır, az çok, çok soğuk, vb. şeklinde derecelere ayrılabilir. Bu türden derecelendirilebilen sıfat ve belirteçlerle  kullanıldığı zaman quite sözcüğü oldukça anlamını verir.


The car is quite expensive.

Araba oldukça pahalı.


She spoke to me quite rudely.

Benimle oldukça terbiyesizce konuştu.


2. Bazı sıfatlar verdikleri anlam itibariyle derecelendirilemez, örneğin bir  hayvan ya ölüdür ya değildir. Bu türden derecelendirilemeyen sıfatlarla quite sözcüğü tümüyle, tamamen anlamını verir.


The animal was quite dead. 

Hayvan (tamamen) ölüydü.


The bottle is quite full.

Şişe tamamen dolu.


He likes living quite alone.

Yapayalnız yaşamak hoşuna gidiyor.


3. Quite sözcüğü eylemlerden önce, yardımcı eylem varsa ana eylemden önce gelir.


I quite understand.

Bayağı anlıyorum.


They quite enjoyed the film.

Filmi bayağı sevdiler.


We have quite enjoyed our holiday. 

Tatilimizden oldukça keyif aldık.

 

I quite believe you.

Sana tümüyle inanıyorum.


Ana eylem to be ise, quite bundan sonra gelir.


The girl is quite pretty.

Kız oldukça şirin.


His statement was quite ambiguous.

Onun beyanı oldukça muğlaktı.


4.  A/an belgisiz tanımlığı quite'dan sonra gelir.


quite a cold day 

oldukça soğuk bir gün


quite an old car

oldukça eski bir araba